Zarządzenie Nr 3/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

W celu usprawnienia organizacji i przebiegu otwartych konkursów ofert na powierzenie lub wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Kudowa – Zdrój zatwierdza się regulamin otwartego konkursu ofert w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 305/15 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu  ofert.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Promocji i Ochrony Środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 3/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.01.2017 12:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.01.2017 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 23