Protokół nr XXIX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1655

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła XXIX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, radnego powiatowego, radnych, gości zaproszonych, mieszkańców, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 12 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Mariusz Kieca
2.    Bolesław Ziemianek
3.    Teresa Żulińska

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XXVII/16 z sesji Rady Miejskiej z dnia 8.11.2016 r.
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
-    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
-    budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok
a)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
b)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
d)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
-    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
-    wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016,
-    zmiany uchwały nr XVI/84/15 z dnia 30.12.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
-    zmiany uchwały Nr XXVII/156/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa – Zdrój.
5.    Wolne wnioski – zapytania.
6.    Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenia do punktu 4 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
W związku z tym, że nie zgłoszono innych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                       - 5 radnych
przeciw było               - 7 radnych     

Za przyjęciem wniosku głosowali: S.Bielawska, W.Duś, M.Midor-Burak, T.Szełęga, M.Turoń.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
W związku z powyższym wniosek o wprowadzenie do punktu 4 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 nie został przyjęty.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radcy prawnego pana W.Mrozka z pytaniem jakie są konsekwencje nieprzyjęcia w grudniu planu pracy komisji rewizyjnej, czy jest obligatoryjne, że plan pracy komisji rewizyjnej musi być przyjęty w grudniu.
W.Mrozek stwierdził, że powinien być przyjęty przez Radę Miejską. Jeśli nie został przyjęty to kolejną wersję należy przedłożyć na następnej sesji.
Burmistrz Miasta w związku z tym, że nadal będą prowadzone prace nad planem komisji rewizyjnej chciałby zgłosić uwagi do tego planu. Zapoznał się  z przedstawioną propozycją planu. Wygląda to następująco: analiza wyników kontroli, kontrola, dyskusja. Odbyły się spotkania komisji rewizyjnej. W przedstawionym planie jest podpunkt – analiza – natomiast z czynności wykonywanych przez komisję rewizyjna jest to kontrola. Jego sugestia jest taka, aby wpisać kontrola a nie analiza.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że takie szczegółowe kwestie będą do omówienia na komisji rewizyjnej. Uwagę Burmistrza Miasta przekaże przewodniczącemu komisji rewizyjnej, który jest nieobecny na sesji.
Radny D.Kandefer członek komisji rewizyjnej stwierdził, że jest to plan pracy komisji, który przewodniczący komisji stworzył sam bez wiedzy pozostałych członków komisji. Nie odbyło się wcześniej żadne spotkanie komisji poświęcone opracowaniu planu pracy komisji. Ponadto stwierdził, że od kwietnia br. nie ma dostępu do teczki komisji i chciałby wreszcie ją  zobaczyć i zapoznać się z protokołami z posiedzeń komisji. Radny poprosił Przewodniczącą Rady o przekazanie tych uwag przewodniczącemu komisji.
Przewodnicząca Rady zobowiązała się do przekazania przewodniczącemu komisji rewizyjnej uwag zgłoszonych przez radnego D.Kandefera. Ponadto stwierdziła, że z tego co wie konsultacje dot. planu pracy komisji rewizyjnej były prowadzone i też uczestniczyła w tych konsultacjach, była pośrednikiem tych konsultacji.
Radny D.Kandefer poinformował, że konsultacje odbyły się na jednym spotkaniu, na którym obecnych było dwóch członków komisji, czyli nie było quorum i formalnie komisja się nie odbyła.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXIX sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 29.12.2016 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXVII/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8.11.2016 r.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło,M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń.

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój  

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z projektem budżetu gminy na 2017 r.  została przedłożona do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W stosunku do przedłożonego projektu WPF nastąpiły zmiany dot. 2017 r. polegające na dodaniu dwóch zadań (będzie to omawiane przy autopoprawkach do uchwały budżetowej) tj. uporządkowanie gminnej polityki przestrzennej w zakresie turystyki i rekreacji na kwotę 245.454 zł oraz rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników na kwotę 150.000 zł. Wprowadzenie tych zadań spowodowało zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych oraz zwiększenie wydatków majątkowych. Załącznik nr 1 pokazuje jak kształtują się podstawowe wielkości dot. budżetu w latach 2017 – 2025, natomiast z w załączniku nr 2 okazane są przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2020. Jest ich pięć z tego cztery dot. wydatków bieżących i jedno wydatków majątkowych. Są to następujące zadania: badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego, Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej - zmniejszenie nakładów na utrzymanie terenów zielonych, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A uzdrowiska, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Fabrycznej, Głównej i Łąkowej, rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku Limit zobowiązań, który wynika z tych zobowiązań jest to kwota 289.067 zł.  Na 2017 r. jest to kwota 157.690 zł. z czego 116.690 to wydatki bieżące i 41.000 zł wydatki majątkowe. Załącznik nr 3 zawiera  objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2017-2025.
Pani Skarbnik odczytała uchwałę nr III/274/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 roku  w sprawie pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.
W/w uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna M.Midor -Burak zwróciła się z prośbą o rozwinięcie pkt. 4 uzasadnienia do opinii RIO dot. zapisu „Niemniej jednak skład Orzekający zwraca uwagę, że przy takich planowanych wielkościach budżetowych, zachowanie relacji określonej w art. 243 u.f.p. w latach 2018 – 2020 może być zagrożone, bowiem różnica miedzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty jest minimalna….” Czy gmina ma plany, aby nie dopuścić do tych zagrożeń i jak gmina zamierza z tego wybrnąć.
Pani Skarbnik poinformowała, że obecnie wskaźnik ten jest zachowany. Wyrażona jest tylko taka obawa, jeżeli w trakcie realizacji budżetów wskaźnik zostanie zagrożony i zajdzie taka potrzeba będą renegocjowane umowy z bankami i inaczej będzie rozkładana spłata zobowiązań.
Burmistrz Miasta stwierdził, że warto również wspomnieć o tym, co zostało przyjęte przez poprzednią Radę i co obowiązuje – są to obligacje komunalne. Są wskazane pewne działania, którymi gmina powinna się kierować i stąd też ta uwaga RIO.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw było           -          0 radnych
wstrzymała się       -         1 radna

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń.
Wstrzymała się radna: M.Midor-Burak
Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/167/16 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok
a)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że procedura uchwalania budżetu gminy oraz zasady szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zostały określone w uchwale Rady Miejskiej  nr III/7/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku. Zgodnie z tą uchwałą do 15 listopada każdego roku  przed rozpoczęciem roku budżetowego Burmistrz Miasta  przedkłada radnym projekt uchwały budżetowej. Radni w Komisjach pracują nad projektem uchwały budżetowej. Komisją właściwą do zaopiniowania projektu budżetu jest Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna. Na  zakończenie prac na projektem budżetu odbywa się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej z udziałem przewodniczących poszczególnych Komisji, na którym wypracowywane są wnioski dotyczące  projektu budżetu.
Pani Skarbik poinformowała, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 161/16 z dnia 12.08.2016 r. przyjęto następujące założenia do projektu budżetu na 2017 rok:
a)    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi -  2,00 %,
b)    wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz.U z 2014 roku poz. 191 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2017 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2017 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2017/2018,
c)    podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.100 zł  a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 190,00 zł,
d)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2.900,00 zł,
e)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 950,00 zł na osobę,
f)    narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,
g)     przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 1,3 %,
h)     stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 35,00 zł na jednego ucznia niezależnie od rodzaju szkoły z wyłączeniem dzieci z klas I –III szkoły podstawowej,
i)    zachowanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2016 roku,
j)    stawki podatkowe w wysokościach zgodnych z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z uwzględnieniem obniżenia stawek z 2016 roku.

b)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
Skarbnik Gminy  odczytała projekt uchwały budżetowej na 2017 rok,

c)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/273/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 roku  w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
W/w uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Salę obrad opuścił radny M.Olejarz. Na sali obrad pozostało 11 radnych.

d)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
W związku  z opuszczeniem sali obrad przez radnego M.Olejarza- Przewodniczącego Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej  Burmistrz Miasta odczytał opinię Komisji Gospodarczo -  Ekonomicznej  dot. przedłożonego projektu budżetu gminy na 2017 r.  – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
W związku z tym, że nie zgłoszono wniosków Rada Miejska przeszła do kolejnego punktu procedury przyjęcia budżetu gminy.

f)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

g)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zgłoszono następujące autopoprawki:
1)    zwiększenie dochodów i wydatków o 251.787,00 zł,
2)    wprowadzenie dwóch zadań: "Uporządkowanie gminnej polityki przestrzennej w zakresie turystyki i rekreacji" – 245.454,00 zł ( rozdział 63003) oraz "Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników" – 150.000,00 zł (rozdział 92695) przy jednoczesnym zmniejszeniu utworzonych rezerw celowych o 143.667,00 zł,
3)    zwiększenie w § 6 kwoty planowanych kwot dotacji o 50.000,00 zł oraz ujęcie w załączniku dotyczącym kwot dotacji udzielanych w budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotacji w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
4)    zastąpienie tabel od 1 do 6 załącznikami od nr 1 do 6 i zmiana numeracji „starych” załączników 1,2 3 na załączniki nr 7, 8 i 9.

h)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następujące poprawki i  autopoprawki do projektu uchwały budżetowej:
1.    Zwiększenie dochodów i wydatków o 251.787,00 zł,
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      11 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W Duś,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz,  T.Szełęga, M.Turoń.
W/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

2.    wprowadzenie dwóch zadań: "Uporządkowanie gminnej polityki przestrzennej w zakresie turystyki i rekreacji" – 245.454,00 zł ( rozdział 63003) oraz "Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników" – 150.000,00 zł (rozdział 92695) przy jednoczesnym zmniejszeniu utworzonych rezerw celowych o 143.667,00 zł.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      11 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W Duś,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz,  T.Szełęga, M.Turoń.
W/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

3.    Zwiększenie w § 6 kwoty planowanych kwot dotacji o 50.000,00 zł oraz ujęcie w załączniku dotyczącym kwot dotacji udzielanych w budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotacji w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      11 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W Duś,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń.
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

4.    Zastąpienie tabel od 1 do 6 załącznikami od nr 1 do 6 i zmiana numeracji „starych” załączników 1,2 3 na załączniki nr 7, 8 i 9.
Przy obecności 11 radnych na sali   głosowano następująco:

za było                 -      11 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W Duś,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń.
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

i)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
I.Biernacik - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami.

j)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      9 radnych
przeciw było           -       0 radnych
wstrzymało się        -      2 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń.
Wstrzymali się radni: W.Duś, M.Midor – Burak.
Uchwała nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok została podjęta większością głosów.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min. przerwy w obradach.

•    Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów i wydatków  o  kwotę  752.033,00 zł.
Dochody:

 •     dział 600 – wykreśla planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 100.000,00 zł w związku z niespełnieniem przez gminę Kudowa-Zdrój warunku dotyczącego wskaźnika G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjętego od obliczania subwencji wyrównawczej na 2016 rok w wysokości poniżej 70% średniej krajowej (średnia krajowa – 1.059,99 zł, wskaźnik G gminy – 1.111,71 zł).
 • dział 700 – zmniejsza się o 331.956,00 zł dochody z tytułu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w tym o 6.956,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, o 75.000,00 zł z tytułu czynszu najmu oraz o 250.000,00 zł z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych. Zwiększa się o 25.000,00 zł dochody z tytułu odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności czynszowych.
 • dział 754 – wprowadza się dochody bieżące z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.725,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o 3.220,00 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”.
 • dział 756 – zmniejsza się o 300.000,00 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości w tym od osób prawnych o 150.000,00 zł i od osób fizycznych o 150.000,00 zł w związku z przeszacowaniem dotyczącym wyników podjętych działań windykacyjnych.
 • dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 26.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przyznane z rezerwy subwencji ogólnej w 2016 roku zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.4.2016 z 12 grudnia 2016 roku.
 • dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 1.051,00 zł z związku z otrzymaniem przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka dofinansowania w ramach zadania prewencyjnego z firmy ubezpieczeniowej Allianz.
 • dział 900 – wykreśla się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na dofinansowanie przeprowadzenia akcji selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci i młodzieży pn. „Segregacja – spoko akcja”. Zmniejsza się o 33.027,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej ( 28.073,00 zł ) oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego (4.954,00 zł) w wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój" (zmniejszenie poprzetargowe).

Wydatki:

 • dział 010 – zmniejsza się o 8.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy realizacji zadania pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2016 roku”.
 • dział 700 – zmniejsza się o 175.000,00 zł wydatki związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym w tym o 143.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących (zakup materiałów – zmniejszenie o 15.000,00 zł, zakup energii – zmniejszenie o 65.000,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – zmniejszenie o 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – zmniejszenie o 45.000,00 zł, ubezpieczenie budynków – zmniejszenie o 8.000,00 zł)  oraz o 32.000,00 zł w zakresie inwestycyjnego zadania pn.  „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”. Zmniejsza się o 36.000,00 zł wydatki związane z gospodarowaniem gruntami w tym koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów oraz świadectw energetycznych - zmniejszenie o 13.000,00 zł, opłaty notarialne - zmniejszenie o 13.000,00 zł, opłaty sądowe – zmniejszenie o 10.000,00 zł. Zmniejsza się o 1.000,00 zł wydatki przeznaczone na zwrot kaucji mieszkaniowych (brak wniosków). Zmniejsza się o 4.337,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” (zmniejszenie poprzetargowe).
 • dział 710 – wykreśla się wydatki w kwocie 4.000,00 zł przeznaczone na opracowanie opinii dotyczącej planowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • dział 750 – zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników Urzędu Miasta.
 • dział 754 – wykreśla się wydatki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczone na dofinansowanie w formie wpłaty na fundusz wsparcia Policji zakupu policyjnego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w 2017 roku . Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miejskiego.
 • dział 757 – zmniejsza się o 8.000,00 zł wydatki związane z obsługą długu publicznego w związku z mniejszą niż planowano kwotą odsetek od kredytów.
 • dział 758 – rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 6.337,00 zł utworzoną na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.
 • dział 801 – zmniejsza się o 44.601,00 zł wydatki związane z dotowaniem niepublicznej szkoły podstawowej. Zmniejsza się o 143.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych w związku ze zmianą sposobu wyliczania wydatków bieżących ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój w 2016 roku. Zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w przedszkolu. Zwiększa się o 1.051,00 zł wydatki na zakup środków żywności w przedszkolu. Zmniejsza się o 116,00 zł wydatki związane z dotowaniem niepublicznego gimnazjum. Zmniejsza się o 178.600,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gimnazjum w związku ze zmianą sposobu wyliczania wydatków bieżących ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój w 2016 roku. Zmniejsza się o 28.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w liceum ogólnokształcącym w związku ze zmianą sposobu wyliczania wydatków bieżących ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój w 2016 roku,
 • dział 852 – zmniejsza się o 18.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
 • dział 900 – zmniejsza się o 28.093,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zmniejsza się o 24.000,00 zł  wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru rewitalizowanego” (zmniejszenie poprzetargowe).

Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy zmniejszenie o 143.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych oraz zmniejszenie o 178.600,00 zł wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gimnazjum spowoduje uszczuplenie dochodów nauczycieli.
Pani Skarbnik poinformowała, że zmniejszenie tych wydatków nie spowoduje zmniejszenia dochodów nauczycieli. Zmniejszenie wydatków wynika z faktu przesunięcia między rozdziałem 801 -  80110- 80120 do rozdziału 80150.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, , E.Marecka-Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/169/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Głos zabrała pani I.Biernacik – zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku. Załącznik do projektu uchwały zawiera wykaz wydatków niewygasających oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków. Środki finansowe  na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego, a wydatki na zadania ujęte są w wykonaniu budżetu za bieżący  rok budżetowy. Kwota wydatków niewygasających na 12 zadań zawartych w załączniku do uchwały wynosi 365.288,36 zł. Są to następujące zadania: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Kudowie-Zdroju”, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa odcinków ul. Chrobrego, Remont i przebudowa odcinków ul. Szkolnej, Norwida i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju, dostawa i montaż ładowacza czołowego hydrometal At-20 kompatybilnego z ciągnikiem New Holland, rozbudowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju,  rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Kudowa-Zdrój w ciągu ul. Słone oraz ul. B. Chrobrego, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania w ramach LPR pn. „Modernizacja ul. Matejki i Słowackiego w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i dostępności osób niepełnosprawnych”,  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania w ramach LPR pn. „Modernizacja ul. Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej i Chopina w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i dostępności osób niepełnosprawnych”, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania w ramach LPR pn. „Modernizacja ul. Kombatantów w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego”, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania w ramach LPR pn. „Aktywny Park Zdrojowy -łączymy pokolenia”, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania w ramach LPR pn. „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kombatantów oraz utworzenie w jego obrębie siłowni terenowej”.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/170/16 w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę nr XVI/84/15 z dnia 30.12.2015r. w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.  Niniejszy projekt nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, stanowi dostosowanie zapisów uchwały do aktualnych zmian w ustawie o systemie oświaty w zakresie:
1)    ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (art. 78 b ust. 1 ),
2)    ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny (art. 78 b ust. 2 ),
3)    określenia kwoty dotacji dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX171/16 zmieniająca  uchwałę nr XVI/84/15 z dnia 30.12.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę Nr XXVII/156/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8  listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa – Zdrój

Głos zabrała pani pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w celu zapewnienia ciągłości w poborze opłaty targowej proponuje się dopisanie do listy inkasentów opłaty targowej dodatkowego inkasenta.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/172/16 zmieniająca  uchwałę Nr XXVII/156/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.

Ad.5)

Radny W.Gucz stwierdził, że nie uchwalono planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 r. jak również, że jest radnym już 10 lat nie może być takiej sytuacji, że komisja rewizyjna i jej przewodniczący nie pracowali. Nie ma protokołów z posiedzeń komisji, jest to niespotykany ewenement. Nie można dopuszczać do takiej sytuacji. Jeżeli ktoś nie ma czasu, to powinien to uczciwie powiedzieć i zrezygnować z tej funkcji. Trzeba coś w tej sprawie zrobić.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że rozmawiała na ten temat z panem Wiceprzewodniczącym i zaproponowała, aby wspólnie z komisją rewizyjną pochylili się nad tym problemem. Proponują wspólne spotkanie i przedyskutowanie możliwości rozwiązania tego impasu. Jednocześnie zaapelowała do radnego B.Buksaka o wytypowanie przedstawiciela Klubu Radnych do składu komisji rewizyjnej.
Radna E.Marecka – Szydło stwierdziła, że jej pytanie do Przewodniczącej Rady wynika z materiału, który krąży w Internecie w obrębie telewizji  kłodzkiej. Zwróciła się z pytaniem do  Przewodniczącej Rady czy informowała któregokolwiek radnego o chęci udzielenia wywiadu. Jest radną i nikt jej nie informował o tym fakcie.  Nie delegowała Przewodniczącej Rady do przedstawiania i wygłaszania opinii w jej imieniu. Radna nie poczuwa się do tego, że Przewodnicząca Rady jest jej reprezentantem w momencie kiedy będąc nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie stwierdza, że była Jej obca polityka lokalna. Radna poinformowała, że jako członek komisji, która zajmowała się oceną merytoryczną wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego, których było 10 a nie 13, czuje się urażona. Radna zwróciła się do Przewodniczącej Rady z pytaniem jakim prawem i jak może mówić i wskazywać jakiekolwiek projekty, gdy decyzja w postaci głosów mieszkańców nie została podjęta. Ponadto śmie twierdzić, że każde wygłoszone w wywiadzie zdanie, wygłasza jako osoba prywatna, mówienie przez Przewodniczącą Rady, że dla Niej wzorcem współpracy jest współpraca z osobami, których nazwiska nie będzie wymieniać jest wg radnej prywatnym zdaniem Przewodniczącej Rady. Radna stwierdziła, że uraża ją cały czas to, że szkalując własne miasto i własną Radę szkaluje również ją, ponieważ są to prywatne, subiektywne odczucia Przewodniczącej Rady. To nie jest jej opinia i pod nią się nie podpisuje. Zwracając się do Przewodniczącej Rady stwierdziła, że nie ustalała z nią tego w jaki sposób będzie się wypowiadała udzielając wywiadu jako przewodnicząca Rady. Radna zwróciła się z pytaniem do Burmistrza Miasta czy został powiadomiony o tym , że będzie taki wywiad udzielany.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie został o tym fakcie poinformowany.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się do Przewodniczącej Rady z pytaniem, czy za wywiad zapłaci ze swoich prywatnych pieniędzy czy zapłaci za niego gmina. Radna stwierdziła, że jest to dla niej nieuczciwe z tego względu, że kilka miesięcy temu cześć radnych posługiwała się dokumentem, na którym był nagłówek „Rada Miejska”, na którym była podpisana jako Przewodnicząca Rady udzielając tylko odpowiedzi na pytania. Był to dla części radnych koronny argument do tego, żeby udowodnić jak bardzo jest niekompetentna i jak bardzo z radnymi nie konsultuje spraw. Zwracając się do Przewodniczącej Rady, że jeżeli wprowadziła zwyczaj przedstawiania wszelkich spraw, które zdarzają się miedzy wspólnymi posiedzeniami komisji to wydaje się, że również o czyś takim należało powiadomić radnych i zapytać, czy radni wyrażają na to zgodę. Osobiście uważa, że nie, ponieważ Przewodnicząca Rady nie reprezentuje jej zdania,  jej stanowiska i  jej opinii. Zwróciła się również z pytaniem do Przewodniczącej Rady czy telewizja zwracała się do Niej  w prośbą o udzielenie wywiadu.
Radna przypomniała, że część radnych zarzucała jej, że nie postępuje uczciwie. To, co robi Przewodnicząca Rady urąga wszelkim zasadom współpracy między Przewodniczącą a Radą. Radna uważa, ze tak nie należy działać, ponieważ to będzie cały czas rodziło między radnymi animozje. Nie chodzi jej o to, żeby tworzyć podziały. Uważa, że podział powstał kiedy obecna Przewodnicząca objęła tę funkcję, mimo tak pięknych deklaracji i powoływanie się na słowa św. Franciszka z Asyżu. Ma  wrażenie, że kaniony, doliny, rozpady i rozłamy tworzą się z dnia na dzień przez brak czystości działania Przewodniczącej Rady.
Przewodnicząca Rady odnosząc się do wypowiedzi radnej E.Mareckiej-Szydło poinformowała, że nie konsultowała z radnymi sprawy udzielenia wywiadu, tak samo jak nie konsultowała z radnymi czy występować w teatrze, czy składać życzenia świąteczne, czy wystąpić do Sądu rejonowego w Kłodzku o prawomocny wyrok radnego. Nie konsultowała z radnymi wielu rzeczy. Uważa, że jeżeli przewodnicząca reprezentuje Radę Miejską to ma prawo ją reprezentować również samodzielnie. Oczywiście są sprawy, które należy konsultować, rozmawiać. W czasie przerwy o obradach również udzieliła wywiadu i również tego z radnymi nie konsultowała, również nie informowała o tym pana Burmistrza. Pan Burmistrz również jej nie poinformował, że będzie udzielał wywiadu. Jeżeli chodzi o Budżet Obywatelski to podczas wywiadu wyraziła swoje zdanie. Owszem popełniła kilka gaf i wynikało do z jej stresu, był to jej pierwszy w życiu taki wywiad. Nie płaciła i nie płaci za ten wywiad. Jeżeli chodzi o to czy wzbudza animozje, czy jej działania wzbudzają animozje Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest to subiektywna opinia radnej E.Mareckiej-Szydło. Zachęciła obecnych na sesji mieszkańców do obejrzenia tego wywiadu i wyrobienia opinii na ten temat. Nie wydaje się  jej, żeby powiedziała coś zdrożnego, żeby powiedziała coś co ma zakłócać jej relacje  z radnymi, mieszkańcami czy władzami miasta. Ocenia go pozytywnie i takie odgłosy ma od mieszkańców. Stwierdziła, że odkąd została Przewodniczącą Rady z ust radnej E.Mareckiej-Szydło nie padło żadne  pozytywne słowo pod jej adresem, ciągle spotyka się z krytyczną oceną ze strony radnej. W większości jest za to wdzięczna, ponieważ radna zwraca jej uwagę na błędy jakie popełnia, ale jest to czasami krytyka wynikająca z osobistych ambicji radnej a nie z tego, że radna chce coś naprawić czy poprawić działalność Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Głos zabrała radna M.Midor-Burak, która podziękowała Przewodniczącej Rady za udzielenie wywiadu, za wprowadzenie zwyczaju informowania Rady Miejskiej o wszelkich pismach jakie wpływają na jej ręce do biura Rady Miejskiej. Jest to bardzo fajny zwyczaj, jako nowość, który zagościł w Radzie. Natomiast poruszając sprawę dot. tego  kto zapłaci za wywiad, radna stwierdziła, że telewizja jest publiczna. Czy za wszystko trzeba płacić, czy za wszystkie wywiady trzeba telewizji płacić. Wydaje si, że pewnych informacji publicznych nie należy przeliczać na pieniądze.
Radny M.Turoń również podziękował Przewodniczącej Rady za udzielenie wywiadu. Stwierdził, że ma inne odczucia i  inne głosy mieszkańców, którzy mówią, że taki wywiad był potrzebny. Wraz z mieszkańcami, z którymi o tym rozmawiał oczekuje na kolejne takie inicjatywy.
Radna E.Marecka-Szydło  stwierdziła, że Przewodnicząca Rady użyła określenia, że nie wskazywała w udzielonym wywiadzie na brak kontaktów z Burmistrzem Miasta wg niej bardzo wyraźnie zaznaczyła brak kontaktu między Przewodniczącą Rady a Burmistrzem Miasta. Jest bardzo wyraźne w tym wywiadzie. Myśli,  że chęć współpracy powinna płynąć również ze strony Przewodniczącej Rady. Ustawa o samorządzie oraz Statut Gminy mówi, że do reprezentowania miasta na zewnątrz jest burmistrz i myśli, że swoje miejsce w szeregu należy znać.
Przewodnicząca rady stwierdziła, że żeby była dobra współpraca powie kolokwialnie „cały w tym ambaras żeby dwoje chciało naraz”. Tyle razy, ile spotykała się z Burmistrzem Miasta była to jej inicjatywa. Pan Burmistrz tylko raz w obecności pani Sekretarz przyszedł do biura Rady tylko po to, aby powiedzieć, żeby nie organizować spotkań z mieszkańcami jesienią. Było to jedno jedyne spotkanie zainicjowane przez pana Burmistrza.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że jest to nieprawda. Wspólnie z panią Sekretarz był w biurze rady tylko po to, aby porozmawiać na temat zasadności intensywności spotkań z mieszkańcami. Porozmawiać na temat tego, czy jest to słuszny jest kierunek, aby spotykać się tak często kiedy w niektórych częściach miasta powiedziano, że nie ma takiej potrzeby. Niektórzy radni jak i pani Sekretarz bazując na doświadczeniu, wygłosili opinię, aby spotykać się w trybie rocznym. Burmistrz Miasta zwrócił się do Przewodniczącej Rady z prośbą, aby nie mówiła, że nie wykazuje on chęci współpracy. Pani Przewodnicząca stwierdza w swojej wypowiedzi, że nie uzgadniał z Nią wywiadu. Tak jest, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym obliguje go do tego, aby reprezentował gminę i ma takie kompetencje. Cały czas podkreśla, że jest otwarty na współpracę z przewodniczącym Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju bez względu na to, kto będzie tę funkcję pełnił. Ważne jest dobro miasta. Burmistrz zwrócił się z prośbą, aby przestać bawić się w jakieś polityczne rozgrywki. Nie wolno tego robić, niektórzy radni nie mają doświadczenia, są radnymi po raz pierwszy. Prosi, aby radni bazowali na doświadczeniu pracowników, doświadczeniu radnych, którzy są kolejną już kadencję. Zwracając się do Przewodniczącej Rady Burmistrz Miasta stwierdził, że cały czas deklaruje współpracę.
Przewodnicząca Rady odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Miasta zwróciła się z prośbą, aby drzwi do jego gabinetu były dla niej otwarte, ponieważ od pewnego czasu kiedy chce z Nim porozmawiać, natychmiast rozwiązać jakieś problemy niestety odbija się od drzwi, wtedy przyjmuje ją pani Sekretarz, która wie jak często przychodzi. Proponuje, żeby zamknąć tę dyskusję, proponuje spotkanie w gabinecie Burmistrza Miasta i w końcu wspólnie omówili tę współpracę.
Burmistrz Miasta stwierdził, że Przewodnicząca Rady wygłosiła tezę, że spotyka się z panią Sekretarz. Kiedy Przewodnicząca Rady dzwoni do niego i nie mówi, że chce się z nim spotkać, to uznaje, że idzie do pracownika i załatwia sprawę.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że do pracownika nie może iść. Jedyną osobą, do której może się udać jest pani Sekretarz i to zostało ustalone na sesji, która odbyła się w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu.
Burmistrz Miasta zwrócił się do Przewodniczącej Rady z pytaniem, czy przekazywała pani Sekretarz jakieś informacje, że ma problem, aby się z nim umówić, bo pani Sekretarz tego mu nie przekazywała.
Przewodnicząca Rady kolejny raz zaproponowała, aby zakończyć tę dyskusję i umówić się na spotkanie.
Głos zabrała radna J.M.Fabrycka, która odczytała skierowany na ręce Przewodniczącej Rady sprzeciw wobec złych praktyk stosowanych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że jeżeli chodzi o zebranie w dniu 9.12.2016r., o to że radna J.M.Fabrycka nie została o nim powiadomiona wynika z faktu, że było organizowane głównie przez radną T.Żulińską. Radna w  momencie, kiedy dowiedziała się, że będzie możliwość pociągnięcia linii gazu na Słone stwierdziła, że należy z mieszkańcami wcześniej na ten temat porozmawiać. Natomiast jeżeli padły jakiekolwiek słowa, które uraziły radną F.M.Fabrycką ze swojej strony bardzo serdecznie radną przeprasza. Z tego co pamięta pani T.Żulińska pozwoliła sobie na pewną dygresję. Nie będzie się w Jej imieniu wypowiadać,  ponieważ Jej nie ma. Może należy poczekać aż radna T.Żulińska sama się wypowie.
Radna J.M.Fabrycka stwierdziła, że Słone ma dwóch radnych a postępowanie Przewodniczącej Rady wskazuje na stronniczość. Jeżeli pani Przewodnicząca jest świadkiem jakieś rozmowy i nie reaguje,  to tak jakby temu przyklaskiwała i jej rozczarowanie jest tym większe.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że tę informację usłyszała po raz pierwszy, nie wiedziała, że taka sytuacja miała miejsce. Trudno sobie od razu wyrobić opinię na ten temat, natomiast to był stwierdzony fakt.
Radna J.M.Fabrycka stwierdziła, że nie życzy sobie ingerowania w sprawy jej rodziny, a szczególnie w te sprawy, które dotyczą lat kiedy ani pani Przewodnicząca, ani ona nie były osobami publicznymi. Osobą publiczną jest ona, a nie jej rodzina.
Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Rady, czy spotkanie to dotyczyło gazyfikacji Słonego.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że padła informacja, że jest możliwość pociągnięcia gazu. Burmistrz Miasta powiedział jej i radnej T.Żulińskiej, że trzeba znaleźć 21 odbiorców.
Burmistrz Miasta poinformował, że spotkanie w sprawie gazu się odbędzie. Zwrócił się z prośbą, aby nie przekazywać informacji, ponieważ przedstawiciele Zakładu Gazowniczego zapowiadają w styczniu wizytę w Słonem i wtedy zostaną omówione te kwestie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na spotkaniu żadne ustalenia nie padły, chodziło o to, żeby mieszkańców poinformować, że jest taka możliwość, żeby mieszkańcy już zastanawiali się nad możliwościami finansowymi. Przede wszystkim padła informacja, że nie tylko gaz do kuchenek, ale również do ogrzewania. To było najistotniejsze.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o współpracę, żeby mieszkańcom nie podawać nieprawdziwych informacji. Informacje na ten temat przekażą mieszkańcom przedstawiciele Zakładu Gazowniczego. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że tak jak mówiła już na poprzedniej sesji bardzo podoba jej się model wypracowany przez radną M.Midor-Burak i radnego M.Turonia. Państwo spotykają się bardzo często ze swoimi wyborcami – przynajmniej raz na kwartał. Zachęca do tego pozostałych radnych. Tak też zrozumiała działania radnej T.Żulińskiej, że podjęła jej prośbę i takie spotkanie zorganizowała.
Radny W.Duś poinformował, że był na tym spotkaniu. Radna T.Żulińska poinformowała mieszkańców, że w styczniu zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Zakładu Gazowniczego poświęcone sprawom dostarczenia gazu. Żadnych szczegółów nie podano, mieszkańcy oczekują na spotkanie w styczniu.
Radny W.Gucz stwierdził, że wie ile wysiłku w poprzedniej kadencji kosztowało namówienie mieszkańców do rewitalizacji ul. Fabrycznej. Nie jest łatwą sprawą przekonać mieszkańców, którzy przecież też liczą się z kosztami do pewnych działań. Należy zrobić wszystko, żeby doszło do gazyfikacji ul. Słone.
Głos zabrała pani U.Faroń-Bielecka dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która pogratulowała przyjęcia budżetu gminy na 2017 r. oraz poinformowała, że kończący się rok podsumowuje  20-letnią współpracą z biblioteką w Hronovie. Na ręce Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady przekazała książkę dot. tej wieloletniej współpracy.
Głos zabrała pani K.Mrowiec, która również pogratulowała przyjęcia budżetu, jednocześnie stwierdzając, że tak słabo zostały uwzględnione potrzeby społeczności ze Słonego a przede wszystkim Zespołu Szkół Społecznych. Jest jej przykro, że musiała wysłuchać ataku wobec radnej T.Żulińskiej. Była również na tym spotkaniu z mieszkańcami i cieszy się, że radna w ogóle znajduje czas dla swoich wyborców. Mieszkańcy Słonego  bardzo wiele Jej zawdzięczają i dziękują za to, że zabrała tyle czasu ze swojej rodziny po to, aby stworzyć tę szkołę. Na spotkaniu padły sformułowania odnośnie radnej J.M.Fabryckiej, że zabrała dziecko ze szkoły, kiedy była jeszcze szkołą publiczną. Uczestniczyła w organizowaniu szkoły i widziała determinację mieszkańców. Nauczyciele opuścili szkołę, Burmistrz Miasta dał im czas na to, aby spróbować tę szkołę ratować przez Stowarzyszenie. Założono Stowarzyszenie, które działa już 10 lat.
Salę obrad opuścił radny W.Duś. Na sali obrad pozostało 10 radnych.
Zaprasza Burmistrza oraz radnych aby odwiedzili szkołę i zobaczyli ile pracy społecznej włożyli tam rodzice. Kończy się rok, który był różnie przez rodziców interpretowany. We wrześniu spotkali się z problemem, że ich dzieci są inne i nie dowoziło się ich na basen, ponieważ były jakieś problemy proceduralne. Wydaje się, że to problemy dotyczyły pana Burmistrza i dyrektora basenu ponieważ rodzice i dzieci nie byli stroną. Dzieci są też mieszkańcami Kudowy i miały prawo korzystać z basenu. Po miesiącu sprawa została załatwiona. Ponadto w/w zwróciła się z pytaniem dlaczego nie uwzględniono budynku szkoły nie uwzględniano w planie termomodernizacji. Wiele rzeczy zostało w szkole już zrobione jednak szkoła boryka się z problemem dachu, który przecieka. Są to duże inwestycje i Stowarzyszeniu będzie trudno wyremontować dach ze swoich funduszy. Ponadto poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło pismo do Urzędu Miasta we wrześniu a odpowiedź otrzymało dopiero pod koniec grudnia. Trzy miesiące to dość długo. Szkoła jest to centrum społeczności Słonego, jest to miejsce, z którym utożsamiają się mieszkańcy Słonego. Zaprosiła Burmistrza Miasta do odwiedzenia szkoły, aby zobaczył jak szkoła wygląda, ile zajęć pozalekcyjnych jest tam prowadzonych.
Burmistrz Miasta poinformował, że zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o dostarczenie wszelkiej korespondencji dot. termomodernizacji budynku szkoły i remontu dachu. Stwierdził, że gmina nie zamknęła tematu szkoły w Słonem. W piśmie skierowanym o Prezesa zaznaczono, że gmina szanuje dorobek Stowarzyszenia i rodziców. Jeżeli doszłoby do tego przedsięwzięcia, to odbyłoby się to wspólnymi siłami. Jest to duże zadanie i dobrze byłoby otrzymać na nie dofinansowanie, dlatego trzeba się temu przyjrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o dowożenie dzieci ze Słonego na basen, nie była to sprawa miedzy Burmistrzem a Prezesem basenu. Sprawa została wyjaśniona, uregulowano sprawy dot. niezbędnych umów i dzieci są dowożone na basen. Ponadto stwierdził, że zna tę placówkę i jest pod wrażeniem jej wyposażenia. Skorzysta z zaproszenia i odwiedzi szkołę w styczniu.
Pani K.Mrowiec zwróciła się z pytaniem co zostanie wykonane w ramach projektu (Kłodzka Wstęga Sudetów) dot. doposażenia placu zabaw przy szkole.
Pani E.Bubińska Wiceburmistrz Miasta poinformowała, że projekt został ustalony w konsultacji z panią wicedyrektor M.Getner, która sama wybierała urządzenia z katalogu i udzieli rodzicom wszelkich informacji na ten temat. Gmina dostosowała się do potrzeb wskazanych przez panią dyrektor.
Radny W.Gucz zapewnił zebranych, że na temat szkoły w Słonem radni dyskutowali długo. Rada pamięta o szkole, gmina chce ją doposażyć. Jednak jest w mieście wielki problem. Po poprzedniej Radzie w roku bieżącym 2017 jest do oddania 1.900.000 zł, a w latach następnych 2022-2026 za obligacje gmina będzie co roku oddawać 2.600.000 zł. Automatycznie nie będzie można w mieście wykonać pewnych rzeczy. W tym roku wiele udało się zrobić, w planach jest jeszcze wiele do wykonania. Nie należy wierzyć ludziom, którzy robią wszystko, żeby tę Radę a szczególnie Burmistrza Miasta w jakiś sposób poniżać. Nie jest prawdą, że nic się w tym mieście nie dzieje. Dzieje się, tylko trzeba być uczciwym, spojrzeć na to, co się dzieje.
Pani K.Mrowiec stwierdziła, że to rozumie. W budżecie zaplanowane jest np. 85.000 zł na nagrody za oświetlenie. Może należałoby taki konkurs robić raz na 2 lata czy 5 lat. Ile można byłoby zrobić różnych rzecz w szkole, gdyby Stowarzyszenie mogło skorzystać z takich funduszy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kwota 85.000 zł przeznaczona jest na konkurs „Mój dom na medal” a nie na konkurs dot. oświetlenia świątecznego. „Mój dom na medal” to konkurs dot. zewnętrznego remontu kapitalnego budynków z naciskiem na odtworzenie starych elementów budynków.
Następnie glos zabrała pani E.Miklas, która poinformowała, że od początku tej kadencji uczestniczy w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej. Musi stwierdzić, że jest zdumiona, ponieważ widzi ile dobrego dzieje się w naszym mieście. Pewnie usłyszy od radnej M.Midor-Burak, że wyczytuje pochwały pod adresem Burmistrza. Tak nie jest, to jest fakt. Burmistrz Miasta jest odpowiedzialny za podejmowanie różnych, trudnych decyzji. Radni składali przysięgę działania dla dobra mieszkańców, dla dobra naszego miasta. Wydaje się, że takie bardzo krytyczne oceny są niesprawiedliwe. Prosi, aby waży swoje słowa, żeby brać pod uwagę to wszystko co jest dobre i obiektywnie do tego podejść. Oczekuje od wszystkich radnych obiektywizmu.
Następnie głos zabrała pani A.Jasek-Staszczyszyn, która poinformowała, że chciała poruszyć sprawę remontu drogi i chodników na Słonem, jednak jeżeli ma być gazyfikacja, to z tym trzeba się wstrzymać. Patrząc na to, co się dzieje stwierdziła, że jest zażenowana i zaskoczona. Myślała, że wszyscy radni są po to, żeby budować to miasto, a okazuje się, że jedna strona cały czas robi coś, żeby było źle. Jest jej wstyd. Zwróciła się do radnych z prośbą, aby swoje sprawy załatwiali za drzwiami, żeby się dogadali, żeby mieszkańcy nie musieli tego słuchać. Szkoda na to czasu i pieniędzy. Nie sądziła, że coś takiego dzieje się na sesji. Tutaj powinny być podejmowane decyzje, powinno być powiedziane co potrzeba miastu i jego mieszkańcom, bo to jest wspólne dobro. Jest zaskoczona i zaszokowana. Wydaje się, że sprawy nieporozumień nie powinny być załatwiane na sesjach. Należy się porozumiewać na jakimś poziomie, natomiast jeżeli na każdej sesji mówi się, że ciągle jest źle to jak radni widzą dalszą współpracę. Jest jej wstyd za to, co usłyszała, pewne sprawy powinny być załatwione, wyjaśnione poza sesją. Trzeba sobie wszystko wyjaśnić,  iść dalej a tutaj chyba chodzi tylko o to, żeby to wszystko rozwalić, żeby tej Rady nie było. Ma nadzieję, że wszyscy dojdą do porozumienia.
Pan L.Nakoneczny bez udzielenia mu głosu przez Przewodnicząca Rady stwierdził, że to nie Ona powinna się wstydzić, ale Przewodnicząca Rady i pani M.Midor-Burak.
Przewodnicząca Rady  w związku z zakłócaniem obrad przez pana L.Nakonecznego odebrała Mu głos i ogłosiła 5 min. przerwy w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu A.Gomółce, który poinformował, że przychodząc na sesje występuje jako mieszkaniec, a nie jako grupa zorganizowana jak twierdzi na stronach internetowych radna M.Midor-Burak. Poinformował również, że uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami ul. Słone. Porusza się różne sprawy, ale nie mówi się prawdy i nie informuje się mieszkańców o tym, co dzieje się w mieście. Współpraca radnych jest bardzo słaba. Doświadczona radna, która jest już 3 kadencje zachowywała się na tym zebraniu dziwnie. Dziwne również było zachowanie radnego W.Dusia. Spotkanie tak jak twierdzi pani Przewodnicząca dot. gazu, ale poruszano inne sprawy. Nie twierdzi, że tak nie powinno być, ale nie mówi się prawdy o tym, co się dzieje w mieście. Błędem było to, że w spotkaniu nie uczestniczyli Burmistrz Miasta oraz radna J.M.Fabrycka. Tak nie powinno być i dlatego jest wiele niejasności np. odnośnie szkoły. Szkoła społeczna jest szkołą rodziców, jest to inna instytucja niż szkoła publiczna. Na spotkaniach, posiedzeniach komisji jest mowa o wsparciu dla szkoły, ale muszą być spełnione pewne warunki. Ponadto stwierdził, że budżet gminy, omawiany był na posiedzeniach komisji. Wszystkie zagadnienia były przyjęte, przyjęto wszystkie poprawki do budżetu a okazuje się, że dwoje radnych wstrzymuje się od głosu. Jeżeli ktoś jest przeciwny to znaczy, że z czymś się nie zgadza, ale jeżeli się wstrzymuje od głosu, to widocznie nie rozumie zagadnienia. Jest zaskoczony tym, że bardzo wielu mieszkańców mówi o tym, że nic się w mieście nie robi. Wielu pracowników pracuje od lat i wkłada dużo pracy, ale jeszcze nie słyszał, aby ktoś im za to podziękował. Powstał z małymi perturbacjami dom kultury, który stał i był przygotowany do sprzedaży. Kolejną sprawa są inwestycje wykonane w mieście: remont ul. Norwida przy planowanym koszcie 740.000 zł wykonano za 350.000 zł, czyli za oszczędności będzie można zrobić coś dodatkowo. Remont ul. Kościelnej – przetarg na kwotę 1.900.000 mln zł, oszczędności 800.000 zł. Cieszy się, że te pieniądze zostały w mieście. Poinformował ponadto, że brał udział w przygotowaniach do rewitalizacji miasta, przygotowywane są projekty. Radni biorą w tym udział, ale ciężko im się o tym mówi. Cały czas coś jest na nie. Radni powinni o tym mówić, a przed wszystkim powinni wspierać działania Burmistrza Miasta. Przychodzi na posiedzenie komisji po to, aby wiedzieć co się dzieje. Sprawy są na komisjach omówione a na sesji tematy wracają nie wiadomo z jakiego powodu. Rozumie, że  trzeba szykować się do następnych wyborów i robić sobie pijar. Pozwolił sobie dogłębnie przejrzeć portal radnej M.Midor-Burak. Składane do Urzędu Miasta wnioski są bardzo różne. Jest tyle ważnych spraw, powinno się podejmować decyzje i sprawy, które są ważne, bardzo ważne i jeszcze ważniejsze. Patrzy jako laik na propozycje dot. zrobienia chodnika na ul. Nad Potokiem koło stadionu. Ten temat jest cały czas omawiany a na stronach radnej pisze się, że trzeba to zrobić. Czas na wybory przyjdzie a teraz trzeba się wziąć do pracy i zrobić coś od siebie. W/w poruszył również sprawę stojak do selfi stwierdzając, że powinien on stać w innym bardziej reprezentacyjnym miejscu np. koło Pijani w Parku Zdrojowym. Sprawy, które porusza są ważne. Nie ma doświadczenia, żeby jednostajnie mówić. Ważne dla niego jest to, że w mieście tyle dobrego się robi. W ciągu 2 lat wiele rzeczy zostało zrobionych i trzeba to docenić. Poprzedni Burmistrz też coś zrobił, ale wiele rzeczy jest do poprawienia i będzie to gminę dużo kosztować. I o tym też trzeba mówić, trzeba wyciągać wnioski z popełnionych błędów. Czy współpraca w mieście jest dobra? Pan A.Gomółka zwrócił się z pytaniem do pana M.Biernackiego – Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego czy ma jakieś trudności w ramach współpracy z Burmistrzem Miasta.
Głos zabrał pan M.Biernacki, który poinformował, że współpraca z Burmistrzem Miasta układa się bardzo dobrze, chociaż czasami coś zaiskrzy. Życzy sobie, żeby tak było dalej.
Pan A.Gomółka stwierdził, że przeprasza,  że o to pyta, ale chodzi mu o to, aby mieszkańcy mieli świadomość i jasność co się w mieście dzieje. Ostatnio omawiany był problem szkolnictwa. Na jednej komisji radny, który jest nauczycielem mówi się o tym, że za dużo się wydaje w szkole a inny radny, mówi, że należy szkołę wspierać. Pan A.Gomółka zwrócił się do pani Z.Murańskiej- Łężnej – Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w pytaniem jak Jej współpracuje się z Burmistrzem Miasta.
Pani Z.Murańska-Łężna stwierdziła, że współpracuje się jej bardzo dobrze. Pracuje 36 lat w Spółdzielni zakładała ją i tyle lat jest jej prezesem. Do tej pory o spółdzielni się nie mówiło i po raz pierwszy Burmistrz Miasta osobiście z panią Wiceburmistrz byli w Spółdzielni, żeby pracownikom złożyć życzenie świąteczne. Zmieniło się na dobre.
Głos zabrał pan A.Gomółka, który stwierdził, że właśnie dlatego pyta, czy są dobre zmiany, czy warto to pokazać mieszkańcom. Najważniejsze jest to, aby mówić mieszkańcom prawdę. Uważa, że powinien być wydawany jakiś biuletyn, żeby mieszkańcy wiedzieli co się w mieście robi, dlaczego i skąd się biorą na to pieniądze.
Radny W.Gucz stwierdził, że pan Gomółka ma rację w następującym temacie: jeżeli radni spotykają się na komisji i ustalają pewne kryteria, to one powinny być reprezentowane na sesji. Wszelkie dyskusje, spory powinny prowadzić do konsensusu, bo gdzie nie ma  sporów i jest tylko jednomyślność też nie jest dobrze.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu Z. Jędrzejewskiemu, który zwrócił się z pytaniem co zostało zrobione w kwestii jego wniosku zgłaszanego na jednej z poprzednich sesji dot. wystąpienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie uzyskania zgody na wysyłanie przez przekaźnik w Kudowie-Zdroju sygnału z pełnym pakietem telewizyjnym.
Burmistrz Miasta poinformował, że działania zostały podjęte. Zlecił pracownikowi, który obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, aby zajął się tą sprawą. Natomiast szczegółową informację przedstawi na posiedzeniu komisji bądź na kolejnej sesji.
Pan Z.Jędrzejewski zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Rady, czy prawdą jest, że w stosunku do Niej prowadzone jest postępowanie karne.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nic jej na ten temat nie wiadomo.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani K.Romańskiej, która stwierdziła, że Przewodnicząca Rady powiedziała wcześniej, że spotkanie z mieszkańcami ul. Słone organizowała pani T. Żulińska natomiast na wywieszce w Słonem była informacja, że spotkanie organizowała Przewodnicząca Rady Miasta. Informacja o spotkaniu została wywieszona bardzo późno, więc nie wszyscy mieszkańcy o nim wiedzieli. Była na tym spotkaniu i wg niej wyglądało bardziej jak agitacja do wyborów a nie spotkanie z mieszkańcami. Było wiele pytań, które obecni mieszkańcy chcieli zadać Burmistrzowi Miasta natomiast Jego nie było, więc jej zdaniem była bardzo niemiła atmosfera. Mieszkańcy kiwali głowami, że Burmistrz zły nie przyszedł, natomiast pani Przewodnicząca jest i odpowiada na pytania. Wyglądało to brzydko i niesmacznie. Poruszane były różne sprawy dot. np. radnej J.M.Fabryckiej czy Burmistrza Miasta i to Oni powinni dać mieszkańcom odpowiedź. Zwróciła się również do Przewodniczącej Rady z pytaniem ilu radnych zaprosiła na to spotkanie, ilu radnych wiedziało. Kilka miesięcy temu była na sesji i usłyszała, że miała powstać Komisja Statutowa, która miała opracować  Statut Gminy. Zwróciła się z pytaniem, czy Statut jest już opracowany, kto był w tej komisji, kto odpowiada. Ponadto zwróciła się z pytaniem, czy prawdą jest, że pani Przewodnicząca w stosunku do jakiegoś mieszkańca założyła sprawę w Sądzie, jeżeli tak, to kogo i czego dot. sprawa.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że jeżeli chodzi o spotkanie z mieszkańcami to właściwie sprawą techniczną zorganizowania spotkania zajęła się pani T.Żulińska. Poprosiła ją o poprowadzenie spotkania i w związku z tym na plakatach widniał informacja, że zaprasza Przewodnicząca Rady. O spotkaniu wiedziała radna T.Żulińska, bo Ona je organizowała natomiast wszyscy inni, którzy byli obecni radni, w tym pan W.Duś dowiedzieli się z ogłoszeń. O zebraniu wiedział również Burmistrz Miasta. Przewodnicząca Rady przeprosiła Burmistrza Miasta, że tak późno przekazała tę informację. Był to wynik jej zaniechania. O zebraniu poinformowała Burmistrza Miasta w piątek rano, a zebranie było popołudniu. Przeoczyła tę sprawę.
Burmistrz Miasta stwierdził, że uważa sprawę za zamkniętą. Wyraził ubolewanie, że za późno się o tym dowiedział, ale uznali, że nie ma problemu. Chciał być na tym spotkaniu, ale niestety miał inne obowiązki.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że nad Statutem Gminy pracują obecnie wszyscy radni. Prace są na finiszu. Ponadto poinformowała, że założyła jednemu z mieszkańców sprawę o naruszenie dóbr osobistych.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu L. Nakoneczmu, który  zwracając się do Przewodniczącej Rady stwierdził, że atakuje Burmistrza Miasta. Obecny Burmistrz Miasta po poprzednim Burmistrzu został z długiem 18 mln zł. Część radnych poprzedniej kadencji broni i bardzo chwali poprzedniego Burmistrza i chcą z nim powrócić. Zwrócił się do tych radnych co przez dwa lata tej kadencji zrobili, ponieważ obecny Burmistrz przez dwa lata nadrobił ok. 2 mln zł. Były Burmistrz całą Kudowę doprowadzi do ruiny a część radnych liczy złotówki. Zwrócił się z pytaniem gdzie radni poprzednich kadencji byli i nie sprawdzali byłego Burmistrza, który zadłużył gminę na 18 mln zł. Zwrócił się do Burmistrza z pytaniem ile przez dwa lata udało się tych strat nadrobić. Część radnych radzi się byłego Burmistrza a On nie może Kudowie pomóc. Ponadto stwierdził, że mówi się w mieście, że radny W.Duś nie rozliczył się do końca z telefonu służbowego odchodząc z Urzędu Miasta.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Z.Murańskiej- Łężnej, która ponowiła apel, o którym mówiła na poprzedniej sesji – dążmy do zgody, nie bieżmy przykładu z tego co się dzieje w ościennych gminach. Zaapelowała do Przewodniczącej Rady oraz radnych, żeby dać obecnemu Burmistrzowi kredyt zaufania. Jest już połowa kadencji i trzeba pozwolić Mu coś robić, nie należy przeszkadzać. Mówi się o tym, że tylko część Rady spotyka się ze Stowarzyszeniami Kudowy, a tak nie powinno być bo to robi złą sławę całej Radzie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kudowy powinno być Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kudowy a nie opozycją do Burmistrza Miasta, nie mącicielami. Stowarzyszenia powstają jak grzyby po deszczu, jednoczą się, ale jednoczą się przeciwko Burmistrzowi. Jeżeli zapraszają do siebie radnych to niestety tylko część. Nie  może być tak, że są lepsi radni i gorsi radni. Pani Przewodnicząca Rady i część radnych uczestniczy w spotkaniu z naszymi przedstawicielami w Sejmiku Wojewódzkim. Może należałoby zaprosić wszystkich, może przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego mają dużo do powiedzenia, mogliby gminie dużo pomóc. Niedługo będą kolejne wybory samorządowe i powinno im zależeć na głosach mieszkańców, powinni zabiegać o te głosy, a jeżeli chcą o nie zabiegać, to powinni się spotykać z wszystkimi. Może np. na sesji Rady Miejskiej. Nich powiedzą co  mogą coś zrobić, jak pomóc. Znając Kudowę, będąc w Kudowie, będąc jej przedstawicielem jest to ich obowiązek.  Powinni się spotykać wszyscy. W dalszym ciągu proponuje spotkanie na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Współpracowała również z poprzednim Burmistrzem Miasta, nie zgadza się z tym, co mówił jej przedmówca. Poprzedni Burmistrz zostawił dużo dobrego, zostawił też dług, ale bez długów niewiele można by było zrobić. Życzy wszystkim radnym jak również mieszkańcom  zgody. Szanuje radnych, większość osób zna, ale ci młodzi, którzy nie byli wcześniej w Radzie powinni słuchać. Radni niczego pojedynczym osobom nie zawdzięczają, dostali się do Rady tylko dlatego, że głosowali na nich wyborcy i nie powinni pozwalać sobą manipulować. Uważa, że część radnych nie wiedząc o tym jest manipulowana. Trzeba pamiętać, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Mieszkańcy chcą cenić radnych, chcą być dumni ze swoich radnych, ale to radni powinni dać sobie nawzajem szansę. Radni nie powinni sami robić podziałów, w organizowanych  spotkaniach powinni uczestniczyć wszyscy a nie tylko część radnych. Kolejny raz zadeklarowała chęć współpracy z Burmistrzem Miasta.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że spotkanie, o którym mówiła pani Z.Murańska-Łężna było spotkaniem tylko i wyłącznie członków trzech stowarzyszeń. Też należy do stowarzyszenia i ci radni, którzy byli na spotkaniu są członkami stowarzyszenia.
Pani Z.Murańska-Łężna stwierdziła, że mieszkańcy o tym nie wiedzą, a powinni wiedzieć. Może trzeba było o tym napisać. Była członkiem jednego z tych Stowarzyszeń. Było ono wspaniałe wtedy, kiedy działały w nim pani A.Norowska-Kieca, pani B.Szafrańska. Komunikacja jest rzeczą bardzo ważną.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że informacja o spotkaniu była w Almanachu Kudowskim i być może była niepełna.
Radny W.Gucz w nawiązaniu do wypowiedzi pana L.Nakonecznego stwierdził, że dług wynosił nie 18 mln zł, ale prawie 22 mln zł. Czterech radnych poprzedniej kadencji pani E.Marecka-Szydło, pani A.Mróz, pan M.Olejarz i on byli przeciwko obligacjom. Żądali innego eksperta, który wprowadziłby radnych w te sprawy. Zostało to przeprowadzone w trybie ekspresowym. Część radnych chciała, żeby tę sprawę rozpatrzyć zdroworozsądkowo. 11 radnych było za, a 4 przeciw. Jeśli chodzi o dorobek pana Cz.Kręcichwosta nie chce podważać tego co przez 20 lat zrobił, ale trzeba zwrócić uwagę, na to że Burmistrz P.Maziarz miał tylko 2 lata. I ta skala musi być na wadze porównana – co zrobił przez 2 lata obecny Burmistrz, a co przez 20 lat zrobił poprzedni Burmistrz. Apeluje żeby być uczciwym w tej ocenie.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że obecnie dług wynosi 17.752.370,33 zł. Podziękował pani Z.Murańskiej-Łężnej za deklarację współpracy. Ze swojej strony również zadeklarował wole współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która obecnie jest przyjemnością. Podziękował również za pomoc przy realizacji zadania – budowa chodnika – przy ul. Norwida. Burmistrz Miasta poinformował, że na koniec roku udało się zaoszczędzić i gmina może swobodnie płacić rachunki, wypłaty. Rok 2017 finansowo będzie trochę gorszy, ale wierzy że nie będzie zły, wierzy że będzie to dobry rok dla mieszkańców Kudowy. Wierzy, że problemy w radzie będzie łatwiej rozwiązać. Trzeba rozmawiać bo to służy rozwiązaniu konfliktów, problemów. Zwrócił się z apelem, aby nie dawać sobą manipulować. Trzeba patrzeć na miasto, na mieszkańców. Kapitałem jest Kudowa-Zdrój i jej mieszkańcy. W nadchodzącym 2017 r. życzy wszystkim, aby w mieście żyło się lepiej.
Przewodnicząca Rady  odczytała życzenia złożone radnym  przez panią A. Chełmińską z Fundacji Qudowa.

Ad.6)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXIX sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2017 08:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż