OPŁATY I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 

1) Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stawki opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi wynoszą odpowiednio:

- 36,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób selektywny,

- 72,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- 35,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym - dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym- aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację.

Wyżej wymienione stawki zostały ustalone w uchwale NR XXX/221/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA NR XXVIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

2) Termin wnoszenia opłat wymienionych w pkt 1  – do 25 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

 

3) Dla właścicieli domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stawki opłat wynoszą odpowiednio:

- 180,00 zł rocznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 360,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UCHWAŁA NR XXVIII/200/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

4) Terminy wnoszenia opłaty wymienionej w pkt 3 - do 25 lipca każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty.

UCHWAŁA NR XXX/220/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

5) Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój lub na konto Gminy Kudowa-Zdrój

nr: 67 9523 0001 0312 5325 2003 0054.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.08.2016 20:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:09.06.2021 08:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 1115