ZARZĄDZENIE Nr 43/17
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz.446 i poz. 1579) oraz § 12 ust. 1, 2 i 4 Programu  Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 stanowiącego  załącznik do uchwały nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 w sprawie przyjęcia programu  współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:  

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy na 2017 rok  w składzie:
1.    Kinga Banaszak – Przewodnicząca Komisji (przedstawiciel Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju),
2.    Hanna Jędrzejewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji (przedstawiciel Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju),
3.    Piotr Borkowski - Członek Komisji
4.    Henryk Urbanowski  - Członek Komisji  (przedstawiciel Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju),
5.    Anna Gieracka - Kurzawiak – Członek.

§ 2

Zasady działania Komisji Konkursowej określone zostały w § 12 Uchwały nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

§ 3

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.03.2017 09:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.03.2017 13:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 23