ZARZĄDZENIE Nr 10/17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdrój
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminny (t.j. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz Uchwały Nr XVII/91/16  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój” Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1.    Ustala się szczegółowe zasady finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.
2.    Zarządzenie określa:
1)    zasady wsparcia finansowego dla zadań związanych z usuwaniem i utylizacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kudowa – Zdrój (zwana w dalszej części także w skrócie „Gmina”),
2)    warunki realizacji zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
3.    Zarządzenie ma na celu:
1)    spowodowanie oczyszczenia gminy Kudowa – Zdrój z azbestu,
2)    ograniczenie negatywnego wpływu wyrobów zawierających azbest na środowisko poprzez zapewnienie usuwania ich zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach odrębnych,
3)    zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

II. Zakres realizacji oraz sposób finansowania zadania
§ 2.

1.    Środki na finansowanie zadania pochodzą z dotacji pozyskanej przez gminę Kudowa – Zdrój z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zwany w dalszej części w skrócie „WFOŚiGW we Wrocławiu”) oraz ze środków własnych Gminy lub ze środków pozyskanych przez Gminę z innych źródeł.
2.    W przypadku nie uzyskania dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu, zadanie nie będzie realizowane.
3.    Zasady finansowania zadania przez WFOŚiGW we Wrocławiu określone zostaną w regulaminie konkursowym na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
4.    Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana poziomu finansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu, przedmiotowe zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane.

§ 3.

1.    Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, gminne jednostki organizacyjne będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa – Zdrój.
2.    W przypadku nieruchomości, których prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przysługuje więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku, jak i spełnienie innych wymogów przewidzianych w niniejszym zarządzeniu, przez wszystkie te osoby.

§ 4.

1.    Dofinansowaniu w wysokości do 100% będą podlegały koszty prac związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego i płyt elewacyjnych zawierających azbest, a mianowicie:
a)    rozbiórka pokrycia dachów i płyt elewacyjnych,
b)    zabezpieczenie odpadów w czasie prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)    załadunek, transport i utylizacja odpadów na uprawnione składowisko,
d)    oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
2.    Dofinansowaniu w wysokości do 100 % będą podlegały koszty prac związane z  transportem i unieszkodliwieniem już zdemontowanych odpadów, a mianowicie:
a)    załadunek, transport i utylizacja odpadów na uprawnione składowisko,
b)    oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
3.    Dofinansowanie nie pokrywa:
a)    kosztów poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy we własnym zakresie dokonali demontażu odpadów zawierających azbest i przekazali je do unieszkodliwienia,
b)    kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych,
c)    kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, zgłoszeń i uzgodnień,
d)    refundacji kosztów poniesionych na przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem złożenia wniosku.

III. Składanie i rozpatrywanie wniosków
§ 5.

1.    Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest składa do Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój pisemny wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia wraz z wymaganymi załącznikami w postaci:
1)    kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki oraz zgodę właściciela, w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli, na realizację zadania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty mieszkaniowej;

2)    kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku; dokument ten nie jest wymagany w przypadku, o którym mowa w  §4 ust. 2;
3)    pisemnego oświadczenia wnioskodawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia, obejmującego oświadczenie, że:
a)    budynek lub obiekt wskazany we wniosku nie jest objęty dofinansowaniem z innych źródeł w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest;
b)    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 r., poz. 922);

§ 6.

1.    Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
2.    Wnioski niekompletne nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.
3.    Wniosek może zostać poddany sprawdzeniu i weryfikacji w terenie przez uprawnione osoby.
4.    W razie wątpliwości zostanie przeprowadzona kontrola stanu nieruchomości będącej przedmiotem wniosku.
5.    Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku korzystania z dofinansowania udzielonego z WFOŚiGW we Wrocławiu względem tego samego budynku lub obiektu.

§ 7.

1.    Wnioski pozytywnie rozpatrzone Gmina przekazywać będzie do realizacji Wykonawcy określonemu w §8, a fakcie tym informowany będzie także Wnioskodawca.
2.    Warunki i termin realizacji zadania oraz tryb odbioru wykonanych prac zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój a Wykonawcą.

§ 8.

Wykonawca prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych oraz transportem i unieszkodliwieniem odpadu azbestowego wyłoniony zostanie w drodze przetargu publicznego, zorganizowanego przez Gminę, w trybie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 9.

1.    Na podstawie złożonych i pozytywnie zakwalifikowanych wniosków sporządzony zostanie wniosek o dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu lub z innych dostępnych źródeł zewnętrznych.
2.    Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być realizowane w roku następnym.

§10.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 10/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.01.2017 08:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.01.2017 08:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 27