Zarządzenie  Nr 36/17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 2 lutego 2017 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 3420,24 (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia  złotych  24/100), przysługującej od 1    z tytułu opłat za świadczenia i czynsz  za lokal mieszkalny przy ul./…/   w Kudowie – Zdroju, na   36    (trzydzieści sześć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)    95,25 zł – płatne w terminie do 28.02.2017r.;
2)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2017r.;
3)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2017r.;
4)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2017r.;
5)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2017r.;
6)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2017r.;
7)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2017r.;
8)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2017r.;
9)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2017r.;
10)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2017r.;
11)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2017r.;
12)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2018r.;
13)    95,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2018r.;
14)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2018r.;
15)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2018r.;
16)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
17)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
18)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
19)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
20)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
21)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
22)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
23)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
24)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
25)    95,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
26)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
27)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
28)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
29)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
30)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
31)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
32)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
33)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
34)    95,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
35)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
36)    95,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up.Burmistrza
Edyta Bubińska
Zastępca Burmistrza

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 36/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.02.2017 12:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.02.2017 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 28