Zarządzenie  Nr 33/17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  2 lutego 2017 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 3801,21 (słownie: trzy tysiące osiemset  jeden złotych  21/100), przysługującej od   z tytułu opłat za świadczenia i czynsz  za lokal mieszkalny przy   /…./   w Kudowie – Zdroju, na   24 ( dwadzieścia cztery) raty miesięczne .
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)    159,16 zł – płatne w terminie do 28.02.2017r.;
2)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.03.2017r.;
3)    158,35 zł – płatne w terminie do 30.04.2017r.;
4)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.05.2017r.;
5)    158,35 zł – płatne w terminie do 30.06.2017r.;
6)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.07.2017r.;
7)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.08.2017r.;
8)    158,35 zł – płatne w terminie do 30.09.2017r.;
9)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.10.2017r.;
10)    158,35 zł – płatne w terminie do 30.11.2017r.;
11)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.12.2017r.;
12)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.01.2018r.;
13)    158,35 zł – płatne w terminie do 28.02.2018r.;
14)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.03.2018r.;
15)    158,35 zł – płatne w terminie do 30.04.2018r.;
16)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
17)    158,35 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
18)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
19)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
20)    158,35 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
21)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
22)    158,35 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
23)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
24)    158,35 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up.Burmistrza
Edyta Bubińska
Zastępca Burmistrza

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 33/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.02.2017 11:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.02.2017 11:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 27