Zarządzenie nr  13/17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579)  i  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 i poz. 2260) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, na wniosek najemcy, lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Słone 109, wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste,  posadowionym na  działce  nr 509 (AM-17) położonym w gminie Kudowa – Zdrój, obręb Słone, SW1K/00066753/2 wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którymmowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju., ul. Zdrojowa 24.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 13/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.01.2017 07:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.01.2017 07:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 19