Protokół nr XXVII/16 z dnia 8 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXVII/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 8 listopada 2016 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1545

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XXVII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, gości zaproszonych, radnych, mieszkańców, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Elżbieta Marecka-Szydło                      - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Tadeusz Szełęga                                 - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli podziękowania panu K.Chilarskiemu – pracownikowi Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, panu Z.Dąbrowskiemu przedstawicielowi Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego We Wrocławiu  oraz przedstawicielowi firmy Ami.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne, organizator Międzynarodowych Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju zostało laureatem XX edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kultury.  

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – atrakcje turystyczne i ośrodek dokumentacji historii Kudowy Zdroju.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXV/16 z dnia 19.09.2016 r. i nr XXVI/16 z dnia 29.09.2016 r.
5.    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    opłaty targowej na terenie gminy Kudowa–Zdrój,
•    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
•    opłaty prolongacyjnej,
•    rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
•    oświadczenie nr 2/16 w sprawie poparcia działania Związku Gmin Śląska Opolskiego celem wstrzymania zmian w oświacie publicznej.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
7.    Wolne wnioski – zapytania.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Radni nie zgłosili wniosków do w/w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXVII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 08.11.2016 r.,  oraz że punkty 1 i 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu M.Biernackiemu – dyrektorowi Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, który przedstawił zebranym prezentację dotyczącą działalności Muzeum oraz organizowanych przez niego imprez.
Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXV/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 19.09.2016r.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  następującą ilością  głosów:
za było                    - 11 radnych
wstrzymała się      -    1 radna

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś,  W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymała  się: J.M.Fabrycka.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXVI/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29.09.2016r.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.

Ad.5)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która przedstawiła autopoprawki  wprowadzone w załączniku nr 1 - str.1, str. 3, str. 8 oraz w załączniku nr 3 do w/w projektu  uchwały. Strona 1, 3 i 8 załącznika nr 1 oraz załącznik nr 3 z proponowanymi autopoprawkami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformowała, że w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2016-2019 wprowadzono dwa zadania, tj. „Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju – dokumentacja – Poprawa warunków nauczania przedszkolnego i zwiększenie liczby miejsc” oraz „Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja – Poprawa warunków opieki nad dziećmi do lat 3 i zwiększenie liczby miejsc” oraz wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Ekstremalne nauczanie – kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju”.
Przewodnicząca Rady  zgodnie z § 60 ust.4 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój zarządziła głosowanie łącznie nad grupą  poprawek do w/w projektu uchwały przedstawionych przez Skarbnika Gminy.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem grupy poprawek do w/w projektu uchwały  głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.
Grupa poprawek do w/w projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/154/16  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która przedstawiła autopoprawki  wprowadzone do treści w/w projektu uchwały oraz w załączniku nr 1 i załączniku nr 2. Uchwała oraz załączniki nr 1 i 2 z proponowanymi autopoprawkami  w załączeniu do niniejszego protokołu.  
Przedstawiła również informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2016 r. Projekt uchwały zakłada zmniejszenie  planu  dochodów i wydatków  o  kwotę  213.600,58 zł.
Dochody:
-    dział 801 – w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju” wykreśla się dochody w kwocie 209.352,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym w zakresie dochodów bieżących - 122.248,00 zł i w zakresie dochodów majątkowych - 87.104,00 zł.
-    dział 900 – zmniejsza się o 4.248,58 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji zadania w wyniku postępowania przetargowego. W związku z realizacją zadania pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój" dofinansowanego w 76,50 % ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 13,50 % z budżetu państwa dokonano przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ujmując prawidłowe kwoty z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa – 18.095,00 zł i z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej – 102.541,00 zł.
Wydatki
-    dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Nad Potokiem ( za rzeką) - etap I” (droga dojazdowa do nowopowstałego zakładu produkcyjnego TRIDON).
-    dział 710 –  wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 7.400,00 zł na zadanie pn. „Zakup urządzenia alarmowo-sygnalizacyjnego na potrzeby stacji meteorologicznej” obsługiwanego przez firmę ochroniarską K-2.
-    dział 801 – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału na ul. Buczka 9. W związku z planowanym terminem opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju – dokumentacja” przypadającym na  II półrocze 2017 roku wykreśla się wydatki w kwocie 120.000,00 zł przeznaczone na ten cel w 2016 roku ujmując je jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limicie wydatków na 2017 rok. W związku z nieprzyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju” wykreśla się wydatki w kwocie 246.298,00 zł w tym w zakresie wydatków bieżących – 143.822,00 zł i w zakresie wydatków majątkowych – 102.476,00 zł.
-    dział 852 –zwiększa się o 38.200,00 zł wydatki na opłaty za umieszczenie mieszkańców gminy w domach opieki społecznej w związku z większą niż planowano liczbą osób korzystających z tej formy pomocy.
-    dział 853 – zwiększa się o 8.500,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 2.500,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne związane z bieżącym funkcjonowaniem  Żłobka im. Kubusia Puchatka. W związku z planowanym terminem opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja” przypadającym na  II półrocze 2017 roku wykreśla się wydatki w kwocie 60.000,00 zł przeznaczone na ten cel w 2016 roku ujmując je jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limicie wydatków na 2017 rok.
-    dział 900 – zmniejsza się o 4.580,58 zł wydatki na zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”. Zmniejszenie kwoty wydatków wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji zadania w wyniku postępowania przetargowego.
-    dział 926 – zmniejsza się 4.322,00 zł wydatki na umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem ile będzie etapów i jaki będzie całkowity koszt zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Nad Potokiem - droga dojazdowa do nowopowstałego zakładu produkcyjnego TRIDON. Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa dotyczy złożonego wraz z Nachodem wniosku  - „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod – Kudowa-Zdrój”. W obecnym rozdaniu środków EWT nie ma pieniędzy na  infrastrukturę drogową. Pieniądze na infrastrukturę tj. drogi i mosty były w rozdaniu 2007-2014. Droga dojazdowa do Tridonu jest to droga na ścieżce rowerowej. Jednym z warunków zainwestowania przez firmę Tridon był dostęp do działki o pow. 1,3 ha. Gmina odkupiła grunty od prywatnej osoby, poszerzano drogę, natomiast w tamtym miejscu przebiega ścieżka rowerowa (od Twentebelt do Tridonu). Burmistrz poinformował, że jest to odcinek ok. 300 m, który jest dojazdem do zakładu pracy (pracownicy, tiry z towarem lub po towar). Po konsultacjach ze stroną czeską  podjęto decyzję o wyłączeniu  mostu i części drogi do Tridonu z kosztów kwalifikowalnych i będzie wykonany przez gminę. Natomiast na etapie oceny jest wniosek o dofinansowanie części edukacyjnej oraz ścieżki  rowerowej.  Budowę drogi należy zsynchronizować z budową zakładu Tridon.
 Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy zaplanowane w budżecie środki w kwocie 150.000 zł jest to koszt budowy tych 300 m drogi, czy jest to część kosztów. Jeżeli jest to część kosztów, to czy oszacowany jest koszt całkowity budowy tego odcinka drogi.   
Burmistrz Miasta poinformował, że na tym etapie nieuzasadnione jest budowanie  drogi do końca ze względu na to, co się tam dzieje. Uzgadniany jest pomysł, że w pierwszym etapie zostanie wykonana  podbudowa natomiast warstwa górna zostanie wypełniona klińcem. Później kiedy budowa Tridonu zostanie zakończona zostanie położony dywanik asfaltowy. Będzie to również synchronizowane z projektem ścieżki rowerowej.  

Głos zabrał H.Urbanowski, który poinformował, że Tridon do końca bieżącego roku chce utwardzić swój plac. Jednocześnie droga na odcinku 302,80 m będzie wykonana przez gminę (odcinek od ul. Fredry do wjazdu do nowobudowanego zakładu produkcyjnego). Przewidziany koszt to kwota poniżej 30.000 euro. Należy wystąpić z zapytaniem,  kto i za jaką cenę wykona ten odcinek drogi. Jest to koszt wyciągnięty z kosztorysu ogólnego zadania, o którym mówił Burmistrz Miasta. Kolejnym etapem będzie wykonanie nawierzchni na tej drodze, korytka bocznego odwadniającego i oświetlenia – etap II, który zostanie wyłoniony z całego projektu ścieżki rowerowej. Koszty wykonania 300 m drogi będą kosztami niekwalifikowalnymi. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć jaki będzie koszt zadania całościowego. Jeżeli zadanie dostanie dofinansowanie ze środków unijnych, to koszt będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.
Radny M.Turoń nawiązując do w/w wypowiedzi stwierdził, że I etap remontu drogi zaplanowany do końca br. będzie wykonany ze środków własnych gminy, natomiast na wykończenie drogi (wszystkie warstwy, asfalt) gmina będzie się  starała o dofinansowanie.
Pan H.Urbanowski stwierdził, że nie. W/w odcinek drogi był wpisany w cały projekt „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod – Kudowa-Zdrój”, ale  został z niego wyłączony.
Burmistrz Miasta poinformował, że całość projektu była planowana na kwotę pół mln euro po stronie polskiej, tj. most, droga do Zagrody w Starym Młynie i wszystko co temu towarzyszy – korytowanie, nawierzchnia, studzienki kanalizacyjne, oświetlenie. Z tego projektu został wyłączony  most i część drogi dojazdowej do nowobudowanego zakładu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że rozumie, iż II etap budowy  drogi dla Tridonu będzie realizowany też  ze środków własnych gminy  i nie znany jest jeszcze jego  koszt.
Pan H.Urbanowski poinformował, że tak.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem, czy gmina ma jakieś zobowiązania terminowe w stosunku do firmy Tridon związane z dostępem do drogi – I etap i zakończenie II etapu.
Burmistrz Miasta poinformował, że jednym z warunków zainwestowania przez w/w firmę był dostęp do drogi. Nie podano i nie uzgodniono terminu wykonania dywanika asfaltowego. Z tego co wie hala ma powstać do końca roku. Na bieżąco są prowadzone rozmowy ze stroną amerykańską w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem dot. dokumentacji projektowej dotyczącej budowy żłobka, czy planowana jest budowa ze środków własnych, czy  znalazło się  jakieś źródło dofinansowania tego zadania
Burmistrz Miasta poinformował, że cały czas trwają poszukiwania możliwości źródła dofinansowania tego zadania.  Nie chciałby realizować tego zadania ze środków własnych gminy. Radni otrzymają niebawem  projekt budżetu na 2017r.  Spłata obligacji komunalnych w tym roku to 800.000 zł natomiast w przyszłym roku to kwota 1,5 mln zł. Gmina ma zobowiązania i trzeba o tym pamiętać. Budowa żłobka i przedszkola jest dużym wyzwaniem. Gmina za wszelką cenę będzie szukać  możliwości dofinansowania.
Przewodnicząca Rady  zgodnie z § 60 ust.4 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój zarządziła głosowanie łącznie nad grupą  poprawek do w/w projektu uchwały przedstawionych przez Skarbnika Gminy.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem grupy poprawek do w/w projektu uchwały  głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.
Grupa poprawek do w/w projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        12 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymała się       -         1 radna

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek.
Wstrzymała się radna: T. Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/155/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok została  podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa – Zdrój  

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt we/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Proponowany projekt uchwały został podyktowany koniecznością wprowadzenia zmian na stanowisku inkasenta oraz dokonania zmian w wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej. Ponadto z uwagi na niższe wpływy z tytułu opłaty targowej w okresie jesienno-zimowym proponuje się podwyższenie do 30% prowizji za inkaso opłaty targowej pobranej w okresie od 1 listopada do 31 marca (§6 ust. 6 projektu uchwały).

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/156/16 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowy–Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt we/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Proponowany projekt uchwały został podyktowany obniżeniem górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2017 r., które zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. Z uwagi na zaistniałe zmiany proponuje się zmniejszenie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w niżej wymienionych przypadkach:
a) od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej  lub wyższej niż 29 ton (cztery osie i więcej, inne systemy zawieszenia) – 3.000,00 zł (stawka maksymalna 3.072,52 zł),
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od liczby osi oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 40 ton (trzy osie i więcej, inne systemy zawieszenia) – 3.000,00 zł (stawka maksymalna 3.072,52 zł).
Poza zmianą wskazaną powyżej, proponuje się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na dotychczasowym poziomie.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/157/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty prolongacyjnej  

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, regulujących możliwość określania wysokości opłaty prolongacyjnej, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowej uchwale w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Stare zapisy ustawy:
„ Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski”
„Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa”
Aktualny zapis ustawy:
„Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa”.
Stawka opłaty prolongacyjnej pozostanie na dotychczasowym poziomie.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek i T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  nr XXVII/158/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta   

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez panią Sekretarz i panią  I.Bednarek.
Głos zabrała pani I.Bednarek, która poinformował, że w/w projekt uchwały dotyczy wezwania Rady Miejskiej do usunięcia interesu prawnego. Wg strony wzywającej do usunięcia naruszenia prawa  plan zagospodarowania przestrzennego miasta pozbawia ich dostępu do drogi. Pani I.Bednarek stwierdziła, że zgodnie z oznaczeniem planu zagospodarowania miała i ma dostęp do drogi gminnej. Od 1986 r. droga widnieje w ewidencji gruntów, jest oznaczona numerem 27. W latach późniejszych została podzielona i oznaczona, na odcinku gdzie znajduje się działka  państwa Ryzio, numerem 27/2, a w roku 1992 została skomunalizowana przez wojewodę. Państwo Ryzio zarzucają, że plan i projektowana droga pozbawia ich dostępu do drogi. To co jest projektowane w planie, w żaden sposób nie uniemożliwia dostępu do drogi publicznej, drogi gminnej. Która istnieje i będzie istniała. Podczas zakupu działki państwo Ryzio mieli w akcie notarialnym informację, że kupują działkę z dostępem do drogi. Sytuacja, gdzie plan przewiduje projekt drogi nie wyklucza tego, że nagle zniknie droga  ewidencyjna. Droga była, jest i będzie. Nie wyklucza się dostępu do drogi.
Radny M.Kieca stwierdził, że w piśmie państwa Ryzio nie chodzi o dostęp do drogi.  Mamy  mapę ewidencyjną gdzie droga fizycznie jest. Jest plan zagospodarowania, który różni się od tego, co jest w rzeczywistości. Wg niego stronie, tak jak napisano w piśmie, chodzi o to, że pozbawiono ich prawa do  dokonywania jakichkolwiek modernizacji ich budynku wymagającej pozwolenia na budowę.  Zainteresowani nie mówią, że nie mają dostępu do drogi, mówią, że nie ma dostępu do drogi na planach zagospodarowania przestrzennego przez co tracą możliwość dokonywania jakichkolwiek modernizacji. Spotka to każdego kto będzie miał tam działkę. Droga hipotetyczna wg planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w 1996 r. jest zupełnie różna od stanu faktycznego. Stan faktyczny jest zupełnie inny i rodzi się pytanie, czy ta sytuacja wymaga naprawy – w jego ocenie tak.
Głos zabrała sekretarz Gminy, która stwierdziła, że to, że jest plan, to nie znaczy, że istniejąca droga publiczna, istniejący dostęp do drogi publicznej przez sam fakt zaplanowania w przyszłości poprawienia komunikacji w tym rejonie, dla państwa Ryzio stanowi jakąkolwiek przeszkodę. Patrząc na załącznik graficzny należy stwierdzić, że planowana droga nie obejmuje działki państwa Ryzio. W żaden sposób nie daje podstaw do obaw, że zostaną wywłaszczeni ze swojej  własności po to, żeby w przyszłości tam wybudować ewentualnie tą planowaną drogę. Ponadto na razie żadnych planów dot. budowy drogi nie ma. To, że jednym punktem przebieg planowanej drogi graniczy z działką państwa Ryzio nie stanowi podstawy do tego, żeby twierdzić, że uchwalając taki plan Rada naruszyła jakikolwiek interes prawny właściciela. Uważa, że argument dot. naruszenia prawa przez uchwalenie planu w takim brzmieniu i z takim załącznikiem graficznym jest zupełnie nieuzasadniony. Część radnych była na wizji lokalnej i widziała jak wygląda przebieg tej drogi, która istnieje jako droga publiczna, i która pozwala zainteresowanym skomunikować się z resztą miasta. Nieprawdą jest, to co powiedział wcześniej radny M.Kieca, że nie dostanie nikt pozwolenia na budowę na swojej działce, która obecnie ma dostęp do drogi publicznej. Starosta nie może powiedzieć, że kiedyś gmina tam wybuduje inną drogę i dlatego nie może na nic pozwolić, ponieważ w tym planowanym rozwiązaniu inwestor nie będzie miał dostępu do drogi publicznej. Starosta wydając decyzję  bierze aktualne mapy zasadnicze, sprawdza funkcje działek drogowych, które tam istnieją. Na dzień dzisiejszy jest droga gminna, droga publiczna.  
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy nie należałoby, dla uspokojenia inwestorów na Bukowinie, wprowadzić zmiany  do tego fragmentu planu zagospodarowania.
Pani Sekretarz stwierdziła, że trwają prace nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przyjęcie studium jest podstawą do tego, żeby rozpocząć prace planistyczne nad nowym planem. Jest już kilkadziesiąt jednostkowych zmian wprowadzanych do planu zagospodarowania z 1996 r. w różnych częściach miasta. Patrząc na te zmiany planiści uwzględnią uwarunkowania określone w studium i  obecny plan ze wszystkimi zmianami.
Burmistrz Miasta poinformował, że studium są to pewne założenia, pewne wytyczne do planu zagospodarowania przestrzennego, który uszczegóławia pewne rzeczy. Studium nakreśla, plan uszczegóławia. Patrząc na plan dotyczący tej części miasta urzędnicy mówią, że nie ma żadnego problemu z otrzymaniem pozwolenia na budowę.
Pani I.Bednarek potwierdziła, że tak właśnie jest,  jeżeli będą spełnione warunki, które są zapisane w planie dla tych terenów. Zapisy dla terenu G2/5 – zabudowa jest możliwa tylko na ruinach istniejących obiektów więc wielka rozbudowa nie będzie możliwa jeżeli nie będą znalezione ruiny.
Radny M.Kieca poinformował, że część pisma państwa Ryzio dot. sprzedaży w kwietniu br. 3 działek.  Zwrócił się z pytaniem, czy w aktach notarialnych był zapis mówiący, że zostanie wykonana utwardzona i asfaltowa droga do tych działek zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego.
Pani Sekretarz poinformowała, że  takich zapisów w aktach notarialnych nie było.
Burmistrz Miasta przypomniał, że w tej części miasta działki do sprzedaży były przeznaczone już ok. 10 temu. Zainteresowanie było niewielkie. W pewnym momencie pojawiają się osoby zainteresowane, które poszukują działek na uboczu. Pojawiły się zapytania czy Urząd Miasta dysponuje takimi działkami. W przetargu na sprzedaż działek na Bukowinie uczestniczyły 3 osoby m.in. pan Ryzio. Wiadomo było, bo plan to określa, co można w tej części miasta zrobić. Nie  przypomina sobie żeby w akcie notarialnym był zapis mówiący, że będzie urządzona tam droga asfaltowa.
Głos zabrał pan W.Mrozek, który poinformował radnych, że głosowanie za uwzględnieniem wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego oznacza, że trzeba podjąć kolejny krok, czyli naprawić ewentualny błąd, a nieuwzględnienie oznacza, że otwiera się dla państwa Ryzio droga do wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego. Sąd Administracyjny dostanie skargę i jeden dokument tj. plan  w postaci tekstowej i jego załącznik. Sąd tak samo jak dzisiaj radni będzie spoglądał na ten dokument. Na tekst, który mówi, o tym że nieruchomości objęte planem mają zagwarantowane drogi dojazdowe i spojrzy na załącznik graficzny. Jest to klucz sprawy – czy na planie widać drogę dojazdową? Kwestia  pozwolenia na budowę to nie jest taki problem. Starostwo na podstawie otrzymanego planu wprowadziło drogę do prowadzonej ewidencji przebieg tej drogi. Na potrzeby postępowania sądowo-administracyjnego kluczowym będzie dokument w postaci planu i treść uchwały. Kluczową będzie ocena ważności, a integralną częścią miejscowego planu przyjmowanego uchwałą, jest  załącznik graficzny. Sąd będzie oceniał czy te postanowienia znajdują odzwierciedlenie w załączniku graficznym, czy faktycznie  ta droga została wytyczona także na mapie.  Jest ryzyko, że Sąd wskaże, że od uchwalenia planu zagospodarowania miasta minęło sporo lat i należałoby się zabrać za zaktualizowanie tego dokumentu.  Rolą Sądu będzie to żeby zbadać czy rzeczywiście ten załącznik jest  zgodny z wersją tekstową planu zagospodarowania przestrzennego, która gwarantuje dostęp do drogi publicznej.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem, czy na mapie, na załączniku graficznym do planu zagospodarowania przestrzennego jest ta droga, czy jej nie ma.
Pani I.Bednarek poinformowała, że jest, następnie przedstawiła przebieg drogi na załączniku mapowym, tj. drogi istniejącej oraz drogi planowanej. Ponadto odczytała zapis § 36 pkt. 5.3 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustalenia zasad parcelacji: wymaga się aby każda działka przeznaczona do zabudowy przylegała do drogi określonej na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; nie dopuszcza się podziałów lub scaleń istniejących  działek w innym celu.”
Radca prawny stwierdził, że państwo Ryzio w swoim wezwaniu wzywają Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa w zacytowanym § 36 pkt. 5.3 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części wezwania odwołują się do części graficznej, twierdząc, że w tym obszarze mają działkę, zgodnie z zapisem punktu 5.3 mają zapewniony dostęp do drogi.
Kolejny raz pani I. Bednarek przedstawiła radnym przebieg drogi na mapie  informując, że cieńszą linią zaznaczona jest droga ewidencyjna, która istnieje.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem czy sprzedane działki przylegają na planie do drogi  wyznaczonej dwoma liniami rozgraniczającymi.
Pani I. Bednarek poinformowała, że dwie działki z trzech mają dostęp do drogi. Ponadto stwierdziła, że nie ma tutaj mowy o tym, że  drogi z liniami rozgraniczającymi są to drogi istniejące, ewidencyjne czy też drogi projektowane. Na planie zaznaczone są również drogi ewidencyjne, one nie są zlikwidowane, nie są usunięte, one nadal istnieją.   
Głos zabrała pani Sekretarz stwierdzając, że to, że coś jest planowane np. przebieg nowej drogi, to nie znaczy, że te które istnieją są likwidowane.
Radca prawny stwierdził, że kluczem jest to, że drogi istniejące są ujęte na mapie. Jedyne na co Sąd może zwrócić uwagę, to że załącznik jest nieczytelny i może stwierdzić nieważność tego załącznika.
Radna A.Mróz przypomniała, że na sesji Rady Miejskiej w czerwcu br. obecny był pan Ryzio. Na tejże sesji pani U.Karpowicz pokazywała radnym plany, na których wyraźnie było widać, że pan Ryzio swoją budowlą  zajął część drogi. Radni byli w terenie i widzieli, że rzeczywiście część wiaty jest na drodze. Teraz natomiast mówi, że nie ma dostępu do drogi.
Pani I. Bednarek poinformowała, że faktycznie pan Ryzio wszedł swoją zabudową na teren drogi  i obecnie odbiega ona do istniejącej drogi ewidencyjnej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z wypowiedzi radcy prawnego zrozumiała, że chyba słuszniej byłoby uwzględnić to wezwanie, ponieważ w niedługim czasie zostanie przyjęte studium, które będzie początkiem zmian planu zagospodarowania przestrzennego.  
Radca prawny stwierdził, że rekomendowałby, aby nie uwzględniać wezwania, aby sprawa  trafiła do Sądu Administracyjnego. Jeżeli Rada uwzględni wezwanie, to kolejnym krokiem powinno być przyjęcie studium i planu zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że przypomina sobie, że pani U.Karpowicz na sesji, na której obecni byli mieszkańcy Bukowiny zainteresowani tą sprawą, powiedziała że plan zagospodarowania przestrzennego nie raz był w sądzie z różnych powodów. Plan do dnia dzisiejszego obowiązuje, jest  ważny, wydawane są pozwolenia na budowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za uwzględnieniem wezwania  głosowało          - 3 radnych
za nieuwzględnieniem wezwania głosowało       - 7 radnych
 wstrzymało się                                              - 3 radnych

Za uwzględnieniem wezwania głosowali: S.Bielawska, M.Kieca, B.Ziemianek
Za nieuwzględnieniem wezwania głosowali: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, M.Olejarz i  M.Turoń.
Wstrzymali się radni: W.Duś, M.Midor - Burak i T.Żulińska

Uchwała nr XXVII/159/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod obrady projekt oświadczenia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie poparcia działania Związku Gmin Śląska Opolskiego celem wstrzymania  zmian w oświacie publicznej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt oświadczenia.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -         8 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         5 radnych

Za przyjęciem oświadczenia głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, M.Kieca, M.Midor-Burak, M.Turoń i T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, A.Mróz i M.Olejarz.

Oświadczenie nr 2/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie poparcia działania Związku Gmin Śląska Opolskiego  celem wstrzymania  zmian w oświacie publicznej zostało przyjęte większością głosów.

Ad.6)

Salę obrad opuścili radni M.Midor-Burak i M.Kieca.
Na  sali obrad pozostało 11 radnych.

Radny M.Turoń zwrócił się z następującymi pytaniami dot. sprawozdania z prac Burmistrza Miasta między sesjami: czy znane są wyniki i jakie są ewentualne wnioski z wyrywkowej kontroli segregacji odpadów na terenie miasta, jaka jest opinia GDDKiA w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych służących prowadzeniu działalności gospodarczej na działkach: 500/13, 574, 575 i 576 obręb Słone oraz czy noclegownia w Kudowie spełnia wymogi zawarte w zmienionym rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.
Burmistrz Miasta poinformował, że na  pierwsze dwa pytania przedstawi odpowiedź na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o noclegownię nie spełnia ona wymogów. Utrzymanie tej noclegowni są do duże koszy a standardy żadne.  
Sekretarz Gminy poinformowała, że do tej pory noclegownia funkcjonowała. Nie było takich standardów, o których mówi zmienione rozporządzenie. Zmiany przepisów określiły jakim warunkom powinna odpowiadać noclegownia. Okazało się, że nasz obiekt nie spełnia tych kryteriów. Jednym z kryteriów jest to, że powinna być tam zapewniona całodobowa opieka i kontrola. Noclegownia była otwierana tylko wtedy, kiedy była taka potrzeba. W związku z nowymi kryteriami, które muszą spełniać te obiekty, należy stwierdzić, że noclegownia absolutnie ich nie spełnia. Gmina nie jest w stanie zatrudnić osób, które oczekiwałby przez 24 godz./dobę na ewentualnych  klientów. Została  podjęta decyzja, że obiekt nie zostanie fizycznie zlikwidowany. Będzie to obiekt mieszkalny, utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym na wypadek zdarzeń losowych. Nie będzie spełniał funkcji noclegowni. Jeżeli będzie potrzeba, to wzorem lat ubiegłych osoby bezdomne będą  zawożone przez policję do Kłodzka lub będą szukane inne rozwiązania.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem ile statystycznie osób korzystało z noclegowni.
Sekretarz Gminy  poinformowała, że zależało to od zimy. Czasami były to 2 osoby, a czasami 5 osób. Kiedy były łagodne zimy zdarzało się, że nikt z noclegowni nie korzystał.
Radna T.Żulińska w związku z zapisem w sprawozdaniu z prac pana Burmistrza dot. możliwości pozyskiwania środków w ramach Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania na zadania związane z infrastrukturą służącą turystyce i rekreacji - zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSS w Słonem, zwróciła się z pytaniem do kiedy należy złożyć projekt oraz czy  ruszyły prace związane ze złożeniem projektu i do kiedy wnioski musza być złożone.
Pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza Miasta  poinformowała, że podjęto współpracę z Kłodzką Wstęgą Sudetów. Odbywają się rozmowy i spotkania. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z panią Sylwią Mielczarek, która bezpośrednio nadzoruje składanie wniosków. Od 15 grudnia do 31 grudnia br. będzie termin składania wniosków. Poczynione zostały już rozmowy i ustalenia  z wicedyrektorem ZSS panią. M.Gertner,  jakie urządzenia widziałby na tej niewielkiej przestrzeni, która została do zagospodarowania. Decyzję ostateczną jakie to będą urządzenia podejmie pani dyrektor, natomiast gmina będzie pisać wniosek.  
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs.
Pan W.Zimoch poinformował, że najpóźniej do II kwartału przyszłego roku będą podpisywane umowy o dofinansowanie z samorządami składającymi wnioski.
Ad.7)

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że po ostatniej bardzo burzliwej sesji złożyła pisemny  wniosek do Burmistrza Miasta o obecność strażnika miejskiego na sesjach Rady Miejskiej. Otrzymała odpowiedź, że obsługą, organizacją sesji zajmuje się przewodniczący rady. Myślała, iż jej pismo będzie potraktowane jako prośba dotycząca zachowania spokoju na sesji. Zwróciła się do Burmistrza Miasta z pytaniem, czy mimo wszystko może liczyć na wsparcie, żeby strażnik miejski był obecny na sesjach Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie rozumie tego wniosku. Za organizację sesji Rady Miejskiej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odpowiada przewodniczący rady. Czy pan komendant, czy policja ma przyjść na sesję i pilnować porządku?  Jeżeli coś się dzieje, to są odpowiednie procedury. Nie wyobraża sobie, aby Komendanta Straży Miejskiej, który ma wiele obowiązków, dysponować na sesję, żeby pilnował porządku.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zdaje sobie sprawę, że nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu i nad przebiegiem sesji czuwa przewodniczący rady. Jej wniosek był prośbą, żeby wzmocnić jej działania. § 22 Statutu mówi, że „Burmistrz zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji”. Przypomniała, że ostatnia sesja była bardzo burzliwa, była bez przerwy przerywana i właściwie utrudnione były prace radnych, utrudnione były prace na procedowaniem, zakłócenia były bardzo wyraźne, co zostało bardzo mocno opisane w Nowej Gazecie Gmin. Sądziła, że ze strony pana Burmistrza może liczyć na wsparcie w jej działaniach.  Zdaje sobie sprawę, że jest tylko trzech strażników miejskich i jeżeli nie mogą uczestniczyć w każdej sesji, to przyjmuje do wiadomości. Natomiast sądziła, że skoro Burmistrz jest zobowiązany do udzielenia pomocy, to ta pomoc będzie.
Burmistrz Miasta stwierdził, że ta pomoc jest. Oferuje wszelkie wsparcie związane  z organizacją sesji Rady Miejskiej. Rozumie, że na sesji ma być strażnik, który będzie pilnował porządku. I co powiemy strażnikowi że, że  np. ten pan moim zdaniem zachowuje się nieelegancko? Są pewne granice debaty demokratycznej, publicznej. Jeżeli ktoś przesadza, to są odpowiednie instrumenty, czy coś się mieści w granicach debety sesyjnej, czy nie. Można się w takich sytuacjach posiłkować radcą prawnym, policją. Jeżeli czyjeś dobra zostały naruszone, to składa się stosowne zawiadomienie. Należy zadać pytanie jaka byłaby tutaj rola strażnika miejskiego?   
Głos zabrał radny B.Buksak, który stwierdził, że procedura jest bardzo prosta. Dane osobowe człowieka, który dopuścił się zakłócenia spokoju można uzyskać poprzez wezwanie policji na interwencję, a następnie zgodnie z procedurą należy w jednostce właściwej dla miejsca zdarzenia złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Jeżeli pani Przewodnicząca stwierdzi, że ktoś naruszył Jej dobro poprzez zakłócenie spokoju tudzież porządku, to najprostszą formułą jest udanie się  do Komisariatu Policji i złożenie zawiadomienia o wykroczeniu.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że prośba pani Przewodniczącej nie wydaje się bezzasadna zważywszy na to, że wszyscy radni uczestniczyli w sesjach, na których jeden z mieszkańców zachowywał się bardzo nieelegancko, a wręcz obraźliwie. Wzywanie policji wydaje się dłuższą drogą niż obecność strażnika miejskiego, który jest mundurowym pracownikiem Urzędu Miasta, który może zadbać o porządek i ład w czasie sesji. Nie byłoby to nadużycie, bo sesja jest tylko raz w miesiącu. Jeden z trzech  pracowników mógłby uczestniczyć w obradach.
Radny B.Buksak stwierdził, że w jego ocenie zakłócenie spokoju i porządku publicznego jest wykroczeniem skutkowym. Dla niego zachowanie pana Nakonecznego na sesji Rady Miejskiej nie wyczerpywało znamion tego wykroczenia. Jeżeli pani Przewodnicząca uznaje, że  tak jest,  to tak jak w przypadku pani Przewodniczącej najprostszą formułą jest złożenie zawiadomienia o wykroczeniu, a Sąd Rejonowy w Kłodzku dokona rozstrzygnięcia, czy takie wykroczenie miało miejsce.
Burmistrz Miasta, nawiązując do wypowiedzi radnego stwierdził, że już widać, że są pewne rozbieżności i kontrowersje. Zdaniem radnego  nie nosi to znamion, ktoś mówi, że przeszkadza. Jak to się ma do kompetencji pracowników Straży Miejskiej. Jeżeli zostały naruszone elementy, o których mówi radny B.Buksak to należy udać się na Komisariat Policji i złożyć zawiadomienie. Trudno oceniać kto jak się zachowuje, czy zachowuje się niekulturalnie. Jeżeli zostały naruszone dobra osobiste, to należy wyciągnąć konsekwencje. Należy zadać pytanie kto będzie dawał dyspozycje strażnikowi miejskiemu, nie chodzi chyba o to żeby stał ktoś w mundurze i pilnował.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wg niej  Burmistrz Miasta jest zobowiązany udzielić  wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu sesji.
Burmistrz Miasta stwierdził, że technicznej i organizacyjnej. Straż Miejska nie jest od tego żeby być strażnikiem i wyprowadzać ludzi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że tego nie zawarła w swoim wniosku.
Burmistrz Miasta stwierdził, że idzie dalej.
Przewodnicząca Rady  zwróciła się z prośbą, aby Burmistrz nie szedł dalej tylko trzymał się jej wniosku. Wnioskowała o obecność strażnika miejskiego na sesji, uważa że jest ona potrzebna, jest jej niezbędna. Uzyskała odpowiedź taka jaką uzyskała.
Burmistrz Miasta zwrócił się do Przewodniczącej Rady z pytaniem kto będzie wydawał  polecenia Komendantowi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie idzie dalej i nie zamierza wydawać poleceń panu Komendantowi.  
Radny M.Turoń stwierdził, że jakiś czas temu była rozmowa nt. Kudowskiego Centrum Kultury. Kiedy nie było jeszcze uchwalonego statutu tej jednostki,  pobierane były opłaty za pewne prowadzone tam zajęcia. Podczas kontroli zostało to zgłoszone. Czy te pieniądze zostały zwrócone, czy ta sprawa została zakończona, czy rozliczono się z rodzicami, którzy płacili za zajęcia?
Pani  Skarbnik wyjaśniła, że środki te zostały w ubiegłym roku w budżecie gminy.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem czy np. na stronie internetowej była zamieszczona informacja, że jest taka możliwość, że można się zwrócić o zwrot tych środków?
Pani  Skarbnik stwierdziła, że takiej informacji nie było.
Radna T.Żulińska poruszyła sprawę protestu, który został skierowany do Przewodniczącej  Rady przez  część radnych (radni otrzymali jego kserokopię). Wg niej protest jest bezpodstawny, bezsensowny. Słowa używane w stosunku do Przewodniczącej są kłamliwe i jej zdaniem bardzo niesprawiedliwe.  Zwróciła się do radnych, którzy podpisali się pod protestem, aby wrócili pamięcią do poprzednich zajść, do poprzednich sytuacji, które miały miejsce – jakie były działania, jakie były postepowania w stosunku do niej, w stosunku do pana B.Kluki, w stosunku do pani M.Midor-Burak. Jeżeli się coś pisze, to trzeba to poprzeć argumentami. Tych argumentów, żadnych faktów w proteście nie ma. To jest na zasadzie papier wszystko wytrzyma, więc można napisać.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji stwierdziła, że zapoznała się  z protestem dogłębnie i przyjmuje go jako wnioski do swojej pracy.
Radny W.Duś, w nawiązaniu do tematu, który rozpoczęła radna T.Żulińska przypomniał, że jakiś czas temu pytał pana Burmistrza o ewentualne problemy dot. wniosków składanych przez radnych. Pan Burmistrz zapewniał na sesji Rady Miejskiej, że żadnych  problemów w realizacji wniosków, czy w odpisywaniu na wnioski pracownicy Urzędu Miasta nie mają.  Zaapelował do części radnych, że jeżeli nie chcą pisać wniosków, to niech innym radnych takiego prawa nie odbierają. Radni piszą wnioski kierowane do Burmistrza Miasta w  oparciu o prośby od mieszkańców. W proteście radni zarzucają Przewodniczącej Rady, że jej działanie prowadzi do tego, że część radnych „produkuje” wnioski. Zwrócił się do części radnych z prośbą, aby nie zabierali pozostałym prawa do zadawania pytań, do  rozwiewania wątpliwości, do pisania wniosków w imieniu mieszkańców, na tym polega praca radnych.
Radna A.Mróz, w nawiązaniu do wypowiedzi radnej T.Żulińskiej stwierdziła, że chciałaby, aby radna przytoczyła fragment tego pisma, który rzeczywiście pokazuje, że jest ono w jakiś sposób obraźliwe dla pani Przewodniczącej.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że jest oburzona już pierwszym zdaniem, cyt. „składamy protest na niedopuszczalne i niegodne pełnionej funkcji zachowanie pani Sylwii Bielawskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, a zarazem radnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju”. Radna zadała pytanie, kiedy to zachowanie było niedopuszczalne lub niegodne? Zwróciła się z prośbą, aby radni podali przykład takiego zachowania.
Radna A.Mróz stwierdziła, że radna chyba nie doczytała pisma do końca, ponieważ jest tam bardzo obszerne uzasadnienie. Uważa, że może należałoby obecnych zapoznać z całym pismem, a nie ze wstępem.
Przewodnicząca Rady jeszcze raz powtórzyła, że przyjmuje ten protest do wiadomości i przyjmuje go jako wniosek do swojej pracy.
Radny M.Turoń, w nawiązaniu do wypowiedzi radnego W.Dusia poinformował, że jest jednym z tych radnych, którzy składają wnioski do Burmistrza Miasta. Burmistrz Miasta powiedział, że żadnych problemów nie ma, jeśli chodzi o ich składanie. Wnioski składają radni w imieniu mieszkańców. Przytoczył  fragment ustawy o samorządzie gminnym  art. 23. pkt 1 - radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy radni odczuwają, że ich wnioski są torpedowane?  Wydaje się, że nie. Jeżeli radni złożyli wniosek np. o dowóz dzieci z ul. Słonecznej do szkoły, to został on   pozytywnie rozpatrzony. Radna nie rozumie zarzutów.
Radny  M.Turoń przytoczył fragment protestu złożonego przez część radnych, cyt. ”Radni opozycyjni, na czele z panią Przewodniczącą, zajmują się przede wszystkim „produkcją” niezliczonych wniosków do Burmistrza. Jest to naszym zdaniem kolejne celowe działanie, które ma spowalniać prace Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju. Pracownicy zamiast poszukiwać środków na rozwój i inwestycje, jak słyszymy od nich samych, odpisują na niezliczone pisma radnych opozycyjnych. ”
Radna A.Mróz stwierdziła, że jest to mówienie o niczym. Radni powinni przyznać, że mnóstwo wniosków jest niezasadnych.
Radny M.Turoń stwierdził, że wszystkie składane wnioski są zasadne.
Radna A.Mróz zgłosiła wniosek do pani Przewodniczącej, aby informowała radnych o wnioskach składanych przez radnych. Radni czytając sprawozdanie z prac Burmistrza  dowiadują się, że wnioski są składane, że są pozytywnie rozpatrywane, a okazuje się, że część radnych w jakiś sposób torpeduje prace pozostałych radnych.
Radny W.Duś stwierdził, że okazuje się, że radni składając wnioski do pana Burmistrza torpedują pracę urzędników. Wynika to jednoznacznie z w/w pisma.
Burmistrz Miasta zaapelował o wyciszenie emocji, które są niepotrzebne. Wynika to być może z jego nerwowego zachowania w stosunku do pracowników, którym mówi, że wnioski mają być realizowane w sensie takim, że odpowiedź ma być w terminie. Jeżeli jest taka możliwość, to należy je zrealizować, jeżeli nie ma możliwości, to należy napisać dlaczego. Pracownicy pewnie komentują, zajęć jest dużo a dodatkowa praca zawsze budzi jakieś emocje. W imieniu pracowników przeprosił radnych. Nikt nikomu nie zabrania składania wniosków.  
Radny W.Duś stwierdził, że kierował swoje słowa do radnych. Burmistrz Miasta gwarantował i mówił, że problemów nie ma. Składa wnioski, część z nich jest realizowana, część nie, ale uzyskuje odpowiedź. Stwierdził, że nie ma pretensji do Burmistrza, ale tylko i wyłącznie do części radnych, ponieważ zarzut jest bardzo konkretny, że radni torpedują pracę Urzędu.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad tym tematem.
Burmistrz Miasta zaprosił zebranych do udziału w uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.
Wiceprzewodniczący Rady W.Gucz zaapelował do radnych o udział w tych uroczystościach.
Głos zabrał pan H.Urbanowski, który przedstawił zebranym szczegółową informacje dot. powstawania, tworzenia kosztorysów zamawiającego czyli tzw. kosztorysów inwestorskich na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych jeśli występuje gmina oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys zamawiającego, czyli inwestorski służy przede wszystkim do oszacowania kosztów wykonania danej inwestycji, danego remontu, danego zadania i wykonywany jest przez projektanta.
Głos zabrał pan A.Gomółka, który zwrócił się z pytaniem, czy nie powinien być ktoś, kto będzie działać na rzecz gminy i kontrolować projektantów. Należy zastanowić się, czy nie należałoby powołać gminnych kosztorysantów i biegłego nadzorującego wykonawstwo robót drogowych, ponieważ gmina zajmuje się przede wszystkim takimi rzeczami oraz robót budowalnych. Pewne rzeczy powinny być kontrolowane we własnym interesie, ponieważ jest to dla gminy później strata pieniędzy. Np. była projektowana kanalizacja na Brzozowiu i ma wątpliwości, czy propozycja 4 mln zł jest realną propozycją.
Salę obrad opuściła Przewodnicząca Rady. Na sali obrad pozostało 10 radnych. Dalszej części obrad przewodniczył W.Gucz - Wiceprzewodniczący Rady.
Pan H.Urbanowski, w nawiązaniu do wypowiedzi pana A.Gomółki wyjaśnił, że gmina nie wybiera projektanta, którego sobie chce. Projektant wybierany jest z kilku ofert, które wpłyną do Urzędu Miasta. Wybrany projektant, wykonując kosztorys, musi opierać się  na cenniku robót budowlanych tzw. sekocenbud. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych każdy ma prawo złożyć ofertę. W mniejszych aglomeracjach ceny wykonawców są niższe. Ważnym elementem jest tzw. SIWZ – specyfikacja indywidualnych warunków zamówienia. Obniżanie ceny nie jest gwarantem jakościowym wykonania danej roboty. Gmina musi przestrzegać ustawy o zamówieniach publicznych, nie można ustalać z kosztorysantem jaką ma dać cenę do materiałów. Tyle środków ile wyliczy kosztorysant należy zabezpieczyć w budżecie, natomiast inną sprawą jest to za ile zadanie wykona wykonawca.   Odrzuca się ofertę rażąco niską i rażąco wysoką.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu panu Z.Jędrzejewskiemu, który zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie wystąpienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie uzyskania zgody na wysyłanie przez przekaźnik w Kudowie-Zdroju sygnału z pełnym pakietem telewizyjnym.
Mieszkanka ul. Norwida zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie budowy chodnika przy ul. Norwida. Domaga się, aby jej chodnik i wjazd na posesję został wykonany tak jak to było.  Poinformowała, że wyczerpała wszelkie instrumenty jeżeli chodzi o komunikację z wykonawcą. Zapewniał, że zostanie to poprawione, ale minęło 1,5 miesiąca. Wykonawca kończy budowę i wygląda na to, że nie zostanie to poprawione.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeszcze nie było odbioru robót. Ze szczególną starannością zostanie to sprawdzone. Jest dokumentacja, jest projekt i jeżeli coś jest źle zrobione, to nikt nie dokona odbioru robót.  
Radny M.Turoń zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie wystąpienia do telewizji kablowej  Vectra w sprawie włączenia do ich pakietu Telewizji Kłodzkiej.
Burmistrz Miasta poinformowała, że zwracał się do firmy Vectra z taką prośbą i uzyskał odpowiedź, że takiej możliwości nie ma. Telewizja Vectra nie  włoży do swojego pakietu Telewizji Kłodzkiej.
Pani E.Milkas złożyła na ręce Burmistrza Miasta podziękowania za Festiwal Polsko-Czeski.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby informację dot. ilości wniosków złożonych przez gminę w ramach tzw. „schetynówki” w latach poprzednich oraz ewentualne dodatkowe informacje dot. kosztorysów przedstawić na wspólnym posiedzeniu komisji.
Propozycja została zaakceptowana przez radnych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XXVII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielwska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVII/16 z dnia 8 listopada 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2016 14:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż