UCHWAŁA Nr XXVIII/166 /16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 oraz z 2016 r. poz. 1250 i poz. 1893), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedłuża na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kudowa – Zdrój, zatwierdzonych uchwałą Nr XV/77/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/166/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.12.2016 11:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.12.2016 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 50