Protokół nr XXXIII/17 z dnia 27 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII/17
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 marca 2017 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1630

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła XXXIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitała gości przybyłych na sesję, Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Wiktor Gucz                   - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXX/17 z dnia 27.01.2017 r. i nr XXXI/17 z dnia 17.02.2017 r.
4.    Informacja Komendanta Straży Miejskiej, Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej oraz Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
5.    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
a)    określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
b)    przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2016,
c)    przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
d)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych ludności,
e)    kontynuacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003 na lata 2013-2016”,
f)    dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
g)    ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli,
h)    ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa–Zdrój,
i)    określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Kudowa–Zdrój, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
j)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
7.    Wolne wnioski – zapytania.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
W związku z tym, że nie zgłoszono wniosków do proponowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXXIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 27.03.2017 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXX/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.01.2017 r.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było       -  14 radnych

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemienek, T.Żulińska.
Protokół nr XXX/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.01.2017 r.  został przyjęty jednogłośnie.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXXI/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17.02.2017 r.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było      -   14 radnych

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemienek, T.Żulińska.
Protokół nr XXXI/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 17.02.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4)

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu A.Sidorowicz-Radzikowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji, który poinformował, że 20.03.2017r. na terenie Kudowy-Zdroju miało miejsce przestępstwo potocznie nazywane kradzieżą, oszustwem na wnuczka. Są to przestępstwa o ogromnych stratach, zwłaszcza tych, których to dotknie. W tym przypadku była to kwota 21.000 zł. Stwierdził, że są oszustwa ponieważ policjanci nie dzwonią do osób, które są ofiarami wypadków, nie wyciągają od nich pieniędzy tytułem obietnicy tzw. załatwienia tej sprawy. Policja tak nie działa, to zawsze są przestępstwa. Podziękował policjantom z Kudowy-Zdroju, którym potrzebnych było kilka godzin na znalezienie sprawcy oraz Straży Miejskiej - wykorzystany został system monitoringu miejskiego po to żeby ustalić sprawcę. Sprawa nie była prosta, bowiem sprawcą okazał się mieszkaniec Jeleniej Góry. Człowiek ten został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Jest to sukces policji natomiast mówi o tym, żeby przestrzec przed takimi sytuacjami. Takie telefony są to po prostu próby wyłudzenia pieniędzy. W tym przypadku udało się skutecznie zadziałać, zatrzymano sprawcę i odzyskano część pieniędzy. Pan A.Sidorowicz-Radzikowski wyróżnił 4 policjantów z komisariatu policji w Kudowie- Zdroju tj. S.Mazura, J.Ciurę, J.Sypka i M.Grzeszczaka oraz pogratulował sukcesu.
Następnie głos zabrał Pan K.Baran – Komendant Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju, który stwierdził, że Kudowa-Zdrój jest miastem bezpiecznym. W ubiegłym roku odnotowano 68 zdarzeń kryminalnych typu kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, bójka, pobicie. Udaje się tak pracować, aby reagować na te zdarzenia. Na początku roku odnotowano wzrost zdarzeń kategorii kradzież z włamaniem. Udało się zatrzymać sprawcę, który na podstawie wyroku Sądowego został aresztowany. Zwiększyła się niewiele liczba kradzieży, które dotyczą głównie pensjonatów czy hoteli i wynikają najczęściej z nieuwagi gości przebywających w Kudowie. Najbardziej cieszy fakt, że na terenie Kudowy praktycznie nie dochodzi do zdarzeń kategorii rozbój, wymuszenie rozbójnicze, bójka, pobicie, uszkodzenie ciała. Są to marginalne zdarzenia, w ubiegłym roku nie odnotowano żadnego rozboju. Odnotowano 4 uszkodzenia ciała, 1 bójkę, 5 uszkodzeń mienia. Najczęściej udaje się zatrzymać sprawcę takich zdarzeń. Bardzo dużo zdarzeń udaje się wykryć dzięki monitoringowi miejskiemu. W ubiegłym roku udało się zwiększyć o 87 ilość patroli na terenie Kudowy-Zdroju. Liczy na to, że w roku bieżącym będzie jeszcze więcej, ponieważ stan etatowy komisariatu został praktycznie uzupełniony. Liczy również na to, że obiecane przez niego patrole piesze pojawią się na terenie miasta. W ubiegłym roku wprowadzono program „Dzielnicowy bliżej ludzi” i będzie ich widać również w terenie. W 2015 r. na terenie Kudowy było 1695 służb, w 2016r. – 1782. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym niestety w ubiegłym roku odnotowano wzrost wypadków drogowych. W 2015 r. było 5 takich zdarzeń, natomiast w 2016 r. było ich 8 - w tym zginęły 2 osoby. Niestety 2016 r. jeżeli chodzi o te zdarzenia dotknął teren całego powiatu. Komendant Powiatowy Policji wdrożył program mający na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu kłodzkiego. Kudowa-Zdrój uczestniczy w tym programie, policjanci pełnią służbę na drogach, kontrolują pojazdy. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe w 2016 r. odnotowano ich 15. W ramach działań prewencyjnych prowadzony jest program „Alfa” skierowany do wszystkich oddziałów przedszkolnych i szkolnych na terenie Kudowy-Zdroju i Lewina Kłodzkiego. Przedstawiany jest uczniom i nauczycielom sposób zachowania się podczas zdarzenia terrorystycznego. Stwierdził, że wg niego Kudowa-Zdrój jest miastem bezpiecznym, najbezpieczniejszym w powiecie kłodzkim.
Radny M.Kieca poinformował, że uchwalono budżet gminy na 20017 r. i zaplanowano w nim kwotę 25.000 zł na dofinansowanie ewentualnego zakupu samochodu dla policji. Rodzi się tutaj pytanie jak wygląda sprawa taboru, czy rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie i najważniejsze pytanie, czy jeżeli Rada zdecyduje się na przekazanie tych środków pan Komendant zagwarantuje, że ten samochód będzie pełnić służbę w komisariacie Kudowie-Zdroju.
Głos zabrał pan A.Sidorowicz-Radzikowski, który poinformował, że dysponuje 69 pojazdami rozdysponowanymi po komisariatach policji. Niestety duża część tych pojazdów tj. około 1/3 są to samochody, które mają wiele lat w służbie i idące w setkach tysięcy kilometrów przebiegi. Sukcesywna wymiana samochodów jest potrzebna i konieczna. Cieszy się, że radni zaplanowali w budżecie gminy takie środki. Trudno dać gwarancję, że ten samochód będzie jeździł tylko w Kudowie. To będzie radiowóz zakupiony do komisariatu w Kudowie, ale będzie jeździł też po terenie gminy Lewin Kłodzki. Natomiast trzeba wiedzieć, że w sytuacji kiedy w Kudowie było źle jeździły tu radiowozy z Bystrzycy, Kłodzka czy Lądka. Jeżeli zdarzy się coś takiego, że samochód zakupiony do Kudowy będzie musiał pojechać do Nowej Rudy to po prostu pojedzie. Samochód będzie na stanie jednostki w Kudowie-Zdroju jednak nie może zagwarantować, że samochód na jakiś czas nie zostanie oddelegowany do innej jednostki.
Radny M.Olejarz zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości załatwienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad sprawy ustawienia  na drodze wylotowej z Kudowy-Zdroju w kierunku Dusznik-Zdroju znaku „zakaz wyprzedzenia przez samochody ciężarowe powyżej 3,5 t”. Taki znak stoi  na drodze wylotowej z Dusznik -Zdroju do Kudowy.
 Głos zabrał pan A.Sidorowicz-Radzikowski, który stwierdził, że mocy sprawczej policja ma tyle, że opiniuje ustawienie takich znaków. Każda zmiana organizacji ruchu opiniowana jest przez policję, policja może też wnioskować o zmianę organizacji ruchu. Zwróci się do Naczelnika Ruchu Drogowego o przenalizowanie tej sprawy i udzieli pisemnej odpowiedzi.
Radny M.Kieca, który stwierdził, że Kudowa leży po drugiej stronie kotliny. Bolączką jest to, że często droga krajowa nr 8 na wysokości Zielonego Ludowego jest zablokowana po pierwszych opadach śniegu. Tak też dzieje się przy kolizjach drogowych. Wiąże się to bezpośrednio z bezpieczeństwem – sprawa dojazdu Państwowej Straży Pożarnej, dużego sprzętu z Kłodzka, czy też innych służb ratunkowych. Radny poruszył też kwestię tablicy informacyjnej stwierdzając, że nie widzi w sensu informowania kierowcy o warunkach drogowych na szczycie góry. W ubiegłym roku złożono do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wniosek, aby takie tablice ustawić parę kilometrów niżej z jednej i drugiej strony drogi, aby przestrzec kierowców tirów o ewentualnym utrudnieniu, zablokowaniu drogi. GDDKiA odpowiedziała niestety, że takiej potrzeby nie widzi. W związku z tym zwrócił się z pytaniem ile razy w ciągu ostatnich 5 lat ta droga była zablokowana i na jak długo oraz z jakich względów. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Radny uważa, że ustawienie takich tablic wpłynie na poprawę drożności drogi, a co za tym idzie na poprawę bezpieczeństwa.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy wzorem lat ubiegłych i w tym roku można liczyć na wsparcie w sezonie letnim naszego komisariatu o dodatkowe oddziały.
Pan K.Baran poinformował, że skierowany zostanie wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji o przydział sił wsparcia (funkcjonariusze prewencji).
Radny W.Duś poinformował, że w ubiegłym roku Rada rozmawiała o ewentualnym przeznaczeniu dodatkowych środków dla funkcjonariuszy kudowskiego komisariatu na ekstra zlecone prace związane z bezpieczeństwem w okresie wakacyjnym. Czy takie rozwiązanie jest możliwe, czy byłaby taka możliwość, żeby Rada zastanowiła się nad ewentualnym zabezpieczeniem środków w budżecie gminy na przyszły rok na ten cel?
Głos zabrał pan A.Sidorowicz-Radzikowski, który stwierdził, że w policji funkcjonują tzw. służby ponadnormatywne. Wiele gmin z terenu powiatu podpisuje stosowne porozumienia z Komendą Wojewódzką. Rada może przeznaczyć w swoim budżecie określoną kwotę na to, żeby takie służby sfinansować. Policjanci z lokalnego komisariatu w ramach wolnych dni mogą te środki wykorzystać. Komendant decyduje ile będzie tych służb, w jakim okresie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że ważną informacją dla wszystkich jest to, że komisariat w Kudowie-Zdroju został już skompletowany, wszystkie wolne etaty są zapełnione. Dobrą informacją jest też to, że policjantami zostają mieszkańcy Kudowy-Zdroju, co ze względów bezpieczeństwa jest dosyć istotne.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że w nawiązaniu do wypowiedzi radnego dot. opadów śniegu, warto wspomnieć o porozumieniu, które funkcjonuje pomiędzy policją nachodzką a policją powiatową. Zdarzyło się, że samochody ze strony czeskiej były zatrzymywane przed wjazdem do Nachodu jak również przed Kłodzkiem po stronie polskiej. Jest monitoring takich sytuacji. Jeżeli chodzi o zaangażowanie samorządu Burmistrz Miasta stwierdził, że podtrzymuje swoją deklarację dot. wzmocnienia kadrowego naszego komisariatu na sezon wakacyjny. Jest to skuteczne i sprawdzało się w latach poprzednich. Podziękował za działania policji w Kudowie-Zdroju. Jest to bardzo ważne, ponieważ Kudowa to miasto uzdrowiskowo – turystyczne.
Burmistrz Miasta oraz pani Wiceburmistrz Miasta wręczyli podziękowania za współpracę  Komendantowi Powiatowemu Policji oraz Komendantowi Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosy panu P. Rogalskiemu przedstawicielowi Straży Granicznej  Oddział Nadodrzański Placówka w Kłodzku. Placówka obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym 5 powiatów. Jest to bardzo rozległy obszar, prawie 80% działań odbywa się na terenie powiatu kłodzkiego. Głównymi rzeczami, którymi się zajmują są przede wszystkim sprawy imigracyjne. Są policją imigracyjną, mają do czynienia z imigracją, nielegalnym pobytem, nielegalnym przemieszczaniem się cudzoziemców wewnątrz strefy Schengen jak również z wykonywaniem i powierzaniem pracy cudzoziemcom niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ostatnim, dość istotnym obszarem działania jest posiadanie, dystrybucja towarów, które objęte są obowiązkiem posiadania polskich znaków akcyzy skarbowej. Naturalne szlaki komunikacyjne, ukształtowanie terenu wymuszają działania tam gdzie są cudzoziemcy. Przede wszystkim jest to droga krajowa nr 8 – działanie straży granicznej rozpoczyna się w Kudowie kończy się w Łagiewnikach. Są to też drogi nr 33, 46 oraz niewielka część autostrady. Ponad 60% zaangażowania straży granicznej to jest aktywność na drodze krajowej nr 8, z czego co najmniej 55% jest na terenie gminy Kudowa-Zdrój. W roku 2016 placówka wystawiła samodzielnie ponad 890 patroli oraz 190 patroli z innymi służbami oraz ponad 60 patroli z partnerami ze strony czeskiej. Przeprowadzono również 49 kontroli legalności zatrudnienia. W tych 49 przypadkach 44 były z naruszeniem prawa. W lipcu ubiegłego roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tymczasowo przywrócono kontrole graniczne. Wszystkie osoby, które przemieszczały się przez granicę państwową były kontrolowane w sposób celowany i zgodnie z analizą ryzyka. W tym czasie skontrolowano ponad 2.000 pojazdów, 4.500 osób. W ramach tego miesiąca zatrzymano na granicy 15 cudzoziemców, 4 odmówiono prawa wjazdu oraz zrealizowano 11 zleceń – jest to realizacja pewnego zapisu, który funkcjonuje w systemach informatycznych np. zatrzymanie dokumentów, wskazanie miejsca pobytu, zatrzymanie osoby i doprowadzenie do Sądu czy prokuratury. Poinformował, że straż graniczna jak również partnerzy po stronie czeskiej nie mieli na objętym działaniem odcinku granicy incydentów z imigrantami z Syrii, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dla placówki straży granicznej docelową grupą są Ukraińcy oraz obywatele dawnego Związku Radzieckiego, którzy poruszają się drogą krajową nr 8 celem wykonywania pracy na zachodzie Europy. Wadą prawną jaką obarczona jest ich podróż jest nieposiadanie właściwego tytułu pobytowego. Zatrzymano też 53 obywateli Polskich poszukiwanych przez krajowe organa sądownicze czy ścigania. Jeżeli chodzi natomiast o zwalczenie przestępczości, zatrzymywany towar są to wyroby akcyzowe np. papierosy, alkohol. Zatrzymują też środki narkotyczne – w ubiegłym roku było to ponad 3,5 kg. Ujawniają też przypadki posługiwania się sfałszowanymi dokumentami – w ubiegłym roku 8 przypadków. Ponadto poinformował, że przy współudziale policji w Ząbkowicach Śl. zarekwirowano prawie 4.600 krzaków konopi indyjskich, 12 t krajanki tytoniowej i dwie profesjonalne linie przeznaczone do przetwarzania tego tytoniu na gotowe wyroby, które trafiałby na polski rynek bez znaków akcyzy. Straż graniczna współpracuje z wieloma instytucjami np. z Parkiem Narodowym Gór Stołowych, policją, policją czeską. Współpracę tę bardzo sobie chwalą, nigdzie ta współpraca nie układa się tak dobrze jak z gminą Kudowa-Zdrój. Zawsze mogą liczyć na wsparcie, od wielu lat korzystają ze wsparcia finansowego, ale też ze wsparcia przy realizacji wielu prostych spraw, załatwieniu uzgodnień itp.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że kudowski samorząd również ze strażą graniczną ma podpisane porozumienie o współpracy. Jest niezmiernie zadowolony z tej współpracy, jak również ze współpracy z policją, państwową strażą pożarną czy służbami weterynaryjnymi. Te różne działania powodują, że można powiedzieć, że w Kudowie żyje się bezpiecznie, żyje się dobrze.
Burmistrz Miasta oraz pani Wiceburmistrz Miasta wręczyli przedstawicielom Placówki Straży Granicznej w Kłodzku podziękowania za dotychczasową współpracę deklarując jednocześnie jej dalszą kontynuację.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu J.Chodorowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Państwowe Straży Pożarnej, który na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję poświęconą sprawom bezpieczeństwa. W ubiegłym roku na terenie powiatu odnotowano 3270 interwencji, było to o jednak mniej o 821 interwencji w stosunku do roku 2015. Było to spowodowane przede wszystkim w miarę dobrą pogodą. W Kudowie-Zdroju odnotowano spadek interwencji o 24. Odnotowano 40 pożarów, 90 miejscowych zagrożeń (wypadki i różnego rodzaju zjawiska nieprzewidziane np. zawalenie drzewa) oraz 8 fałszywych alarmów. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej do działań ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżała 153 razy, jednostka OSP Kudowa-Zdrój – 20 razy, jednostka OSP Słone 12 razy, jednostka OSP Brzozowie 2 razy. Kudowa-Zdrój jest uzdrowiskiem. Jest tu wiele sanatoriów, pensjonatów, hoteli i na tym skupiają się działania Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzone są cykliczne kontrole. W ubiegłym roku takich kontroli przeprowadzono ponad 48 w obiektach sanatoryjno-wczasowych, hotelach itd. Wydano 45 decyzji administracyjnych, które mówią o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych. Należy także wspomnieć działaniach straży pożarnej na drodze krajowej nr 8 (wypadki), która jak już mówiono robi się ciasna i bardzo niebezpieczna. Można powiedzieć, że straż pożarna pożarami zaczyna zajmować się coraz mniej a częściej zajmuje się wypadkowością i zdarzeniami zewnętrznymi, pogodowymi. Obecnie 40% interwencji to pożary, a 60% to inne zdarzenia. Kudowa-Zdrój jest miejscem bezpiecznym mimo, że jest tak dużo obiektów sanatoryjno – wczasowych i hotelowych. To bezpieczeństwo jest zauważalne, ponieważ obiekty chronione są w sposób elektroniczny czyli posiadają tzw. monitoring przeciwpożarowy. Każdy obiekt ma właściciela, który o niego dba. Są to naczynia połączone, bezpieczeństwo poprawia się z roku na rok. Mieszkańcy i wczasowicze powinni się w Kudowie-Zdroju czuć bezpiecznie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie operacyjne należy powiedzieć, że są na terenie Kudowy cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej. Jedna z nich przoduje, jest dobrze zorganizowana – jest to jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój Czermna. Jest to jednostka znajdująca się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Jest to bardzo istotne, ponieważ z budżetu państwa płyną dodatkowe środki finansowe na utrzymanie i funkcjonowanie tej jednostki. Z punktu widzenia operacyjnego powinna w Kudowie być jeszcze jedna jednostka, która znajdowałaby się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ze strony Państwowej Straży Pożarnej  nie ma żadnych przeszkód i przeciwskazań żeby taka jednostka nie zafunkcjonowała na terenie gminy Kudowa-Zdrój. To od władz gminy zależy czy powstanie druga jednostka. Należy pamiętać, że jednostka Państwowej Straży Pożarnej oddalona jest od Kudowy o 40 km. Jest do dyspozycji w tej sprawie, jeżeli będzie chęć ze strony gminy wspólnie zostanie przygotowane wystąpienie do Komendanta Głównego PSP. Stwierdził, że współpraca Państwowej Straży Pożarnej z czterema jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej układa się bardzo dobrze, relacje są poukładane, a jest to bardzo istotne przy działaniach ratowniczo-gaśniczych kiedy trzeba działać szybko. Jednocześnie podziękował za tę wzorową współpracę, za mądre podejmowanie decyzji na rzecz bezpieczeństwa. Jeżeli są jakieś problemy, to jako jednostka Państwowej Straży Pożarnej jest do dyspozycji, by wspólnie te problemy rozwiązywać. Straż jest służbą i ma służyć  społeczeństwu, samorządom.
Radny M.Kieca stwierdził, że często w powiecie odbywają się duże wspólne ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej czy GOPR. Zwrócił się z prośbą, aby rozważyć możliwość zorganizowania takich ćwiczeń na terenie gminy Kudowa-Zdrój - np. wypadek masowy z udziałem  autobusu.
Pan J.Chodorowski stwierdził, że sprawa jest załatwiona. Takie ćwiczenia są organizowane – ostatnio w Polanicy oraz na drodze nr 8 na odcinku Polanica – Szalejów. Ćwiczenia odbędą na terenie gminy Kudowa-Zdrój. Będzie liczył na pomoc gminy w ich zorganizowaniu.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy nadal jest możliwe, aby do zdarzeń ratowniczo – gaśniczych przyjeżdżała straż pożarna z Czech, która jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt oraz jest zdecydowanie bliżej niż straż z Kłodzka.
Pan J.Chodorowski poinformował, że jest taka możliwość. Są podpisane stosowne porozumienia ze stroną Czeską na wypadek dużych działań ratowniczych. Możemy liczyć na ich pomoc i wsparcie.
Pani I.Biernacik zwróciła się z pytaniem czy w przypadku fałszywych alarmów wszczynane są postępowania wyjaśniające, czy sprawcy takich alarmów są obciążani za taką akcję.
Pan J.Chodorowski poinformował, że takie przypadki się zdarzają i zgłaszane są na policję, do prokuratury. Jeżeli osoba taka zostanie ujawniona to ponosi odpowiedzialność. Z wykrywalnością jest różnie, natomiast odnotowuje się spadek fałszywych alarmów.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że współpraca Państwowej Straży Pożarnej i gminy wychodzi jednej i drugiej stronie na dobre. Poinformował, że zakończono spotkania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP w Kudowie-Zdroju. Ostatnie spotkanie odbyło się w jednostce w Czermnej i rzeczywiście należy stwierdzić, że jest to jednostka, która zasługuje na wyróżnienie. Przy okazji chciałby przekazać cieple słowa od druhów ochotników skierowane pod adresem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Nie byłoby tych druhów, tych jednostek gdyby nie było takiego entuzjazmu i takiego zainteresowania Państwowej Straży Pożarnej.
Burmistrz Miasta oraz pani Wiceburmistrz Miasta wręczyli Komendantowi Powiatowemu Państwowej   Straży Pożarnej w Kłodzku podziękowania za dotychczasową współpracę.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu Z.Królowi – Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, który odniósł się do kwestii zwalczania grypy ptaków na terenie województwa dolnośląskiego. Kudowa-Zdrój jest miejscem szczególnym, ponieważ właśnie tutaj wyznaczono pierwsze ognisko grypy ptaków w 2017 r.  i niestety nie ostatnie. Podkreślił, że działania służb weterynaryjnych żeby było skuteczne musi być wspomagane przez władze gminy i przez służby, które są reprezentowane na dzisiejszej sesji. Na Dolnym Śląsku wyznaczono w sumie 6 ognisk. W ciągu kilku dni przestały istnieć dwie duże fermy w obsadzie kur ponad 200.000 szt. Jedna ferma gęsi reprodukcyjnych – ponad 22.000 szt. i jedna ferma kaczek – 80.000 szt. To wszystko wygenerowało koszty rzędu 13 mln zł. Zagrożenie na terenie gminy Kudowa-Zdrój nie było tak duże z tego względu, że nie ma tutaj gospodarstw komercyjnych, zakładów które mogłyby być objęte restrykcjami poprzez wprowadzenie obszaru zagrożonego i zapowietrzonego. Niemniej jednak wszystkie procedury, które musiały być wdrożone i wszystkie służby, które były w to zaangażowane musiały być w takim samym stopniu zaangażowane  zarówno  w Oleśnicy, Trzebnicy jak i w Kudowie. W tym miejscu chciałby podkreślić bardzo dobrą współpracę wszystkich służb. Współpraca w Kudowie odbyła się bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Pan Z.Król podziękował władzom miasta, wszystkim służbom, a także mieszkańcom za wyrozumiałość, za to że byli cierpliwi i rozumieli wszelkie prowadzone działania. Poinformował, że stan zagrożenia do końca nie minął. Widać już pewne oznaki stabilizacji. Nie ma już nowych ognisk, niemniej jednak ten stan gotowości wciąż trwa. Jeżeli tylko zajdą okoliczności sprzyjające restrykcje zostaną uchylone.
Pan Z.Król na ręce Burmistrza Miasta złożył serdeczne podziękowania dla Rady Miejskiej wszystkich służb, które były zaangażowane w działania oraz przekazał Medal Inspekcji Weterynaryjnej, w którym zawarta jest sentencja „Sanitas Animalium Pro Salute Homini” czyli  „Przez zdrowie zwierząt do  zdrowia ludzi”. Jest to kwintesencja misji, którą pełnią wszyscy lekarze weterynarii.
Radny M.Kieca stwierdził, że wirusy nie znają granic. Na terenie Dolnego Śląska było 6 ognisk. Czy strona czeska była od razu powiadamiana i czy do nas również spływają informacje o tego typu zagrożeniach po stronie czeskiej?
Pan Z.Król stwierdził, że w związku z tym że jesteśmy w Unii Europejskiej, to jeżeli chodzi o zwalczenie chorób zakaźnych obowiązują pewne przepisy wspólnotowe. Istnieje międzynarodowy szybki system powiadamiania o chorobach zakaźnych - ADNS. Stosowne dane przekazywane są do systemu i wszystkie kraje unijne mają te informacje. Kiedy wyznaczono ognisko na terenie gminy Kudowa-Zdrój przekazano oczywiście tę informację do Głównego Inspektoratu Weterynarii, tam z kolei sprawa ta została przekazana do służb czeskich z danymi geograficznymi.
Głos zabrała radna E.Marecka-Szydło złożyła podziękowania panu S.Jakubcowi Komendantowi Straży Miejskiej – osobie, która bardzo dużo zrobiła na terenie naszego miasta. Myśli, że wszyscy radni, władze miasta, pracownicy Urzędu Miasta zdają sobie sprawę, że gdyby nie On sprawa wyglądałaby trochę inaczej. Jest to osoba, która współpracowała ze wszystkimi służbami, władzami miasta, tak naprawdę był wszędzie i w każdym miejscu gdzie była taka konieczność. Podziękowała za pracę, którą włożył dzięki czemu mieszkańcy byli spokojniejsi. W czasie wykrycia ogniska grypy ptaków zbliżał się okres ferii zimowych, działania pana S.Jakubca doprowadziły do tego, że turyści się nie wystraszyli, hotelarze byli usatysfakcjonowani, a całe zdarzenie zostało w sposób właściwy zabezpieczone i ogarnięte.
Głos zabrał pan S.Jakubiec, który stwierdził, że ma to szczęście, że od 21 lat współpracuje z różnymi służbami. Ta współpraca układa się wręcz wzorowo. Jeżeli chodzi o służby weterynaryjne podczas szkolenia, które odbyło się 2 lata temu wypracowano pewne procedury i dlatego było dużo łatwiej. Ważne jest również to, że mieszkańcy podeszli do tego ze zrozumieniem, nie było większych problemów. Procedury były określone i bardzo sprawnie zrealizowane. Jeżeli chodzi o współpracę z Komisariatem Policji stwierdził, że jego zdaniem jeżeli dobrze dzieje się na komisariacie to dobrze dzieje się w Straży Miejskiej i w Kudowie-Zdroju. Wspomagają się jak mogą, są wspólne patrole, pomoc przy interwencjach. Jeżeli chodzi o straż pożarną, ta współpraca też układa się bardzo dobrze. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonują bardzo dobrze, a na szczególną uwagę zasługuje jednostka OSP w Czermnej. Ponadto poinformował, że zajmuje się również sprawami obronnymi, zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem tego miasta. Podziękował za współpracę i zapewnił, że jest do dyspozycji 24 godz. na dobę.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że medal, który otrzymał od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, to nie jest medal dla niego. Jest to medal dla wszystkich – dla Komendanta Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, dla funkcjonariuszy Policji, Komendanta  Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i dla ich funkcjonariuszy. Burmistrz Miasta złożył szczególne podziękowania panu Z.Królowi i panu B.Chmielowcowi oraz ich służbom za działania związane ze zwalczaniem grypy ptaków. Jeszcze raz podziękował wszystkim obecnym na sesji Komendantom i osobom funkcyjnym za dotychczasową współpracę oraz zadeklarował ze strony samorządu kudowskiego gotowość do dalszej współpracy.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu S.Kosteckiemu, który zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, że przy przetargu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej zostało popełnione przestępstwo. Trzeci rok nic się z tym nie robi. Ekspertyza była wykonana w lipcu ubiegłego roku. Gdzie są dokumenty? Nikt nie odpowiada, nie zostało wysłane pismo do wykonawcy, który po prostu ukradł pieniądze. Sprawą zajmuje się radca prawny Urzędu. Czy Burmistrz Miasta poinformował o tej sprawie radnych, czy radni wiedzą o przestępstwie przy termomodernizacji szkoły? Dlaczego radni o tym nie wiedzą, dlaczego w gazecie nie jest opisane to przestępstwo, ten przekręt? Elewacja 800.000 zł a przetarg jest na 300.000 zł. Z tego wykrył rzeczoznawca, biegły sądowy z Wrocławia, że ok. 300.000 zł zostało ukradzione. Nikt za to nie odpowiada. Pan S.Kostecki wymienił nazwiska osób, które wg niego odpowiedzialne są za taki stan rzeczy, które nic nie zrobiły weryfikując np. księgi przedmiarów, nic też nie zrobił inspektor nadzoru. Oprócz tego, że pozycje w kosztorysie są nieadekwatne, to wiele robót nie zostało wykonanych, a pieniądze zostały wzięte. Tę sprawę Burmistrz powinien wszystkim naświetlić.
Burmistrz Miasta poinformował, że termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych zakończona była w 2014. Na dzień dzisiejszy sprawą zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które poprosiło o pewne dokumenty i które zostały przekazane. Zwracając się do pana S.Kosteckiego stwierdził, że nie wysuwałby takich daleko idących wniosków informując publicznie, że zostało popełnione przestępstwo.
Pan S.Kostecki stwierdził, że CBA działa powoli, sprawdza. Wykonawcy za kilka miesięcy mija termin, gdzie wszystko zostanie przedawnione. Zwrócił się z pytaniem dlaczego wykonawca na podstawie ekspertyzy nie dostał pisma o zwrot 300.000 zł i o usunięciu usterek, partactwa. Burmistrz powinien poinformować radnych jakie partactwo zostało zrobione na szkole, jakie zostały użyte materiały, jakie zostały podliczone, za jakie zapłacono.
Głos zabrał pan W.Mrozek poinformował, że jakiś czas temu Burmistrz Miasta wydanym zarządzeniem wewnętrznym podjął decyzję o objęciu tej sprawy przedmiotem kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna zakończyła ustalanie stanu faktycznego czyli gromadzenie dokumentów oraz zasięgnięcie opinii biegłego. Część protokołu z kontroli związana z opisem całego przebiegu czynności, począwszy od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  a skończywszy na realizacji tej umowy została mu przekazana. Są to tylko informacje w zakresie w jakim niezbędne jest wsparcie dla kontroli wewnętrznej jeśli chodzi o formułowanie wniosków prawnych, czyli kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za poszczególne etapy realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia. Jego przedmówca wymienił wiele osób, które uczestniczyły w tym postępowaniu stąd też po zakończeniu oceny prawnej i sformułowaniu wniosków końcowych zapewne Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z dokumentem, zdecyduje o jego upublicznieniu. Dokument ten będzie podlegał ocenie ze strony radnych w ramach działalności komisji rewizyjnej. Kontrola została zlecona w II połowie 2015 r. W pierwszej kolejności gromadzono dokumenty po to, żeby podjąć decyzję, czym rzeczywiście potrzebna jest opinia biegłego. Taka potrzeba została formułowana. To nie jest tak, że jak kontrola wewnętrzna formułuje potrzebę zasięgnięcia opinii, to ta opinia jest z dnia na dzień. Są pewne procedury, które należy zachować. Stąd też rozciągłość czasowa. Jeśli jakiekolwiek wnioski związane z szeroko rozumianą odpowiedzialnością prawną będą formułowane, to i odpowiednie decyzje będą podejmowane. Ponadto odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, który posłużył się terminem przedawnienia, stwierdził że cały czas ma to na uwadze i jako radca prawny zapewnia, że żadnego rodzaju roszczenia się nie przedawnią. Wie jaki jest termin przedawnienia roszczeń, wie kiedy był końcowy odbiór robót, wie jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu, w tym przypadku gminie i wie jak przerwać bieg przedawnienia. Nie dopuści to tego rodzaju sytuacji, jeżeli wnioski końcowe będą formułowały konkretne roszczenia do konkretnych osób. Potrzeby jest czas, aby sprawę zbadać na tyle dogłębnie, aby nie formułować bezpodstawnych i pochopnych wniosków.
Pan S.Kostecki poinformował, że biegły sądowy oddał dokument w czerwcu ubiegłego roku. Dokument, w którym napisał ile pieniędzy zostało ukradzione. Radca prawny mówi, że to wszystko musi trwać. Zwrócił się z pytaniem dlaczego wykonawca nie został wezwany w tej sprawie.
Pan W.Mrozek poinformował, że gmina nie będzie formułowała wezwań do wykonawcy, bo w/w tego oczekuje. Końcowy termin na sporządzenie protokołu jest to ostatni dzień marca. Są wykonywane ostatnie czynności związane z tym protokołem. W pierwszej kolejności z protokołem zapozna się Burmistrz Miasta. Następnie jeżeli ktokolwiek wystąpi o zapoznanie się z protokołem zostanie on udostępniony.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że pan S.Kostecki już nie raz był w jego gabinecie. Nie rozumie Jego zdenerwowania, czy ono ma służyć podsyceniu, czy budowaniu napięcia. W/w formułuje bardzo odważne wnioski, że zostało ukradzione itd. Jeżeli ma dowody, to powinien je skierować w odpowiednie miejsca. Podejmowane są pewne czynności i wyjaśniane jest jak sprawa wygląda. Stwierdził, że czeka na końcowy protokół. Burmistrz Miasta stwierdził, że pan S.Kostecki wymusza na nim pewne zachowania. Procedura kontrolna zostanie zakończona, będą odpowiednie wnioski. Dobrze, się stało że CBA sprawą się zajmuje.
Przewodnicząca Rady serdecznie podziękowała wszystkim gościom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na sesję. Podziękowała za współpracę, za pomoc i za tworzenie bezpiecznego miasta jakim jest Kudowa-Zdrój.
 Następnie Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwy w obradach.

Ad.5)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt uchwały omawiany był co najmniej na dwóch wspólnych posiedzeniach komisji. Radni wnioskowali o zmiany w projekcie uchwały i zmiany te zostały uwzględnione.
Głos zabrała pani E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta, która poinformowała, że w/w uchwała określa sposoby uzyskania dotacji na inwestycje związane z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze. Wniosek o zrównanie kwoty dotacji dla kotłów olejowych, gazowych, elektrycznych i opalanych paliwem stałym oraz pomy cieplne został uwzględniony w przedstawionym projekcie uchwały. Kwota dofinansowania wynosi 2.700 zł brutto i jest mniejsza od dofinansowania pomp ciepła, które to dofinansowanie wynosi 3.500 zł brutto. Są to uregulowania dotyczące § 4 pkt 5 Regulaminu. Natomiast uregulowania dotyczące certyfikatów i jakości kotłów znajdują się w § 3 pkt 1 ppkt. e Regulaminu.
Radni nie wnieśli pytań do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIII/187/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2016

Głos zabrała pani K.Oczkowska, która poinformowała, że ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i przedłożenia go radzie gminy do dnia 31 marca roku, następującego po roku, którego dotyczy raport. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wnoszone są przez przedsiębiorców, którzy opłacają zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W ubiegłym roku kwota całości  Programu wynosiła 283.310,97 zł. Zadania realizowane zbyły zgodnie z planem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej. Realizacja Programu została szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radni nie wnieśli pytań do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w  sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2016.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIII/188/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2016 została podjęta jednogłośnie.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Obowiązujące porozumienie kończy ważność 30 kwietnia. Zakres zadań, który będzie przedmiotem porozumienia – jako skutku uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie – obejmować będzie bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich przebiegających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój. Obowiązywać będzie kolejne trzy lata. Odpłatność za utrzymanie dróg wojewódzkich nie przewiduje zysku, ale zwiększy możliwości poprawy jakości utrzymania dróg wojewódzkich na terenie gminy ze względu na bezpośrednią możliwość reagowania w sytuacjach wymagających podjęcia działań natychmiastowych.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem, czy środki, które otrzymuje gmina wystarczają na utrzymanie dróg oraz czy jest szansa na ich zwiększenie.
Pani I.Biernacik poinformowała, że nie są to wystarczające środki finansowe, wszystko zależy od tego jaka jest zima. Ponadto poinformowała, że gmina występowała już i wystąpi kolejny raz wnioskiem o zwiększenie środków na realizację w/w porozumienia.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w  sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełega, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIII/189/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego garażem  wybudowanym ze środków własnych ludności.

Głos zabrała pani M.Szot, która poinformowała, że uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia 10 letniej umowy dzierżawy z dzierżawcą, który z własnych środków zabudował za zezwoleniem na budowę grunt gminny oddany mu w dzierżawę z przeznaczeniem na grunty zabudowane garażami.
Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Radni nie wnieśli pytań do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych ludności.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIII/190/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych ludności została podjęta jednogłośnie.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie kontynuacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003 na lata 2013-2016”.

Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że podjęcie w/w uchwały pozwoli na kontynuację Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy” na kolejne 5 lat. Poinformowała, że:.

  • w 2013 r. liczba dziewczynek w roczniku do zaszczepienia wynosiła 45, zaszczepionych zostało 41 co stanowiło 91%;
  • w 2014 r. liczba dziewczynek w roczniku do zaszczepienia wynosiła 50, zaszczepionych zostało 46 co stanowiło 92%;
  • w 2015 r. liczba dziewczynek w roczniku do zaszczepienia wynosiła 27, zaszczepionych zostało 20 co stanowiło 74 %;
  • w 2016 r. liczba dziewczynek w roczniku do zaszczepienia wynosiła 40, zaszczepionych zostało 24 co stanowiło 60%.

Dziewczynki szczepione są tylko i wyłącznie za zgodą rodziców.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi gminy panu M.Kowalczykowi, który stwierdził, że celowym byłoby odłożenie głosowania nad w/w projektem uchwały. Stwierdził, że brak jest jakichkolwiek wskazań, że te szczepionki faktycznie działają, ponieważ na raka szyjki macicy zapadają głownie kobiety pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Natomiast szczepi się dziewczynki, które czasami jeszcze nie weszły w okres rozrodczy. Szczepionka ta jest na rynku dopiero od 2006r. i nikt jeszcze nie przebadał czy jest skuteczna i jak jest skuteczna. Wszelką dokumentację w tego typu sprawach przechowuje się 10 lat, czyli po 10 latach nikt nie będzie w stanie sprawdzić kto szczepionkę pobrał, kto ją wydał. Dąży do uświadomienia zebranym jakie są skutki uboczne szczepionki. Zaczęto szczepić chłopców jako nosicieli wirusa, a przecież wirus brodawczaka roznosi się również poprzez ślinę, poprzez dotyk, poprzez pocałunek matki nosiciela. W 16 krajach europejskich nie ma obowiązku szczepienia. Ta szczepionka w Polsce nazywana jest siligard a na świcie gardasil. W Polsce panuje epidemia wczesnych  poronień. Głównym podejrzanym są szczepionki. Skutkiem ubocznym szczepionki jest pozbawienie płodności. Efekty szczepień uwidocznią się u kobiet w wieku 40 – 50 lat. Poinformował, że Włosi przebadali 44 typy szczepionek i wszystkie zawierały nieuwidocznione dodatki – nazwijmy to zanieczyszczenia. Swoje informacje i wiadomości na temat szczepionek posiada z Internetu. Pan M.Kowalczyk zawnioskował o odłożenie głosowania nad w/w projektem uchwały i o zastanowienie się czy jest potrzeba kontynuacji programu szczepień.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że ma odmienne zdanie niż pan M.Kowalczyk. Szanuje Jego dociekania i wszelkie badania, które przeprowadził, aby zainteresować radnych tą sprawą i skłonić do odłożenia ciągłości tego Programu. Jest matką, która zaszczepiła swoją córkę, i która za te szczepienia zapłaciła. Zwróciła się do w/w z pytaniem co powie rodzinom kobiet, które zmarły na raka szyjki macicy. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że rak ten jest dziedziczny. Żeby szczepionka zadziała trzeba dziewczynki zaszczepić przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości to nie szczepiono by dzieci na ospę, gruźlicę na wszystkie inne jednostki chorobowe, na które szczepione są dzieci. Nie jest niczym dobrym negowanie słuszności szczepień. Radna stwierdziła, że nie zgodzi się z wypowiedzią w/w, że matka zarazi dziecko całują je. Ten typ brodawczaka, który powoduje raka szyjki macicy, przenosi się tylko i wyłącznie drogą płciową. Szczepione są dziewczynki, ponieważ to w ich organizmach później męskie nasienie powoduje wystąpienie tych jednostek chorobowych. Radna uważa, że tak wiele kobiet jak umiera na raka szyjki macicy, tak wiele kobiet jak umiera na wiele innych jednostek chorobowych związanych z drogami płciowymi, powinno dać pod rozwagę to, że należy dbać o to, aby takich przypadków było jak najmniej. Była i zawsze będzie za tym, aby ten Program kontynuować.
Pan M.Kowalczyk zachęcał radną, aby zapoznała się z osiągnięciami w tej dziedzinie bez sięgania po szczepionkę. W Finlandii i Szwecji odstąpiono całkowicie od szczenienia tego typu szczepionką natomiast rozwinięto profilaktykę.  Zgadza się z tym, że rak szyjki macicy późno wykryty, to jest niestety śmierć. Wczesna profilaktyka gwarantuje wyleczenie. Od 2008 r. kiedy rozpoczęto stosowanie tej szczepionki nie ma jeszcze żadnych danych, czy jest ona skuteczna czy też nie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że należy pamiętać o tym, że jest to uprawnienie dla rodziców. Gmina daje możliwość. Należałoby bardziej uświadamiać mieszkańców. Radni dają możliwość, żeby sfinansować tę szczepionkę, natomiast decyzję należy pozostawić rodzicom. Każdy ma dostęp do Internetu, każdy jest w stanie wyszukać informacji. Na pewno matka zanim podejmie decyzję głęboko się zastanowi nad tym czy szczepić dziecko.
Pan M.Kowalczyk  zawnioskował o wycofanie publicznych pieniędzy z tak problematycznego programu szczepień. Prosi o odroczenie głosowania, aby rodni mogli zapoznać się dogłębnie z tym tematem.
Głos zabrała radna M.Midor-Burak poinformowała, że nie zaszczepiła swojej córki, natomiast skłania się do poglądu radnej E.Mareckiej-Szydło, że uchwała daje wolny wybór rodzicom. Problem polega również w kwestii uświadomienia społecznego. Trafiała na lekarza, który jej wręcz odmawiał rekomendacji i skłaniał do tego, żeby córki nie szczepić. Chodzi o to, żeby rodzice zamian zaszczepią, zwrócili uwagę na to czy nie ma przeciwwskazań. Natomiast to, co mówiła radna jest słusznym argumentem ku temu, żeby podjąć uchwałę, ponieważ istnieją grupy podwyższonego ryzyka. Jeżeli są to sprawy genetyczne, dziedziczne jest to argument, którego nie należy odmówić mieszkańcom.
Radna A.Mróz poinformowała, że zanim w szkole podejmie się jakiekolwiek działania zawsze zapraszany jest lekarz onkolog, który przedstawia rodzicom argumenty za i przeciw. To nie jest tak, że przymusza się rodzica do wyrażenia zgody. Radzice sami decydują o tym czy szczepić dziecko. Rada podejmując uchwałę daje rodzicom wybór drogi. Są też grupy podwyższonego ryzyka. To nie jest jedyna droga. To, że dziewczynka zostanie zaszczepiona nie daje gwarancji, że będzie chroniona w życiu dorosłym. Pewne działania profilaktyczne trzeba podejmować np. badania cytologiczne.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z prośbą, aby bardziej popularyzować spotkania z lekarzem onkologiem.
Pan M.Kowalczyk stwierdził, że trzeba by było wziąć przykład z Finlandii, która odeszła od szczepień, która rozwinęła profilaktykę, która okazała się 10 razy tańsza niż koszty szczepień i ich skutki uboczne. W tej chwili w Polsce nie ma żadnego funduszu, żadnej możliwości ubiegania się o odszkodowanie za stratę zdrowia. Nie ma takich przepisów.
Radny B.Buksak przez pryzmat zawodu jaki wykonuje stwierdził, że jego przedmówca jest w błędzie mówiąc, że nie ma mechanizmów pozwalających rodzinie pokrzywdzonego w wyniku błędu lekarskiego na dochodzenie swych roszczeń. Problem polega przede wszystkim na tym, że opinie w tych sprawach wydają również lekarze. Jest mechanizm, ale chodzi o skuteczność dochodzenia.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w  sprawie kontynuacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003 na lata 2013-2016”.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIII/191/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie kontynuacji Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003 na lata 2013-2016” została podjęta jednogłośnie.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Głos zabrała pani E.Ubik. która poinformowała, że zgodnie z art. 210 ust. 1 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pismem z dnia 9 marca 2017 rok Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawiło pozytywną opinię do uchwały XXXI/178/17 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Radny M.Kieca stwierdził, że zapis § 4. pkt. 3 mówi, że Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. Rozwiązuje się gimnazjum. Gimnazjum wchłania szkoła podstawowa, czyli nadrzędną jednostką jest szkoła podstawowa. Jeżeli ktoś skończy 2 klasy gimnazjum, to ukończy szkołę podstawową, w której jest to gimnazjum. Jakie świadectwo w takim przypadku otrzyma uczeń.
Pani E.Ubik poinformowała, że uczeń w tym przypadku otrzyma świadectwo ukończenia gimnazjum.
Radny M.Kieca problem dotyczy nie tylko naszej gminy. Gimnazjum zostanie wygaszone, wchłonie je szkoła podstawowa, która będzie jednostką nadrzędną, więc świadectwo gimnazjalne wystawi szkoła podstawowa. Jest to dla niego absurd, jak szkoła podstawowa może wystawić świadectwo gimnazjalne.
Pani E.Ubik poinformowała, że tak stanowi prawo. Będą to klasy gimnazjalne w szkole podstawowej.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem, czy statut szkoły podstawowej został zmieniony i dostosowany do tego, żeby kształcić klasy gimnazjalne.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że tak jak powiedziała pani E.Ubik jest to zgodne z zapisami ustawy.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      11 radnych
wstrzymało się       -         3 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: M.Midor-Burak, M.Kieca, M.Turoń.
Uchwała nr XXXIII/192/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została podjęta większością głosów.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli

Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa Zdrój ustaliła uchwała Rada Miejska Kudowy – Zdroju nr XXI/109/2004 z dnia 30 marca 2004 r. Aktualnie w Gminie Kudowa Zdrój nie funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W wyniku rozwiązania Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dniem 1 września 2016 roku Przedszkole w Kudowie – Zdroju stało się samodzielną jednostką budżetową. Z powyższych powodów brzmienie uchwały z 2004 roku jest nieaktualne i zachodzi konieczność ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa – Zdrój. Sieć obejmuje jedno publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Kudowa Zdrój.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIII/193/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój publicznych przedszkoli została podjęta jednogłośnie.

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa – Zdrój

Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa – Zdrój podjęta była przez Radę Miejską w 2015r. W przypadku tego projektu uchwały zmieniła się tylko podstawa prawna w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe oraz przepisów ustawy Prawo oświatowe. Kryteria nie uległy zmianie i nadal będą obowiązywać.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa – Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIII/194/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.

i)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że projekt w/w uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Uwzględniono wniosek radnej A.Mróz w związku z czym w projekcie uchwały wprowadzono § 3 w brzmieniu „W przypadku, gdy szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kudowa – Zdrój, jest przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo i dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje w pierwszej kolejności do klasy pierwszej dzieci i młodzież zamieszkałe poza obwodem szkoły, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej.”

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie zmiany do projektu uchwały poprzez wprowadzenie § 3 w brzmieniu „W przypadku, gdy szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kudowa – Zdrój, jest przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo i dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje w pierwszej kolejności do klasy pierwszej dzieci i młodzież zamieszkałe poza obwodem szkoły, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej.”
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za wprowadzeniem w/w zmiany w projekcie uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń,  B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIII/195/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia została podjęta jednogłośnie.

j)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok

Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że dokonuje się zmian w planie dochodów przeniesienie między paragrafami oraz dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 10.243,00 zł. Przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Dochody
-    dział 700 – w związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym, kwoty 10.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych związanej z wydzierżawianiem nieruchomości gruntowych oraz kwoty 30.000,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości.
-    dział 750 – w związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz kwoty 10.000,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań .
-    dział 756 – w związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 15.600,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych.
-    dział 900 – w związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kwoty 10.000,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań związanych z niszczeniem mienia gminnego.
Wydatki
-    dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”.
-    dział 801 – w związku z zakończeniem postępowania przetargowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego” zmniejsza się planowane wydatki na ten cel o 55.000,00 zł (dotyczy części przedszkolnej).
-    dział 855 – w związku z zakończeniem postępowania przetargowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego” zmniejsza się planowane wydatki na ten cel o 20.000,00 zł (dotyczy części żłobkowej).
-    dział 900 – zwiększa się o 10.243,00 zł wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w  sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      12 radnych
wstrzymało się       -         2 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń,  B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: W.Duś, M.Midor-Burak.
Uchwała nr XXXIII/196/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok została podjęta większością głosów.

Ad.6)

Radny W.Duś podziękował za podjęcie uchwały określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój. Radny stwierdził, że w budżecie zaplanowane są środki na badania popiołu i wysyłania do ekspertyz. W związku z tym na zwrócił się z prośbą o przygotowanie na najbliższe wspólne posiedzenie komisji raportu dot. ilości interwencji straży miejskiej, jakie były wyniki, czy próbki były wysyłane do przebadania.

Salę obrad opuścił radny B.Buksak. Na sali obrad pozostało 13 radnych.

Burmistrz Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego W.Dusia stwierdził, że informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli zostaną dla radnych przygotowane. Były interwencje straży miejskiej, natomiast próbki nie były pobierane, ponieważ kontrolowane gospodarstwa udowodniły skąd mają opał. Węgiel pochodzi  e składu w Kudowie i jest węglem wysokokalorycznym. W piecach był tylko żar węglowy.

Ad.7)

Radny M.Turoń poinformował, że zgłaszał pani Skarbnik problem z oświetleniem na ul. Mickiewicza. Kontaktował się z mieszkańcami i uzyskał informację, że nadal nie działa oświetlenie na tej ulicy.

Salę obrad opuścił radny M.Olejarz. Na sali obrad pozostało 12 radnych.

Pani Skarbnik poinformowała, że sprawę oświetlenia zgłaszała odpowiednim służbom. Oświetlenie było dwa razy podłączane, ale chyba jest jakiś większy problem skoro oświetlenie nie działa. Sprawa zostanie ponownie przekazana odpowiednim służbom.
Radna M.Midor- Burak poinformowała, mieszkańcy zgłosili jej następujące wnioski:
-    na Altance Miłości oderwana jest papa – należałoby to naprawić,
-    w Parku Zdrojowym na drodze (przy nieruchomości sióstr zakonnych) ustawione są słupki, jednak mają tam  miejsce przejazdy samochodami po trawniku, który jest niszczony,
-    w parku Zdrojowym na terenie gdzie znajdowała się kawiarnia Relaks leży powalone drzewo i blokuje ścieżkę dla przechodniów.
Ponadto radna poruszyła sprawę dot.  uszkodzonego pomostu na stawie w Parku Zdrojowym. Zwróciła się z pytaniem, czy będzie to naprawione np. w ramach projektu „AquaMineralisGlacensis”.   Stwierdziła również, że należałoby ten pomost zabezpieczyć.
Burmistrz Miasta podziękował radnej za głoszone wnioski. Poinformował, że naprawa Altanki Miłości jest w trakcie realizacji. Natomiast pomost na stawie jest zabezpieczony, a samochody już nie jeżdżą drogą, o której radna wspomniała.  
Głos zabrał pan H.Urbanowski, który poinformował, że Urząd Miasta złożył 13 wniosków w celu pozyskania środków unijnych i środków rządowych. Z tego do realizacji zatwierdzonych zostało 8 wniosków na kwotę 7.635.823 zł. Projekty zatwierdzone: „Aqua Mieneralis Glacensis” - 2.465.595 zł, „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój” – 2.508.223 zł, „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” -  2.073.702 zł, „Czas na seniora” – 98.580 zł, „Współpraca w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa-Zdrój” – 98.690 zł, „Talenty dla Firm” – 70.881 zł, Festiwal Moniuszkowski, dodatek do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Projektów oczekujących na rozpatrzenie jest 5. Jeżeli kolejne wnioski zostaną zatwierdzone to kwota pozyskanych środków wyniesie 15.819.983 zł, co stanowi 37% całego budżetu gminy. Czas realizacji w/w zadań wynosi 2,5 roku co daje kwotę ok. 6.300.000 zł, co stanowi 15% rocznego budżetu.

Salę obrad opuścili radni M.Midor-Burak i M.Kieca. Na sali obrad pozostało 10 radnych.

Pan H.Urbanowski wyraził uznanie dla pracowników, którzy nad tym pracują. Jest to żmudna, mozolna i ciężka praca. Szczególnie wyróżnił pana W.Zimocha, byłego pracownika pana M.Bernata, pana W. Czaplę, panią K.Kubik oraz pana W.Sołtysika. Zwrócił się do radnych o wstrzemięźliwość i wytrwałość. Ci pracownicy ciężko pracują i czasami mogą się mylić. Trzeba im pomóc, a nie czekać na błąd i oskarżać. Tam gdzie się pracuje popełnia się błędy.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który przypomniał o słyszanych uwagach dotyczących wniosków unijnych. Już jest 7.600.000 zł. Trzeba zwrócić uwagę na to, jaki gmina ma budżet i jakie ma zadłużenie. Nie mówi się tutaj o budowie przedszkola i żłobka, o krajowym programie przebudowy dróg, o hali sportowej i części kulturalnej, jak również o rewitalizacji. Podziękował całemu zespołowi, ponieważ jest to duża praca. Nawiązując do wypowiedzi pana H.Urbanowskiego dot. popełnionego błędu rozumie, że chodzi o fontannę. Burmistrz stwierdził, że można porozmawiać na temat tego, co było na stronie. Był to przypadek, sprawa została wyjaśniona. Niepotrzebnie jeden z pracowników przygotowując wniosek coś zamieścił. Sprawa jest inna. Ta fontanna została skonsumowana w ramach projektu. Posiada opinię firmy Water Concept, która pokazuje co się dzieje z fontanną w Parku Zdrojowym. Na dzień dzisiejszy nie na firmy, która to realizowała.
Głos zabrała pani E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta, która poinformowała, że w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 35.000 zł  na naprawy fontanny. Trzeba było wymienić dysze, oprawy. Te które zostały zamontowane w ramach realizacji wniosku unijnego w poprzedniej perspektywie finansowej, nie dosyć, że były drogie, to miały wadę konstrukcyjną, która powodowała, że do oprawy dostawała się woda. W związku z czym awaryjność była bardzo duża. Odbyło się spotkanie z firmą, która od 4 lat fontanna się opiekuje i stwierdzono, że fontanna nadaje się do przeprojektowania i wybudowania od nowa w innym miejscu. Ponadto poinformowała, że do gminy zgłosił się Hronov w propozycja napisania wspólnego wniosku w ramach mikroprojektu. Strona polska mogłaby pozyskać środki na dofinansowanie prac koniecznych do wykonania nie tylko w niecce fontanny. Bardzo dużo prac wymaga komora pod fontanną gdzie gromadzi się woda, gdzie gromadzą się gazy. Taki jest zamysł dot. wykorzystania środków unijnych do naprawy, do usprawnienia tego, co jest bez konieczności przeprowadzania większych prac. Jest szansa wykonanie prac – wymiana opraw, wzmocnienie dysz, sterowniki itp. oraz inne rzeczy typu roślinność wokół fontanny.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem kto wygrał przetarg na drogę kołu Tridonu.
Pan H.Urbanowski poinformował, że przetarg jest ogłoszony, ale nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Do 10 kwietnia jest termin składania ofert.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że może się czasami komuś zdarzyć, że musi wcześniej wyjść. Jednak ma apel do Przewodniczącej Rady, żeby wpłynąć na radnych, którzy notorycznie wychodzą przez zakończeniem sesji, nigdy nie dotrwają do końca. Prośba wynika z tego, że mieszkańcy, którzy przychodzą chcą tym radnym zadać pytania i po raz kolejny zostali pozbawieni tej możliwości. Chodzi o radną M.Midor-Burak, radnego M.Kiecę. Nie ma Ich. Nie ma komu zadać pytań a wie, że mieszkańcy chcieli z tymi radnymi rozmawiać.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że może tylko prosić. Porozmawia z tymi radnymi.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu D.Dubaniewiczowi, który odczytał protest nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju dot. godzin zwoływania sesji Rady Miejskiej. Kserokopia protestu została złożona na ręce Przewodniczącej Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady w nawiązaniu do odczytanego protestu stwierdziła, że pamięta wniosek zgłoszony w grudniu ubiegłego roku dot. zwoływania sesji nie wcześniej niż na godz. 14. Zwołanie sesji Rady Miejskiej na godz. 12 jest wyjątkowe. Rozmawiała na ten temat z dyrektorem J.Łukasikiem, zapewniła że jest to wyjątkowy moment tylko i wyłącznie ze względu na gości, którzy zostali na sesję zaproszeni, którzy wręcz prosili, żeby to była wcześniejsza godzina. Przyjmuje ten wniosek i zobowiązuje się do tego, że będzie to godzina 14. W związku w tym, że zostało to podpisane przez koleżanki i kolegów z pracy jest jej przykro, że na ten temat nie rozmawiali z nią w pracy. Wytłumaczyłaby dlaczego sesja została zwołana na godz. 12. Wniosek przyjmuje do realizacji.
Przewodnicząca Rady udzielała głosu pani J.Bukrejów, która złożyła na ręce Burmistrza Miasta podziękowania za szybkie i skuteczne zainteresowanie się bezdomnym człowiekiem. Dzwoniła na policję, straż miejska, Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki Burmistrzowi Miasta ten człowiek znalazł się w schronisku Brata Alberta. Niestety dwa miesiące później ten człowiek zmarł, ale zmarł godnie.
Burmistrz Miasta podziękował pani J.Bukrejów, za wrażliwość i za to że zainteresowała się tym człowiekiem i zadzwoniła w tej sprawie.
Następnie pani J.Bukrejów poruszyła sprawę remontu apteki znajdującej się w budynku, w którym mieszka oraz podziękowała Burmistrzowi Miasta za pomoc w rozwiązaniu problemów w tym związanych. Ponadto poruszyła sprawę konkursu „Mój dom na medal”. Na spotkaniu w styczniu 2015 r. pytała Burmistrza Miasta, czy jako wspólnota mogą złożyć wniosek. W Gazecie Gmin znalazła ogłoszenie o konkursie, gdzie jest napisane, że podstawą przyznania nagrody są szczególne osiągnięcia remontowe, modernizacyjne o istotnym znaczeniu. Pani Bukrejów przedstawiła Burmistrzowi dokumentację dot. prac remontowych wykonanych przez wspólnotę mieszkaniową i poniesionych nakładów oraz zwróciła się z prośbą o odpowiedź na pisma. Poinformowała, że trzeci raz wspólnota złożyła wniosek i nagroda nie został im przyznana.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie kwestionuje wydatków poniesionych przez wspólnotę mieszkaniową na remont nieruchomości. W skład komisji konkursowej wchodzi 6 osób. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu „Mój dom na medal”, to jest to werdykt komisji a nie jednej osoby.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że wycinek z gazety, na który powołuje się pani J.Bukrejów przedstawia zasady funkcjonowania konkursu „Mój dom na medal”. Konkursem zajmuje się komisja, która składa się z 6 osób. Komisja postępuje zgodnie z tym, co jest napisane w regulaminie konkursu. W regulaminie wyszczególnione jest jaki jest rodzaj punktacji za poszczególne działania. To, że w budynku wspólnoty mieszkaniowej znajduje się lokal użytkowy - usługowy zmniejsza ilość punktów, które zostają przyznane. Nikt nie neguje działań podjętych przez wspólnotę mieszkaniową. Jednak suma punktów składających się na to, który z obiektów dostaje nagrodę, jest zależna od tego, co na podstawie złożonych dokumentów zostało podliczone zgodnie z zasadami  punktacji.
Głos zabrała pani E.Bubińska, która poinformowała, że zasada konkursu jest czytelna. Wszystkim, którzy zgłosili kandydatury wręczono regulamin konkursu. Regulamin mówi wyraźnie, ze nagrodzone zostaną wszelkie działania, które podejmowane są na elewacji. Komisja nie może wejść do budynku, ponieważ regulamin na obliguje do tego. Oceniane jest to, co znajduje się na elewacji budynku począwszy od dachu, podbitek dachowych, okien, drzwi, balkonów itd. Komisja nie może oceniać tego, co znajduje się wewnątrz substancji mieszkaniowej. Dodatkowo mówi się o estetyce otocznia wokół nieruchomości. Komisja podjęła czynności, które były regulaminowymi, które zostały określone w regulaminie, i które zostały udostępnione wszystkim uczestnikom konkursu.
Pani J.Bukrejów stwierdziła, że regulamin konkursu obowiązuje od 7 lat. Może należałoby się zastanowić nad jego zmianą.

Salę obrad opuścił radny M.Turoń. Na sali obrad pozostało 9 radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wniosek dot. zmiany regulaminu konkursu padł również ze strony radnych. Zaproponowała spotkanie w tej sprawie w biurze Rady Miejskiej z członkami komisji konkursowej.
W związku ze skomplikowanym charakterem problemów zgłaszanych przez panią J.Bukrejów Burmistrz Miasta zaproponował zorganizowanie spotkania w Urzędzie Miasta z zarządcą nieruchomości.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu M.Kowalczykowi, który zaapelował do radnych o poprawę działań antynarkotykowych.  Ponadto szczególny nacisk należy położyć na profilaktykę. Zaapelował o skuteczne zlikwidowanie miejsc, gdzie sprzedaje się nieletnim papierosy i alkohol.
Głos zabrał pan A.Gomółka, który zwrócił się do Przewodniczącej Rady z pytaniem na jakim etapie są prace na statutem Gminy oraz jak pracuje komisja rewizyjna. Zwrócił się również z pytaniem do Burmistrza Miasta jak wygląda sprawa gazyfikacji ul. Słone oraz czy gmina jest w stanie zabezpieczyć realizację inwestycji, na które otrzymała dofinansowanie. Chodzi o to, aby nie dochodziło do sytuacji takich jak np. z fontanną w Parku Zdrojowym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że prace nad Statutem Gminy zostały zakończone. Sugestia radcy prawnego była taka, żeby projekt Statutu przesłać do nadzoru prawnego wojewody. Jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, to komisja nie zwiesiła swojej działalności. Obecnie działa w składzie trzyosobowym.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o gazyfikację ul. Słone to spotkanie w tej sprawie planowane jest w I połowie kwietnia.
Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny, który poinformował, że umowy podpisane w latach, które czytał dobrze zabezpieczały interes gminy. Problem jest z realizacją tych uprawnień. Prawnik wkracza wtedy, kiedy dostaje informacje od pracownika odpowiedzialnego za dany projekt, czyli w chwili kiedy są problemy z realizacją umowy. Jest w trakcie opracowywania zarządzenia wewnętrznego, które określałoby zasady realizacji umów i zobowiązywało pracowników do prowadzenia rejestru gwarancji. Jest problem z przeglądami gwarancyjnymi, nie było przepływu informacji. Zapłacenie za usługę to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony okres gwarancji służy weryfikacji czy usługa lub dostawa towaru została wykonana należycie. Dokument, który przygotowuje będzie wskazówką dla pracowników  jak postępować przy realizacji umów.

W trakcie wypowiedzi radcy prawnego salę obrad opuściła radna A.Mróz. Na sali obrad pozostało 8 radnych.

Głos zabrał pan A.Gomółka, który stwierdził, że z fontanną w Parku Zdrojowym jest od początku problem. Ktoś źle odebrał albo nie chciał odebrać tak, jak się należy. Teraz ponoszone są konsekwencje finansowe.

Ad.8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodniczca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIII/17 z dnia 27 marca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2017 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż