Protokół nr XXVI/16 z dnia 29 września 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 września 2016 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1545

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XXVI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, gości zaproszonych, radnych, mieszkańców, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Mariusz Kieca                      - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Maciej Turoń                       - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku,
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    zmiany uchwały nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek  organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój,
•    zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok,
•    organizacji wspólnej obsługi prawnej.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
5.    Wolne wnioski – zapytania.
6.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Skarbnik Gminy zgłosiła  wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 13 radnych na sali wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXVI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 29.09.2016 r.,  oraz że punkty 1 i 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę podczas, której przybyli na sesję zwiedzili budynek Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.

Ad. 3)
•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że dochody ogółem wykonane zostały na kwotę 18.001.415 zł co stanowi 46% planu, dochody bieżące 17.007.506 zł co stanowi 46% planu oraz dochody majątkowe 993.909 zł o stanowi 54% planu – w tym dochody ze sprzedaży majątku 902.720 zł co stanowi 80% planowanych wielkości. Wydatki  ogółem wykonane zostały na kwotę 17.204.510 zł co stanowi 44% planu, wydatki bieżące 16.740.618 zł, co stanowi 47% planu oraz wydatki majątkowe 463.892 zł, co stanowi 13% planu. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 796.905 zł, przy planowanej nadwyżce 145.196 zł. Wynik operacyjny za I półrocze jest wartością dodatnią w wysokości 266.887,93 zł, przy planowanym wyniku w kwocie 1.841.071,66 zł. Na wysokość wyniku operacyjnego wpływ miała nieproporcjonalność uzyskanych dochodów przede wszystkim z tytułu dotacji  z budżetu państwa  dla gmin uzdrowiskowych  oraz nieproporcjonalność ponoszonych wydatków - przede wszystkim z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej otrzymano kwotę 82.163 zł, wydatkowano 30.593 zł.  W budżecie wystąpiły zobowiązania  z tytułu dłużnych na łączną kwotę 18.289.646 zł, co stanowi 47%  planowanych dochodów - w tym z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych kwota - 18.158.000 zł, zobowiązania z tytułu leasingu  ciągnika rolniczego wraz z kosiarką tylno-boczną - 99.030,31 zł i zobowiązania wymagalne, które wyniosły 32.615,80 zł. Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia informacji zostały w całości spłacone. Należności wymagalne to kwota 5.699.000 zł. W I półroczu 2016 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 400.000,00 zł.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 250.915 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych wyniosły 159.451 zł. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13.034 zł, natomiast wydatki w kwocie 162,00 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska to przede wszystkim cięcia sanitarne i wydatki związane z usuwaniem azbestu. Dochody związane z realizacją  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 1.169.922 zł, natomiast wydatki 1.217.151 zł.  Sprawozdanie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
W związku z brakiem pytań dot. w/w projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było             -          0 radnych
wstrzymało się          -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie  planu  dochodów i wydatków  o  kwotę 97.035,00 zł.
Przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Dochody:
-    dział 600 – zmniejsza się o 185.264,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ul. Norwida i Szkolnej w Kudowie-Zdroju”. Zmiana wynika ze zmniejszenia wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonienia wykonawcy i zachowania dofinansowania na poziomie 50%.
-    dział 756 – zwiększa się o 23.119,00 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 2015 rok.
-    dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 4.000,00 zł uzyskane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Wprowadza się dochody w kwocie 6.510,00 zł uzyskane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów  stomatologicznych w szkołach.
-    dział  852 – zwiększa się o 9.600,00 zł dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
-    dział 853 – zwiększa się o 25.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez żłobek.
-    dział 900 – zwiększa się o 30.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmniejsza się o 10.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z odstąpieniem w 2016 roku od realizacji zadania pn. „Nasadzenia biocenotyczne w Parku Zdrojowym”.
Wydatki
-    dział 600 – zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” w związku z rozszerzeniem zakresu prac przy modernizacji dojścia do budynku przy ul. Buczka 26, korektą łuku przy ul. Zdrojowej i wykonaniem dojścia do budynku przy ul. Tkackiej 9. Zmniejsza się o 1.223,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja ul. Buczka na odcinku od wjazdu na 17 ha do ul. Nad Potokiem” do wysokości poniesionych wydatków. Zmniejsza się o 340.150,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa ul. Norwida i Szkolnej w Kudowie-Zdroju” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Zmniejsza się o 2.971,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju” do wysokości poniesionych wydatków. Zwiększa się o 11,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap IV – projekt”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 28.000,00 zł na zakup osprzętu do ciągnika rolniczego New Holland - ładowacz czołowy TUR na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych. Wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na naprawę chodnika wzdłuż przystanku autobusowego dla wsiadających przy
ul. Głównej.
-    dział 630 – zmniejsza się o 3.600,00 zł wydatki na utrzymanie szachów w Parku Zdrojowym (obsługą szachów zajmuje się osoba prowadząca szalet miejski). Zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego. Zmniejsza się o 3.100,00 zł wydatki na opłaty czynszowe za Punkt Informacji Turystycznej. Odstępuje się realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie  ul. Moniuszki - koncepcja i dokumentacja techniczna” (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 5.000,00 zł). Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup elementów drobnej architektury do Parku Zdrojowego” (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 5.000,00 zł).
-    dział 700 –  zwiększa się o 26.000,00 zł plan wydatków na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w związku z podjęciem przez wspólnotę mieszkaniową przy ul. Łąkowej 4 decyzji o remoncie i ociepleniu dachu w formie jednorazowej wpłaty.
-    dział 710 – zmniejsza się o 32.000,00 zł wydatki na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
-    dział 750 – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z planowanym zakupem usług doradztwa podatkowego w zakresie  centralizacji podatku VAT oraz wdrożenia mechanizmu częściowego odliczenia VAT na podstawie prewspółczynnika. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na promocję gminy w formie bilbordów i innych materiałów promocyjnych.
-    dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia budynku straży pożarnej w Czermnej”.
-    dział 757 – wykreśla się wydatki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane na prowizje z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmniejsza się o 140.000,00 zł planowane wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.
-    dział 758 – rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł utworzoną na wkład własny w realizację mikroprojektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
-    dział 801 – zwiększa się o 45.000,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Zespół Szkół Społecznych. Wprowadza się wydatki w kwocie 6.510,00 zł na zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego (3 kątnice turbinowe, lampa polimeryzacyjna bezprzewodowa). Wprowadza się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.  Zwiększa się o 45.000,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Zwiększa się o 8.425,00 zł wydatki na funkcjonowanie publicznego przedszkola. Zwiększa się o 47.500,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju – dokumentacja” (w sierpniu zmniejszono planowaną kwotę w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na termomodernizację dachu na części budynku Szkoły Podstawowej nr 3). Zmniejsza się o 4.000,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Zespół Szkół Społecznych. Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów (paliwa) do autobusu szkolnego. Zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w innych gminach. Wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na organizację Dnia Edukacji Narodowej.
-    dział 851 – zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na szczepienia profilaktyczne przeciw rakowi szyjki macicy w związku z mniejszą ilością dziewczynek objętych szczepieniem.
-    dział 852 – zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zmniejsza się o 2.600,00 zł wydatki na ubezpieczenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwiększa się o 29.550,00 zł wydatki na umowy zlecenia związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia liczby podopiecznych objętych pomocą oraz zwiększeniem od 01.10.2016 roku stawki za 1 godzinę pracy opiekunki do 13,00 zł brutto. Zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na dowóz żywności z banków żywności.
-    dział 853 – zwiększa się o 3.500,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka.
-    dział 854 – zmniejsza się o 505,00 zł wydatki na organizację półkolonii w ramach wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.
-    dział 900 – zwiększa się o 67.340,00 zł wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej o 22.660,00 zł, zwiększenie kosztów prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o 5.600,00 zł, odstąpienie od zakupu wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 60.000,00 zł (posadowienie wagi wymaga opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę), zwiększenie o 144.400,00 zł wydatków na koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (kwoty zaplanowane na 2016 rok były mniejsze od wykonania za 2015 rok).   
Zmniejsza się o 164,00 zł wydatki na zakup nagród w akcji selektywnej zbiórki odpadów dla młodych mieszkańców Kudowy-Zdroju – „Segregacja – spoko akcja” do wysokości wykonanych wydatków. Zmniejsza się o 3.481,00 zł wydatki na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Brzozowiu. Zmniejsza się o 20,00 zł wydatki na wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok  do wysokości poniesionych wydatków. Zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na różne opłaty i składki.
Wykreśla się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Nasadzenia biocenotyczne w Parku Zdrojowym” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2016 roku.
-    dział 921 – zwiększa się o  70.000,00 zł wydatki na dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na organizację imprez kulturalnych. Zmniejsza się o 4.857,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby domu kultury – projekt”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na opracowanie dokumentacji w ramach projektu "Od mąki do chleba".
-    dział 926 – zwiększa się o 43.000,00 zł wydatki na remont uszkodzonych urządzeń na skateparku.  Zmniejsza się o 2.300,00 zł wydatki na umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych. Wykreśla się wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa” w związku z brakiem zgody właściciela terenu na umiejscowienie placu zabaw.

Radny W.Gucz wyraził zadowolenie z wprowadzenia do budżetu gminy  kwoty 30.000,00 zł na naprawę chodnika wzdłuż przystanku autobusowego dla wsiadających przy ul. Głównej.
Radny W.Duś w związku z tym, że pojawiły się informacje o nadwyżce w dochodach związanej z oszczędnościami przy realizacji modernizacji ulicy Norwida wyjaśnił, że mieszkańcy na wspólnym posiedzeniu komisji zadawali pytania dot. dużych rozbieżności między kosztorysem a faktyczną  kwotą wykonania zadania. W związku z tym chciałby uzyskać informacje jak powstaje taki kosztorys.
Burmistrz Miasta zobowiązał się do przygotowania takiej informacji na kolejną sesję lub posiedzenie komisji.
Radna T.Żulińska wyraziła zadowolenie z przyznanej dotacji dla Muzeum Kultury  Pogórza Sudeckiego i rozpoczęcia rekonstrukcji  wiatraka.
Pan M. Biernacki – dyrektor Muzeum wyjaśnił, że nie chodzi o rekonstrukcję istniejącego wiatraka, a o postawienie nowego obiektu na terenie Muzeum. Złożony został projekt i czeka na rozstrzygnięcie. Jest to projekt dzięki, któremu powstanie nowy obiekt i tam też pojawi się piec chlebowy, dlatego tytuł projektu „Od mąki do chleba”. Środki zabezpieczone w budżecie gminy przeznaczone są na projekt, dokumentację techniczną.
W związku z powyższym z projektu uchwały należy wykreślić słowa „rekonstrukcji wiatraka” i pozostawić zapis „opracowanie dokumentacji w ramach projektu "Od mąki do chleba".
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek  organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój  

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że uchwałą nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z czerwca br. objęto wspólną obsługą finansowo-księgową jednostki  organizacyjne gminy Kudowa-Zdrój. W związku z podjęciem uchwały Nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r.  w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka z  dniem 1 września 2016 roku przedszkole oraz żłobek stały się samodzielnymi jednostkami budżetowymi. Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/112/16 Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej  jednostek organizacyjnych gminy i objęcie nowo powstałych jednostek budżetowych wspólną obsługą finansowo – księgową.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie zmiany uchwały nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju   w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok

Głos zabrała pani H.Jędrzejewska – z-ca skarbnika gminy, która poinformowała, że na Budżet Obywatelski na rok 2017 przeznaczona została kwota 150.000 zł z tym, że wartość projektu jednostkowego nie może przekraczać 50.000 zł. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok będą finansowane zadania, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego oraz stanowią zadania własne gminy. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki inwestycyjne i remontowe o charakterze lokalnym dotyczące: budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, jak i wydatki o charakterze społecznym (np. kulturalnym, sportowym). Szczegółowo omówiła regulamin Budżetu Obywatelskiego oraz harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.
W 2016 roku odbyła się pilotażowa edycja Budżetu Obywatelskiego, która spotkała się z dużym zainteresowaniem kudowian. Zgłoszono 11 propozycji zadań, na które swój głos oddało 1.529 mieszkańców, a do realizacji wybrano 4 zadania.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej

Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny, który poinformował, że gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:
1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,
2) gminnym instytucjom kultury,
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego - zwanych dalej "jednostkami obsługiwanymi". Niniejszą uchwałą wskazuje się Urząd Miasta w Kudowie – Zdroju jako jednostkę obsługującą w zakresie obsługi prawnej dla jednostek: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole im. Kubusia Puchatka, Żłobek im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.
Wyłącznie Rada Miejska Kudowy Zdroju ma kompetencję do organizacji wspólnej obsługi prawnej dla w/w jednostek.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej została  podjęta jednogłośnie.

Ad.4)
Przewodnicząca Rady stwierdzając, że nie wszyscy radni zrozumieli  wypowiedź Burmistrza Miasta, zwróciła się  z pytaniem, czy gmina składała wnioski na 2017r. na tzw. „schetynówkę” (środki na remonty ulic).
Burmistrz Miasta stwierdził, że wyjaśniał to w sposób czytelny. Poinformował, że wniosek można złożyć w przypadku posiadania pełnej dokumentacji. Jeżeli chodzi o ul. Norwida był problem z zakwalifikowaniem tego wniosku do krajowego programu przebudowy dróg lokalnych. Gminy nie było na tej liście. Udało się jednak pozyskać dofinansowanie do budowy chodnika przy ul. Norwida. Jest to sprawa ze względu bezpieczeństwa bardzo ważna. Trwa realizacja tej inwestycji. W międzyczasie podjęto decyzję o doprojektowaniu – do 31.12.2016r. zostaną ukończone prace projektowe polegające na uregulowaniu spraw związanych z chodnikiem, nawierzchnią asfaltową. Gmina jest na etapie przygotowywania dokumentacji na całą ul. Nad Potokiem do byłego Pewexu i ul. Norwida – wymiana nawierzchni asfaltowej oraz ul. Szkolna – chodnik po stronie prawej. Ponadto są jeszcze wnioski ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W priorytecie jest ul. Poznańska, Lubelska, Warszawska, Chopina. Wcześniej należy dokonać wymiany sieci, dotyczy to ul. Szkolnej i Nad Potokiem. Żeby złożyć wnioski trzeba mieć gotową dokumentację. Nie można mówić, że w gminie nic się nie robi. Zrobiono ul. Kościelną, część ul. Słonecznej, którą etapami trzeba wykonać w dalszych częściach. W pierwszej aplikacji LPR trzeba zakończyć ul. Kombatantów. W LPR dofinansowanie wynosi 85% jest to ważne, woli dostać 85% dofinansowania niż 50%. Gmina będzie dokładać najwyższej staranności, aby LPR realizować.  
Pan L.Nakoneczny bez udzielenia mu głosu przez Przewodniczącą Rady stwierdził, że Burmistrz Miasta  zapomniał powiedzieć, że zrobił jeszcze most.
Przewodnicząca  Rady zwracając się do  pana L. Nakonecznego stwierdziła, że nie udzieliła w/w  głosu, poprosiła, aby  zabierał głos wtedy kiedy zostanie Mu udzielony.
Pan L.Nakoneczny stwierdził cyt. „proszę mi nie przeszkadzać, pani mi ciągle przeszkadza i przeszkadza. Wreszcie niech pani się zamknie”.  
Przewodnicząca Rady zwracając się do pana L.Nakonecznego stwierdziła, że odbiera mu głos, że obraża Radę Miejską. To nie jest miejsce na takie pokrzykiwanie.
Pan L.Nakoneczny nadal przekrzykując Przewodniczącą Rady stwierdził, że Burmistrz Miasta zapomniał powiedzieć o remoncie mostu,  o ul. Buczka, a powinien to powiedzieć.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest po to, aby prowadzić obrady i to ona udziela głosu. Poprosiła w/w o  niezabieranie głosu bez jego udzielenia. Stwierdziła, że będzie zmuszona przerwać sesję.
Pan L.Nakonaczny zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady żeby mu nie przeszkadzała oraz stwierdził, że może przerwać sesję.
Przewodnicząca Rady zwracając się do pana L.Nakonecznego stwierdziła, że zachowuje się niegrzecznie wobec niej i wobec radnych. Jest to sesja  Rady Miejskiej i należy się na niej zachowywać godnie. Głos może zabrać wtedy kiedy Mu  go udzieli.
Przewodnicząca Rady ponownie zwróciła się do Burmistrza stwierdzając, że w związku z tym, że 15 września zakończył się nabór do „schetynówki” na 2017r. poprosiła o udzielenie prostej i jasnej odpowiedzi „tak” lub nie” na pytanie, czy gmina złożyła jakieś projekty.
Burmistrz Miasta zwrócił się do Przewodniczącej Rady z pytaniem dlaczego chce usłyszeć odpowiedź tak lub nie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zainteresowana jest tym, czy  miasto  stara się o następne dofinansowanie w tzw. „schetynówce” na remonty kolejnych ulic. Ulic, które wymagają remontów jest w  mieście bardzo dużo.
Burmistrz Miasta stwierdził, że dlatego też zobowiązany był udzielić radnym szczegółowego wyjaśnienia. To nie jest prosta odpowiedź tak lub nie. Dofinansowania na ul. Norwida nie było, jednak w pewnym momencie znalazły się środki. Trzeba dokonywać pewnej gradacji dofinansowania, gdzie się opłaca dofinansować. Czy 50% czy 85%? Zrealizowana  jest budowa chodnika przy ul. Buczka 26, trwa budowa chodnika przy ul. Norwida, trwają rozmowy na temat realizacji LPR, gdzie do wzięcia są duże pieniądze i gdzie dofinansowanie wynosi 85%.
Przewodnicząca Rady pogratulowała Burmistrzowi Miasta otrzymania dofinansowania na ul. Norwida pomimo tego, że gmina się nie zakwalifikowała i nie znalazła się na liście, ponieważ zabrakło kilku punktów. Jej pytanie spowodowane jest przede wszystkim troską o miasto. Spytała czy gmina skorzysta z tej formy dofinansowania.
Burmistrz  Miasta poinformował, że z tego naboru gmina nie skorzysta, ponieważ nie posiada dokumentacji.
Głos zabrał pan W.Zimoch, który stwierdził, że ubiegając się o środki musi być określona jakaś strategia i należy patrzeć tam, gdzie jest większe dofinansowanie, ponieważ poruszamy się w realnym budżecie gminy. Obecnie struktura dofinansowania w LPR wynosi 85% do 15% i nikt nie mówi o tym żeby to miało się zmienić. W związku z tym opracowano zakres zadań, które weszły w skład LPR. Zadania w większości dotyczą rozwiązań komunikacyjnych. W rozmowach z Wojewodą brano pod uwagę strukturę możliwego do uzyskania dofinansowania. Żeby się do tego dobrze przygotować stwierdzono, że w roku bieżącym czas zostanie poświęcony na przygotowanie pełnych  dokumentacji, ponieważ rządowy program rozbudowy infrastruktury gminnej i powiatowej realizowany przez wojewodę jest na lata 2016 – 2019. Taka mapa drogowa jest ułożona. Najpierw gmina chce wykorzystać możliwości jakie daje Urząd Marszałkowski i LPR, gdzie struktura dofinansowania jest znacznie korzystniejsza. W następnej kolejności gmina  sięgnie po inne  środki. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami całego OSI, czyli obszaru strategii interwencji Dzierżoniów – Kłodzko – Ząbkowice z panem Marszałkiem, ponieważ wszystkie samorządy powtarzają, że nie doszacował  zadań wyłonionych w RPO. Odpowiadając wprost na pytanie Przewodniczącej Rady stwierdził, że gmina w roku bieżącym nie ubiegała się o środki na przebudowę infrastruktury za 50%, ponieważ przygotowywano program, gdzie  dofinansowanie może  być 85%.
Burmistrz Miasta poinformował, że ponadto trwają rozmowy na temat projektowania w ramach  EWT. Należy jednak pamiętać o możliwościach budżetu gminy oraz  nie zapominać o zadłużeniu, które wynosi ponad 18 mln zł. Każda dokumentacja kosztuje. Gmina nie zachowuje się asekuracyjnie. Planowane są do przygotowania dokumentacje na budowę przedszkola i żłobka, projekty na  ul. Warszawską, Poznańską, Chopina, Słoneczną, most na Jakubowice, kanalizacja w Brzozowiu.  Określono mapę drogową jeśli chodzi o lata 2016-2018.  Burmistrz Miasta stwierdził, że również  widzi niesamowite potrzeby jeśli chodzi o nawierzchnie dróg i chodników w mieście.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że jej dociekliwość wynika  z tego, że z LPR została wykreślona ul. Łąkowa. Na zebraniu z mieszkańcami w sierpniu 2015 r. pan Burmistrz mówił mieszkańcom, że ulica ta zostanie zrewitalizowana w ramach Starego Zdroju. W związku z tym, że ul. Łąkowa nie znalazła się w LPR,  liczyła na to, że być może  będzie ona remontowana z tzw. „schetynówki”.
Głos zabrał radny W.Gucz, który stwierdził, że w mieście jest grupa mieszkańców, która cały czas mówi, że w mieście się nic nie dzieje, że Burmistrz nic nie robi. Trzeba być uczciwym. W mieście się robi – chociażby ul. Norwida. Ile lat trwało zanim rozpoczęto prace na tej ulicy? Jedna, dwie poprzednie kadencje. Przez lata w budżecie planowany był remont ulicy, ale nic się nie robiło. Ile lat mieszkańcy czekali na remont mostu na ul. Zdrojowej? Chociaż nie jest to droga gminna most w końcu został wyremontowany. Wiele dobrych rzeczy dzieje się w mieście i jest to zasługa Burmistrza.  Trzeba być sprawiedliwym i mówić prawdę.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że o tym czy się dzieje, czy się nie dzieje nie trzeba mówić, ponieważ to po prostu widać.
Kolejny raz bez udzielenia głosu, głos zabrał pan L.Nakoneczny, który zwracając się do Przewodniczącej Rady stwierdził, że to Ona nic nie widzi, że ma różowe okulary, że widzi to, co chce widzieć. Dlaczego za poprzedniego burmistrza nie mówiła z radnymi, którzy byli w poprzednich kadencjach o remontach ulic. Ulica Leśna i inne ulice też nie są zrobione. Nie poganiali poprzedniego burmistrza do robienia ulic, zrobił tylko ulice koło siebie i koło swoich hoteli, pensjonatów.  Zwrócił się do Przewodniczącej Rady z  pytaniem, czy nie widzi tego, że poprzedni burmistrz nic nie robił 24 lata. Stwierdził, że Przewodnicząca Rady i część radnych  widzą tylko to, co chcą widzieć. Stwierdził również, że mieszkańcy Jej nie lubią i chcieliby żeby poszła na zasłużoną emeryturę. 30 marca br. napisał pismo do Przewodniczącej Rady. Wraz z 12 mieszkańcami czeka nadal na odpowiedź dlaczego odwołano panią E.Merecką – Szydło. Mieszkańcy chcą żeby odwołano obecną Przewodniczącą, ponieważ nic nie robi, chce się brać za to, co nie należy do Jej  obowiązków np. sprawa schodów. Od tego jest Urząd i Burmistrz.  
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem do pana L.Nakonecznego, w czyim imieniu mówi,  dlaczego  wcześniej nie sygnalizował, że poprzedni burmistrz nic nie robił. Teraz nagle się uaktywnił.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do pana L.Nakonecznego z prośbą, aby usiadł. Głos zabierze wtedy kiedy go udzieli. Stwierdziła, że jeżeli będzie zakłócał obrady będzie zmuszona je przerwać. Pomimo sygnałów od radnych, aby przerwać Jego wypowiedź, wysłuchała tego, co miał do powiedzenia. Kolejny raz przypomniała, że jest to sesja Rady Miejskiej, że przede wszystkim obradują radni, że to ona udziela głosu.
Głos zabrała radna E.Marecka-Szydło, która przypomniała zebranym, że wszelkie wnioski o remonty ulic, wszystko o czym rozmawia się na komisjach opiera się o budżet gminy. Jeżeli wydaje się jakiekolwiek środki - nawet jeżeli jest dofinansowanie wynosi 85% - to trzeba najpierw wydatkować na inwestycję pełną kwotę. Każdy radny jest świadom tego, że wykonanie inwestycji, okres rozliczeniowy inwestycji są to wszystko koszty, które ponosi gmina łącznie z kosztami odsetek z kredytów, które zaciąga na realizację zadania. Każdy chciałby dla tego miasta jak najlepiej. Droga koło jej domu nie jest drogą gminną, mieszka tam od 20 lat i od tylu lat walczy o budowę chodnika, którego nadal nie ma. To jednak nie znaczy, że nie kocha tego miasta. Życzeń można mieć wiele, ale wydaje się, że jeżeli zostali wybrani na radnych, którzy reprezentują  mieszkańców tego miasta to powinni być głosem rozsądku  tego miasta, działać dla dobra miasta. Radni nie mają się chandryczyć tylko merytorycznie rozmawiać. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i gradację potrzeb.
Radna T.Żulińska w nawiązaniu do Lokalnego Programu Rewitalizacji  zwróciła się z pytaniem jakie są terminy od złożenia wniosku do rozpoczęcia realizacji zadań w nim ujętych.
Głos zabrał W.Zimoch, który poinformował, że w pierwszej kolejności LPR musi być zaopiniowany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jeżeli będą uwagi trzeba będzie je uwzględnić i przesłać LPR jeszcze raz do zaopiniowania. Jeżeli LPR zostanie pozytywnie zaopiniowany zaczyna obowiązywać. Gmina składa wniosek kiedy zostaną ogłoszone konkursy. Od momentu złożenia wniosku w ciągu jednego kwartału gmina powinna uzyskać  informacje o tym, czy wniosek wymaga uzupełnień, czy przeszedł do oceny czy nie. Z doświadczenia wynika, że od dnia złożenia wniosku mija zazwyczaj 6 do 9 miesięcy do czasu kiedy rozpoczyna się inwestycja. Program został złożony liczy, że w ciągu kwartału LPR zostanie zaakceptowany przez Marszałka.
Radny W.Duś w nawiązaniu do tego, co powiedziała radna E.Marecka-Szydło,  żeby się nie kłócić, żeby był głos rozsądku zwrócił się z apelem, żeby nie odbierać radnym prawa do zadawania pytań.  Radni  mają czasem wątpliwości. Jeżeli je mają to o nich mówią, pytają i starają się je wyjaśnić. W związku z tym  zwrócił się o wyjaśnienie sprawy tzw. „schetynówki”, o którą pytała  Przewodnicząca Rady. Burmistrz Miasta mówił, że nie było projektu dotyczącego remontu ul. Norwida  na liście Wojewody, że były prowadzone jakieś rozmowy. Z tego co pamięta na jednej z sesji lub komisji mówiono, że taka lista była, wygrało 11 gmin, a nasza gmina była na liście rezerwowej na 20 miejscu. Z oszczędności, które były ogłaszane podczas przetargów na wykonanie konkretnych robót w tych konkretnych gminach nasza gmina, z tego co wie, dostała dofinansowanie. Czy tak było, czy nie, czy w ogóle gminy nie było na tej liście? Tak, jak się mówi, każdy radny widzi potrzeby w swoim rejonie, tych potrzeb na kolejne lata jest wiele. Tak naprawdę nie wiadomo, czy gmina dostanie środki na realizację zadań ujętych w LPR. Kiedy rozpocznie się realizacja tych zadań? Wydaje się, że jeżeli byłaby szansa uzyskać jakiekolwiek środki byłoby dobrze. Szkoda jednak, że nie został wykonany projekt na remont wybranej ulicy. Jeżeli chodzi o listę ma rozbieżność w informacjach. Czy gmina była na liście rezerwowej czy nie?  
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina była na liście rezerwowej, ponieważ złożono wniosek. Była na tej liście  bardzo daleko. Gmina nie była na liście do dofinansowania.
Radna E.Marecka – Szydło zgłosiła wniosek formalny o ogłoszenie 10 min. przerwy.
Przy obecności 15 radnych na sali wniosek został przyjęty większością głosów. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych.

Ad.5)
Radna E.Marecka – Szydło odczytała pismo podpisane przez Przewodniczącą Rady dotyczące spotkania zaplanowanego na 30.09.2016r. Radna stwierdziła, że widzi w tym jakąś niespójność. Na papierze Rady Miejskiej z podpisem Przewodniczącej przychodzi do radnych zaproszenie na coś czego z nimi nie konsultowała. Radni dowiadują się o spotkaniu takim dokumentem. Przypomniała, że jej działania jako Przewodniczącej Rady, które były jak najbardziej zgodne z funkcjonującymi przepisami prawa, zostały jej przez część radnych wytknięte. Zarzucono jej podpisywanie się na papierze firmowym pieczątką przewodniczącej rady jako działanie niezgodne z oczekiwaniami radnych, niezgodne z tym, co radni myślą. Część radnych większością głosów zdecydowała o niewnoszeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niemniej jednak Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” złożyło skargę  do NSA i dlatego uważa, że organizowanie tego typu  spotkania przed ogłoszeniem jakiegokolwiek wyroku sądowego jest nie na miejscu. Tym bardziej, że tak jak zaznaczyła Przewodnicząca Rady nie konsultowała tego z nią ani z pozostałą szóstką radnych należących do Klubów Radych. Uważa, że budynek na schodach, którego dotyczy skarga Stowarzyszenia Kudowianie w ogóle nie powinien być tematem, którym ma się zajmować Rada, która nie jest stroną. Radna stwierdziła, że Przewodnicząca Rady robi rzeczy, które uważa za niezgodne z prawem. Jest to jej odczucie i mówi teraz  w sowim imieniu. Radna odwołała się także do spotkania na Bukowinie stwierdzając, że Przewodnicząca Rady zaprosiła osoby według wybranego przez siebie klucza. Na jedną z sesji  Rady, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele właścicieli nieruchomości z Bukowiny  nie zaprosiła wszystkich zainteresowanych stron. Tak samo sytuacja miała się odnośnie nieruchomości o wydzierżawienie, której ubiegały się różne strony - Przewodnicząca Rady nie zapraszała wszystkich, tudzież zapraszała na indywidualne spotkania w biurze. Odwołując  się do Statutu Gminy Kudowa-Zdrój, odwołując się do ustawy o samorządzie gminnym radna stwierdziła, że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady, przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania zadań wiceprzewodniczącego. Podstawowym działaniem przewodniczącej jest prowadzenie pracy Rady. Nie jest przedstawicielem jakiejś komisji rozjemczej, tym bardziej, że sprawa jest w sądzie.  Zajmowanie jakiegokolwiek stanowiska przez radnych nie ma żadnego umocowania prawnego. To samo dotyczy spotkania na Bukowinie, gdzie jedna z właścicielek nieruchomości żądała od radnych wydania decyzji. Radna zwróciła się do Przewodniczącej Rady z prośbą o wyjaśnienie jaki jest cel tego spotkania. Sprawa jest w sądzie i nie jest  łatwa. Nie dotyczy to sytuacji, która da się rozwiązać jednym pociągnięciem, ponieważ dotyczy uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku, czyli działania innej rady i działania innego burmistrza. Wg niej nie jest to właściwe działanie, ponieważ radni nie są stroną w tym sporze. Część radnych chciała skierować skargę do NSA, część (większość)  nie wyraziła na to zgody.  Organizowanie takich spotkań jak na Bukowinie, czy  spotkania w sali nr 13 w Urzędzie Miasta z wybranymi zainteresowanymi, którzy próbują coś załatwić nie ma nic wspólnego z legalnym, czystym działaniem, na które część radnych się powoływała. Powoływanie się na słowa św. Franciszka z Asyżu „Tam gdzie niezgoda wzniesiemy harmonię, tam gdzie omyłki wprowadzimy prawdę, tam gdzie zwątpienie przyniesiemy wiarę, a tam gdzie rozpacz znajdziemy nadzieję” nijak się ma do działań Pani Przewodniczącej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radna ma prawo do własnego zdania i tego zdania wysłuchała.  Na tabliczce obok drzwi biura Rady jest napisane sprawy obywatelskie i pod spodem jest napis Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska. W związku z tym uważa, że organizując takie spotkania, uczestniczy w tych tzw. sprawach obywatelskich. Ponadto tylko poprzez rozmowy doprowadzamy do zgody. Radna nie ma obowiązku w spotkaniu uczestniczyć. Zwróciła się do radcy prawnego z pytaniem, czy w tym przypadku jako przewodnicząca wychodzi poza prawo, czy jej działanie mieści się w granicach prawa.
Głos zabrał radca prawny, który stwierdził, że radna przytoczyła wcześniej najważniejszy zapis ustawy o samorządzie gminnym. Jest on w różny sposób rozbudowywany przez inne przepisy. Jest ich niewiele jeśli chodzi o uprawnienia przewodniczącego. Organizowanie pracy rady oraz prowadzenie  obrad rady, natomiast wszystko to co poza, na co wskazywał na szkoleniu prof. J.Korczak, owszem jest dopuszczalne, ale w takim zakresie, w jakim rada udzieli upoważnienia przewodniczącej, grupie radnych do podjęcia  działań. Ale i tu trzeba uważać po to, aby nie wkroczyć w kompetencje organu wykonawczego. Jeden aspekt  to jest to, że Pani Przewodnicząca może działać w takim zakresie w jakim Rada (rada może podejmować uchwały intencyjne) Ją upoważni. Każdy z radnych może organizować sobie we własnym zakresie spotkania. Natomiast jeśli odwołujemy się do funkcji przewodniczącej czy przewodniczącego rady miejskiej, to jego rola wyznaczona jest przez przepisy prawa. Ewentualne uchwały intencyjne mogą  wskazywać  jakiego działania radni oczekują od osoby, która reprezentuje organ kolegialny na zewnątrz. Przykład – zaproszenie z różnych partnerskich miast do złożenia wizyty, wówczas przewodnicząca informuje radnych, że otrzymała skierowane do rady miejskiej zaproszenie i zwraca się z pytaniem, czy rada oczekuje od niej, aby ona jako reprezentant rady, czy może  jeszcze inne osoba  skorzystała z zaproszenia. Taka jest formuła decydowania przez organ kolegialny – głosowanie.  Nie chce oceniać przedmiotu tego spotkania, ale radni mają prawo do oceny tego, czy rzeczywiście pani Przewodnicząca reprezentując Radę spełnia ich oczekiwania w tym zakresie, czy ich nie spełnia. Stwierdził, że przygląda się funkcjonowaniu tej Rady od marca 2015 r. Pamięta uwagi  kierowane przez radnego M.Kiecę, który zwracał wprost uwagę na to, pytał dlaczego pani Przewodnicząca napisała i podpisała takie, czy inne pismo. Wyraził oczekiwanie, że radni chcieliby wiedzieć na co będzie odpowiadała podpisując się na papierze Przewodnicząca Rady Miejskiej. Uznał to za stosowną uwagę. Była to też wytyczna dla Przewodniczącej  jak ma postępować. Korespondencji jest sporo i nie zawsze jest czas na reakcję, sesje wyznaczane są cyklicznie więc trzeba podjąć jakąś decyzję, komuś odpisać, kogoś zaprosić.  Nie widzi powodu, biorąc pod uwagę wcześniejsze sugestie radnych,  żeby nie byli informowani o pismach wpływających do Rady. Ważne jest, aby radni otrzymali informację, że dana sprawa trafiła do Rady. Jedynym miejscem, na którym Rada może się zająć sprawą jest posiedzenie Rady - sesja lub prace w komisji. Do przekazywania takich informacji uprawniona jest Przewodnicząca, nawet w porządku obrad może znaleźć się informacja  dot. korespondencji wpływającej do Rady.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że skoro przewodnicząca ma w obowiązku organizować zebrania  z mieszkańcami w poszczególnych okręgach, tak samo może organizować spotkania w mniejszym gronie. Jest to również spotkanie z mieszkańcami. Nie zamierza wchodzić w kompetencje  Burmistrza Miasta, nie będzie to spotkanie, na którym podjęte zostaną jakiekolwiek decyzje, bo radni nie są od tego. Spotkanie ma na celu wysłuchanie mieszkańców, ich wniosków, Wypływa ono z potrzeby porozmawiania zgłaszanej przez mieszkańców.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że po raz kolejny radni nie wiedzą co się dzieje. Jest to jej główny zarzut. Uważa, że organizowanie takiego spotkania jest nie na miejscu, ponieważ nikt tego nie skonsultował z radnymi. Przewodnicząca pismo na papierze firmowym podbiła pieczątką Przewodniczącej Rady Miejskiej. Zwróciła się z pytaniem – dlaczego radni nic o tym nie wiedzą. Nikt tego z radnymi nie konsultował. Przewodnicząca nie wykonała telefonu, nie wysłała wcześniejszego maila z informacją, że coś takiego będzie miało miejsce i w ślad za tym przyjdzie pismo. Stwierdziła, że próbuje być tylko tak merytoryczna, jak część radnych  żądała tego od niej.
Radna J.Fabrycka przypomniała, że pani Przewodnicząca obejmując swoją funkcję deklarowała, że będzie informowała radnych co wpływa do biura Rady. Niestety  na tych deklaracjach się zakończyło. Być może warto byłoby żeby taka informacja składana była przez Przewodniczącą Rady na sesji, może  wtedy wszyscy będą o wszystkim wiedzieli. Jeden z przepisów Statutu mówi o tym, że Przewodnicząca zaprasza na sesję gości po ustaleniu tego z Burmistrzem Miasta. Radni nie raz słyszeli, że pan Gomółka będąc mieszkańcem o takie spotkanie, poświęcone Jemu i Jego sprawom prosił wielokrotnie. Do tej pory mamy do czynienia z zapraszaniem wybiórczym pewnych osób. To jej się nie podoba, otrzymuje sygnały od mieszkańców, że tak być nie powinno. Prosi w imieniu mieszkańców o to, żeby traktować ich równo, jeśli tak ma wyglądać demokracja, o której Pani Przewodnicząca ciągle mówi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jeżeli chodzi o informowanie radnych o tym, co się dzieje w biurze Rady i co ona robi,  robi to zawsze na początku każdego wspólnego posiedzenia komisji. Na ostatnim wspólnym posiedzeniu przedstawiła radnym wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady. Natomiast jeżeli chodzi o wybiórcze traktowanie i zapraszanie mieszkańców stwierdziła, że ona tego tak nie czuje. Wszyscy mieszkańcy, którzy do niej trafiają są wysłuchiwani, nie organizuje żadnych cichych  spotkań w biurze Rady. Są to mieszkańcy, którzy sami do niej przychodzą. Jest ich sporo, stara się ich wysłuchać, za co później są jej wdzięczni. Większość zgłaszanych spraw trafia do Burmistrza Miasta, rozmawia z Nim na ten temat. Jeżeli chodzi o spotkanie, które ma się odbyć to konsultowała to przede wszystkim z Burmistrzem Miasta, który wiedział od dłuższego czasu o spotkaniu. Jeżeli chodzi o sprawę pana Gomółki to wydawało się jej, że spotkanie na granicy rozwiąże potrzebę rozmów. Zwróciła się do  pana Gomółki z pytaniem, czy nadal w swojej sprawie chce się spotkać z radnymi.
Głos zabrał pan A.Gomółka, który stwierdził, że odbywały się dwa spotkania i nie wszyscy radni byli na granicy. Chodzi mu o to, aby rozwiać wątpliwości co do zamiarów jego firmy. Sprawa trwa od 2009r., nie spotyka się w sprawie prywatnej jako osoba fizyczna. Chce załatwić sprawę, która być może dla miasta będzie miała dalszy korzystny wpływ, dlatego że są to podatki, chociaż padło stwierdzenie, że miasto nie ma korzyści z przedsiębiorców. Jego sprawę można  było dawno załatwić, dlatego zwrócił się do Rady, aby pomogła mu w tej kwestii.
Przewodnicząca Rady przypominając słowa radnej E.Mareckiej-Szydło stwierdziła, że Rada nie jest władna do podejmowania takich decyzji. Jeszcze raz zwróciła się z pytaniem, czy ma potrzebę spotkania się z komisją i przedstawienia swojej sprawy.
Pan A.Gomółka stwierdził, że ma potrzebę przedstawienia sprawy swojej firmy na sesji. Padły stwierdzenia, że sesja nie jest dla mieszkańców tylko dla radnych. Uważa, że punkt wolne wnioski jest po to żeby o takich rzeczach mówić na forum. Chciałby pewne rzeczy poruszać na forum, chciałby żeby mieszkańcy wiedzieli o co chodzi, że mają otwarte drzwi, a jeżeli mają  problem, żeby  zgłaszali to do Rady, żeby Rada mogła się  w tej kwestii wypowiedzieć. Ponadto kolejny raz  przedstawił problem z jakim się boryka od wielu lat, a który nie pozwala mu uruchomić działalności.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada nie jest władna do tego, żeby  obniżyć podatek, czy zwolnić z płacenia podatku. Musi wpłynąć do Rady uchwała w tej kwestii.
Pan A.Gomółka stwierdził, że Burmistrz Miasta ma określone możliwości. Złożył wniosek o wydzierżawienie terenu na dłuższy okres czasu, żeby nie było problemu. Wydaje mu się, że w tej kwestii to Rada ma jakiś głos, żeby zdecydować o dłuższym okresie dzierżawy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały dot. wydłużenia okresu dzierżawy nie wpłynął do biura Rady Miejskiej.
Pan A.Gomółka stwierdził, że nie chodzi o uchwałę, złożył zapytanie. Chciałby wydzierżawić grunt na długi okres czasu, ponieważ jeżeli ma podjąć wielomilionowe inwestycje musi mieć umowę dzierżawy na kilkanaście lat.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy złożył zapytanie w tej sprawie do Burmistrza Miasta, wg. jej wiedzy wniosek o długoletnią dzierżawę powinien wpłynąć do Burmistrza Miasta.
Pan A.Gomółka poinformował, że otrzymał umowę dzierżawy na trzy lata a chce tę umowę wydłużyć.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że pan A.Gomółka rozmawiał z nim na temat możliwości wydzierżawienia i nad tą sprawą się zastanawia. W/w wyartykułował w sposób jasny i czytelny - jeżeli na sesji Rady Miejskiej byli mieszkańcy Bukowiny, jeżeli zaproszone były osoby, których dot. sprawa schodów, to on też chciałby wystąpić na sesji i opowiedzieć o planowanej inwestycji. Poinformował pana A.Gomółkę, że o sesji Rady Miejskiej należy rozmawiać z Przewodniczącą Rady. Sprawa wydzierżawienia i sprawy związane z urzędem burmistrza będzie realizował. Jeżeli będzie to dzierżawa na okres dłuższy niż trzy lata, to zwróci się do Rady z prośbą  o przychylność,  jeżeli taką uchwałę przedłoży.
Ustalono, że na kolejnej sesji Rady Miejskiej pan A.Gomółka przestawi radnym sprawy związane z jego firmą i planami inwestycyjnymi.
Pan A.Gomółka zwrócił się z pytaniem dlaczego kanalizacja na Brzozowiu nie została wykonana wcześniej, chociaż była możliwość pozyskania na ten cel środków.  Ponadto stwierdził, że jeżeli chodzi o przetargi zastanawiające jest dlaczego są takie duże oszczędności przy inwestycjach. Są to czasami oszczędności rzędu 50%. Chciałby się dowiedzieć skąd biorą się tak duże oszczędności. Zwróci się w tej sprawie z pismem do Burmistrza Miasta. Jeżeli chodzi o jego aktywność stwierdził, że  spowodowane jest to tym, że wcześniej wiele spraw nie było załatwianych tak jak trzeba. Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że sesja nie jest dla mieszkańców. Jednak on chciałby, żeby sesja była przede wszystkim dla mieszkańców, a komisje dla radnych. Ponadto stwierdził, że na sesjach przydałaby się  mównica dla mieszkańców.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o kosztorysy, to sprawa bądź na posiedzeniu komisji bądź na sesji zostanie wyjaśniona. Jeżeli chodzi o kanalizację na Brzozowiu poinformował, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Informacje w sprawie w dalszej części sesji przedstawi Prezes KZWiK sp. z o.o.  Nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącej Rady w sprawie  konsultacji dot. spotkania poinformował, że rozmawiał z panią  Przewodniczącą na różne tematy, w tym poruszony był temat tzw. okrągłego stołu. Było też pytanie, czy została udzielona odpowiedź w tej sprawie. Burmistrz Miasta poinformował, że odmówił udziału w spotkaniu, w takim sensie, że nie będzie się spotykał przy tzw. okrągłym stole i omawiał sprawy schodów. W piśmie szczegółowo wyjaśnił dlaczego. Dokumenty związane ze sprawą nie są i nie mogą być tematem publicznej debaty.  Rekomendował Przewodniczącej Rady, że na Jej miejscu nie organizowałby tego spotkania, przy czym Przewodnicząca stwierdziła, że i tak je zorganizuje. Burmistrz Miasta stwierdził, że jest mu przykro, że spotkanie odbywa się w Urzędzie Miasta, a o spotkaniu dowiaduje się z korespondencji. Ani Burmistrz, ani Z-ca Burmistrza, ani Sekretarz nie byli poproszeni o rezerwację sali, o uzgodnienie tej rezerwacji. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady, aby takie sprawy  uzgadniać z nim bądź z w/w osobami, a nie stawiać w bardzo kłopotliwej sytuacji jego pracowników, bo w pewnym  momencie będzie wyciągał konsekwencje, ponieważ pracownik coś powie, niekoniecznie dobrze, a nie powinien oficjalnie udzielać odpowiedzi – od tego jest Burmistrz. Oczywiście może wyznaczyć pracownika merytorycznego, który udzieli odpowiedzi. Takie są fakty, jeżeli jest inaczej, to prosi o komentarz.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że sama tej rezerwacji nie dokonała. Poprosiła o to pracownika biura Rady Miejskiej. Z tego co rozumie nie jest to właściwa osoba, która może to zrobić.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie jest. Pracodawcą, kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i to on decyduje. Jeżeli go nie ma jest Wiceburmistrz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy. Nie może pracownik rezerwować sali na wniosek Pani Przewodniczącej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że się kaja, że się uczy. Przeprosiła z to „fo pa”  pracownika biura Rady oraz Burmistrza Miasta. Teraz już wie z kim ma ustalać takie sprawy i że będzie to raczej pani Sekretarz, bo pan Burmistrz jest ostatnio dla niej nieosiągalny, na spotkanie czekała ponad tydzień.  
Głos zabrał K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. , który poinformował, że spotkanie z mieszkańcami Brzozowia dot. generalnie gospodarki wodno-ściekowej, czyli sprawy zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. KZWiK wykonał koncepcje, w której były 3 wersje rozwiązania gospodarki  wodno- ściekowej w tej części miasta. W 2014 r. warianty te zostały sfinalizowane. Woda powinna być  w oparciu o  ujęcia wody w Brzozowiu. Została wybrana również wersja mówiąca o budowie kanalizacji sanitarnej. W obecnym planie, który spółka realizuje tj. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych nie ujęto na najbliższe trzy lata skanalizowania i zwodociągowania Brzozowia. Ze względu na zobowiązania KZWiK sp z o.o. oraz na brak środków finansowych (szacunkowy koszt 4 mln zł) inwestycja nie będzie w najbliższych latach realizowana. Rozważna jest natomiast możliwość przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków. Pan Prezes przedstawił informacje dot. inwestycji planowanych do wykonania przez KZWiK sp. z o.o. na terenie miasta.
Radna  E.Marecka - Szydło, nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącej Rady, która powołała się na jej słowa, że „Rada nie jest władna” stwierdziła, że dot. to dwóch przypadków, na które się powoływała. Po pierwsze – sprawa budynku na schodach jest w sądzie, tym bardziej Rada nie jest władna, a jeżeli chodzi o nieruchomości na Bukowinie jest to sprawa własności. Grunt sprzedawany był przez gminę, każdy z zaineresowanych widział okazanie granic. Rada jest władna wtedy, kiedy pojawi się projekt uchwały, który zostanie przygotowany przez merytorycznych pracowników. Rada jest  organem uchwałodawczym, a Burmistrz jest wykonawcą.
Radna J.M. Fabrycka stwierdziła, że jeśli chodzi o mieszkańców, to prawo do wypowiedzi należy się każdemu i panu A.Gomółce też. Niezrozumiała jest dla niej ta postawa i prosi o zmianę stosunku do  mieszkańców, o pozytywne nastawienie do mieszkańców, bo tego oczekują od radnych.
Kolejny raz pan L. Nakoneczny zakłócał obrady zabierając głos bez jego udzielenia przez Przewodniczącą Rady.
Radny M.Olejarz, w nawiązaniu do spotkania organizowanego przez Przewodnicząca Rady, przypomniał sesję, na której głosowano nad uchwałą dot. wniesienia skargi do NSA. Pan mecenas sugerował, aby Rada podjęła decyzję o wniesieniu kasacji do NSA. Gmina miałaby swojego reprezentanta w Sądzie i wiadomo by było co się w sprawie dzieje. Dopóki nie będzie rozstrzygnięcia Sądu  spotkanie będzie miało charakter towarzyski. Nie rozumie celu tego spotkania w takiej formie. Jest zaskoczony pismem, formą przekazu, działaniem takim, że w tak ważnych  sprawach pisma, czy informacje nie są konsultowane. Było posiedzenie wspólne komisji można było rozmawiać.
Przewodnicząca Rady  wyjaśniła, że cel tego spotkania - to wysłuchanie mieszkańców. Nie na sesji czy posiedzeniu komisji tylko na niezobowiązującym spotkaniu.
Głos zabrała radna T.Żulińska, która w odpowiedzi na zarzuty kolegów radnych stwierdziła, że chętnie weźmie udział w spotkaniu. Uważa, że jest to dobra praktyka spotykania się z mieszkańcami. Chętnie spotka się również z panem A.Gomółką. Chętnie weźmie udział w spotkaniu z Nim,  jak i z każdym mieszkańcem, który zgłosi chęć spotkania  się z radnymi. Jest to zaproszenie do udziału w spotkaniu, a nie do podejmowania jakiś decyzji. Trzeba zawsze reagować na to, że mieszkańcy chcą radnym coś powiedzieć, przekazać.  
Radna E.Marecka-Szydło, która stwierdziła, że w działaniu Statutowym Rady jest wysłuchiwanie mieszkańców. Każdy mieszkaniec zgodnie z zapisem Statutu i ustawy o samorządzie gminnym ma prawo przyjść na komisję, na sesję. Ma prawo zabrać głos i ma prawo być wysłuchanym. To nie ma być coś wyjątkowego. Nie należy zapominać o tym, że 15 osób tworzących Radę jest reprezentantami ludzi, którzy przychodzą i chcą coś powiedzieć. Rozumie, że jest to posiedzenie Rady, Rada radzi, podejmuje uchwały. Niemniej jednak nie godzi się z tym, żeby nie pozwalać zabierać mieszkańcom głosu. Wielokrotnie mówiła, że bez względu na to jak długo sesja będzie trwała mieszkańcy mają prawo zabrać głos. Nie zmierza do tego żeby pozwalać mieszkańcom na niewłaściwe zachowanie, bo również Statut i ustawa o samorządzie gminnym mówi o tym, że przewodniczący rady miasta jest policją sesyjną, więc ma prawo zrobić to, na co pozwala mu prawo. Zawsze będzie powtarzać, że radni są dla mieszkańców. Czasami radni zapominają skąd się wzięli. Ze strony radnych należy się szacunek tym, którzy na nich głosowali. Radni są dla tych, którzy ich wybrali. Jeżeli uzna, że dalej może nie działać w radzie ma prawo złożyć mandat i to zrobi. Jej obowiązkiem jest działać na rzecz osób, które ją wybrały.
Głos zabrała radna T.Żulińska, która przychyliła się do wypowiedzi radnej E.Mareckiej-Szydło. Radni wybrani są przez społeczeństwo, radni są dla mieszkańców. Chętnie ich wysłuchają, niech zabierają głos, ale niech mieszkańcy przy tym nie obrażają radnych, bo takie zachowanie jest po prostu niegodne. Radni nie zasłużyli na takie słowa. Uważa, że Przewodnicząca Rady mogła się czuć bardzo urażona, czuje się zażenowana zachowaniem naszego mieszkańca.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do radcy prawnego – jakie jest Jego zdanie, jakie jest zdanie prof. J.Korczaka, na które się często powołuje dot. udzielania głosu mieszkańcom podczas sesji.
Pan W.Mrozek – radca prawny  stwierdził, że wtedy kiedy Przewodniczącą była Pani E.Marecka-Szydło były sygnały, że jest oczekiwanie żeby był etap posiedzenia sesji, w którym mieszkańcy mogliby zadawać pytania i wyrażać swoje opinie. Mówił, że owszem tak, ale to musi mieć jakieś ramy czasowe, kolejność, powinna być lista. Zna stanowisko prof. J.Korczaka, który dość restrykcyjnie podchodzi do tego czemu służy sesja. Aczkolwiek pamięta, że wtedy te głosy były spośród radnych formułowane. Dziś mamy tendencję odwrotną. Jest to kwestia tego, że jeśli radni wyrażają taką wolę, że taką formułę chcą przyjąć i zobowiązują Panią Przewodniczącą do tego, żeby jakiś czas był poświęcony na udzielanie głosu mieszkańcom, to jak najbardziej jest to możliwe. Nie ma żadnego przepisu, który by zakazywał tego rodzaju działań. To Przewodnicząca i radni organizują przebieg sesji. W punkcie wolne wnioski – zapytania można przyjąć, że nie są to tylko wolne wnioski i zapytania radnych, ale także głos mieszkańców. Prawo tutaj nie stoi na przeszkodzie. Niezależnie od tego kto pełni funkcję przewodniczącego należy ustalić pewną praktykę, zwyczaj, który będzie akceptowany w społeczeństwie kudowskim. Stwierdził również, że ani przewodnicząca, ani radni nie mają obowiązku prawnego organizowania spotkań w okręgach wyborczych. To jest uprawnienie radnych, radni mogą to robić, ale nie muszą tego robić. Jako prawnik nie jest przeciwny rozmowom, nie jest przeciwny tego rodzaju spotkaniom. Przestrzega tylko żeby nie tworzyć precedensu. Jeśli z jednej strony mówi się, że z mieszkańcami nie można rozmawiać na sesji, a z drugiej  omija się to,  poprzez zaproszenia i tworzenie nieformalnych spotkań. Można nawet zorganizować sesję poświęconą tylko temu tematowi, można wtedy dyskutować, wyrazić na końcu uchwałę intencyjną, powiedzieć swoje zdanie. Temu służy sesja. Burmistrz Miasta sygnalizował mu, że takie spotkanie się odbędzie. Do tego spotkania musi się przygotować, zastanowić się w jakiej roli ma tam wystąpić - tylko słuchacza. Jeśli ma udzielać odpowiedzi na pytania, to musi się zastanowić jakich przepisów nie naruszyć, żeby uczestnikom spotkania  względnie i w  sposób jasny udzielić odpowiedzi na pytania. Tego strony spotkania będą oczekiwały. Takich odpowiedzi strony nie usłyszą ze względu na toczące się postępowania sądowe, nie wszystkie dokumenty można pokazać. Jest to niekomfortowa sytuacja.
Radny W.Gucz poinformował zebranych, że prowadził spotkanie na Bukowinie. Podkreślił, że żadna deklaracja ze strony radnych podczas tego spotkania nie padła, ponieważ radni nie mieli do tego prawa. Od tych spraw jest tylko i wyłącznie Burmistrz Miasta.
Głos zabrał radny W.Duś w nawiązaniu do wypowiedzi radcy prawnego zacytował § 70 Statutu Gminy „1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku.
2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Miasta w siedzibie Urzędu Miasta w sprawach dotyczących Miasta i jego mieszkańców.”. Radni jak i mieszkańcy mają możliwość i prawo spotykać się w siedzibie Urzędu Miasta. Ponadto poinformował, że po spotkaniu na Bukowinie radni pojechali również na  zaproszenie na teren byłego przejścia granicznego, gdzie pan A.Gomółka pokazał i nakreślił radnym sprawy związane z planowaną inwestycją. I również Rada nie podjęła żadnych deklaracji.
Pan A.Gomółka stwierdził, że nie chciał, aby radni podejmowali deklaracje. Chciał żeby radni zobaczyli o co chodzi, że jest to sprawa klarowna, żeby nie było podejrzeń i wpisów na jakiś stronach internetowych, że potrzebuje sobie coś załatwić. Nie potrzebuje nic załatwić, sam sobie wszystko zrobi tylko żeby miał możliwość. Jeżeli ma się pomysł, to miasto powinno w tej kwestii pomóc, działać dla przedsiębiorców żeby miasto mogło się rozwijać. Chciałby powiedzieć o tym na forum, żeby było  jasne jaka jest sytuacja. Zwrócił się do Burmistrza i do Rady żeby nikt nie myślał, że jest jakieś kumoterstwo. Jeżeli chodzi o wypowiedzi na sesji stwierdził, że chciałby aby mieszkańcy mieli prawo do tego. Mieszkańcy będą przychodzić na sesję żeby zobaczyć, co radni mają do powiedzenia i jakie mają zdanie. W przeciwieństwie do tego co mówiła radna M.Midor-Burak, że mieszkańcy nie mają prawa, że jeżeli chcą się spotykać, to tylko z radnymi gdzieś po kątach.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przychyla się do tego, aby mieszkańcom udzielać głosu. Tak jak ustaliła na początku swojego przewodniczenia Radzie chciałby żeby to było zgonie z jakimś harmonogramem i w określonych ramach czasowych. Zwróciła się do mieszkańców z prośbą żeby jednak zgłaszali wnioski, propozycje, różnego rodzaju zapytania i uwagi.
Radny W.Gucz stwierdził, że radni są za tym żeby budował, ale decyzja należy do Burmistrza Miasta. Nie Rada stanowi o tym.  
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że musi zdemontować pewne informacje, które są rzucane notorycznie w obieg od grupy mieszkańców, jako rzekomo miałaby powiedzieć, że mieszkańcy mają nie uczestniczyć w sesji. Absolutnie nie. Przypomina sobie, że zacytowała przepis Statutu czy ustawy samorządowej, że sesje są pracami rady miejskiej. Zacytowała to w momencie kiedy pojawiały się bardzo brzydkie zachowania ze strony mieszkańców, które przeszkadzały w pracach Rady i uwłaczały godności Przewodniczącej i wszystkich obecnych na sali. To było jej odniesienie do tej kwestii, natomiast absolutnie nie poczytuje tego w kategoriach, że mieszkańcy mają nie zabierać głosu, stanowisk i występować  z własnymi wnioskami.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani K.Stolarzowi, który zacytował §35 pkt. 5 Statutu Gminy: „Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.” Nie musi, ale może. Zgłosił wniosek, aby przed rozpoczęciem każdej sesji przypomnieć zebranym o wyciszeniu telefonów. Ponadto poinformował, że uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami. Wie, że w Kudowie odbywają się nieformalne spotkania z naszym radnym do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jeżeli został wybrany, to powinien być zapraszany na spotkania z mieszkańcami. Niech przyjdzie i wyjaśni pewne rzeczy, pytań jest naradę dużo. Nie lubi wracać do przeszłości, ale chciałby zapytać o to, co było dzisiaj tak mocno podkreślane tj. tzw. „schetynówka”. Wnioski z tego programu powinny być składane przez poprzednią Radę, z tego co pamięta trzeba było je składać do 2015r.  albo 2014r. Czy takie wnioski były składane przez poprzednią Radę?
Przewodnicząca Rady poinformowała, że odkąd została wybrana na tę funkcję na każdą sesję Rady Miejskiej zapraszany jest pani K.Bubińska, pan Cz.Kręcichwost i pan J.Charczuk, a że nie korzystają z tych zaproszeń to jest już inna sprawa. Jeżeli natomiast chodzi o „schetynówkę”, to do 15 września br. był termin składania wniosków na rok 2017.
Radny W.Duś stwierdził, że podziela głos mieszkańca Kudowy i wnioskuje o przygotowanie na kolejną sesję informacji ile wniosków na „schetynówkę”  było złożonych w  poprzednich latach i jakie były to terminy.

Ad.6)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVI/16 z dnia 29 września 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2016 08:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż