Zarządzenie  Nr 35/17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 2 lutego 2017 r.

               
               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat za lokal mieszkalny


Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 3191,68  (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 68/100), przysługującej od   z tytułu opłat za świadczenia i czynsz  za lokal mieszkalny przy ul./…/   w Kudowie – Zdroju, na  3  (trzy)  raty  miesięczne.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)    1063,90 zł – płatne w terminie do 28.02.2017r.;
2)    1063,89 zł – płatne w terminie do 31.03.2017r.;
3)    1063,89 zł – płatne w terminie do 30.04.2017r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Edyta Bubińska
Zastępca Burmistrza

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 35/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.02.2017 12:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.02.2017 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 29