UCHWAŁA Nr XXIX/167/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kudowa – Zdrój na lata 2017 – 2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągania zobowiązań:
1)    związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2)    z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Kudowa – Zdrój i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Traci moc uchwała XVI/79/15 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/167/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2017 08:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2017 08:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 68