Protokół nr XXXI/17 z dnia 17 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXI/17
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 17 lutego 2017 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1750

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła XXXI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnych, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr XXIX/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29.12.2016 r.
4.    Przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju za 2016 rok.
5.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na  dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Kudowa-Zdrój,
b)    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
c)    ustalenia prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli,
d)    zmiany uchwały nr XVI/84/15 z dnia 30.12.2015r. w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
e)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
f)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok,
g)    zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej,
h)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017,
i)    zmiany uchwały Nr XXX/173/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017r.   w   sprawie planu Pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2017.
6.    Wolne wnioski – zapytania.
7.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Głos zabrała pani E.Bubińska – Wiceburmistrz Kudowy-Zdroju, która zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 5 (jako podpunkt b)  porządku obrad podpunktu projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2017 roku.
Przewodnicząca Rady  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój. Proponuje aby, uchwałę tę podjąć jako ostatnią w punkcie 5 porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do punktu 5 porządku obrad  - jako podpunkt b) - projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa–Zdrój w 2017 roku.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                       - 15 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek o wprowadzenie do punktu 5 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa–Zdrój w 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do punktu 5 porządku obrad  - jako podpunkt k) - projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                       - 15 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz,  D.Kandefer, M.Kieca,  E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek o wprowadzenie do punktu 5 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawierozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój został przyjęty jednogłośnie.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad. Stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXXI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 17.02.2017 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXIX/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29.12.2016 r.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                       - 14 radnych
wstrzymał się           -   1 radny

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,M.Kieca,E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemienek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.Olejarz.
W/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów.

Ad.4)

Radna A.Mróz zgłosiła wniosek, aby ze względu na bogaty porządek obrad sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za 2016 r. nie były odczytywane.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w  wniosek.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                       - 15 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz,  D.Kandefer, M.Kieca,  E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek o nieodczytywanie sprawozdań z prac Komisji za 2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Sprawozdania z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska zostały złożone na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.5)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na  dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Głos zabrała pani A.Czerniachowicz, która poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł uwag oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wniosło uwagę dot. podstawy prawnej. Uwaga ta zostały uwzględniona w projekcie uchwały. W/w uchwała wpisuje się w realizację działań objętych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój, który został uchwalony przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju w dniu 26 kwietnia 2016 roku – działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Uchwała dotyczy wszystkich mieszkańców, wszystkich podmiotów na terenie gminy.
Radny W.Duś zwrócił się z prośbą o uwzględnianie wniosku, który zgłosił na wspólnym posiedzeniu Komisji dot. zwiększenia stawki maksymalnej dotacji do kotłów na ekogroszek.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który zwrócił się z pytaniem, czy radny W.Duś zgłasza poprawkę dot. tego, aby było również dofinansowanie do kotłów na ekogroszek.
Radny W.Duś stwierdził, że tak - w minimalnej kwocie 2.7000 zł.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest po rozmowach na temat kotłów na ekogroszek. Kotły te muszą odpowiadać też  pewnym parametrom, aby były ekologiczne.
Radny W.Duś stwierdził, że radni o tym wiedzą. Kotły te powinny spełniać odpowiednie warunki. Rozmowa na ten temat odbyła się na wspólny posiedzeniu Komisji. Radnym zostało to dokładnie wyjaśnione. Kwestia dotyczy tylko podwyższenia dotacji.
Radna A.Mróz zwróciła się w prośbą o ponowne wyjaśnienie sprawy dofinansowania kotłów na ekogroszek.
Pani A.Czrniachowicz poinformowała, że nazwa ekogroszek wynika z względów ekonomicznych a niekoniecznie ekologicznych. Ceny ekogroszku są zróżnicowane i jest on z różnych odpadów produkowany. W związku z tym jest nacisk na bardziej ekologiczne źródła ciepła, czyli gaz, olej, energia elektryczna. Stąd propozycja dot. niższego dofinansowania jeżeli chodzi o ekogroszek.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdzała, że argument wynikał również z określonych możliwości finansowych budżetu gminy na bieżący rok.
Radny W.Duś stwierdził, że mówiono o kwocie 50.000 zł. Rozmawiano na temat kotłów na paliwo stałe na tzw. ekogroszek. Ekogroszek jest to zwykły węgiel o drobnej frakcji. Ekologia polega na tym, że proces spalania w takim kotle odbywa się od góry co powoduje, że emisja nieczystości, które przedostają się do atmosfery  jest mniejsza. Ponadto wiemy, że nie wszędzie jest gaz.
Radny D.Kandefer w nawiązaniu do wniosku radnego W.Dusia zaproponował, aby w uchwale znalazł się zapis mówiący o jakości ekogroszku, ponieważ jakość ekogroszku bywa różna. On musi być dobrej jakości i musi spełniać określone normy.
Pani A.Czrniachowicz poinformowała, że co do jakości ekogroszu nie ma żadnych wytycznych, określonych norm. Nie ma podstaw, aby wymagać zakupu dobrej jakości ekogroszku.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy propozycją zgłoszoną przez radnego D.Kandefera można wpisać do regulaminu.
Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny, który stwierdził, że nawet jeżeli radni wprowadzą dla mieszkańców tego rodzaju wsparcie działań proekologicznych, to będą one siłą rzeczy podlegały weryfikacji w trakcie kontroli doraźnych. Mógłby uznać za uzasadniony wniosek radnego D.Kandefera dot. jakości węgla, przy czym należy jasno wymagać od mieszkańca, jaki dokument ma posiadać na wypadek gdyby przyszła kontrola i sprawdziła, jaki piec posiada i czy go używa oraz jakiego wkładu używa. Można to w uchwale doprecyzować. Warunki muszą być sprecyzowane jasno i wyraźnie, muszą być zrozumiałe dla mieszkańca.
Radny B.Buksak stwierdził, że należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż nie każdy dystrybutor sprzedając towar informuje nabywcę jaką kalorycznością ekogroszek dysponuje. Stwierdza to na podstawie własnych doświadczeń. Nie spotkał się z informacją zawartą na produkcie, gdzie byłoby ujęte jaką kaloryczność posiada dany asortyment ekogroszku.
Radny M.Olejarz przysłuchując się dyskusji stwierdził, że może należałoby zastanowić się nad pozostawieniem projektu uchwały w przedstawionej formie, a później zastanowić się nad ewentualnymi zmianami.
Radny W. Duś stwierdził, że najmniej kaloryczny ekogroszek jest bardziej ekologiczny niż najlepszy węgiel w kotłach stałych. Jeżeli chodzi o budżet to jest on określony. Chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do wymiany pieców. Podniesienie dotacji o 700 zł nie powinno być problemem. Byłaby to na pewno duża zachęta w porównaniu do innych  propozycji, czyli kotłów gazowych, pomp ciepła, ogrzewania elektrycznego.
Radna M.Midor-Burak, nawiązując do toczącej się dyskusji, zawnioskowała o przełożenie tego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Będzie czas na to, aby pochylić się nad  wątpliwościami. Wiosek radnego D.Kandefera jest godny rozważenia. Należy się przygotować do podjęcia uchwały, która będzie wszystkich satysfakcjonowała.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej M.Midor-Burak o przełożenie w/w uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -         8 radnych
przeciw było            -         6 radnych
wstrzymał się          -         1 radnych

Za podjęciem przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: W.Gucz, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak,  A.Mróz,  M.Olejarz,  T.Szełęga.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca,  M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny B.Buksak.
W związku z powyższym wniosek o przełożenie w/w uchwały na kolejną sesję Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa -Zdrój w 2017 roku.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Pani A.Czerniachowicz poinformowała, że coroczny obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2014 roku wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Program został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, Koła Łowieckiego „Granica” z siedzibą w Szczytnej oraz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu Wrocław.  Uzyskano pozytywne opinie tych instytucji. Na realizacje zadań wynikających w w/w Programu przeznaczono w budżecie gminy kwotę 30.000 zł.
Radny B.Buksak zwrócił się z pytaniem w jaki sposób rozwiązane będą kwestie zwierząt ujawnionych w godzinach nocnych. Kto ma się tym zająć, gdzie takie zwierzęta maja być odprowadzone, kto ma nad nimi sprawować opiekę.
 Pani A.Czerniachowicz poinformowała, że opiekę weterynaryjną całodobową dla zwierząt, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym i nie tylko zapewnia gabinet weterynaryjny „Futrzak”.
Radny B.Buksak stwierdził, że chodzi mu o zdrowe zwierzęta, które np. komuś uciekły i w godzinach nocnych są przez kogoś znalezione.
Pani A.Czerniachowicz poinformowała, że najlepiej przetrzymać do godzin rannych i przekazać np. Straży Miejskiej, która podejmie odpowiednie działania. Można zabezpieczyć w budżecie środki i stworzyć instytucję, która zajmie się takimi zwierzętami. Na chwilę obecną środki są ograniczone i trzeba sobie z tym radzić.
Radny M.Turoń stwierdził, że w § 22 w punkcie 1 jest zapis „ Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy na rok 2016 w wysokości 30.000,00 zł.” a powinno być „Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy na rok 2017 w wysokości 30.000,00 zł.” Należałoby to poprawić.
Radny W.Duś, odnosząc się do wypowiedzi radnego B.Buksaka, stwierdził, że może należałoby skierować zapytanie czy policja ma możliwość interweniowania w przypadku, kiedy po ulicach biega agresywny pies. Jest to na pewno zagrożenie.
Pani A.Czerniachowicz stwierdziła, że jeżeli występują takie przypadki, policja zawiadamia lekarza weterynarii lub pana S.Jakubca i podejmowane są stosowne czynności.
Radny W.Duś stwierdził, że należy sobie zadać pytanie, co w przypadkach kiedy mamy do czynienia z rannym agresywnym psem, czy psem, któremu z pyska cieknie piana.
Radny B.Buksak poinformował, że jego stwierdzenie wynika z doświadczenia.  W okresie od stycznia w  jednostce, w której pracuje telefonów – zgłoszeń z poleceniem podjęcia działania przez jednostkę policji było co najmniej kilka. Nie ma określonych procedur, które określałyby sposób postepowania z takimi zwierzętami. Trzeba mieć świadomość tego, że jednostka policji nie jest przygotowana w sposób logistyczny do przyjęcia takiego psa. Stąd rodzi się pytanie co zrobić z takim psem.
Radny W.Gucz stwierdził, że czas, aby dyskutować nad projektem uchwały był podczas wspólnego posiedzenia Komisji. Są jeszcze pilne sprawy do omówienia. Radny M.Kieca zaproponował wniesienie zmian w zapisie § 22:
•    pkt.2 podpunkt 1 zwiększenie środków finansowych na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z 1.500 zł na 3.500 zł,
•    pkt. 2 ppkt. 4 zmniejszenie środków finansowych na zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku z 17.000 zł na 15.000 zł.
 Jest to przesunięcie środków w ramach przeznaczonych na realizację Programu środków w wysokości 30.000 zł.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Turonia o zmianę zapisu § 22 punkt 1 „ Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy na rok 2016 w wysokości 30.000,00 zł.” na zapis „Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy na rok 2017 w wysokości 30.000,00 zł.”
Przy obecności 15 radnych na sali w/w wniosek przyjęto jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Kiecy o zmianę zapisu § 22
•    pkt.2 podpunkt 1 zwiększenie w środków finansowych na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z 1.500 zł na 3.500 zł,
•    pkt. 2 ppkt. 4 zmniejszenie środków finansowych na zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku z 17.000 zł na 15.000 zł.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było             -         0 radnych
wstrzymało się          -         2 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: W.Gucz, M.Midor-Burak.
W związku z powyższym wniosek radnego M.Kiecy został przyjęty większością głosów.

Radna J.M.Fabrycka wniosła o dokonanie zmiany zapisu w § 1 „3) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2016 roku.” na zapis „3) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2017 roku.”
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w wniosek przyjęto jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2017 roku.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      15 radnych

Za podjęciem w/w uchwały  głosowali radni:S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXI/177/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa -Zdrój w 2017 rokuzostała podjęta jednogłośnie.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przewodnicząca Rady poinformował, że w/w projekt uchwały został szczegółowo omówiony i przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Głos zabrała pani E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta, która  poinformowała, że podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. W załącznika do uchwały przedstawiona jest informacja jak sieć szkół będzie wyglądała.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      15 radnych

 Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXI/178/16 Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została podjęta jednogłośnie.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli

Głos zabrała pani E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta, która poinformowała, że sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój ustaliła uchwała Rada Miejska Kudowy – Zdroju nr XXI/109/2004 z dnia 30 marca   2004 r. Aktualnie w Gminie Kudowa-Zdrój nie funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W wyniku rozwiązania Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka Przedszkole w Kudowie -Zdroju stało się samodzielną jednostką budżetową. Z powyższych powodów brzmienie uchwały z 2004 roku jest nieaktualne i zachodzi konieczność ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa -Zdrój. Sieć obejmuje jedno publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Kudowa-Zdrój.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      15 radnych

 Za podjęciem w/w uchwały  głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXI/179/16 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli została podjęta jednogłośnie.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVI/84/15 z dnia 30.12.2015r. w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że 29.12.2016 roku Rada Miejska Kudowy-Zdroju podjęła uchwałę nr XXIX/171/16 zmieniającą uchwałę nr XVI/84/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,  niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. W wyniku badania uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową stwierdzono nieprawidłowe zapisy w § 2 ust. 6, 7, 8 i 9 polegające na użyciu słów „równa kwocie przewidzianej“ lub „w równej kwocie przewidzianej”. Powyższe słowa zostały zastąpione sformułowaniami wynikającymi z ustawy o systemie o oświaty tj. “nie niższa niż kwota przewidziana” i „nie niższej niż kwota przewidziana”. Pismem z dnia 24.01.2017 roku do RIO Burmistrz Miasta zobowiązał się do przedstawienia projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej.
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą, aby w takich przypadkach na przyszłość przygotowywać tekst jednolity uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      15 radnych

 Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXI/180/16 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVI/84/15 z dnia 30.12.2015r. w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania została podjęta jednogłośnie.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2017-2025 dokonuje się w następujący sposób: dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2017 do aktualnej korekty budżetu oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia: pn. "AquaMineralisGlacensis" na łączną kwotę 2.415.568 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 194.171,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 2.221.397 zł, ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój na łączną kwotę 2.523.215 zł w tym wydatki bieżące 851.818 zł i wydatki majątkowe 1.671.397 zł, leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa na kwotę 57.500 zł. Zmianie uległy wartości w latach 2017-2025.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      15 radnych

 Za podjęciem w/w uchwały  głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXI/181/16 Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę 605.584,00 zł oraz zwiększenie  planu i wydatków o  kwotę 164.416,00 zł oraz przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Dochody:

 •     dział 630 – w związku ze zmianą (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) harmonogramu realizacji projektu pn. „AquaMineralisGlacensis” zmniejsza się dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej o 544.252,00 zł w tym dochody bieżące o 59.042,00 zł i dochody majątkowe o 485.210,00 zł. Zwiększa się o 310,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanego w ramach „Wstęgi Sudetów” projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” w tym zmniejszenie dochodów bieżących o 9.463,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 9.773,00 zł. Wprowadza się dochody w kwocie 95.033,00 zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanego w ramach „Wstęgi Sudetów” projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” (przeniesienie dochodów z działu 926).
 • dział 756 – zwiększa się o 42.503,00 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku z likwidacją zwolnienia dla instytucji kultury. Zmniejsza się o 2.159,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dostosowanie planu do kwot ujętych w ustawie budżetowej).
 •  dział 758 – zmniejsza się o 48.800,00 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej w związku z dostosowaniem planu subwencji do kwot ujętych w ustawie budżetowej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 roku.
 • dział 801 – zmniejsza się o 52.714,00 zł dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (zmniejszenie liczby dzieci, na które przysługuje dotacja).
 • dział 926 – wykreśla się dochody w kwocie 95.505,00 zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanego w ramach „Wstęgi Sudetów” projektu pn. „Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników” (przeniesienie dochodów do działu 630 i zmiana nazwy).

Wydatki

 • dział 600 – zwiększa się o 626.550,00 zł wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” w tym o 51.000,00 zł wydatki bieżące na remont mostu w Słonym i o 575.550,00 zł wydatki majątkowe na modernizację drogi w związku z koniecznością zapewnienia finansowania całego zadania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 • dział 630 – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu  pn. „AquaMineralisGlacensis” zmniejsza się wydatki o 543.312,00 zł w tym wydatki bieżące o 69.460,00 zł i wydatki majątkowe o 473.852,00 zł. Zwiększa się o 644,00 zł wydatki na realizację projektu realizowanego w ramach „Wstęgi Sudetów” pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” w tym zmniejszenie wydatków bieżących o 14.818,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 15.462,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 149.353,00 zł z tytułu realizacji w ramach „Wstęgi Sudetów” projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” (przeniesienie wydatków z działu 926).W związku ze zmianą (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) harmonogramu realizacji projektu pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” zwiększa się wydatki majątkowe o 6.772,00 zł.
 • dział 750 – zwiększa się o 19.530,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku z większymi niż planowano wydatkami na opracowanie umowy wykonawczej powierzenia zadań Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w ramach in-house.
 • dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 16.478,00 z tytułu leasingu operacyjnego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w tym 1.997,00 zł z tytułu spłaty części odsetkowej i 14.481,00 zł z tytułu spłaty części kapitałowej.
 • dział 758 – rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł utworzoną na realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego oraz rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w związku z zakończeniem procedury budżetu obywatelskiego i wyborem projektów do realizacji.
 • dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Nowoczesny przedszkolak” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
 • dział 921 – w związku z likwidacją zwolnienia z podatku od nieruchomości dla instytucji kultury zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o 39.724,00 zł dla samorządowych instytucji kultury w tym dla : Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu o 12.251,00 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej o 4.831,00 zł i dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego o 22.642,00 zł.
 • dział 926 – wprowadza się wydatki w kwocie 48.677,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZSK Włókniarz Kudowa-Zdrój” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w tym wydatki bieżące - 30.687,00 zł ( zakup piłek i zestawu nagłaśniającego, regeneracja boiska) oraz wydatki majątkowe - 17.900,00 zł ( zakup kosiarki samojezdnej). Wykreśla się wydatki majątkowe  w kwocie 150.00000 zł na realizację w ramach „Wstęgi Sudetów” projektu pn. „Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników” (przeniesienie wydatków do działu 630 i zmiana nazwy ). Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Kudowie-Zdrój – Słone” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy kwota 575.550,00 zł na realizację odcinka drogi – dojazd do fabryki – jest to kwota niezbędna do zakończenia całej inwestycji.
Pani Skarbnik poinformowała, że tak, ale że jest to wartość kosztorysowa. Prawdziwą kwotę pokaże dopiero przetarg. Wartość ujęta w budżecie wynika z przeliczenia wartości ujętej w projekcie zadania przez 4,30 za euro.
Radny M.Turoń przypomniał, że jakiś czas temu na realizację tej drogi przeznaczono kwotę 300.000 zł. Rozumie, że trzeba te dwie kwoty zsumować i na razie jest to kwota ponad 875.000 zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że kwota 296.000 euro to wydatki na drogę wraz z mostem. Na most jest przeznaczona kwota 301.000 zł.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy w 296.000 euro jest most.
Pani Skarbnik poinformowała, że jest i most i ten kawałek drogi.
Radny W.Duś zwrócił się pytaniem ile w sumie gminę będzie kosztował ten odcinek drogi. W zeszłym roku było uchwalone 150 tys. zł na tę drogę.
Pani Skarbnik poinformowała, że kwota 150 tys. zł w 2016 roku nie została wydana, zaznaczyła również, że cały czas mówimy o wartościach kosztorysowych, a nie o faktycznych.
Pani Przewodnicząca przypomniała, że budżet uchwalony w grudniu zakładał wydatki w kwocie 400 tys. zł.
Pani Skarbnik podała kwoty dotyczące projektu: wydatki niekwalifikowalne - remont mostu to kwota 70.000 euro czyli 301.000 zł. Jest to wartość kosztorysowa przyjęta w budżecie. Natomiast część niekwalifikowalna dotycząca drogi to kwota 226.872 euro.
Pan H.Urbanowski poinformował, że na całe zadanie przewidziane jest ok. 300.000 euro kosztów niekwalifikowalnych oraz ok. 300.000 euro kosztów kwalifikowalnych na całe zadanie łącznie z kładką i mostem.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem jaki będzie koszt realizacji tego odcinka drogi. Wcześniej była mowa o kwocie 400.000 zł, a teraz mówi się o kwocie 1.200.000 zł.
Pan H.Urbanowski poinformował, że cała droga dzieli się na dwie grupy tj. na część kwalifikowalną (od kładki na ul. Fredry za restauracją w Starym Młynie do skrzyżowania z ul. Nad Potokiem z wyłączeniem odcinka od smażalni ryb do wodociągów. Następnie od wjazdu do Tridonu do zakończenia ścieżki koło p. Smolnickiego) i część niekwalifikowalną (ul. Nad Potokiem od ul. Fredry do drugiego wjazdu na Tridon). W zeszłym roku chcieliśmy zrobić podbudowę na odcinku między wjazdem do Komahold a wjazdem do Tridonu, ale ze względu na opóźnienie wykonawcy budowy Tridonu nie udało się tego wykonać. Na koniec lutego ogłoszony będzie przetarg. Rozstrzygniecie przetargu nastąpi do 21 dni. Realizacja zadania na odcinku od ul. Fredry do wjazdu na Tridon będzie wymagała zamknięcia odcinka drogi i uzgodnienia terminu realizacji z przedsiębiorcami. Koszt realizacji całego zadania łącznie z mostem i kładką wyniesie ok. 600.000 euro. Część budowlaną zadania planuje się wykonać w bieżącym roku. W 2018 r. planuje się do wykonania projekty miękkie.
Radny M.Olejarz zgłosił wniosek o  zorganizowanie wyjazdowego wspólnego posiedzenia wszystkich komisji, po to aby radni zobaczyli co jest do zrobienia, jakie odcinki drogi.
Pan Burmistrz poinformował, że cały czas trwają rozmowy z Amerykanami nt. tej drogi. Przypomniał również, że gmina złożyła dwa wnioski. Jeden na "AquaMineralis" na 500 tys. euro i drugi bardzo trudny na ścieżki, który zawiera mosty dofinansowane z EWT. Z burmistrzem Nachodu wspólnie zostało uzgodnione, że mosty nie mogą być wydatkami kwalifikowalnymi. Odcinek drogi dojazdowej do zakładów pracy nie może być uznany za ścieżkę rowerową. Oba wnioski uzyskały dofinansowanie. W ramach projektu na ścieżkę rowerową zostanie wykonane nowe oświetlenie oraz dostawione słupy na istniejącej ścieżce rowerowej w Słonym, wykonane zostanie odwodnienie. Wszystkie te elementy mogą być szczegółowo omówione na spotkaniu w terenie.
Pan M. Kieca zapytał dlaczego, mimo przesunięcia realizacji zadania na przyszły rok, zaciągamy kredyt i pożyczkę.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kredyt zostaje zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1,5 mln zł. Nastąpiło przesunięcie między § 903 i § 952 o 64.549 zł. Kwota ogólna nie uległa zmianie.
Pan M. Kieca zapytał z czego będzie  sfinansowany deficyt.
Pani Skarbnik poinformowała, że deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków pozostających z rozliczenia 2016 roku. Będzie to kwota większa niż 770 tys. zł, którą wyliczono na podstawie wstępnej informacji za 2016 rok.
Radny W.Duś stwierdził, ż zaniepokojony jest kwotą przeznaczona na realizację  projektu pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”. W ubiegłym roku mówiono najpierw o kwocie 150.000 zł, później mówiło się o kwocie 400.000 zł. Teraz mówi się o dodatkowej kwocie 575.000 zł na ten odcinek drogi. Jest tym zaskoczony.
Pani Skarbnik poinformowała, że kwota 150.000 zł była planowana na wymianę podbudowy po to, aby nie było błota. Nie było mowy o wykonaniu kanalizacji deszczowej, o dywaniku asfaltowym. Jeżeli chodzi o 2017r. zostało przyjęte założenie, że inwestycje drogowe w przetargach to ok. 50-60 % wartości kosztorysowej. Aby nie zwiększać kwoty kredytu przyjęła, w budżecie mniejszą kwotę na realizację zadania. Natomiast z informacji uzyskanych na spotkaniu, na którym była pani Burmistrz okazało się, że aby podpisać umowę muszą być zabezpieczone pełne kwoty związane z realizacją zadania, które wynikają ze złożonego projektu. W związku z tym jest to uzupełnienie. Zakłada, że koszty zadania będą mniejsze, ale to okaże się po rozstrzygnięciu przetargu.
Radny W.Duś stwierdził, że zabrakło mu informacji o tym, że te koszty mogą się zwiększyć podczas prac związanych z budżetem na 2017 rok. I stąd pytania. Poprosił o przypomnienie wcześniejszych nazw projektów planowanych do realizacji w ramach „Wstęgi Sudetów”, ponieważ nastąpiła zmiana nazw.
Pani Skarbnik poinformowała, że w przypadku jednego projektu zrobiła błąd i nadpisała nową nazwę, natomiast drugi projekt pn. „Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników” wykazany w dziale  926 zmienił nazwę na „Ochrona klimatu Gór Stołowych – przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” i jest wykazany w dziale 630.
Pani E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta przedstawiła informację dot. realizowanego w ramach „Wstęgi Sudetów” projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” dotyczy działań, które związane są z zabezpieczeniem wjazdu do Parku Zdrojowego, wykonaniem wiat przystankowych oraz zakupem krzesełek do Parku Zdrojowego i projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” dotyczy dwóch placów zabaw (jednego przy ul. Łąkowej i drugi, który jest uzupełnieniem budżetu obywatelskiego i dotyczy placu zabaw przy szkole w Słonym). Oba wnioski zostały złożone i przeszły pozytywnie weryfikację pod względem formalnym. Zmiana nazwy projektów i przeniesienia w budżecie wynikają z faktu ich dostosowania do wymogów programu, z którego planowane jest uzyskanie dofinansowania.
P. W.Duś poprosił o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja System Identyfikacji Wizualnej w ramach projektu "AquaMineralis".
Pan H.Urbanowski przedstawił szczegółowe informacje dot. rozwiązań technicznych zadań, które będą realizowane w ramach projektu pn. „AquaMineralisGlacensis”, ponadto poinformował, że System Identyfikacji Wizualnej dotyczy wykonania logo dla projektu "AquaMineralis".

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                       - 15 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek o zorganizowanie wyjazdowego wspólnego posiedzenia wszystkich komisji został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        12 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         3 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz,  D.Kandefer, M.Kieca,  E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Midor-Burak.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/182/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017rokzostała  podjęta większością głosów.

Radny M.Olejarz zgłosił wniosek o ogłoszenie 20 min. przerwy w obradach.
W/w wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów.

h)    Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady przypomniał, że komisja rewizyjna nie pracuje w pełnym składzie. Powinno być 5 członków a jest 4. Swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej nie ma Klub Radych "Nasza Kudowa" reprezentowany przez radnego B.Buksaka.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego B.Buksaka z pytaniem, czy chciałby głosić swojego kandydata do składu komisji rewizyjnej.
Radny B.Buksak oświadczył, że radna M.Midor-Burak utraciła rekomendację Klubu Radnych do zasiadania w komisji rewizyjnej. Zatem w jego ocenie nie ma przesłanek do tego, żeby radna zasiadała w komisji rewizyjnej. Radny zadał pytanie co się stanie w momencie, kiedy zrezygnuje z członkostwa w klubie radnych i ogłosi się samozwańczym radnym niezależnym. Czy też będzie miał legitymację do tego, żeby ubiegać się o zasiadanie w komisji rewizyjnej. Ponadto stwierdził, że czteroosobowy skład komisji rewizyjnej nie jest przesłanką do tego, żeby ta komisja nie pracowała. W aktualnej sytuacji, którą wypracowała część radnych, doprowadzono do tego, że nieobecność właśnie tej części radnych skutkuje tym, że komisji rewizyjna nie pracuje. Formalizowanie i występowanie o quasi (kwazi) pluralistyczny wniosek polegający na uzupełnieniu składu komisji jest w jego ocenie czystą fikcją. Radny wnioskuje o to, aby pozbawić radną M.Midor-Burak mandatu do zasiadania w komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że widzi to inaczej, ponieważ Klub Radych "My dla Kudowy" w komisji rewizyjnej reprezentowany jest przez radnego D.Kandefera, Klub Radnych "Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdroju" reprezentowany jest przez radnego M.Turonia, Klub Radnych "Rozwój Kudowy-Zdroju" reprezentowany jest przez radnego M.Kiecę, radna M.Midior-Burak jest jako osoba niezależna, natomiast Klub Radnych "Nasza Kudowa" składający się z radnych: B.Buksak, W.Gucz i A.Mróz nie ma swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. W związku z tym kolejny raz apeluje do radnego B.Buksaka o wskazanie przedstawiciela Klubu Radych "Nasza Kudowa", który uzupełni skład komisji rewizyjnej.
Radny B.Buksak odpowiadając na wniosek Przewodniczącej Rady stwierdził, że Status Miasta Kudowa nie dookreśla terminu uzupełnienia składu komisji rewizyjnej, a więc w geście protestu przeciwko zasiadaniu radnej M.Midor-Burak w komisji rewizyjnej z rekomendacji Klubu "Nasza Kudowa", członkowie Klubu stwierdzili, że tak długo, jak to będzie miało miejsce, Klub Radnych "Nasza Kudowa" nie będzie nikogo rekomendował do zasiadania w tej komisji.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego B.Buksaka o odwołanie radnej M.Midor-Burak ze składu komisji rewizyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -         7 radnych
przeciw było          -         7 radnych
wstrzymał się        -         1 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: T.Szełęga.
W związku z powyższym wniosek radnego B.Buksaka nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy są inne propozycje dot. uzupełnienia składu komisji rewizyjnej.
Głos zabrał radny M.Kieca, który w nawiązaniu do zaistniałej sytuacji przypomniał słowa prof. J.Korczaka. Statut wyraźnie mówi, że komisja rewizyjna powinna liczyć 5 członków, w tym przedstawicieli klubów radnych. Obecnie jest 4 członków w komisji rewizyjnej, jedno miejsce jest zarezerwowane dla radnego, bądź z klubu radnych bądź niezależnego. Prof. J.Korczak mówił jak taki problem rozwiązać tj. zgłosić jednego kandydata – jeżeli odmówi, to zgłosić kolejnego itd. Należy uszanować przedstawione stanowisko Klubu Radnych, jednakże nie zgodzi się z tezą, że komisja nie pracuje. Komisja pracuje tylko jest to utrudnione, na 17 zwołanych komisji odbyło się 12. W składzie trzyosobowym, większość są to 3 osoby. W sytuacji kiedy nieobecnych będzie dwóch członków obrady muszą być odwołane. Radny apeluje, żeby uzupełnić skład osobowy komisji po to, żeby komisja mogła pracować bardziej wydajnie.
Radny B.Buksak stwierdził, że jeżeli przewodniczący komisji rewizyjnej nie potrafi dostosować sposobu pracy komisji do możliwości członków to jest jego problem. Idea konsensusu polega na tym, żeby się spotkać gdzieś pośrodku. To część radnych doprowadziła do takiej sytuacji. Po raz kolejny powtórzył, że w geście protestu przeciwko obecności radnej M.Midor-Burak w komisji rewizyjnej Klub Radnych stoi na stanowisku, że nie będzie rekomendował żadnej osoby do zasiadania w tej komisji. Na to mają legitymację ze strony Statutu.
W związku z tym, że nie zgłoszono kandydata do komisji rewizyjnej w/w projekt uchwały nie będzie głosowany.
Radny W.Gucz stwierdził, że radnego M.Kiecy nie było na ostatniej sesji i posiedzeniach komisji. Z przykrością  usłyszał, że od maja do grudnia ubiegłego roku nie było dostępu do protokołów, nie  było nic wiadomo o pracy komisji rewizyjnej. Radny D.Kandefer stwierdził, że jako członek komisji rewizyjnej nie ma dostępu do dokumentów, ponieważ nie wiadomo gdzie znajdowała się teczka z protokołami. Teczki nie było w biurze Rady Miejskiej, a tam powinna być. Dziwi się, że radny M.Kieca zabiera głos, ponieważ on by się wstydził.

i)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Plan pracy komisji rewizyjnej nie został zmieniony i jest w takim kształcie w jakim został przedstawiony radnym na sesji w styczniu.
Radny M.Olejarz stwierdził, że to, że plan pracy komisji nie został przyjęty na poprzedniej sesji zostało poparte kilkoma wnioskami, m.in. że plan pracy jest mocno rozbudowany i są wątpliwości czy zostanie zrealizowany. Z tego co widzi plan pracy komisji rewizyjnej z poprzedniego roku nie został jeszcze zrealizowany, ponieważ nie było na to czasu. Jak stwierdził pan Wiceprzewodniczący Rady przez kilka miesięcy nie było teczki  komisji, a od maja ubiegłego roku komisja w ogóle nie pracowała. Radny zwrócił uwagę na fakt, że są jeszcze zaległe, nierozpatrzone przez komisję skargi. Radny uważa, że wg niego przedłożenie planu, który już raz nie został przyjęty, jest to arogancja w stosunku do radnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        7 radnych
przeciw było          -         3 radnych
wstrzymało się       -        5 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, W.Gucz, D.Kandefer.
Wstrzymali się radni: J.M.Fabrycka, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/183/16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017została  podjęta większością głosów.

j)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę Nr XXX/173/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017r.   w   sprawie planu Pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 20177

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Uchwała wprowadza dwie zmiany tj. przeniesienie ze stycznia na maj sprawozdania z  realizacji zadań przyjętych w Budżecie Obywatelskim na rok 2016 oraz przeniesienie z lutego na marzec informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Zamiany były uzgadnianie z panią sekretarz i Burmistrzem Miasta.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        14 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymał się        -        1 radny

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/184/16 zmieniająca uchwałę Nr XXX/173/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017r.  w sprawie planu Pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2017 została podjęta większością głosów.

k)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarga została wniesiona przez jednego z mieszkańców gminy i dot. stwarzania trudności w wymianie systemu grzewczego na ekologiczny w lokalu komunalnym. Komisja rewizyjna rozpatrywała te skargę i ją odrzuciła.
Radny M.Kieca poinformował,  że mieszkaniec Kudowy napisał do Ministerstwa  Ochrony Środowiska skargę na Burmistrza Miasta w sprawie utrudniania wymiany, a właściwie stworzenia nowej instalacji gazowej w lokalu komunalnym. Sprawa ta była badana na kilku posiedzeniach komisji. Mieszkaniec został zaproszony na posiedzenie komisji. Komisja jednoznacznie uznała skargę za bezzasadną, ponieważ odpowiedź udzielona przez panią Wiceburmistrz oraz kierownika referatu mieszkaniowego jednoznacznie wskazywała chęć pomocy w wymianie tejże instalacji, zarówno w sprawach technicznych jak i formalno-prawnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za uwzględnieniem skargi było                -  0  radnych
za nieuwzględnieniem skargi było           -  14  radnych
wstrzymała  się                                    -     1 radna

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka,W.Gucz, D.KandeferM.Kieca, E.Marecka-Szydło,A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymała się radna: M.Midor-Burak.
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/185/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój (nieuwzględnienie skargi) została  podjęta większością głosów.

Ad.6)

Radny D.Kandefer przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej padło pytanie czy w komisji rewizyjnej pracują zespoły kontrolujące. Był dwa razy w Urzędzie Miasta, sprawdzał teczki komisji rewizyjnej i nie widział żadnego dokumentu podpisanego przez przewodniczącego komisji stwierdzającego, że te zespoły pracują. Zwrócił się z pytaniem czy są dokumenty stwierdzające, że te zespoły pracują.
Radny M.Kieca poinformował, że został powołany jeden zespół kontrolny, który jeden raz prowadził czynności kontrolne. Kontrola trwa toteż ten zapis znajdzie się w protokole po jej zakończeniu w I kwartale br.
Radny D.Kandefer zwrócił się z pytaniem gdzie jest dokument potwierdzający, że taki zespół został powołany oraz że może kogoś kontrolować. Kogo ten zespół kontrolował.
Radny M.Kieca poinformował, że wszystko pojawi się w protokole pokontrolnym.
Radny D.Kandefer stwierdził, że jeżeli taki zespół został powołany, to powinno być złożone pismo do Burmistrza Miasta z zapytaniem o pozwolenie na prowadzenie czynności kontrolnych.
Radny M.Kieca stwierdził, że zgodnie z zapisami Statutu komisja rewizyjna, żeby sobie ułatwić prace ma prawo powołać taki zespół.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z prośbą o wskazanie dokumentu, na podstawie którego przewodniczący komisji rewizyjnej powołuje taką komórkę kontrolującą. Na to musi istnieć dokument, nawet jeżeli kontrola trwa i skończy się w I kwartale br. Zaglądając do dokumentów po długiej nieobecności w biurze Rady nie ma takiego dokumentu. Przewodniczący  komisji rewizyjnej nie wskazał kto wchodzi w skład zespołu kontrolującego. W Statucie nie ma odniesienia, że to wszystko może pojawić się dopiero w protokole pokontrolnym. Prof. J.Korczak, na którego powołuje się radny M.Kieca bardzo wyraźnie powiedział, że w momencie powołania zespołu kontrolnego powinna pojawić się w formie pisemnej informacja, że coś takiego istnieje. Nic takiego nie ma. Wracając do poprzedniej sesji stwierdziła, że  radny M.Turoń oraz Przewodnicząca Rady w świetle kamery, która rejestruje przebieg sesji skłamali – żaden dokument tego typu nie istnieje i żadna komórka kontrolująca formalnie nie istnieje.
Radny B.Buksak w  odniesieniu do wcześniejszej dyskusji w kwestii uzupełnienia stanu osobowego komisji rewizyjnej stwierdził, że to działanie, które spowodował radny M.Kieca – utworzenie quasi zespołu, który jest a którego chyba nie ma – stwierdził że ten czteroosobowy skład nie uniemożliwia quasi pracy komisji rewizyjnej. Zatem czemu ma służyć to uzupełnienie. Czy radni chcą przekazać miastu jak bardzo są pluralistyczni.
Radny M.Kieca stwierdził, że kontrola nie może być prowadzona podczas posiedzeń komisji rewizyjnej. Czynności kontrolne są jak gdyby wyłączone. Na jednym z posiedzeń w trzyosobowym składzie, zespół został powołany i pracował z panią Skarbnik bez żadnych zastrzeżeń. Wszystkie informacje o kontroli pojawią się w protokole pokontrolnym. Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego jak prawnie może funkcjonować zespół kontrolny, na jakiej podstawie? Czy zespół, o którym się mówi funkcjonuje prawnie skoro nie ma upoważnień, nie ma z tego spotkania żadnego protokołu, wskazania kto jest w zespole.
Pan W.Mrozek – radca prawny wyjaśnił, że prawnie jeśli chodzi o umocowanie odsyła do Statutu Gminy, który mówi „Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.” Czyli powinna być uchwała podjęta przez komisje rewizyjną większością głosów o powołaniu zespołu ze wskazaniem z imienia i nazwiska członków zespołu. Następnie przewodniczący wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności między  kontrolujących. Jest to pierwsza czynność, która z punktu widzenia Statutu powinna być wykonana. Ważne jest również to, że kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzania kontroli. Statut mówi, że de facto powinny być trzy dokumenty jeśli w ogóle działa zespół – decyzja czy to w formie uchwały, czy ujęta w protokole o powołaniu zespołu i wskazaniu jego członków, pisemne upoważnienie dla członków zespołu do kontroli oraz wyznaczenie przewodniczącego zespołu z zakreśleniem czynności.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem na jakiej podstawie prawnej teraz ta komórka kontrolująca pracuje i działa?
Pan W.Mrozek stwierdził, że pytanie jest trudne, ponieważ nie widzi dokumentów i nie wie co w nich jest.
Radny M.Olejarz stwierdził, że dokumentów nie ma i jak stwierdził przewodniczący komisji rewizyjnej to wszystko będzie w protokole.
Pan W.Mrozek stwierdził, że np. w planie kontroli na 2016 r. była przewidziana kontrola kompleksowa. Na pierwszym posiedzeniu, na którym nastąpiło przystąpienie komisji do tej kontroli powinna być w protokole z tego posiedzenia odzwierciedlona informacja, że komisja przegłosowała powołanie zespołu w sprawie… . Wskazuje się co najmniej dwóch radnych. Po podjęciu uchwały przewodniczący na piśmie wskazuje przewodniczącego z podziałem obowiązków dla członków zespołu. Kolejny dokument, zgodnie ze Statutem, stanowi upoważnienie dla członków, którzy w imieniu komisji rewizyjnej dokonują czynności kontrolnych.
Radny M.Olejarz stwierdził, że bez tych dokumentów komisja uprawia sobie radosną twórczość.
Pan W.Mrozek stwierdził, że nie jest to zgodne ze Statutem.
Radny D.Kandefer ponowił wniosek o dostarczenie mu w jak najkrótszym terminie nagrań z posiedzeń komisji rewizyjnej z wyjaśnieniem, na którym nagraniu mówi się o powołaniu zespołu kontrolującego.
Radny M.Kieca stwierdził, że wg niego jest to „bicie piany”. Zapewnił, że na najbliższej komisji to, co powiedział radca prawny zostanie uwzględnione. Tak naprawdę wynika to być może z niedopatrzenia. Dwuosobowy zespół kontrolny spotkał się raz. Cała kontrola  do tej pory przebiegała w składzie trzy lub czteroosobowym. Zapewnia, że na najbliższej komisji rewizyjnej w ramach uchwalonego planu pracy na 2017 r. komisja wróci raz jeszcze do tych dokumentów.
Radny B.Buksak stwierdził, że wedle przytoczonego przez radcę prawnego tekstu Statutu jednym z warunków zaistnienia zespołów kontrolnych jest stworzenie uchwały komisji. Zatem jeżeli takowej uchwały nie ma to wszelkiego rodzaju czynności prawne, w  jego ocenie, wykonane przez ten zespół nie mają żadnego znaczenia prawnego. Radny zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy ma rację.
Pan W.Mrozek – radca prawny stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią radnego B.Buksaka skoro wytwarza je twór, który nie ma umocowania prawnego. Ponadto stwierdził, że to nie musi być dokument w formie odrębnej uchwały. Tłumaczył to radnym na spotkaniach komisji statutowej kiedy omawiana była część dotycząca komisji rewizyjnej. Statut bardzo konkretnie określa jakie czynności należy podjąć. Kontrolę kompleksową przeprowadzają zespoły, a zespoły powołuje komisja rewizyjna. Radca prawny kolejny raz przedstawił informację jakie czynności powinny być podjęte przed rozpoczęciem kontroli kompleksowej i co powinno znaleźć się w protokole komisji rewizyjnej. Statut wyraźnie określa procedury i należy je po prostu przestrzegać.
Radna E.Mercka-Szydło stwierdziła, że takie interpretowanie przepisów prawa, tj. to co mi pasuje to interpretują dla siebie, a to co mi nie pasuje interpretuje nie dla siebie, jest nie do przyjęcia. Nie rozumie dwoistej postawy radnego M.Kiecy. Kiedy pokazuje się radnemu Jego  popełniony błąd dot. pracującego, nieistniejącego zespołu kontrolującemu (brak jakichkolwiek dokumentów, które powinny znaleźć się w teczce komisji rewizyjnej w ubiegłym roku),  mówienie, że to się pojawi na końcu kontroli w I kwartale tego roku,  po wyjaśnieniach radcy prawnego wydaje się jasne. Chyba wszyscy zrozumieli przesłanie - nie powstał zespół kontrolujący, nie ma umocowania w przepisach i tworzenie historii po fakcie w wersji radnego wydaje się zabawną sytuacją – „stworzę coś kiedy już przeprowadziłem kontrolę”. Wydaje się, że taka interpretacja jest to niepoważne traktowanie radnych, funkcji, Burmistrza Miasta, wszystkich pracowników. Na jakiej podstawie członkowie komisji szli i kontrolowali.
Radny W.Gucz stwierdził, że bardzo ubolewa nad zaistniałą sytuacją. Minęły dwa lata kadencji i w dalszym ciągu przewodniczący komisji rewizyjnej nie wie co należy do Jego obowiązków. Było specjalne szkolenie nt. pracy komisji rewizyjnej, do pomocy jest radny M.Turoń, który był przewodniczącym komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji. Dziwi się, że radny M.Kieca z tej pomocy nie korzysta  oraz że nadal chce pełnić tę funkcję.
Radny M.Olejarz stwierdził, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Pani Przewodnicząca wspomniała o piśmie skierowanym do Niej przez radną M.Midor-Burak. Wniosek dot. pilnego uzupełnienia składu komisji rewizyjnej i uchwalenia planu pracy komisji na 2017r. Radny odczytał przedmiotowe pismo. Radny stwierdził, że w piśmie mówi się o planie pracy komisji. Nasuwa się więc pytanie, gdzie do stycznia 2017 była wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej. Radna jako wiceprzewodnicząca komisji miała obowiązek zadziałania w tej kwestii. Przewodniczący komisji ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w pracach komisji, ale było jeszcze trzech członków, którzy mogli pracować. Nie jest prawdą, że ustawa mówi, że ma być pięcioosobowy skład komisji rewizyjnej, reguluje to Statut Gminy. Ostanie zdanie pisma powinno być uwzględnione.
Radna M.Midor-Burak, odnosząc się do wypowiedzi radnego M.Olejarza stwierdziła, że cały czas była we właściwym miejscu i rzetelnie i sumiennie wykonywała swoje obowiązki. Jeżeli chodzi natomiast o plan pracy komisji rewizyjnej przewodniczący komisji zaproponował plan pracy, przesłał członkom komisji i naniosła swoje uwagi. W jej odczuciu komisja rewizyjna działa z naruszeniem, na to wskazywał nadzór prawny Wojewody Dolnośląskiego. W piśmie wskazywano, że ten stan naruszenia należy jak najszybciej naprawić. Jeżeli Klub Radnych nie deleguje swojego członka może to być każdy następny radny, który wyrazi na to zgodę. Jeżeli w ciągu 30 dni ten stan się nie zmieni 14 marca br. złoży pismo na ręce Przewodniczącej Rady i zrezygnuje z członkostwa w komisji rewizyjnej.
Radny M.Olejarz, w nawiązaniu do rzetelności przypomniał, że plan pracy komisji rewizyjnej został przedstawiony w styczniu, a powinien być przedstawiony do 15 grudnia. Mając świadomość tego, że jest się wiceprzewodniczącym komisji to już w listopadzie, mając na względzie problemy przewodniczącego, powinna się komisji zapalić czerwona lampka. Nie było teczki komisji, ani materiałów źródłowych, ani  planu pracy w obowiązującym terminie.
Radna J.M.Fabrycka stwierdziła, że na posiedzeniu wspólnym komisji Przewodnicząca Rady poinformowała, że pismo radnej M.Midor-Burak wpłynęło drogą mailową.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że również droga urzędową.
Radna J.M.Fabrycka stwierdziła, że o tym pani Przewodnicząca radnych nie poinformowała, więc kolejny raz okłamała radnych. Ponadto zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane Przewodniczącej Rady na poprzedniej sesji.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że złożyła pismo drogą urzędową. Nie mogła uczestniczyć we wspólnym posiedzeniu komisji w związku z czym przesłała pismo do Przewodniczącej Rady drogą mailową z prośbą o jego odczytanie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jeżeli chodzi o odpowiedź na zadane jej pytania poinformowała, że  czeka na sporządzenie protokołu z poprzedniej sesji, aby mogła się rzetelnie odnieść do zadanych jej pytań.
Radny M.Olejarz poinformował, że chciałby otrzymać protokół ze spotkania, które Przewodnicząca Rady zwołała jako posiedzenie komisji rewizyjnej. Chciałby odczytać jaka była dyskusja na tym spotkaniu odnośnie problemów komisji rewizyjnej. Ponadto prosił o sprostowanie wypowiedzi dot. tego, że jak nie działa komisja rewizyjna, to w zasadzie pan Burmistrz nie ma kontroli. Radny przypomniał, że są jeszcze inne organy kontrolne.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że jeżeli chodzi o protokół ze spotkania radny go nie otrzyma, ponieważ go nie ma.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem dlaczego nie ma protokołu ze spotkania, które pani Przewodnicząca zwołała.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie ma obowiązku sporządzania protokołu ze spotkania.
Radna E.Marecka-Szydło poinformowała, że organizowała spotkania z mieszkańcami i były z tych spotkań sporządzane protokoły.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy radna sporządzała protokoły z tych spotkań.
Radna E.Marecka-Szydło poinformowała, że tak, pisała te protokoły.
Radny M.Turoń stwierdził, że pani Przewodnicząca  zwołała posiedzenie komisji rewizyjnej, które z braku quorum się nie odbyło. Wobec tego z czego nie ma protokołu? Była to szczera  rozmowa z mieszkańcami, którzy przyszli.
Radna A.Mróz stwierdziła, że to faktycznie nie było posiedzenie komisji tylko przerodziło się to w spotkanie, na którym wypłynęło kilka wniosków. Te wnioski powinny być przelane na papier, jeżeli nie w formie protokołu, to przynajmniej w formie notatki. Było obecnych kilku radnych i reprezentanci mieszkańców.
Radny M.Turoń stwierdził, że najważniejszy wniosek dotyczył tego, aby teczka komisji rewizyjnej została uzupełniona i znalazła się w biurze Rady Miejskiej. Tak też się stało, teczka została uzupełniona i znajduje się w biurze Rady.
Radna A.Mróz stwierdziła, że jednym z wniosków był wniosek dot. zwołania sesji nadzwyczajnej dot. komisji rewizyjnej.
Radna J.M.Fabrycka  poinformowała, że w pewnym momencie powiedziano, że jest to forma spotkania, które ma być  spotkaniem naprawczym, próbą wyjścia z sytuacji jak jest. Jaki jest z tego ślad? Pani Przewodnicząca zorganizowała spotkanie, a gdzie są wnioski? Wszyscy zgadzają się z tym, że komisja rewizyjna jest bardzo ważną komisją. Radny M.Turoń stwierdził, że spotkanie to spowodowało, że protokoły z posiedzeń komisji zostały uzupełnione, że teczka jest do wglądu  w biurze Rady Miejskiej. I jest to najważniejsza konkluzja z dyskusji, która wówczas miała miejsce.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję na temat spotkania oraz komisji rewizyjnej.
Radny M.Kieca w nawiązaniu do projektu uchwały, który został wycofany z porządku obrad stwierdził, że jakość powietrza jest dla wszystkich bardzo ważna, ponieważ Kudowa jest uzdrowiskiem. Przygotowywany jest operat uzdrowiskowy, badania jakości powietrza. Radny poinformował o aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, która mierzy a następnie wysyła alerty o złym stanie powietrza. Otrzymał taki alert dot. Kudowy. Radny zwrócił się z pytaniem czy Urząd Miasta dostaje te alerty i ile ich było, czy Burmistrz Miasta wie o tej sytuacji. Otrzymał kolejny alert o bardzo złym stanie powietrza w mieście. Jest to bardzo niepokojące. Powinno się robić wszystko, aby powietrze w Kudowie było jak najczystsze.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że stacja badająca jakość powietrza znajduje się niedaleko ul. Kościuszki. Na bieżąco śledzone są wyniki pomiarów. Wyniki są owszem niepokojące, ale obserwuje się to nie tylko w Kudowie. Jest bezwietrzna pogoda stąd nasilenie smogu. Kiedy pojawi się ruch powietrza wyniki są zgoła odmienne. Jeżeli nie będzie systemowych zmian, to niewiele da się zrobić. Województwo Dolnośląskie nie ma na dzień dzisiejszy dostępnego programu, które pozwolą na sfinansowanie wymiany kotłów. Gmina przygotowuje się do gazyfikacji Słonego – części miasta, która  opalna jest paliwem stałym. Poza podejmowaniem stosownych uchwał, muszą za tym iść pieniądze, ponieważ nikt nikogo nie zmusi się do opalania gazem. Na pewno nad tym trzeba się pochylać,  o tym trzeba mówić i o tym rozmawiają gminy uzdrowiskowe. Należy o tym rozmawiać, jest to dla Kudowy sprawa niezmiernie ważna.
Radna M.Midor-Burak podziękowała radnemu M.Kiecy za zadane pytanie, którym zwrócił uwagę wszystkich na to, czym powinna zajmować się Rada Miejska w Kudowie-Zdroju. Właśnie emisja zanieczyszczeń, zdrowiem, edukacją. To jest dla wszystkich najważniejsze, natomiast koncentrowanie się czy pani Przewodnicząca sporządziła protokół z czegoś co się nie odbyło,  jest to sprawa nieistotna w obliczu spraw, którymi radni powinni się zajmować. Radna poinformowała, że wraz z panią Sekretarz Uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym stanu powietrza i uważa, że należy wziąć sobie do serca jak tę sprawę rozwiązali Czesi.
Pani Sekretarz poinformowała, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i radną Sejmiku. Zwrócono słusznie uwagę na fakt, że Czesi podjęli kilka przedsięwzięć na szczeblu rządowym, które spowodowały zmniejszenie niskiej emisji. Jednakże spoglądając na mapy zagrożeń związanych z czystością powietrza należy stwierdzić, że w Republice Czeskiej jest też jeszcze dużo miejsc, gdzie pojawia się zanieczyszczenie powietrza. Na uwagę zasługuje fakt, że Czesi podjęli się tego trudu na szczeblu rządowym, że uruchomiono pewne mechanizmy, które mają wspomagać mieszkańców w likwidacji niskiej emisji. Bez pieniędzy z zewnątrz, bez uruchomienia stosownych programów, działania gmin są skromne.
Radny W.Duś stwierdził, że problem jest w cenie gazu. Jeżeli gaz nie będzie tańszy, nie będzie preferencyjnych stawek dla odbiorców, to będzie duży problem. Dlatego też wnioskuje o zwiększenie kwoty dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na  dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Kudowa-Zdrój. Ponadto zwrócił się z wnioskiem o inne ustawienie stołu prezydialnego.
Radny W.Gucz zwrócił uwagę na fakt, że ogrzewanie gazowe jest bardzo kosztowne.  Gmina nie ma wpływu na ceny gazu, którą ustala PGNiG.

Salę obrad opuścił radny D.Kandefer. Na sali obrad obecnych jest 14 radnych.

Radny M.Turoń kolejny raz zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie uśnięcia lub naprawy markizy przy "Etcetera Resto Bar" w Parku Zdrojowym, która się załamała. Ponadto radny poinformował, że doszły go niepokojące słuchy dotyczące sytuacji w KZWiK sp. z o.o., czy problem został rozwiązany.

Salę obrad opuścili radny M.Kieca i B.Buksak. Na sali obrad obecnych jest 12 radnych.

Pani Wiceburmistrz odnosząc się do wniosków zgłoszonych  przez radnego M.Turonia na poprzedniej sesji poinformowała, że wniosek dot. usunięcia niecenzuralnego napisu z tablicy informacyjnej Kudowa-Zdrój, która znajduje się na wjeździe do miasta od strony Karłowa został zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o zniszczoną markizę przy "EtceteraResto Bar" w Parku Zdrojowym poinformowała, że są w kontakcie z właścicielami otrzymała obietnicę, iż zostanie to usunięte.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Radą Nadzorczą Spółki. Omawiany był plan finansowy spółki. Odbędzie się również kolejne Walne Zgromadzenie Wspólników. Na ostatnim posiedzeniu wspólników nie zatwierdzono planu finansowego na 2017 r., ponieważ jest kilka punktów bardzo ważnych dla spółki. Pierwsza sprawa dotyczy wynagrodzeń, pracownicy mówią, że za mało zarabiają i wskazują, że przez wiele lat nie było regulacji wynagrodzeń. Jeżeli ta regulacja nie nastąpi może być kłopot z pracownikami. Przy wnikliwej analizie okazuje się, że brak jest w spółce „mapy drogowej”, ponieważ zaczynają pojawiać się problemy ze sprzętem. Urządzenia na oczyszczalni będą wymagały gruntownych remontów albo też wymiany. Rozmawiano na temat pewnych posunięć, które pozwoliłyby na wskazanie kierunków dalszej działalności. Okazuje się nagle, że kondycja KZWiK sp. z o.o. nie jest dobra. Nie jest tragicznie, ale jest źle. Starano się, aby nie zmieniać cen wody i ścieków Jednakże wspólnik i sami pracownicy mówią, że się nie da. Zbyt dużo urządzeń wymaga wymiany, zbyt dużo parku maszynowego jest w stanie bardzo złym. Nie należy rozumieć, że jedynym antidotum jest zmiana cen wody i ścieków. Należy zastanowić się na rozwiązaniami strukturalnymi, czyli planem rozwoju spółki. Sesja  poświęcona KZWiK sp. z o.o. oraz nowej taryfie planowana jest na 6 marca br.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że jak wszyscy wiedzą ustawa dekomunizacyjna nakłada na  Radę Miejską obowiązek zmiany nazw ulic. Wystąpiono do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o wskazanie nazwy ulic, które wymagają zmiany. Otrzymano informację, że dotyczy to ulic Buczka i Marchlewskiego. Pojawiają się różne sygnały dotyczące zainteresowania tą kwestią. Poinformował, że otrzymał informację, że trzy Stowarzyszenia działające w Kudowie zajęły się tą sprawą i mają pewne propozycje oraz że na 28 lutego br. na godz. 17 zaprasza mieszkańców oraz radnych na spotkanie, na którym odbędą się rozmowy dotyczące zmiany nazwy tych ulic.
Burmistrz Miasta poinformował, że zapoznał się korespondencją Zarządów trzech Stowarzyszeń tj. Stowarzyszenia Kudowianie – pan K.Sadowski, Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój – pani A.Potoczna i Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa- pani M.Midor-Burak dot. przekazania protokołu badania opinii mieszkańców ul. Buczka w sprawie zmian nazwy ulicy. Protokół zawiera wnioski, o których realizację wnoszą w/w Stowarzyszenia uwzględniając wolę mieszkańców. W piśmie proponuje się, by ul. Buczka nosiła nazwę ul. Pogodnej. Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że protokół badania opinii mieszkańców został podpisany również przez radnego W.Dusia.
Głos zabrała radna M.Midor-Burak poinformowała, że było to ogólnodostępne. Poinformowała, że protokół podpisał radny W.Duś, ponieważ był członkiem komisji, która przeprowadziła badanie opinii mieszkańców. Wnioski, o których mowa w protokole Zarządy Stowarzyszeń złożyły w imieniu mieszkańców.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu J.Komorowskiemu, który poinformował, że mieszkańcem Kudowy-Zdroju jest od lipca 2016 r. Wg zapisów ustawy, która weszła w życie 2 września 2016r. do obowiązku rady należy przeprowadzenie tego, co się wiąże z tą zmianą, a zwłaszcza potem decyzja. Chciałby podzielić się swoimi uwagami, patrząc na działania, a raczej na brak działania rady oraz na działania niektórych radnych np. radnej M.Midor-Burak. Jest tu jakiś dualizm, jakaś dysharmonia i brak konsekwencji. Z jednej strony pani M.Midor-Burak, jako radna i radni nie zajmują się tym od 2 września, czekając nie wiadomo na co. Jako radna nie zajmuje się sprawą, ale ze względu na to, że startowała do tego, żeby zostać radną, czyli wykazała się wielką aktywnością obywatelską, jako nie radna lecz jako obywatelka, członkini stowarzyszenia i przyjaciółką innych stowarzyszeń jednak się tą działalnością zajmuje. Jest to co najmniej dziwne. Pan J.Komorowski stwierdził, że zależy mu na tym, aby pan Burmistrz, czując się odpowiedzialnym, rozpoczął rozmowy na temat zmiany nazwy ulicy Buczka. Zależy mu na tym, aby następnie zostało przygotowane i przeprowadzone coś, co się będzie nazywało procedurą związaną ze zmianą nazwy ulicy. Jest w tej ulotce coś, co go niepokoi, ponieważ jest wiele nazw, ale tylko jedna nazwa jest napisana wytłuszczonym drukiem. Oczywiście ta nazwa wg plebiscytu przygotowanego przez 3 Stowarzyszenia zyskała największy poklask. Zapytano tylko mieszkańców ul. Buczka. O zmianę nazwy ulic należałoby zapytać wszystkich mieszkańców. Dobrze byłoby, aby jedna z tych ulic miała nazwę związaną z pierwszym odzyskaniem niepodległości np. Ignacego Paderewskiego, aby nie mówić i myśleć tylko o tej jednej ulicy, ale o dwóch ulicach i aby o nazwie tych dwóch ulic mogli wypowiedzieć się ci, którzy po tych ulicach chodzą, jeżdżą czyli wszyscy mieszkańcy miasta.
Radna M.Midor-Burak odnosząc się do wypowiedzi pana J.Komorowskiego, który zarzucił jej m.in. dualizm stwierdziła, że to, że jest radną Rady Miejskiej i to, że reprezentuje Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa nie wchodzi w sprzeczność. Może reprezentować „trojanizm”, „kwartalizm” masę różnych rzeczy byleby działać obywatelsko na rzecz miasta Kudowa-Zdrój. To mieszkańcy miasta mają zadecydować, a Stowarzyszenia wyszły z takiego klucza, że w szczególności należy zwrócić uwagę na mieszkańców tejże ulicy. Mieszkańcy może już nie chcą tych nazw politycznych, patriotycznych. Dla jednego będzie Buczek złą nazwą, dla innego kto inny. Może należy uszanować wolę idąca w kierunku, że mieszkańcy sobie życzą dobrej woli, spokoju, radości.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni jesienią pochylali się już nad problemem zmiany nazwy ulicy. Wypracowano wówczas wniosek, aby przeprowadzić konsultacje przede wszystkim wśród mieszkańców ul. Buczka, żeby to głównie oni wypowiedzieli się w temacie. Burmistrz Miasta na wniosek odpowiedział, że stosowne konsultacje będą  przygotowane i przeprowadzone na początku bieżącego roku.  Stąd zebranie z mieszkańcami, na które pan Burmistrz zaprasza.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Miklas, która odnosząc się do zmiany nazwy ulicy Buczka stwierdziła, że należy zaczekać na spotkanie, które organizuje pan Burmistrz. Wtedy okaże się co na ten temat mają do powiedzenia mieszkańcy tej ulicy. Sondaż, który przeprowadziły 3 Stowarzyszenia jest jakąś opinią, odniesieniem się do sprawy, ale powinni zdecydować mieszkańcy ul. Buczka. Ponadto zgłosiła wniosek, aby radna M.Midor-Burak skierowała pismo do Starosty Powiatu Kłodzkiego, który ustala dyżury aptek. W ostatnią niedzielę wszystkie apteki w Kudowie były nieczynne. Najbliższa czynna apteka była w Szczytnej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przyjmuje ten wniosek do realizacji.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu L.Nakonecznemu, który zwrócił się z prośbą, aby radni i Urząd Miasta przekazali środki finansowe na młodzież. Środki te pozwolą na korzystanie np. z hali sportowej. Prosi, żeby nie zapominać o młodzieży.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że problem ten poruszany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pojawił się wniosek, aby zorganizować zajęcia siatkówki dla młodzieży i padła odpowiedź, że takie zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środy w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Stolarzowi, który poinformował, że dokonał przeglądu teczek komisji rewizyjnej na podstawie § 110, 111 i 112  Statutu Gminy. Na poprzedniej sesji zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Rady, czy sporządziła informacje nt. nieformalnego spotkania, które miało być posiedzeniem komisji rewizyjnej. Pani Przewodnicząca wszystkim tj. radnym i mieszkańcom oświadczyła, że jest to w teczce. Sprawdził i nie ma żadnej informacji. Ma prośbę do Burmistrza Miasta, aby w teczkach komisji nie było możliwości dokładania czy wyciągania dokumentów. Ponadto poinformował, że na podstawie § 86 Statutu Gminy kontrola kompleksowa  powinna trwać nie dłużej niż 21 dni. Po zakończeniu kontroli w ciągu 2 tygodni powinna być sporządzona informacja na temat przebiegu kontroli i jej efekty. Stwierdził, że przeglądał teczki i tego nie ma. Są tylko lakoniczne informacje. Komisja powinna zmienić styl pracy, ponieważ bez tego nawet uzupełnienie składu komisji niczego nie zmieni. Przyjęty plan pracy komisji na 2017 r. jest wg niego bublem prawnym. Zwrócił się z pytaniem do radnej M.Midor-Burak, czy wszystkie sprawozdania z kontroli, wszystkie pisma z odbytych posiedzeń komisji rewizyjnej są już włożone do teczki czy nie.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że protokoły z posiedzeń komisji przygotowuje przewodniczący komisji rewizyjnej, którego nie ma, więc nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Pan K.Stolarz zwrócił się do Przewodniczącej Rady z prośbą, aby odpowiedziała mu na pytanie dlaczego go okłamała, dlaczego okłamała mieszkańców. Nie pozwoli sobie, żeby Przewodnicząca Rady jako osoba funkcyjna okłamywała mieszkańców.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że notatka służbowa została przez nią sporządzona i znajduje się w biurze Rady Miejskiej.
Radny M.Olejarz zwrócił z pytaniem do pana K.Stolarza, czy mówi o spotkaniu, które odbyło się 12.01.2017 r. Jeżeli tak, to przecież wcześniej pani Przewodnicząca powiedziała, że nie ma protokołu ani nawet notatki.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na ostatniej sesji powiedziała, że jest sporządzona notatka służbowa. Nie ma protokołu.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z wnioskiem o zakończenie dyskusji na ten temat. Należy iść w kierunku rozmów merytorycznych. Jest to ważna sprawa i przychyla się do tego, co mówi pan K.Stolarz, ale czy trzeba to robić na sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu P.Malczewskiemu, który zwrócił się z pytaniem, czy nie należałoby zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu poprzez odwołanie obecnej komisji rewizyjnej i powołanie nowej komisji rewizyjnej.
Radna M.Midor-Burak kolejny raz poinformowała, że złożyła na ręce Przewodniczącej pismo i jeżeli ten stan się nie zmieni, to zrezygnuje z członkostwa w komisji rewizyjnej. Być może jej rezygnacja, o którą w szczególności zabiega radny B.Buksak, wpłynie na to, że komisja rewizyjna zostanie na nowo powołana.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu A.Gomółce, który odnosząc się do komisji rewizyjnej stwierdził, że ta sytuacja trwa od kwietnia. Problem jest jeden, który nie był poruszany. W komisji rewizyjnej jest radny M.Turoń, który ma doświadczenie i próbował wpływać na radnego M.Kiecę i pomagać mu w prowadzeniu komisji. Radny M.Kieca po prostu nie ma doświadczenia. Wg niego należałoby zmienić przewodniczącego komisji na kogoś, kto ma doświadczenie.

W trakcie wypowiedzi pana A.Gomółki salę obrad opuścił radny M.Turoń. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych.

Ad.8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXI/17 z dnia 17 lutego 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2017 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż