BURMISTRZ MIASTA KUDOWY- ZDROJU

OGŁASZA

XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY

p.n.
 „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE”

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kudowa- Zdrój. Jest on jednym z elementów profilaktyki zawartej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa Zdrój na rok 2017, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXVIII/164/16 z dnia 30 listopada 2016 roku.

 

 1. CEL KONKURSU

 

Celem konkursu jest wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

Cel konkursu koncentruje się na wspieraniu czynników chroniących dzieci i młodzież przed ryzykiem sięgnięcia po środki uzależniające psychoaktywne poprzez:

- zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami;

- zachęcanie dzieci i młodzieży do własnych przemyśleń, poszukiwań, ocen;

- kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości;

- kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz zdrowia rodziny.

 

 1. ORGANIZACJA KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju.
 2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 3. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy zadeklarować do dnia 20.04.2017 r. w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, pok. nr 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 8621732.
 4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych  znajdujących się na terenie gminy Kudowa-Zdrój
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech grupach wiekowych:
  1) dla uczniów szkół podstawowych w przedziale klas  I-III,

2) dla uczniów szkół podstawowych w przedziale klas IV-VI,

3) dla uczniów gimnazjum.  

 1. Forma konkursu: prezentacja artystyczna o tematyce poruszającej kwestię uzależnień w formie inscenizacji słowno-muzycznej, scenki, tańca, piosenki, skeczów, występu kabaretowego, monologu, dialogu.

Naukowa definicja uzależnienia wg specjalnej międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD-10) brzmi: „Uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość”.
Aby potwierdzić uzależnienie, konieczne jest wystąpienie co najmniej trzech z sześciu objawów:

 1. Bardzo silna chęć przyjmowania substancji lub uczucie konieczności jej przyjmowania. Człowiek musi przyjąć jakąś substancję psychoaktywną, żeby nie czuć się „źle” – oznacza to odczuwanie braku danego środka.
 2. Brak kontroli nad chęcią ponownego przyjęcia danego środka i nad jego ilością. Każda osoba, która zaczęła regularnie przyjmować środek odurzający będzie powtarzała tę czynność, co doprowadzi do  tzw. „ciągu”, czyli konieczności poszukiwania narkotyku.
 3. Tzw. zespół abstynencyjny, czyli objawy odstawienia środka odurzającego. W zależności od rodzaju danego środka mogą rozwinąć się objawy wynikające z odstawienia narkotyku, których odczuwanie może czasami być dla chorego bardzo przykre. 
 4. Powstawanie tolerancji, czyli konieczności przyjmowania coraz większych dawek danego środka dla wywołania przyjemności.
 5. Dana osoba nie interesuje się innymi przyjemnościami – dąży do przyjęcia upragnionej substancji – chce tylko spożywać alkohol lub przyjmować narkotyki. Jej przyjaciółmi stają się tylko osoby uzależnione.
 6. Osoba przyjmująca środki uzależniające wie, że one szkodzą. Pomimo to, pije lub bierze narkotyki. Robi sobie z tego powodu wyrzuty, które jednak nie mają wpływu na zmianę jej postępowania.

   6 a.  Organizator dopuszcza poruszanie tematyki innych uzależnień.

 1. Oceny przygotowanych prezentacji dokona komisja konkursowa w dniu 24 maja 2017r.  w kategorii szkół podstawowych, w dniu 31 maja 2017r.  w kategorii gimnazjum.

Prezentacje odbędą się o godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul.Moniuszki 2 w Kudowie-Zdroju. W przypadku niedogodności  przeprowadzenia konkursu w w/w terminach dopuszcza się zmianę terminu, o czym organizator poinformuje uczestników. 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Wręczenie nagród nastąpi w terminie i miejscu podanym w osobnej informacji.

 

 1. KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Prace oceniane będą przez specjalnie powołaną komisję, w skład, której wejdą przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inspektor ds. oświaty oraz po jednym przedstawicielu ze szkół biorących udział w konkursie w osobie pedagoga i ucznia - członka samorządu szkolnego.
 2. Do zadań komisji konkursowej należy:

- dokonanie oceny prac

- wyłonienie zwycięzców.

 

 1. ZASADY ORGANIZACYJE

 

Przedmiotem konkursu jest:

1. Dowolna forma (określona w Rozdziale III pkt. 6) o tematyce profilaktycznej p.n. „Uzależnieniom mówimy nie”

- czas trwania przedstawienia - 10-15 minut,

- ilość uczestników biorących udział – dowolna.

 1. NAGRODA

Nagrodą w konkursie jest 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) z podziałem na:
- 2.500 zł dla szkół podstawowych w przedziale klas I-III

     przy uwzględnieniu podziału na I, II, III miejsce

- 2.500 zł dla szkół podstawowych w przedziale klas IV-VI

     przy uwzględnieniu podziału na I, II, III miejsce

- 2.500 zł dla gimnazjum

     przy uwzględnieniu podziału na I, II, III miejsce.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników konkursu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić jedynie organizator konkursu w formie aneksu, o czym powiadamia uczestników.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów konkursowych ( wymienionych w rozdziale V ) w celu prowadzenia kampanii
  i programów profilaktycznych.
 4. Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, pok. nr 25, telefon 74 8621732.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY p.n. „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.03.2017 09:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:07.03.2017 09:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 10