Zarządzenie nr 18/17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  24 stycznia 2017 roku

               
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 uchwały  Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:   

        
§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie na 36 (trzydzieści sześć) rat miesięcznych należności pieniężnej w wysokości 918,00 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1 .
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)      25,50 zł  –  płatne w terminie do 28.02.2017r.;
2)      25,50 zł  –  płatne w terminie do 30.03.2017r.;
3)      25,50 zł  –  płatne w terminie do 30.04.2017r.;
4)      25,50 zł  –  płatne w terminie do 30.05.2017r.;
5)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.06.2017r.;
6)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.07.2017r.;
7)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.08.2017r.;
8)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.09.2017r.;
9)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.10.2017r.;
10)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.11.2017r.;
11)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.12.2017r.;
12)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2018r.;
13)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 28.02.2018r.;
14)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.03.2018r.;
15)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.04..2018r.;
16)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.05..2018r.;
17)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.06.2018r.;
18)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.07.2018r.;
19)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.08.2018r.;
20)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.09.2018r.;
21)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.10.2018r.;
22)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.11.2018r.;
23)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.12.2018r.;
24)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2019r.;
25)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 28.02.2019r.;
26)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.03.2019r.;
27)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.04.2019r.;
28)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.05..2019.;
29)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.06.2019r.;
30)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.07.2019r.,
31)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.08.2019r.,
32)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.09.2019r.,
33)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.10.2019r.,
34)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.11.2019r.,
35)      25,50 zł  -  płatne w terminie do 30.12.2019r.;
36)      25,20 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2020r.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

                                                                      
1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 18/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.01.2017 13:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.01.2017 13:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 18