UCHWAŁA Nr XXIX/172/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/156/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8  listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 i poz.1579)  w związku z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/156/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 5203) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
a) Justynę Żulińską,
b) Antoniego Puka,
c) Andrzeja Filarowskiego”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia ciągłości w poborze opłaty targowej proponuje się dopisanie do listy inkasentów opłaty targowej Pana Antoniego Puka, pozostawiając do dyspozycji pozostałych inkasentów, tj. Panią Justynę Żulińską oraz Pana Andrzeja Filarowskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/172/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2017 09:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.02.2017 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 90