Zarządzenie Nr 45/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 187.000,00 zł utworzonej na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa -Zdrój w 2017 roku” do uchwały XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody            42.977.242,00 zł    
          w tym dochody majątkowe              5.047.425,00 zł
                        dochody bieżące                 37.929.817,00 zł
2.    wydatki            43.547.242,00 zł     
           w  tym wydatki majątkowe               6.529.090,00 zł
                         wydatki bieżące                 37.018.152,00 zł
3.    deficyt budżetu      570.000,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 45/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.03.2017 07:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.03.2017 07:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 28