UCHWAŁA Nr XXVIII/163/16/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 listopada  2016 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) w związku art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617, poz. 157) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374, poz. 1579) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2.    Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1.    Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały
2.    Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3.

1.    Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.
2.    Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4.

1.    Określa się wzór załącznika do deklaracji podatkowych (ZD-1), stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały.
2.    Określa się wzór załącznika do informacji podatkowych (ZN-1), stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/163/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.12.2016 11:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.12.2016 11:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 105