Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

 

Wnosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadanie na petycje -  w możliwie jak najszerszym zakresie - Ostatnie skandaliczne wydarzenia - jakie miały miejsce w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy - związane z aferą reprywatyzacyjną - pokazują jak istotna jest jawność i transparentność przy wykonywaniu bieżących działań przez Urzędników i dysponowaniu środkami publicznymi. 

 

Rozpoczęła się  już III Edycja Konkursu  "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety" 

Konkurs - per analogiam - jak w ur. kierujemy  do Dyrektorów Szkół.

 

Ze szczegółami konkursu oraz REGULAMINEM -  można zapoznać się pod adresem: www.wzorowalazienka.pl 

 

Dzięki konkursom tego typu Jednostka Administracji Publicznej może uzyskać wartość dodaną - bez angażowania środków publicznych. 

 

W związku z naszymi działaniami pro publico bono, składamy na ręce Lokalnych Decydentów Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów - poniższą petycję-postulat, wnosząc o podjęcie następującego działania: 

 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) - o przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudzysłowem  - do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół). 

Fakultatywnie prosimy również o przekazanie petycji do szkół prywatnych - miejscowo właściwych dla terenu Gminy. 

 

§2) Niniejszy wniosek przekazujemy za pośrednictwem JST - jak wynika z przeprowadzonej analizy - gros szkół, nadzorowanych przez odnośne, miejscowo właściwe  Gminy,  w dalszym ciągu - nie posiada właściwie działających elektronicznych skrzynek podawczych w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - ad exemplum - jedynie nieliczne szkoły  mają właściwie zintegrowany adres e-mail z elektronicznym dziennikiem korespondencyjnym, systemem  EZD, etc  -  w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 

§3) W przypadku - gdy przy zastosowaniu funkcjonalności "prześlij dalej" -  w treści przedmiotowego wniosku litery diakrytyczne są nieczytelne - wnosimy o skorzystanie z załączonego dokumentu w formacie "doc" (in fine wniosku) 

Rzeczony problem może występować - najprawdopodobniej z powodu tego że systemy JST nie są właściwie dostosowane do dyspozycji  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526)

 

§4) W trybie § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w i sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46)   wnosimy o zwrotne potwierdzenie przyjęcia niniejszego wniosku na adres wzorowalazienka@samorzad.pl 

§5) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań w tym obszarze wniosku - wnosimy o opublikowanie przedmiotowej petycji w BIP JST- stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach. 

 

 

 

 

 

"-------------------------------Wniosek do przekazania Kierownikom Jednostek Oświatowych ------------

 

Szanowna Pani 

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

 

 

 

Preambuła: 

Rusza III edycja programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka” marki Domestos oraz ogólnopolski konkurs, w którym szkoły podstawowe mogą wygrać - nagrodę w postaci remontu toalety wartości ok. 30 tys. pln 

 

Dzięki konkursom tego typu Jednostka Administracji Publicznej może uzyskać wartość dodaną - bez angażowania środków publicznych. 

 

W obecnej edycji - dodatkowo - właściciel marki 'Domestos' - Firma Unilever nagrodzi 200 szkół - zestawami Domestos.  

 

Już dziś każdy z nas może przyłączyć się do akcji i pomóc zamienić szkolne toalety we wzorowe łazienki oraz wesprzeć edukację najmłodszych na temat zasad higieny.

Rejestracja szkół potrwa do 30 listopada 2016 r.  (program wystartował w tym roku już 7 czerwca) 

 

 

Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet w miejsca przyjazne maluchom. 

Efekty naszych działań można ocenić na podstawie załączonych zdjęć (ŁAZIENKA PRZED/PO) - obrazujących odrestaurowanych łazienek w ramach - poprzednich edycji naszych akcji (3 załączniki) 

 

 

Udział w programie to również możliwość poszerzenia wiedzy dzieci na temat higieny. Po rejestracji, szkoły otrzymają dostęp do lekcji higieny do pobrania, uaktualnionych 1.września.

Program trwa do 30 Listopada 2016r.

 

Podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora - powinno być poprzedzone - analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji - tak aby wszystkie ewentualne czynności - były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania - lege artis. 

 

To cel programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka”, którym jest edukacja dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej na temat higieny oraz zmiana standardów szkolnych toalet. 

 

Dla ułatwienia - proponujemy następującą procedurę rejestracji: 

1.    Otwarcie Strony  http://www.wzorowalazienka.pl/rejestracja

2.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

3.    Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym – należy go kliknąć i konto będzie aktywne. 

 

W przypadku nieotrzymania linku -  prosimy wysłać informację o problemach pod adres wzorowalazienka@domestos.pl -  z adresu e-mail podanego przy rejestracji, z prośbą o aktywowanie konta. 

 

 

Już od 7 czerwca  br. szkoły podstawowe z całej Polski mogą aplikować do konkursu -  szczegóły pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl  

 

Szkoły mogą również wygrać 200 zestawów zapasu produktów marki Domestos, które pozwolą zadbać czystość szkolnych toalet.

 

Szkolna toaleta przyjazna dzieciom? 

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zwłaszcza te, które niedawno postawiły w niej swoje pierwsze kroki, wciąż czują się nieswojo spędzając całe dnie poza domem. Brakuje znajomych miejsc i rodziców, za to jest gwar, tłumy dzieci i przestrzenie, które wciąż wydają się obce. Nic dziwnego, że Maluchy czują się w nich niekomfortowo. Podczas gdy w klasie towarzyszy im nauczyciel, wyjście samemu do toalety jest już wyzwaniem, które jak się okazuje dzieci podejmują z oporem. Szaro-bure kafelki, brzydki zapach, brak przyjemnych w dotyku ręczników i pachnącego mydła, które dzieci znają z domu, zniechęcają do wizyty w szkolnej toalecie.  Co innego, jeśli szkolna łazienka byłaby miejscem bardziej przyjaznym dziecku, pełnym kolorów oraz bajkowych ilustracji. Takie właśnie łazienki błyszczące przykładem pod względem czystości, higieny oraz wystroju pragnie         stworzyć marka Domestos.

 

Stan faktyczny związany łazienek w polskich szkołach  - można ocenić zapoznając się z materiałami publikowanymi pod  adresem http://www.wzorowalazienka.pl/naszamisja Czytelnik ma możliwość zapoznać się m. in. z wynikami przeprowadzonych przez nas ankiet, etc 

 

Aby ocenić skalę problemu - prosimy o zwrócenie uwagi na załączone zdjęcia i ocenę - wyglądu łazienek - przed remontem. 

 

Każda ze szkół podstawowych może dołączyć do programu oraz wziąć udział w konkursie i zamienić szkolną łazienkę w miejsce przyjazne dla dzieci. 

Wystarczy zarejestrować szkołę poprzez stronę www.wzorowałazienka.pl i następnie wykonać zadanie konkursowe, które polega na przedstawieniu przez uczniów graficznej interpretacji hasła „Wzorowa Łazienka”. Szkoły będą dodawać prace do przypisanych im galerii, na które następnie będą mogli głosować internauci. Wygrają szkoły z największą ilością głosów.

 

Im szybciej szkoła przyłączy się do konkursu, tym większa szansa na zebranie największej ilości prac i głosów!  

 

§1) Jak wynika z powyższego opisu działanie ma charakter non profit - z procedurą zgłoszenia oraz dalszych etapów można zapoznać się pod adresem URL: http://www.wzorowalazienka.pl/pomoc

 

Następnie fundujemy zwycięskim szkołom generalny remont szkolnej łazienki o wartości 30 000 zł, a 200 wyróżnionym szkołom roczny zapas produktów Domestos.

 

Zatem wnosimy o rozważenie ewentualnego przystąpienia do programu - w naszej ocenie - sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków i dbaniem o najmłodszych. 

 

§2)  W związku z brzmieniem §6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - wnosimy o podanie numeru z wykazu akt - pod jakim została zarejestrowana - wyżej przedłożona oferta/propozycja przystąpienia do Konkursu.  

§3) W trybie § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w i sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46)    wnosimy o zwrotne potwierdzenie przyjęcia niniejszego wniosku na adres wzorowalazienka@samorzad.pl 

 

Jak wzmiankowaliśmy wcześniej na Wasze Projekty czekamy do 30 listopada 2016 r.  

 

Podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora - powinno być poprzedzone - analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji - tak aby wszystkie ewentualne czynności - były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania - lege artis. 

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp z o.o.

KRS: 0000059459

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

 

* Organizatorem i Fundatorem nagród  jest Firma Unilever - wszystkie dane pod adresem URL www.unilever.pl  (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach) 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: wzorowalazienka@samorzad.pl  

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 

 

DW: w trybie § 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków - aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wiadomość przesyłamy równolegle pod adresy Jednostek Administracji Publicznej związanych z obszarem nadzoru działań jednostek administracji publicznej, etc 

 

 

 

Wnioskodawca   - do niniejszego wniosku dołączył plik sygnowany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 (w załączeniu stosowny plik) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

- To że wnioskodawca powołuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy procedować w trybie KPA.

Prosimy aby tryb odpowiedzi (procedowanie) przyjąć w oparciu o interpretacje treści  pisma -  wg. uznania (decyzji)  Urzędników - traktując podstawy prawne powołane przez wnioskodawcę - jako dodatkowe. (tak aby uniknąć wzywania do uzupełnienia braków formalnych) 

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach - lub według oceny Urzędników. 

Rzeczony art. 241 KPA - mówi jedynie - expressis verbis - o konieczności usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej - za pomocą trybu wnioskowego.

Niniejszy wniosek może być  rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyż celem wniosku jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej. 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja dotycząca odnawiania szkolnych toalet.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.10.2016 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:07.10.2016 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 226