Zarządzenie Nr 31/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 248.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 248.800 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 3.332,00 zł utworzonej na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.
4.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.576,00 zł.
5.    Zmienia się treść załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa -Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2017 rok” do uchwały XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody            43.582.826,00 zł    
          w tym dochody majątkowe              5.523.334,00 zł
                        dochody bieżące                 38.059.492,00 zł
2.    wydatki            43.382.826,00 zł     
           w  tym wydatki majątkowe               6.423.334,00 zł
                         wydatki bieżące                 36.959.492,00 zł
3.    nadwyżka budżetu      200.000,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 31/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.02.2017 10:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.02.2017 10:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 29