Zarządzenie  Nr  8 /17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  9  stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny


Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 2826,45 (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych  45/100), przysługującej od 1 z tytułu opłat za świadczenia i czynsz  za lokal mieszkalny przy /……/   w Kudowie – Zdroju, na 12  ( dwanaście ) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)    235,62 zł – płatne w terminie do 31.01.2017r.;
2)    235,53 zł – płatne w terminie do 28.02.2017r.;
3)    235,53 zł – płatne w terminie do 31.03.2017r.;
4)    235,53 zł – płatne w terminie do 30.04.2017r.;
5)    235,53 zł – płatne w terminie do 31.05.2017r.;
6)    235,53 zł – płatne w terminie do 30.06.2017r.;
7)    235,53 zł – płatne w terminie do 31.07.2017r.;
8)    235,53 zł – płatne w terminie do 31.08.2017r.;
9)    235,53 zł – płatne w terminie do 30.09.2017r.;
10)    235,53 zł – płatne w terminie do 31.10.2017r.;
11)    235,53 zł – płatne w terminie do 30.11.2017r.;
12)    235,53 zł – płatne w terminie do 31.12.2017r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 8/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.01.2017 07:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.01.2017 07:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 26