Protokół nr XIX/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku


PROTOKÓŁ Nr  XIX/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 stycznia 2008 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                       -  10:00


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  12:50


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:


1.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 29.11.2007 r. 21.12.2007 r. i 28.12.2007 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie-Zdroju,
- ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
4. Kultura fizyczna – życie sportowe Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.


Przewodniczący Rady złożył wniosek o wycofanie z głosowania przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28.12.2007 r. Protokół ten zostanie przyjęty na kolejnej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.


Ad.1)

Przy obecności 15 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia   29.11.2007 r. i  21.12.2007 r.


Ad.2)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
Pani Sekretarz poinformowała, że jeżeli chodzi o wynagrodzenie pracowników gminnych jednostek organizacyjnych ustawodawca przewidział szczególe przepisy dotyczące sposobu obliczania wynagrodzenia. W gminnych jednostkach organizacyjnych  z drobnymi wyjątkami jest zasada taka, że wynagrodzenie składa się z sumy wynagrodzenia zasadniczego i  wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Przyjmując budżet na 2008 rok zaplanowano podwyżki w sferze wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych na poziomie 10%. Jednostki organizacyjne dokonały przeliczeń skutków finansowych tego rodzaju podwyżek i okazało się że podobnie jak w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskich Zakładach Użyteczności  Publicznej, aby można było zrealizować zamierzone podwyżki  należy zmienić wartość najniższego wynagrodzenia i wartość jednego. W wyniku tych wyliczeń MZUP prosi przyjęcie najniższego wynagrodzenia w kwocie 672,00 zł i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w wysokości 3,10 zł. Takie kwoty  pozwolą na zrealizowanie zaplanowanych podwyżek. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju podjęta jednogłośnie.
 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie-Zdroju
Pani E.Ubik poinformowała, że taka uchwałą jest podejmowana przez Radę Miejska co roku, ponieważ w regulaminie płacowym dotyczącym obsługi pracowników oświaty i administracji w placówkach oświatowych jest tak zapisane, że  ta podwyżka odbywa się równocześnie z podwyżką pensji dla nauczycieli. W związku z tym, że nauczyciele dostają podwyżkę z dniem 1 stycznia  proponuje się podjęcie w/w uchwały w styczniu, żeby pracownicy naszych placówek nie mieli zróżnicowania jeżeli chodzi o termin podwyższenia wynagrodzenia. W roku bieżącym w planie budżetowym zaplanowano 10% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi oświaty. Proponuje się, aby najniższe wynagrodzenie wynosiło 815,00 zł natomiast wartość jednego punktu 4,50 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój 
Przewodniczący rady poinformował, że Rada Miejska podejmowała uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój w listopadzie 2007 r. Nadzór   prawny Wojewody Dolnośląskiego uchylił w całości tę uchwałę w związku z czym zachodzi potrzeba ponownego podjęcia uchwały.
Pani E.Ubik poinformowała, że uchwała, uległa zmianie  w dwóch  paragrafach. Uszczegółowiono § 1, ponieważ rozstrzygnięciu nadzorczym było podniesione, że zapis mówiący, że miesięczną opłatę za świadczenia przekraczające realizację podstaw programowych określa się kwotą stanowiącą 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego rozporządzeniem Rady Ministrów, a nie określenie za jakie świadczenia opłata jest pobierania jest nieprecyzyjny. W związku z tym zapis § 1 został sprecyzowany. Zostało zapisane określenie, że obejmuje to koszty związane z przygotowaniem posiłków, wynagrodzenie nauczycieli realizujących program przekraczający podstawę programową wychowania przedszkolnego, wynagrodzenie personelu pomocniczego oraz koszty eksploatacji budynku. Zapisano również dokładnie, że miesięczną opłatę za świadczenia określa się kwotą stanowiącą 10%  aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, corocznie ustalanego rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ponieważ rozstrzygnięciu nadzorczym było zapisane, że rodzice być może nie będą  dokładnie poinformowani skąd ta kwota wynika. Nie zmieniono, co również podnoszone było w rozstrzygnięciu nadzorczym,  zapisów mówiących o sposobie naliczania opłaty za świadczenia. Ponadto poprzednia uchwała w  § 4 zawierała zapis „W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu z powodu leczenia sanatoryjnego, ambulatoryjnego lub szpitalnego, poświadczonego zaświadczeniem lekarskim lub w innych przypadkach losowych, oplata o której mowa w § 1 zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności”. Nadzór stoi na stanowisku, że zachodzi tu duża wątpliwość kwalifikacji przyczyn nieobecności trwającej np. 7 dni, jako przypadek losowy. Paragraf ten został również uchylony, jednak nie zgadzamy się z tym, ponieważ wydaje się że nadzór nie do końca zrozumiał naszą intencję.  Pani E.Ubik zwróciła się z prośbą o przyjęcie przez Radę przedstawionego projektu uchwały i  wyraziła nadzieję, że nadzór prawny nie zakwestionuje jego zapisów.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Przy obecności 15 radnych na sali obrad uchwała Rady Miejskiej Kudowy Zdroju w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008
Pani Skarbnik poinformowała, że przedłożony projekt uchwały zakłada zwiększenie budżetu po stronie dochodów  o kwotę 1.334.802 zł . Są to przede wszystkim  refundacje z tytułu zakończonych w roku 2007  projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Refundacja dotyczy przede wszystkim zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego oraz odbudowa i remontu Hali Spacerowej.  Po stronie wydatków budżet gminy zmniejsza się o kwotę 30.198 zł i to zmniejszenie dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie miasta. W wyniku tych zmian powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.365.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego w banku PKO w Wałbrzychu na realizację zadania pn. rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju. Ponadto poinformowała, że w załącznik nr 4 do projektu uchwały  wprowadzone zostały do prognozy długu  na rok 2008 i lata następne kwoty kredytu, który nie został spłacony na 31.12.2007 r.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który przedstawił mechanizm rozliczania projektów realizowanych przez gminę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali obrad uchwała Rady Miejskiej Kudowy Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.


ad.3)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem dotyczącym realizacji zadania pn. adaptacja budynków stacji PKP na terenie Ziemi Kłodzkiej na hotele.
Pan P.Maziarz- Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że spotkanie odbyło się w Starostwie Kłodzkim. W spotkaniu tym uczestniczył dyrektor PKP, Starosta Kłodzki, Burmistrz Kłodzka, Komisarz Lądka Zdroju i Burmistrz Międzylesia. Spotkanie to dotyczyło adaptacji dworców PKP na hostele.  Hostele to nie są hotele czy schroniska, jest to taka część budynku przeznaczona do spędzania wolnego czasu przez turystów, którzy oczekują różnego standardu tzn. i takiego, który zapewni im schronisko i takiego zapewni im hotel.  Ponadto poinformował, że posiada prezentację na temat hosteli, przygotowaną przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i może przedstawić ją na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Radna Ł.Rachuba zaproponowała, aby Burmistrz P.Maziarz przedstawił tę prezentację na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Być może będą zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy działający na terenie naszego miasta.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że problem polega na tym, iż PKP ma  problemy ze swoim majątkiem. PKP nie jest w stanie tego majątku zagospodarować, nie jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo czy wygląd majątku. Trzy lata temu gmina wspólnie z PKP próbowała wyremontować dworzec PKP w Kudowie-Zdroju (chociaż na zewnątrz żeby nie straszył). Postanowiono wspólnie z PKP zadbać o czystość tego dworca i pewne prace gmina wykonuje. Czasami gmina wymusza od PKP wykoszenie  i uporządkowanie tego terenu, w ostatnim roku wykonali to dwa razy. PKP chce w jakiś sposób przeżyć ten trudny okres, oni uważają, że budżet państwa powinien ich dofinansować, ponieważ PKP ma ogromne długi. Realizowanie tego poprzez likwidację kolejnych połączeń nie prowadzi do niczego. PKP robi wszystko i udowadnia wszystkim, że wszystkie linie są deficytowe.  Wyjściem naprzeciw jest inicjatywa studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ( nie jest to inicjatywa PKP). Wybrano na Dolnym Śląsku Ziemię Kłodzką i cztery dworce tj. Lądek Zdrój, Międzylesie, Kłodzko i Kudowę. Wybrano te cztery dworce, żeby właśnie tam zafunkcjonowała inna działalność gospodarcza ogólne nie związana z funkcją podstawową. To wykorzystanie na inną działalność spowodowałoby, że PKP nie ponosiłoby kosztów związanych w utrzymaniem tych budynków. Są to budynki zabytkowe i trzeba robić coś, żeby te budynki nie niszczały. Burmistrz uważa, że pomysł jest znakomity, ale PKP musi mieć świadomość, że jeśli z tego miałoby coś być to oni musieliby te budynki nieodpłatnie przekazać samorządom lub inny podmiotom.
Radny W.Gucz stwierdził, że sytuacja PKP jest wszystkim dobrze znana, likwidowano pociągi do Kudowy, obiecano szynobusy. Z informacji prasowych wynika, że Marszałek Województwa ma zamiar w bieżącym roku zakupić osiem szynobusów i reaktywować niektóre linie. Warto by  było, żeby do Kudowy dojeżdżał taki szynobus. Największą  bolączką miasta ze strony PKP jest panujący tam brud. Mimo interwencji Urzędu można stwierdzić, że tam sprzątanie odbywa się tylko raz lub dwa razy do roku.  Zwrócił się z prośbą o ciągłe starania Urzędu, o to żeby tam był porządek, aby dworzec stał się wizytówką miasta.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem gdzie była przeprowadzana kontrola poboru opłaty uzdrowiskowej w dniach 28-29.12.2007 r. i jakie są efekty tej kontroli oraz z prośbą o podanie informacji na temat zgłaszanych przez mieszkańców budynków komunalnych uwag dot. przypadków występowania zagrożeń katastrofą budowlaną.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o kontrole poboru opłaty uzdrowiskowej to kontrole te odbywają się systematycznie i biorąc pod uwagę naszą wiedzę jaką posiadamy wyznaczane są w odpowiednich terminach miejsca kontroli. Kontrole są po to, aby sprawdzić, czy prawidłowo jest pobierana opłata, czy wogóle pobierana jest opłata. Zostały wyznaczone dwa obiekty, kontrole zostały przeprowadzone natomiast o efektach kontroli nie może tutaj mówić. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z zagrożeniami budowlanymi to w wyniku spotkań z mieszkańcami gminy, które odbyły się jesienią, realizowane są wnioski, które były przez mieszkańców zgłaszane. Jeden z wniosków  dotyczył tego, że niektóre budynki są w stanie technicznym budzącym wątpliwości i w związku z tym na Kierownictwie podjęto decyzję, że MZUP dokona kontroli i stwierdzi czy są takie budynki, ile jest takich budynków i czy lokatorzy i wspólnoty sobie z tym poradzą. Taka informacja jest przez MZUP przygotowywana.
Radna Ł.Rachuba – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja rozpoczyna kontrolę poboru opłaty uzdrowiskowej. Wyniki kontroli zostaną radnym przedstawione na sesji.
Radny A.Kanecki stwierdził, że są prowadzone działania dotyczące zamontowania monitoringu w mieście, w związku z tym zwrócił się z pytaniem na jakim to jest etapie.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jak wszyscy wiedzą gmina ma ogromny problem z niszczeniem mienia komunalnego. W związku, aby podnieść bezpieczeństwo w mieście  z tym postanowiono, że zostanie zatrudnionych dwóch dodatkowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej i to zostało już zrobione. Ponadto gmina stara się, aby np. na okres ferii zimowych czy wakacji przyjeżdżali do Kudowy dodatkowi funkcjonariusze policji. Gmina musi dbać o bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości przyjeżdżających do Kudowy i dlatego podjęto decyzję o zamontowaniu monitoringu. Po wielu miesiącach rozmów, wizyt pana burmistrza P.Maziarza i p.S.Jakubca okazało się, że należy zastosować inną technikę robienia zdjęć niż jest obecnie stosowana w wielu miastach w Polsce. Muszą być kamery zdecydowanie innej generacji i droższe. Musi być zorganizowany cały system, musi być miejsce gdzie będzie monitor czynny całą dobę i całą dobę będzie nagrywane to co dzieje się w Kudowie. Na początek będzie zamontowanych w mieście 5 kamer. Zdjęcia z tych kamer będą mogły być wykorzystywane jako dowody w sprawie. Przetarg został rozstrzygnięty i wybrano wykonawcę tej części projektu. W projekcie uczestniczą również inni partnerzy. Ten system monitoringu dofinansowuje sanatorium MSWiA oraz ZUK. Będzie to system funkcjonujący poza komisariatem policji. Zatrudnione będą osoby niepełnosprawne, które będą obserwować zdjęcia z kamer i będą informować bezpośrednio pracowników Straży Miejskiej i Policję o zdarzeniach, które zaobserwują.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali obrad uchwała Rady Miejskiej Kudowy Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że od wielu lat Kudowa stara się nie tylko mówić ale udowadniać, że chce być miastem czystym, a przede wszystkim przyjaznym środowisku. Trzy lata temu gmina otrzymała nagrodę pierwszym konkursie Nasza Gmina w Europie. Oceniano cztery kategorie działalności ekologicznej tj. dbałość czystość gleby, o czystość wód, o czystość powietrza oraz oceniano edukację. Wówczas gmina zajęła I miejsce w Polsce w grupie do 25.000 mieszkańców i otrzymała nagrodę w wysokości 400.000 zł. Kwota to została przeznaczona na rewaloryzację Parku Zdrojowego. Burmistrz ponadto poinformował, że miał przyjemność uczestniczyć w spotkaniu, które zostało zorganizowane przez Narodową Radę Ekologiczną, która została powołana 9 lat temu. Jest to obecnie instytucja kierowana przez pana Jerzego Buzka. Narodowa Rada Ekologiczna ogłosiła konkurs w następujących  kategoriach Samorząd przyjazny środowisku, Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i Mecenat polskiej ekologii. W roku bieżącym dodano jeszcze jedną kategorię Europejska Nagroda Ekologiczna. Gmina Kudowa-Zdrój znalazła się wśród 5 wyróżnionych samorządów w Polsce, została laureatem tej kategorii. Nagroda ta będzie poparta finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O wysokości nagrody Burmistrz poinformuje radnych w innym terminie, ponieważ jeszcze nie zna kwoty. W tym miejscu Burmistrz Miasta podziękował wszystkim mieszkańcom gminy, szczególnie dzieciom, młodzieży  i nauczycielom za działania w dziedzinie ekologii.


Ad.4)

Przewodniczący Rady i Burmistrz Miasta wręczyli podziękowania Adrianie Hofman, która została Mistrzynią Polski w pływaniu. Tytuł ten wywalczyła na dystansie 100 m stylem klasycznym podczas Zimowych Mistrzostw Polski Młodzików  13 – letnich. Ponadto wręczyli podziękowania pani I.Hodernej – Prezesowi ULKS Wodny Świat oraz panu J.Królowi – Prezesowi spółki z o.o. Basen Wodny Świat.
Następnie głos zabrał P.Maziarz – Z-ca Burmistrza Miasta, który powitał obecnych na sesji Prezesów klubów sportowych działających w Kudowie-Zdroju:
- panią Monikę Kandefer – Prezes UKS Błyskawica,
- panią Iwonę Hoderną – Prezesa ULKS Wodny Świat i pana Jacka Króla W-ce Prezesa ULKS Wodny Świat,
- pana Tadeusza Marciszewskiego – Prezesa KS Włókniarz Kudowa,
- pana Pawła Bubińśkiego – Prezesa UKS Dedal i Ikar,
- pana Jerzego Jansa – członka KS Baszta,
- pana Jerzego Wiśniewskiego – Prezesa UKS przy Szkole Podstawowej nr 3 i OSP w Czermnej,
- pana Daniela Jagiełło – Prezesa UKS Czermna,
- pana Krzysztofa Romana – Prezesa ULKS Opal i pana B.Buksaka trenera  ULKS Opal.
Przystępując do realizacji tej części sesji Burmistrz P.Maziarz zwrócił się do zebranych z prośbą o zwrócenie uwagi na otrzymane materiały m.in. na harmonogram zajęć sportowych dla  dzieci i młodzieży w Kudowie-Zdroju. Z przedstawionego harmonogramu wynika, że z wszelkiego rodzaju zajęć sportowych prowadzony w Kudowie korzysta ok. 500 dzieci i młodzieży.
 Następnie przedstawiono prezentację klubów sportowych działających w Kudowie-Zdroju. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Prezentację dotyczącą wydarzenia sportowych w roku 2007 organizowanych przez Referat Kultury, Sportu i Promocji przedstawił pan marek Biernacki – prezentacja w załączeniu do protokołu.
Burmistrz P.Maziarz podziękował Prezesom klubów sportowych, trenerom  za ich siłę, wytrzymałość i zapał, bo dzięki nim istnieje możliwość organizacji tak dużej ilości zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Pani M.Kandefer w imieniu wszystkich klubów sportowych złożyła podziękowania Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za zainteresowanie sportem i zainteresowanie tym co w sporcie w Kudowie-Zdroju się dzieje.
Następnie głos zabrała radna G.Janiszewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która przedstawiła następujące wnioski Komisji:
- Komisja stwierdza, że w harmonogramie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Kudowie-Zdroju jest duży wachlarz zajęć sportowych i bierze w nich udział znaczna grupa dzieci i młodzieży,
- mieszkańców naszego miasta radują sukcesy, zdobywane medale naszych dzieci i młodzieży w zawodach na szczeblach – regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim. Na podkreślenie zasługują także wyniki sportowe uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju w różnych dyscyplinach sportu – od 3 lat najlepsza szkoła w Powiecie Kłodzkim w rywalizacji sportowej,
- biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców Słonego i Brzozowia Komisja wnioskuje o przydzielenie 2 - 4 godzin na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży tego rejonu naszego miasta,
- w celu koordynacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży należy powołać koordynatora do spraw sportu oraz organizacji imprez rekreacyjno – sportowych,
- jednym z zadań koordynatora sportu powinna być organizacja imprez  sportowych dla mieszkańców miasta, popularyzujących osiągnięcia sportowe uczniów i młodzieży np. podczas organizowanego pikniku sportowo – rodzinnego,
- komisja podkreśla ogromne zaangażowanie prezesów klubów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego w podnoszeniu umiejętności sportowych dzieci i młodzieży oraz promocji naszego miasta podczas udziału zawodników z Kudowy w zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym miejscu należy pogratulować wszystkim osobom zaangażowanym w  działalność  sportową w naszym mieście. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to najczęściej działalność społeczna. Ponadto zwrócił się z prośbą do obecnych na sesji prezesów i trenerów o złożenie w imieniu Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej podziękowań tym wszystkim, którzy osiągają w sporcie znaczące wyniki,  jak również tym, którzy tych wyników nie uzyskują, ale  uczestniczą w zajęciach sportowych, sam fakt uczestniczenia w tych zajęciach jest bardzo cenny. Ponadto podziękował Referatowi Kultury Sportu i Promocji za przedstawienie tak ciekawej prezentacji.
Radny W.Gucz stwierdził, że wysłuchano sprawozdania Prezesów  z działalności poszczególnych  sekcji sportowych. W jego odczuciu bardzo dużą zasługą jest finansowanie tychże sekcji przez sponsorów, o których prezesi klubów sportowych nie mówili. Należałoby podziękować tym ludziom za to, że przekazują środki finansowe na sport. Należałoby również podziękować rodzicom, bo jednak sport wymaga pewnego wysiłku. Zasługa rodziców jest ogromna. Wiadomo, że jak dzieci i młodzież uprawiają sport to nie będą chodzić po ulicach, nie będą niszczyły ławek, bo mają zajęcie. Radny zaapelował do radnych, aby w przyszłym roku zastanowić się nad przeznaczeniem większych środków z budżetu gminy na zajęcia sportowe.
Radny T.Szełęga poinformował zebranych, że 28 lutego w Klubie Honorowych Dawców Krwi będzie zorganizowany pobór krwi. Organizatorem jest  Klub Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Krew będzie można oddać od godz. 10 do godz. 15.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że ta informacja, którą przekazali przedstawiciele klubów sportowych jest potwierdzeniem tego, że najbardziej liczą się chęci i nie zawsze pieniądze decydują o tym, czy coś jest możliwe do zrobienia. Burmistrz poinformował, że przyjęto w gminie następującą zasadę, jeżeli coś funkcjonuje dłużej niż dwa lata i widać, że to przynosi efekty to należy takie działania wspomagać.  Działacze muszą pokazać i udowodnić że robią to bo chcą  i że im na tym zależy, a nie po to żeby ich było widać. Często działacze sportowi i trenerzy robią to za własne pieniądze, wożą dzieci na zawody swoimi samochodami. Tak jest w wielu sekcjach. Burmistrz stwierdził, że miał również przyjemność widzieć ogromne zaangażowanie rodziców, jaką oni tworzą grupę. Dbają o dzieci, patrzą czy dziecko ma co zjeść, czy ma napój, nie patrzą tylko na swoje dziecko. Traktują to w sposób bardzo rodzicielski i to jest warte podkreślenia. Oczywiście wyniki w sporcie to jest rzecz bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejsze jest to, że tyle dzieci jest „zgarniętych” z ulicy. To jest element bardzo ważny i bardzo istotny. Jest to duży sukces. Nawiązując do przedstawionych prezentacji Burmistrz stwierdził, że niektórzy byli tak skromni, że nawet nie powiedzieli czego dokonali. Warte podkreślenia jest to, że  ludzie więcej wkładają w efekty tego co robią, niż w prezentowanie i chwalenie się. 
Burmistrz zwrócił się z propozycją, aby korzystać z sali do gimnastyki korekcyjnej, która znajduje się w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej.  To właśnie trenerzy i działacze sportowi widzą, że niektórym dzieciom przydałaby się gimnastyka korekcyjna i te dzieci powinny z tej sali korzystać.
Ponadto Burmistrz stwierdził, że gmina nie jest w stanie dać wszystkim tyle pieniędzy ile potrzebują, gmina jest w stanie dać taką pomoc, żeby utrzymać działalność tych wszystkich, którzy chcą działać, którzy chcą udowodnić, że ta działalność jest niezbędna, potrzebna, i że dzieci tego potrzebują.  Oczywiście gmina jest odpowiedzialna za infrastrukturę. Na pewno nie da się wszystkiego załatwić, natomiast co gmina na pewno może obiecać. Po pierwsze gmina przygotowała ogromny wniosek do mechanizmu funduszy norweskich, na realizację otwartych, ogólnodostępnych urządzeń sportowych czyli boiska sportowe wielofunkcyjne oraz bieżnie i to wszystko co jest potrzebne do uprawiania lekkoatletyki. Jeśli uda się to zrealizować to będzie to duży sukces. Jest jeszcze wariant zastępczy – gmina zgłosiła się do programu premiera D.Tuska – w każdej gminie jedno boisko.  Ponadto w związku z wypowiedziami działaczy sportowych dotyczącymi konieczności budowy hali sportowej  Burmistrz stwierdził, że takiej deklaracji złożyć nie może, nie może obiecać, że w obecnej kadencji będzie taka hala wybudowana.
Przewodniczący Rady przywitał obecnego na sesji posła na Sejm RP pana Władysława Stępnia. Pan poseł został zaproszony na sesję, ponieważ wraz z panem Burmistrzem chcą podziękować panu posłowi za wielokrotne lobbowanie  na rzecz różnych spraw związanych z Kudową. Największe z nich to budowa basenu Wodny Świat i wszystko to co jest związane z funkcjonowaniem straży pożarnej.
Głos zabrał pan W.Stępnień, który poinformował zebranych, że do Kudowy przyjeżdża od 12 lat. Przez 4 kolejne kadencje  był posłem na Sejm RP i obecnie zakończył swoją karierę parlamentarną. Przez te 12 lat, kiedy przyjeżdżał do Kudowy spotkał wielu wspaniałych ludzi i poznał to miasto. Przez te lata widział wszystkie przemiany. Miasto jest coraz ładniejsze, piękniejsze i dające nadzieję na realizację wielu oczekiwać ludzi tu żyjących. Pan poseł poinformował, że obecnie pełni funkcję doradcy Ministra Skarbu Państwa i wojewody podkarpackiego. Pan poseł stwierdził, że korzystając z wielu doświadczeń na zamiar nadal promować interesy Kudowy-Zdroju.
Następnie Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady wręczyli panu posłowi podziękowania za działania prowadzone na rzecz Kudowy-Zdroju.  


Ad.5)

Radna Ł.Rachuba zwróciła się apelem do radnych o przekazanie diety lub części diety za sesję na rzecz  Elizy i Tomasza Peukerów. Są to dzieci niepełnosprawne, które przeszły bardzo poważną operację i którym potrzebne jest dalsze leczenie. Starosta Kłodzki organizuje bal charytatywny w Dusznikach Zdroju i cały dochód z balu przeznaczony będzie na rzecz kudowskich osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej będzie poświęcona promocji miasta. Odbyło się już posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska poświęcone ustawie o gminach uzdrowiskowych i sprawom promocji miasta.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
b.s.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIX/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 08:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż