UCHWAŁA Nr XXVII/156/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 i poz.1579)  w związku z art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz.1579), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Kudowa – Zdrój.

 § 2.

1.    Określa się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży w kioskach, pawilonach sprzedaży ulicznej, kontenerach na targowisku prywatnym „ZBAJ” położonym w Kudowie – Zdroju przy ul. Łąkowej w wysokości 2,00 zł.
2.    Określa się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży wartości dewizowych w ramach działalności kantorowej  prowadzonej w kioskach, pawilonach sprzedaży ulicznej, kontenerach itp. w wysokości 10,00 zł.
3.    Określa się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży w kioskach, pawilonach sprzedaży ulicznej, kontenerach itp. na pozostałych targowiskach, z wyjątkiem sprzedaży wartości dewizowych, w wysokości 5,00 zł.
4.    Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w miejscach sprzedaży kwiatów, wieńców, zniczy i świec w odległości do 200 m od granic cmentarzy, w wysokości 300,00 zł.
5.    Określa się dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży, poza miejscami sprzedaży, o których mowa w § 2 ust. 1 – 4 niniejszej uchwały, w wysokości:
a)    sprzedaż obnośna z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. płodów rolnych, runa leśnego oraz wytworów własnej produkcji – 2,00 zł;
b)    sprzedaż obnośna z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. inna niż wymieniona w lit. a) – 5,00 zł;
c)    sprzedaż ze stoisk małej gastronomii – 5,00 zł;
d)    sprzedaż ze stołów, straganów, przekryć namiotowych itp. o powierzchni do 5 m2 – 10,00 zł;
e)    sprzedaż ze stołów, straganów, przekryć namiotowych itp. o powierzchni powyżej 5 m2 – 20,00 zł;
f)    sprzedaż z wozu konnego – 15,00 zł;
g)    sprzedaż z samochodu osobowego, barakowozu, samochodu specjalistycznego, autosklepu oraz samochodu gastronomicznego – 10,00 zł;
h)    sprzedaż z ciągnika – 30,00 zł;
i)    sprzedaż z pozostałych samochodów – 300,00 zł.
6.    Od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar, znajdującej się  obok stołów, straganów, samochodów, przyczepy, ciągnika i wozu konnego – 1,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni, nie więcej niż 758,47 zł.
7.    W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.    

§ 3.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż prowadzona przed punktami handlowymi znajdującymi się w budynkach, o ile spełnione są następujące warunki:
a)    sprzedaż prowadzona jest na terenie przyległym bezpośrednio do punktu handlowego,
b)    sprzedaż jest zgodna z asortymentem towarów oferowanym w punkcie handlowym,
c)    uzyskano zezwolenie właściciela lub zarządcy terenu.

§ 4.

Zwalnia się z opłaty targowej:
a)    sprzedaż dokonywaną na imprezach charytatywnych, promujących kulturę, sport i zdrowie oraz festynach,
b)    sprzedaż własnych prac artystycznych.

§ 5.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6.

1.    Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, poprzez inkasentów będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 7.
2.    Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
a)    Justynę Żulińską,
b)    Andrzeja Filarowskiego.
3.    Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie na kwitariuszach przychodowych pobieranych w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju.
4.    Inkasenci przekazują pobraną opłatę targową w całości do kasy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.
5.    Inkasenci zobowiązani są do wpłaty należności z tytułu opłaty targowej w kasie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano poboru opłaty targowej. Równocześnie z dokonaniem wpłaty pobranej opłaty targowej inkasent zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie pobranej opłaty targowej za okres, którego dotyczy wpłata.
6.    Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie za inkaso, na podstawie dokonanych wpłat opłaty targowej, w wysokości:
a)    20 % kwoty pobranej w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
b)    30 % kwoty pobranej w okresie 1 listopada do 31 marca.
7.    Opłatę targową można również uiścić bezpośrednio na rachunek gminy Kudowa – Zdrój albo w kasie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XIV/73/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 5326).

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/156/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.11.2016 13:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.11.2016 13:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 96