DEKLARACJE 

1.      Podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a)      Właściciel

b)      Współwłaściciel

c)      Użytkownik wieczysty

d)     Posiadacz

e)      Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  lub użytkowaniu

f)       Inny podmiot władający nieruchomością.

 

2.     Termin składania pierwszej deklaracji – w ciągu  14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych

3.    Termin składania nowej deklaracji - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących).

4.    W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych 

 

Deklaracja dla domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.08.2016 19:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:06.04.2022 13:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 965