UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU

UCHWAŁA NR XXX/173/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/174/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/175/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Barbary Ryzio i Jana Ryzio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

UCHWAŁA NR XXX/176/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim


UCHWAŁA NR XXXI/177/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXI/178/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR XXXI/179/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli

UCHWAŁA Nr XXXI/180/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca  uchwałę nr XVI/84/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepubliczncyh  innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie  gminy Kudowa-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.940

UCHWAŁA Nr XXXI/181/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r.  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXXI/182/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r.  sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/183/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r.  sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXI/184/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r.  zmianiająca uchwałę nr XXX/173/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie planu  pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXI/185/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r.  w sprawie  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Maista Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA Nr XXXII/186/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r.  w sprawie  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


UCHWAŁA Nr XXXIII/187/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem nieskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.1509

UCHWAŁA Nr XXXIII/188/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2016

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXXIII/190/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego  garażem wybudowanym ze środków własnych ludności

UCHWAŁA Nr XXXIII/191/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie kontynuacji Programu profilaktyki zdrowotnej "Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003 na lata 2013-2016"

UCHWAŁA Nr XXXIII/192/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA Nr XXXIII/193/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia sieci  prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez  gminę Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.1510

UCHWAŁA Nr XXXIII/195/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie określenia  kryteriów,  które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Kudowa-Zdrój, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.1511

UCHWAŁA Nr XXXIII/196/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok


UCHWAŁA Nr XXXIV/197/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

UCHWAŁA Nr XXXIV/198/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"

UCHWAŁA Nr XXXIV/199/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA Nr XXXIV/200/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV/201/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XXXIV/202/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XXXIV/203/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r.   zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej


UCHWAŁA Nr XXXV/204/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 maja 2017 r.   w sprawie powierzenia  spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie - Zdroju  zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA Nr XXXVI/205/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r.   w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/207/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r.  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXXVI/208/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2018 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.2909

UCHWAŁA Nr XXXVI/210/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r.  zmianiająca uchwałę Nr XXXIV/197/17 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

UCHWAŁA Nr XXXVI/211/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie częściowego przejęcia od Gminy Lewin Kłodzki zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r.   w sprawie powierzenia  spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie - Zdroju  zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA Nr XXXVII/213/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczytna oraz Lądek-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXXVII/214/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r.   w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie- Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.3304

UCHWAŁA Nr XXXVII/215/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r.   w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie- Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.3305

UCHWAŁA Nr XXXVII/216/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r.   w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 53/17 w sprawie skargi Barbary Ryzio i Jana Ryzio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego maista

UCHWAŁA Nr XXXVII/218/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r.   w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXXVII/219/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r.   zmieniająca  uchwałę nr XXXVI/208/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok


UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r.  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXXVIII/221/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXVIII/222/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r.  zmianiająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem nieskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.3643

UCHWAŁA Nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.3644

UCHWAŁA Nr XXXVIII/224/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola


UCHWAŁA Nr XXXIX/225/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 r.  w sprawie przystąpienia do prac nad strategią  rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części  Dolnego Śląska "Sudety 2030"

UCHWAŁA Nr XXXIX/226/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych  im.Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkół  Publicznych  im.Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA Nr XXXIX/227/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w  w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA Nr XXXIX/228/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału 25/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem na rzecz dzierżawcy nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA Nr XXXIX/229/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony

UCHWAŁA Nr XXXIX/230/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony

UCHWAŁA Nr XXXIX/231/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony

UCHWAŁA Nr XXXIX/232/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 r.  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna

UCHWAŁA Nr XXXIX/233/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r.  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXXIX/234/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r.  sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r.  sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.4463

UCHWAŁA Nr XXXIX/236/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r.  sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany nazwy  ulicy w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA Nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r.  sprawie ndania nazwy ulicy stanowiącej wewnętrzną drogę gminną, położonej  na terenie Kudowy-Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.4464


UCHWAŁA Nr XL/238/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r.  sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA Nr XL/239/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r.  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XL/240/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r.  sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XL/241/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r.  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.4845

UCHWAŁA Nr XL/242/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r.  sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

UCHWAŁA Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r.  uchylająca uchwałę  nr XXXIX/232/167 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna

UCHWAŁA Nr XL/244/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r.  w sprawie upoważnienia  Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju do zwołania posiedzenia Komisji


UCHWAŁA Nr XLI/245/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLI/246/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 9 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym

UCHWAŁA Nr XLI/247/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLI/249/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLI/250/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLI/251/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie wydatków niewygasających z upływem roku  budżetowego 2017

UCHWAŁA Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmitów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.5

UCHWAŁA Nr XLI/253/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLI/254/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA Nr XLI/255/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.  sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2017 ROKU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:05.01.2017 13:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.02.2020 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 726