UCHWAŁA Nr XXIX/170/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku. Załącznik do projektu uchwały zawiera wykaz wydatków niewygasających oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków. Środki finansowe  na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego, a wydatki na zadania ujęte są w wykonaniu budżetu za bieżący  rok budżetowy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/170/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2017 09:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2017 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 72