Zarządzenie nr  41/17

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

z dnia 9 lutego  2017 r.

 

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej

własność gminy Kudowa -  Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579)  i  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz. 65, poz.1250 i poz. 1271) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju     z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, na wniosek najemcy,  lokal mieszkalny nr 6          w budynku przy Al. Jana Pawła II  12 ,  wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu  w użytkowanie wieczyste,  posadowionym na  działce  nr 8  (AM-1) położonym w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Stary Zdrój, SW1K/00064164/2 wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju., ul. Zdrojowa 24.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Burmistrz Miasta
Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 41/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:15.02.2017 10:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:15.02.2017 10:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 18