Zarządzenie Nr 44/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 239) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych  w zakresie pomocy  społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  i młodzieży, kultury  i ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promocji i organizacji wolontariatu; stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego  zarządzenia wynosi 187.000,-zł

§3.

Formę i terminy przekazywania środków określają umowy podpisane z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju, Promocji i Ochrony Środowiska.

§5.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kudowa.pl oraz wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 44/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.03.2017 09:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.03.2017 13:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 26