UCHWAŁA Nr XXIX/169/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 752.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 752.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2016 roku” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4.    Zmienia się treść załącznika nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2016 roku” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             38.824.449,01 zł      
        w tym dochody majątkowe                         1.767.831,00 zł
                     dochody bieżące                            37.056.618,01 zł
2.     wydatki         38.679.252,01 zł
        w tym wydatki majątkowe        3.019.540,00 zł
                     wydatki bieżące                   35.659.712,01 zł    
3.    nadwyżka budżetu                145.197,00 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/169/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2017 09:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2017 09:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 64