USŁUGI

 

1) Wywozem odpadów komunalnych zajmuje się Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. A. Fredry 8.

email: kzwik@kzwik.home.pl, tel: 74/866 12 34

 

2) W ramach uiszczonej opłaty za wywóz odpadów komunalnych Gmina Kudowa-Zdrój pokrywa następujące koszty:

a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych,

b) wyposażenia nieruchomości w worki do zbiórki odpadów segregowanych,

c) utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

3) Częstotliwość odbioru odpadów:

 

Rodzaj zabudowy

Rodzaj odpadu

Częstotliwość odbioru

Wszystkie nieruchomości

Niesegregowane

(zmieszane)

Nie rzadziej niż raz w tygodniu

 

Budownictwo wielorodzinne i nieruchomości niezamieszkałe

Papier i makulatura

 

Nie rzadziej niż raz w tygodniu

Metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

Szkło

 

 

Budownictwo wielorodzinne i nieruchomości niezamieszkałe

 

 

Odpady biodegradowalne

Nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca

 

 

Budownictwo jednorodzinne

Papier i makulatura

 

 

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

Szkło

4. Ponadto w poniższej tabeli przedstawiono częstotliwość oraz formę odbioru pozostałych odpadów:

 

Rodzaj odpadu

Częstotliwość odbioru

Odpady budowlane i rozbiórkowe

systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Odpady z terenów ogródków działkowych

nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

wg harmonogramu określonego przez Gminę Kudowa Zdrój – nie rzadziej niż dwa razy w roku

Przeterminowane leki

wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) do specjalnych pojemników oraz w wyznaczonych aptekach na terenie gminy, tj.:

1) Apteka „Vita”

ul. Główna 21, 57-350 Kudowa-Zdrój

2) Apteka „Pod Lwem”

Ul. Zdrojowa 46, 57-350 Kudowa-Zdrój

Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin)

 

 

 

wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) do specjalnych pojemników

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte opony

Odpady zielone

 

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) zlokalizowany jest na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. o.o. przy ul. Fredry 8.

 

6. Odpady są przyjmowane w PSZOK-u od poniedziałku do soboty:

 

Godziny otwarcia:


poniedziałek – wtorek: 12:00–14:00

środa: 12:00-18:00

czwartek – piątek: 12:00–16:00

sobota: 8:00–16:00

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.08.2016 20:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:06.04.2022 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 923