Zarządzenie nr 63/17

Zarządzenie Nr 63/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  14 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 4 pkt 9 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Udziela się  bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej za 2017 rok ustalonej w kwocie 187,00 złotych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr  401 o pow. 362 m2 położonej w obrębie Czermna gmina Kudowa – Zdrój.
2.    W związku z udzieloną bonifikatą, o której mowa w ust. 1 opłata za użytkowanie wieczyste za 2017 rok wynosi  93,50 złotych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 63/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.03.2017 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż