UCHWAŁA Nr XXVII/158/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 57 §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie gminy Kudowa – Zdrój opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Kudowa – Zdrój.

§ 2.

Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr IX/58/99 Rady Miejskiej w Kudowie - Zdroju z dnia 18 czerwca 1999 sprawie: stawek opłaty prolongacyjnej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/158/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.11.2016 14:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.11.2016 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 55