UCHWAŁA Nr  XXVIII/160/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 i 1736), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVI/79/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa – Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 1 -  „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2016-2025”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF  w latach 2016-2019” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/160/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.12.2016 10:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.12.2016 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 62