Zarządzenie Nr 2/17
    Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój  
  z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1542) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:    

                                                   
§ 1.


Upoważnia się:
a)    kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
b)    dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II,
c)    dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
d)    dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka,
e)    dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka,
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
    w obrębie grupy „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału wydatków,
    w obrębie grupy „ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej” – w granicach działu wydatków z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Kierownicy i dyrektorzy jednostek budżetowych dokonują przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych jednostek w formie decyzji lub zarządzenia, którą w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany przekazują Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych gminy Kudowa-Zdrój oraz skarbnikowi gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 2/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.02.2017 10:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.02.2017 10:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 28