Zarządzenie Nr 22/2017
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1) i  3) rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie – Zdroju  powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1)    Edyta Bubińska,
2)    Barbara Kopeć,
3)    Iwona Biernacik,
4)    Kinga Banaszak,
5)    Wojciech Mrozek.

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Edytę Bubińską.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 22/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.01.2017 13:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.01.2017 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 21