Protokół nr XXV/16 z dnia 19 września 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXV/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 19 września 2016 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1525

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XXV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że  będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, gości zaproszonych, radnych, mieszkańców,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 10 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Bogusław Buksak                  - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Joanna M.Farbrycka              - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Elżbieta Marecka-Szydło       - nieobecność usprawiedliwiona
4.    Marta Midor-Burak                - nieobecność usprawiedliwiona
5.    Bolesław Ziemianek              - nieobecność usprawiedliwiona


Ad.2)

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXII/16 z dnia 27.06.2016 r., nr XXIII/16 z dnia 11.07.2016 i nr XXIV/16 z dnia 27.07.2016 r.
4.    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025”.
5.    Wolne wnioski – zapytania.
6.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXII/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.06.2016 r.
Przy obecności 10 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXIII/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11.07.2016r.
Przy obecności 10 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXIV/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.07.2016r.
Przy obecności 10 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  następującą ilością  głosów:
za było                - 9 radnych
wstrzymał się      - 1 radny

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś,  W.Gucz, M.Kieca, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Wstrzymał się: D.Kandefer.

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025”

Głos zabrał pan Arkadiusz Dukiert  – przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu, które dla gminy Kudowa-Zdrój przygotowywało Lokalny Program Rewitalizacji. Rada Miejska w listopadzie ubiegłego roku podjęła decyzję zobowiązującą Burmistrza Miasta do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem LPR.  Dzięki staraniom Urzędu Miasta udało się uzyskać dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach programu pomoc techniczna, następnie wyłoniono wykonawcę tego dokumentu. Kolejnym krokiem było powołanie zespołu ds. rewitalizacji, który powstał w drodze otwartego naboru. Ostateczny skład zespołu został powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta w styczniu br.,  do tej pory spotykał się regularnie co kwartał i będzie się spotykał nadal. Prace nad opracowaniem dokumentu przebiegały w kilku etapach. Po pierwsze toczyły się prace warsztatowe, których celem było zlokalizowanie miejsc, które uważane są za zdegradowane przede wszystkim pod względem społecznym, a także pod innymi ważnymi względami, o których  mówi ustawa o rewitalizacji oraz wytyczne Ministra Infrastruktury i Środowiska w sferze środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej, technicznej i gospodarczej. Wyznaczono w centrum Kudowy taki obszar, który zdaniem zespołu, mieszkańców wymaga wsparcia. Nie opierano się wyłącznie na subiektywnych danych. Dokonano także przeglądu szeregu dostępnych statystyk, danych udostępnionych przez Urząd  Miasta. Zadaniem tej analizy było sprawdzenie, czy wyznaczenie terenu w centrum miasta było słuszne. Kolejną sprawa poruszaną na warsztatach było wypracowanie wizji obszaru rewitalizowanego oraz konkretnych celów rewitalizacji. Temu poświęcone były oddzielne warsztaty. Cele zostały sformułowane. Cele to przede wszystkim uczynienie przestrzeni publicznej przyjaznej dla mieszkańców, poprawa  jakości środowiska, poprawienie jakości przestrzeni publicznej czyli stworzenie deptaków, chodników, dróg dojazdowych, miejsc parkingowych dzięki, którym odwiedzający Kudowę turyści, kuracjusze będą mogli się swobodnie po tym terenie poruszać.  Po zdiagnozowaniu potrzeb i sformułowaniu  celów rewitalizacji nastąpił kolejny etap polegający na przygotowaniu konkretnych projektów rewitalizacyjnych. Trud tego podjął przede wszystkim Urząd, który przygotował 10 projektów o charakterze infrastrukturalnym, które mają być dofinansowane  w wysokości 85%, o ile uda się  pozyskać dotację, ze środków przeznaczonych na rewitalizację w ramach Lokalnego Programu Przestrzeń. Do 10 projektów przygotowanych przez Urząd mieszkańcy mogli dołożyć swoje projekty i kilka takich projektów zostało zgłoszonych.  Dwa został uwzględnione i dołączone do LPR. W kolejnej fazie konsultacyjnej poproszono o wypełnienie treścią, aktywnością społeczną przestrzeni, które uda się stworzyć dzięki działaniom infrastrukturalnym. Przystąpiono do zbierania pomysłów. Zebrano pomysły na 6  różnego rodzaju przedsięwzięć, od inicjatyw mających na celu wsparcie młodzieży wchodzącej na rynek pracy poprzez ułatwienie  wolontariatu, stażu, pojawił się pomysł prowadzenia spółdzielni socjalnej. Po tych dwóch fazach konsultacji nastąpił okres ponownego konsultowania celów rewitalizacji, wizji oraz wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ten okres konsultacyjny zakończył się 16.09.2016r. i powstała ostateczna wersja dokumentu, który  składa się z 10 rozdziałów. Składa się z części diagnostycznej i części planistycznej. Cześć diagnostyczna służyła temu, aby przedstawić ustalenia, poszczególne rozdziały odpowiadają poszczególnym sferom, sformułowane są wnioski, z których wynika, że Kudowa jest i będzie miejscowością uzdrowiskową, turystyczną.  Spośród miejsc, w których być może dzieje się źle na terenie całej gminy, do rewitalizacji trzeba wybrać także takie miejsca, które będą mogły być kołem zamachowym dla rozwoju gminy. Stąd jego zdaniem słuszny postulat zawarty w w/w dokumencie, aby działania  rewitalizacyjne rozpocząć w centrum miasta. Jest to wizytówka miasta, szansa na rozwój i najważniejszy potencjał. Kolejny rozdział zwany delimitacją, to rozdział w którym najważniejsze informacje zostały ponownie  zebrane i przedstawione tak, aby były zgodne z regułami, które narzucają wytyczne i procedura oceny przez asesorów Urzędu Marszałkowskiego, przedstawione raz jeszcze wszystkie argumenty przemawiające za ulokowaniem centrum Kudowy jako obszaru, który będzie rewitalizowany. W części drugiej – planistycznej znajduje się przede wszystkim  przedstawienie poszczególnych projektów. Projekty infrastrukturalne rozkładają się na cztery kategorie. Najobszerniejsza z nich obejmuje modernizację ciągów komunikacyjnych w centrum miasta. Pozostałe kategorie dotyczą zadań  punktowych, ale bardzo ważnych takich jak wzbogacenie, przebudowa placu zabaw przy ul. Kombatantów, organizacja siłowni plenerowej, remont mostu  w drodze na Jakubowice, czy zagospodarowania fragmentu parku  przy Aquaparku. Część planistyczna kończy się zaproponowaną procedurą wdrażania monitoringu i ewaluacji programu. Zespół ds. rewitalizacji jest to grupa mieszkańców, którym przypisuje się nie tylko rolę liderów przy tworzeniu tego dokumentu, ale także w  jego późniejszym wdrażaniu. Zespół  ma spotykać się  raz na kwartał, ma na bieżąco śledzić postępy procesu rewitalizacji. Jego zadaniem jest także ocena tego na ile trafnie, dobrze realizowane są założone cele rewitalizacji poprzez realizację działań projektowych. Ta część obowiązków zespołu nazywa się ewaluacją. W związku z tym, że dokument pisany jest z perspektywą dziesięcioletnią oznacza to, że być może jego fragmenty będą wymagały  ponownego przemyślenia, aktualizacji. Powołany zespół jest tym ciałem, które ma na siebie wziąć obowiązek aktualizowania programu. Dokument jest bardzo ważny z dwóch względów. Pierwszy to aspekt  finansowy. W nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 większość środków nie jest w ogóle rozdzielona z rożnych względów. Środki te zostaną w końcu uruchomione, procedury  konkursowe będą pewnie przyśpieszone. Ponadto pieniędzy będzie dużo mniej niż potrzeb, konkurencja będzie duża. Środki dedykowane wprost na rewitalizację mogą być przydzielone gminie tylko pod warunkiem, że będzie posiadała zatwierdzony przez Radę LPR, oraz że będzie  on posiadał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego.  Inne środki nie związane bezpośrednio z rewitalizacja, ale takie po które gmina może sięgać by realizować zapisane w dokumencie projekty, są dostępne dla wszystkich gmin, ale gminy posiadające LPR sporządzony zgodnie z wytycznymi, otrzymają w konkursach dodatkowe punkty. Uchwalenie  tego dokumentu i jego pozytywna ocena przez Urząd Marszałkowski jest  warunkiem sięgnięcia w perspektywie kilku najbliższych lat po środki unijne. Drugi ważny argument -  jest to  dokument, który powstawał z rzeczywistym udziałem mieszkańców. Każdy kto chciał mógł w kilku różnych etapach  włączyć się  do prac nad tym dokumentem. Na uchwaleniu dokumentu prace się  nie kończą. Istotna część pracy będzie w momencie kiedy LPR będzie wdrażany. Zespół ds. rewitalizacji, który nadal będzie odbywał swoje posiedzenia może zasięgać opinii  mieszkańców, może zapraszać przedstawicieli mieszkańców. Zespół jest narzędziem do włączenia mieszkańców w zarządzanie miastem, nie tylko wyrażania opinii, ale do współdecydowania i wspólnego ponoszenia odpowiedzialności. Jest to pierwszy dokument, który tworzony jest  z tak silnym zaangażowaniem  mieszkańców. W LPR jest mowa o tym, że za jakiś czas trzeba będzie pochylić się nad kwestiami  studium i planu  zagospodarowania przestrzennego. Od zaangażowania  mieszkańców, a zwłaszcza liderów społeczności lokalnej zależy czy dokument ten zostanie zapisem pobożnych życzeń, czy stanie się narzędziem osiągania założonych celów. W jego przekonaniu jest to dokument spełniający kryteria, które nakładają na ten dokument wytyczne  ministerialne i nie powinien mieć problemów z pozytywnym przejściem procedury oceniania. Jest to dokument, który nie jest wyłącznie własnością Urzędu, nie jest wyrazem wyłącznie woli Urzędu, ale w znacznym stopni przekonaniem  mieszkańców co należy  w mieście zrobić. Jest to dokument zrobiony na miarę Kudowy, nie za skromny pod względem ilości planowanych przedsięwzięć,  inwestycji, działań, ale  także nie zrobiony ponad miarę możliwości finansowych gminy.
  Radny W. Gucz stwierdził, że dokument został opracowany bardzo dokładnie i stanowi wytyczne do działania Rady. Należy ustalić priorytety, ponieważ wszystko zależy od środków jakimi miasto będzie dysponować. Zespoły ds. rewitalizacji będą się spotykały dalej. Są jeszcze rzeczy, które nie znalazły się w LPR, a są rzeczami ważnymi. Kudowa nie może stracić funkcji uzdrowiskowej, które polega na tym, że nie może w Kudowie być zanieczyszczeń spowodowanych np. przez transport czy dymiące kominy. Są to elementy wpływające na ocenę miasta.  Nie jest to dokument zamknięty.
Radny M.Turoń stwierdził, że lista zadań jest zamknięta. Czy jest  możliwość   aktualizacji tych zadań (np. rezygnacji z zaplanowanego teraz  zadania i dopisania nowego) i w jaki sposób będzie się to odbywać?
Głos zabrał pan A. Dukiert , który w odniesieniu do w/w  wypowiedzi stwierdził, że wyznaczenie priorytetów należy rzeczywiście do kompetencji zespołu ds. rewitalizacji oraz Urzędu. Trzeba też pamiętać o okolicznościach zewnętrznych. Tymi okolicznościami zewnętrznymi jest to, w jakiej kolejności ogłaszane będą konkursy, w jakiej kolejności będą one rozstrzygane. Na pewno gmina będzie musiała dostosowywać swoje działania do okoliczności. Uważa, że dokument ten w tej postaci zawiera wiele odniesień do tej zasadniczej funkcji miasta tj. funkcji uzdrowiskowej. Tam gdzie jest diagnozowana sfera środowiskowa oraz sfera przestrzenno - funkcjonalna mówi się przede wszystkim o zagrożeniach, jakie stwarza niska emisja będąca skutkiem nadmiernego ruch pojazdów mechanicznym oraz stanu instalacji grzewczych w centrum miasta. Likwidacja tych zagrożeń jest to priorytetowa sprawa dla miasta. Ponadto stwierdził, że nie ma żadnego powodu, aby dokument nie był za jakiś czas aktualizowany. Warto go w tej postaci uchwalić, ponieważ niektóre konkursy unijne będą niedługo ruszać, jeszcze tej jesieni będą rozdzielane środki na remonty i termomodernizacje dla wspólnot mieszkaniowych. W tej chwili odbywają się oceny LPR przez Urząd Marszałkowski, a wpisanie na listę pozytywnie ocenionych warunkuje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Przyjęcie tego programu nie przekreśla tego, aby był on za jakiś czas aktualizowany. Być może ustawodawca czy też dysponent  środków unijnych zażyczy sobie, aby taka procedura aktualizacji się odbyła. Dlatego też praca zespołu ds. rewitalizacji przewidziana jest jako praca ciągła.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 10 radnych na sali głosowano następująco:

za było                  -        10 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś,  W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025”  została  podjęta jednogłośnie.

Ad.5)

Radna T.Żulińska zwróciła się do Burmistrza Miasta z pytaniem, czy uległy zmianie zasady organizowania spotkań z mieszkańcami, ponieważ o ostanim spotkaniu z mieszkańcami Brzozowia, jako radna z tego okręgu nie została powiadomiona i nie została na nie zaproszona.
Burmistrz Miasta poinformował, że było to spotkanie w sprawie problemu dot. kanalizacji. Mieszkańcy zażyczyli sobie spotkania z Burmistrzem i Prezesem KZWiK sp. z o.o. Było to być może pewne przeoczenie, wypadałoby żeby na takim spotkaniu byli radni. Natomiast zwyczajowo mieszkańcy w miejscach publicznych zostali poinformowani o spotkaniu. Stwierdził, ze radna będzie informowana o spotkaniach.
Radny M.Turoń zwrócił się do Burmistrza Miasta  z pytaniem, czy rozpoczęła się budowa kanalizacji na ul. Bocznej oraz z pytaniem do Przewodniczącej Rady  czy coś wiadomo na temat pisma złożonego przez panią Łężną w sprawie Shella (sprawa parkujących tam aut ciężarowych). Miało się w tej sprawie odbyć spotkanie.
Burmistrz Miasta  poinformował, że jeżeli chodzi o ul. Boczna zakończony jest projekt. Przewiduje się tam budowę kanalizacji, wymianę sieci wodociągowej, drogi, oświetlenia i skomunikowanie tego z siecią kanalizacyjną. Nie rozpoczęły się jeszcze żadne prace. Tak jak wszyscy wiedzą i widzą, skończono ul. Kościelną. Całość zadania 1.900.000 zł., wykonano za 1.100.000 zł. Później przystąpiono do  prac przy ul. Buczka, w międzyczasie zbrojony jest teren tzw. 17 ha – osiedle domków jednorodzinnych za hotelem Kudowa. Wykonano też remont ul. Słonecznej. Ponadto realizowana jest budowa chodnika przy ul. Buczka 26 oraz przy ul. Norwida. Zaangażowanie środków i projektów jest wielkie. Ulica Boczna jest w kolejce, gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie na to zadanie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że pismo pani Łężnej wpłynęło jeszcze za poprzedniej Przewodniczącej Rady i z tego co pamięta poinformowała ona radnych, że na pismo odpowiedziała, natomiast nic jej nie wiadomo o żadnym spotkaniu. Jeżeli będzie taka potrzeba to zorganizuje takie spotkanie.
Radna T.Żulińska, w imieniu mieszkańców ul. Słone, zwróciła się z pytaniem o możliwość składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy twierdzą, że nie mogą pobrać druków, a do 30 września należałoby złożyć wnioski. Taką informację przekazano na zebraniu z mieszkańcami.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że to ona udzieliła takiej informacji. Wprowadziła mieszkańców w błąd. Na najbliższej sesji  Rady Miejskiej zostanie przedstawiony radnym projekt uchwały, który będzie wprowadzał plan działań związanych z budżetem obywatelskim na 2017r. Dopiero po podjęciu tej uchwały będzie można składać wnioski.
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem kiedy ruszą prace związane z zadaniami zaplanowanymi w budżecie obywatelskim na 2016r. Jeszcze nie ruszył projekt na boisku Włókniarz, nie ruszył projekt  Bajkowego Ogrodu.
Burmistrz Miasta  zwrócił się z  prośbą do radnej o  niewypowiadanie takich kwestii, ponieważ jest to nieprawda. Jeżeli chodzi o budżet obywatelski na 2017r. otrzymała odpowiedź od Przewodniczącej Rady. Rada nie podjęła jeszcze stosownej uchwały, a  budżet obywatelski na 2016 r. jest realizowany.
Radna T.Żulińska zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji dot. zakresu prac nad i projektami przyjętym na ten rok.
Pan W.Sołtysik poinformował, że jeżeli chodzi o boisko Włókniarz wykonawca zamówił już elementy niezbędne do realizacji zadania- wykonanie piłkochwytów, czeka na transport. W międzyczasie był w kontakcie z Prezesem Klubu, z którym ustalił, aby wstrzymać się z pracami do zakończenia sezonu czyli do grudnia. Trwają dalsze rozmowy w sprawie ustalenia terminu wykonania tego zadania.
Pan M.Biernacki poinformował, że jeżeli chodzi o "Magiczny Ogród", jest po ustaleniach z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Przygotowana jest cała roślinność, przygotowany jest projekt techniczny, jeżeli chodzi o zrobienie alejek i wytyczenie obejść. W tej chwili oczekuje na zgodę Konserwatora Zabytków. Cała Pstrążna jest pod nadzorem Konserwatora Zabytków i taka zgoda jest niezbędna. Liczy na to, że po uzyskaniu niezbędnej opinii prace zostaną wykonane do końca października.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem jak wygląda realizacja  zadania dot. wykonania fotostojaków do zdjęć „selfie”.
Pan W.Sołtysik  poinformował, że pan W.Zimoch prowadził rozmowy z wnioskodawcą, który zgłosił zadanie do budżetu obywatelskiego.  Realizacja zadania jest pod znakiem zapytania. Problem związany jest z zabezpieczeniem telefonów, które mocowane byłyby  w tych stojakach.
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem, czy most w Słonem, który został naruszony w czasie kiedy był objazd zostanie wyremontowany. Czy został złożony projekt na remont tego mostu wspólnie z remontem mostu w Czechach? Czy został pozytywnie zaopiniowany? Czy mieszkańcy mogą liczyć, że będzie on remontowany? Most został pozbawiony  elementów, które go wzmacniały. Czasami wjeżdżają tam tiry, które   próbują zawrócić w niedozwolony sposób. Może to się skończyć tragicznie, ponieważ most pozbawiony jest wzmocnienia.
Burmistrz Miasta stwierdził, ze stan mostu jest zły nie od dziś i nie został on naruszony tylko i wyłącznie z powodu remontu mostu na ul. Zdrojowej. Takiej oceny dokonał zespół inżynierski, pierwszy, który przygotowywał dokumentacje, drugi w momencie kiedy montowano stalowe płyty na nawierzchni mostu. Te stalowe płyty nie miały za zadanie wzmocnić konstrukcji mostu tylko miały za zadanie uchronić przed wpadnięciem koła do dziury, ponieważ stan nawierzchni asfaltu podczas tego  objazdu był taki, że koła przejeżdżających autobusów zapadały się w elastycznej nawierzchni asfaltu.  Metalowe płyty nie będą zabrane do czasu remontu mostu. Stan techniczny mostu to nie jest efektem objazdu, na moście rosły drzewka, które miały 3 – 4 lata. Jak radni wiedzą strona kudowska i strona nachodzka  taki wniosek złożyły. Sprawa się toczy, trwają rozmowy. Bez względu jak to się zakończy zdaje sobie sprawę, że most wymaga remontu i trzeba to zrobić. Wzmocnienia mostu, które zostały usunięte, były założone niejako na wszelki wypadek po to żeby mieć dodatkową gwarancję bezpieczeństwa przy wzmożonym ruchu. Na dzień dzisiejszy organizacja ruchu nie pozwala na przejazd tirów. W związku z tym powiadomi policję żeby się temu w sposób szczególny przyjrzeć.
Radna T. Żulińska przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji pytała o hotel Pod Strzechą, który już straszy. Burmistrz Miasta powiedział wtedy, ze jest umówiony na spotkanie z nowym właścicielem tej nieruchomości. W związku z tym, zwróciła się z pytaniem, czy odbyło się już spotkanie i jakie są wyniki rozmów?
Burmistrz Miasta poinformował, że na ostatnim spotkaniu w Brzozowiu radna o to pytała. Poinformowała Ją, że hotel został  sprzedany i będą tam mieszkania. Nieruchomość w takim stanie jest już od kilku lat. Rozumie troskę radnej. Firma deweloperska kupiła tę nieruchomość, rozpoczyna prace inwestycyjne. Zawarta została umowa z firmą ochroniarską K2, która będzie pilnowała żeby nie dochodziło tam do jakichś dewastacji.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że  15 września minął termin składania projektów do Narodowego Programu Naprawy Dróg Lokalnych. Czy gmina składała jakiś projekt, a jeżeli tak, to na jakie ulice?
Burmistrz Miasta poinformował, że złożono wniosek na ul. Norwida gdzie gmina otrzymała dofinansowanie na budowę chodnika. Gmina jest na etapie przygotowywania dokumentacji na całą ul. Nad Potokiem do byłego Pewexu i ul. Norwida – wymiana nawierzchni asfaltowej oraz ul. Szkolna – chodnik po stronie prawej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że mieszkańcy ul. Łąkowej wielokrotnie prosili ją o złożenie wniosku dot. informacji którędy można wędrować do Źródełka Marii, ponieważ większość turystów  wędruje w osiedle, gdzie już nie ma przejścia. Mieszkańcy zwracają uwagę na to, że musi być wyraźna strzałka, wyraźny znak który kierowałby tych ludzi. Owszem jest zaznaczony szlak, ale potrzebna jest duża tablica informująca o tym, że nie należy wchodzić w  osiedle tylko należy  iść wałem za krzyżem i za targowiskiem.
Burmistrz Miasta stwierdził, ze jest to wniosek radnego W.Dusia. Strzałka jeżeli mowa jest o dojściu do Źródełka Marii jest umieszczona na słupie i została przekręcona zgodnie z sugestią radnego. W.Dusia.
Radny W.Duś stwierdził, że na spotkaniu na ul. Łąkowej wystosował taki wniosek, był na wizji lokalnej z panem Burmistrzem. Chodzi o  ustawienie dwóch tablic kierunkowych tj. koło krzyża i przy wejściu na wał. Takie tablice były wykonane i są w Urzędzie Miasta gdzieś w magazynie. Należy je tylko zamontować.
Burmistrz Miasta poinformował, że wnioski ze spotkań w okręgach wyborczych zostały  skierowane do pracowników merytorycznych. Na dniach otrzyma informację zwrotną o sposobie realizacji już albo w przyszłości , albo ewentualnych problemach w realizacji wniosków. Przyjrzy się sprawie tablic, o których wspomniał radny W.Duś.
Radny W.Gucz stwierdził, że przy dworcu  vis a vis przystanku była duża tablica  z planem miasta. Chciałby uzyskać informację, czy ona tam wróci, ponieważ jest potrzebna.
Pan W.Sołtysik poinformował, że tablica po renowacji zostanie ponownie zamontowana.
Radny W.Duś zwrócił się z prośbą, aby przy okazji prac renowacyjnych w/w tablicy wykonać uzupełnienie rozkładu jady.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu J.Łukasikowi i panu P.Bubińskiemu, którzy zaprosili zebranych do udziału w jubileuszowym X Biegu Sponsorowanym oraz na koncert Arki Noego.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Stolarzowi, który podziękował radnym M.Midor-Burak, M.Turoniowi i W.Dusiowi za udzielenie odpowiedzi na złożone przez niego pismo dot. zjazdu z ul. Głównej na ul. Nad Potokiem. Stwierdził, że rzadko zdarza się  żeby na sesji Burmistrz otrzymał od radnych podziękowania za to co zostało zrobione w Kudowie. A jest za co podziękować. W imieniu mieszkańców ul. Nad Potokiem i swoim podziękował Burmistrzowi Miasta za to, co zrobił dotychczas podczas trwającej kadencji.  Podziękował za remont ul. Kościelnej , Buczka, Słonecznej, remont mostu na ul. Zdrojowej, chodnika przy ul. Norwida oraz za budowę nowego zakładu produkcyjnego, który zapewni 150 miejsc pracy. Rewitalizacja, o której mówiono wcześniej,  też jest zasługą obecnych władz miasta, rekultywacja wysypiska – skrócono okres do 2 lat. Ponadto stwierdził, że z niecierpliwością czeka na nowy statut gminy. Zwrócił się do Przewodniczącej Rady z pytaniem na jakim etapie są prace nad statutem oraz  z prośbą o ich zakończenie. Zwrócił się z pytaniem dlaczego były głosowane trzy protokoły z sesji, dlaczego nie były głosowane na kolejnej sesji?
Przewodnicząca Rady poinformowała, że jeżeli chodzi o podziękowania to nigdy nie jest ich za wiele. Podziękowała za to, że znalazł rzeczy, za które warto podziękować Burmistrzowi Miasta. Radni pewnie wypowiedzą się na koniec kadencji, a może wcześniej -  każdy ma swoje odczucie, kiedy i za co dziękować. Jeżeli chodzi o statut poinformowała, że to, co zostało opracowane przez radnych jest obecnie w rękach pana mecenasa. Jest umówiona, że do 20.09. zapozna się z materiałem naniesie swoje uwagi i jej odeśle. Uwagi te trafią do Komisji Statutowej, następnie statut  z uwagami  zostanie skierowany do wszystkich radnych. Trwa to  tak długo, ale jest to najważniejsza uchwała, jest to statut naszej gminy. Jeżeli chodzi o protokoły zatwierdzane są one wtedy kiedy są gotowe do zatwierdzenia.
Przewodnicząca Rady zwróciła się  z prośbą do mieszkańców, aby zgłaszali wnioski, bo po to głównie się spotykamy, aby wymieniać uwagi, propozycje  rozwiązań  różnych ważnych spraw. Natomiast uwagi,  co do pracy Rady, mieszkańcy mają szansę wyrazić przede wszystkim w wyborach.
Pan L.Nakoneczny bez udzielenia mu głosu przez Przewodniczącą Rady stwierdził, że mieszkańcy mają prawo rozmawiać kiedy chcą i mówić co chcą, a Przewodnicząca nie będzie ich pouczać, bo nie jest od tego, może pouczyć swoje dzieci i męża.
Przewodnicząca  Rady zwracając się do pana L. Nakonecznego stwierdziła, że nie udzieliła w/w  głosu. Ponadto kolejny raz przypomniała, że sesja Rady Miejskiej jest sesją Rady Miejskiej. Natomiast uwagi do radnych jak najbardziej można  zgłaszać na spotkaniach z mieszkańcami, które odbędą się jesienią.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Miklas, która w imieniu mieszkańców i swoim podziękowała za wsparcie inicjatywy jaką była organizacja imprezy charytatywnej dla Sylwii. Ponadto przychyliła się do podziękowań, które wyraził pan K.Stolarz Burmistrzowi Miasta, Z-cy Burmistrza, którzy wykazują wielką cierpliwość i robią tyle dobrego dla naszego miasta.

Ad.6)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXV/16 z dnia 19 września 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2016 08:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż