Zarządzenie Nr 19/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 24 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 9 stycznia w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości  0,36zł + 23% VAT za dzierżawę 1 m2 nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie  Słone, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako  część działki nr  574 oraz część działki nr 575 (AM-17) o łącznej pow. 500,0 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy prowadzonej działalności.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 9 stycznia 2017 roku.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 19/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.01.2017 13:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.01.2017 13:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 19