Zarządzenie nr  21/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  24 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn i kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 52  ust. 3  ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz. 1534 i poz. 2138 oraz z 2014 r., poz. 1198) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się ryczałt w wysokości 19,60 zł za przejazd wezwanych mężczyzn i kobiet z Kudowy – Zdroju do miejsca przeprowadzenia  kwalifikacji wojskowej w Kłodzku.
2.    Ryczałt wypłacany będzie wezwanym przez Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej.
3.    Wysokość ryczałtu została określona na podstawie ceny biletu zwykłego komunikacji autobusowej PKS w obie strony.

§ 2.

Podstawą rozliczenia w dziale finansowo-księgowym będzie imienna lista wypłaconych kosztów przejazdu z potwierdzeniem i datą odbioru należności.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obywatelskich i wojskowych.

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 9/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisja Lekarską podczas kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 21/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.01.2017 13:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.01.2017 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 21