Protokół nr XXXIV/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV/17
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2017 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1635

Ad.1)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej otworzył XXXIV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformował, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitał gości przybyłych na sesję, Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców przybyłych na sesję.

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Sylwia Bielawska                     - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)

Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
4.    Przygotowanie miasta do sezonu turystycznego z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa
i promocji.
5.    Informacja dotycząca stanu dróg, chodników i oświetlenia w mieście - propozycje inwestycji na rok 2017.
6.    Przyjęcie protokołu nr XXXII/17 z dnia 06.03.2017 r. i nr XXXIII/17 z dnia 27.03.2017 r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
7.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,
b)    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”,
c)    przystąpienia gminy Kudowa- Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok,
e)    zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej
f)    zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
8.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
9.    Wolne wnioski – zapytania.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
W związku z pisemną deklaracją radnej M.Midor-Burak udziału w pracach Komisji Oświaty Kultury i Sportu Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do punktu 7 porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej – jako podpunkt g.
W związku z tym, że nie zgłoszono innych wniosków do proponowanego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 13 radnych na sali wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXXIV sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 27.04.2017 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Burmistrz Miasta, Wiceburmistrz Miasta oraz Wiceprzewodniczący Rady wręczyli symboliczne czeki oraz dyplomy okolicznościowe laureatom konkursu za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania
i ochrony kultury materialnej miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”:

I miejsce - nie zostało przyznane

II miejsce - nagrody w wysokości 15.000 zł przyznano:
Nieruchomość przy ul. Słonecznej 2
Nieruchomość przy ul. Okrzei 21.

III miejsce – nagrody w wysokości 10.000 zł przyznano:
Nieruchomość przy ul. Chrobrego 44
Nieruchomość przy ul. Zdrojowej 32a
Nieruchomość przy ul. Buczka  25.

W XI edycji konkursu na Wystrój Świąteczny Budynków, Witryn i Balkonów w Kudowie – Zdroju przyznano nagrody w poszczególnych kategoriach:

Kategoria dom jednorodzinny
Halina Kondracka

Kategoria – balkon
Barbara Laszczak

Kategoria firma
Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka

Burmistrz Miasta, Wiceburmistrz Miasta oraz Wiceprzewodniczący Rady wręczyli w/w laureatom symboliczne czeki, dyplomy okolicznościowe.

Ad. 4)
Głos zabrał pan S.Jakubiec komendant straży miejskiej, który poinformował zebranych, że z dniem 14 kwietnia br. powołany został nowy komendant komisariatu policji w Kudowie-Zdroju. W związku z tym, że musi przejąć swoje obowiązki nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Będzie obecny na sesji
w maju br. i przedstawi swoje cele, politykę działania, swoje pomysły na funkcjonowanie komisariatu policji w Kudowie-Zdroju i zapewnienie bezpieczeństwa. Ponadto przypomniał, że jest jednocześnie komendantem gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Stwierdził, że Ochotnicze Straże Pożarne muszą być przygotowane cały rok na to, aby w pełni realizować zadania, do których są powołane. Natomiast jeżeli chodzi o straż miejską z przyjemnością poinformował, że nabyli nowy samochód. Przygotowują się do sezonu jak co roku, współpracują ze wszystkimi służbami tj. policja, straż graniczna, państwowa straż pożarna – wspólne patrole, obsługa wszystkich imprez. Udało się do końca uruchomić system monitoringu i znakomicie się sprawdza. Jak powiedział na poprzedniej sesji jest do dyspozycji 24 godziny.
Następnie głos zabrał pan M.Biernacki – dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – Skansen stwierdzając, że zawsze zakłada, iż każdy sezon będzie dobry. Zaplanowane jest wiele imprez kulturalnych i ma nadzieję, że frekwencja będzie co najmniej taka, jak w roku ubiegłym. Sezon rozpoczynają już od majówki, a kończą w listopadzie. Stwierdził, że jest to pierwszy rok kiedy działają wspólnie z Kudowski Centrum Kultury i Sportu, ściśle współpracują i wydarzenia kulturalne wzajemnie się uzupełniają. Jeżeli chodzi o promocję poinformował, że skansen od tego roku należy do Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu zrzeszającego 38 dużych obiektów. Został ogłoszony ranking na najpopularniejsze muzeum- skansen w roku 2016 i nasze Muzeum zajęło 4 miejsce. Wierzy, że do tego sukcesu przyczyniły się przede wszystkim imprezy, ale też atmosfera, która panuje
w skansenie. W tym miejscu pan M.Biernacki złożył podziękowania swoim współpracownikom. Przypomniał zebranym, że w ubiegłym roku na terenie skansenu kręcony był jeden z odcinków serialu kryminalnego „Komisja morderstw”. Serial będzie powtarzany w czasie wakacji i ma nadzieję, że to też przełoży się na pewien element, który spowoduje to, że ludzie do nas przyjeżdżają. Zaprosił zebranych na X Forum Muzeów Domowych. Hasłem przewodnim tego Forum są nadal potrawy, a w roku bieżącym będą to napoje. Ponadto poinformował, że w ramach budżetu obywatelskiego została wykonana ścieżka edukacyjna – ogród ziołowy baby jagi, oraz że w skansenie pojawi się mennica, gdzie będzie można wybić pewien gadżet, który będzie się ze skansenem kojarzyć. Wierzy, że będzie to dla wszystkich dobry rok, jest zadowolony z tego co się w skansenie dzieje, z atmosfery jaka tam panuje. Wszystkim zależy, żeby to miejsce żyło. Będzie nocne zwiedzanie skansenu, kino, cepowisko, noc świętojańska. Będą wszystkie imprezy, które kojarzą się ze skansenem jak również nowe.
Głos zabrał pan P.Borkowski – dyrektor Kudowskiego centrum Kultury i Sportu, który potwierdził, że współpraca z Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego układa się znakomicie. KCKiS jest młodą instytucją, starają się przejmować tzw. stałe działania, które się w Kudowie odbywają w dziedzinie kultury i wplątywać w to szczególne elementy, spektakularne działania. Podejmują wiele działań na terenie miasta, które przyczyniają się do tego, że promocja miasta za pośrednictwem KCKiS się odbywa. Przygotowują się do Festiwalu Moniuszkowskiego. Prowadzone są rozmowy z Operą Wrocławską i ma nadzieję, że zostanie wystawiona Halka w ich wykonaniu. Planuje się, że w roku bieżącym festiwal będzie szerzej prezentowany przez media. Na bieżąco realizują stałe imprezy, które się w Kudowie odbywały, starają się także w miarę posiadanych środków zorganizować coś nowego, spektakularnego. Ponadto w miarę możliwości starają się remontować siedzibę KCKiS.
Burmistrz Miasta poinformował, że dzięki zaangażowaniu pana P.Borkowskiego, pana Rybarczyka, władz Towarzystwa Moniuszkowskiego udało się pozyskać już 311.000 zł na organizację Festiwalu Moniuszkowskiego. Ma nadzieję, że uda się pozyskać jeszcze dodatkowe środki. Chciałby, aby tegoroczny Festiwal zdecydowanie odbiegał od tego co się działo.
Następnie pani K.Kubik przedstawiła zebranym kalendarz imprez planowanych na rok 2017 oraz informację dot. działań promocyjnych. Poinformowała, że na początku bieżącego roku gmina wspólnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną i PKN Orlen zorganizowała akcje rozdysponowania ulotek zawierających opis naszych atrakcji. Ulotki w wersji zimowej w ilości 8000 szt. znajdowały się
w punktach informacji turystycznej Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu – punkty te znajdują się na dworcu głównym PKP, na lotnisku i w Rynku, stacjach paliw Orlen oraz w Zieleńcu. Wersja letnia w ilości 3.000 szt. była dystrybuowana na targach w Łodzi. Z Pijalni Wód w Parku Zdrojowym Radio Opole nadawało audycję pt. „Ona i on” – mówiono o rozwoju miasta, o atrakcjach turystycznych agroturystycznym, o organizacji Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego,
 o kalendarzu imprez na rok 2017. Audycja była poprzedzona 10 spotami radiowymi. W lutym br. na stronie onet.pl przez miesiąc można było zobaczyć prezentację o Kudowie-Zdroju. W marcu w dodatku do Gazety Prawnej pojawiła się reklama Kudowy-Zdroju, kolejna pojawi się w kwietniu. Ponadto jadąc do Wrocławia w Jordanowie można zobaczyć nasze banery reklamowe. W marcu w Kudowie-zdroju odbywał się Dolnośląski Festiwal Podróżników „17 Południk”. Było to wydarzenie skupiające podróżników. Ponadto przedstawiła informację dot. imprez, które odbędą się w Kudowie podczas tegorocznej majówki. Ponadto czekają nas trzy duże wydarzenia tj. w lipcu druga edycja Festiwalu Piosenki Polskiej i Czeskiej, w sierpniu 55. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski i Festiwal Kulinarny we wrześniu. Ponadto planowanych jest wiele mniejszych imprez.
Następnie głos zabrała radna E.Marecka-Szydło – przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, która poinformowała, że odbyły się dwa spotkania Komisji z gestorami bazy noclegowej i gastronomicznej oraz osobami, które zainteresowane są promocją miasta oraz promowaniem swoich usług. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu udało się dojść do takiego porozumienia, które pozwala wierzyć w to, że współpraca między gminą i tymi podmiotami pozwoli zrodzić trwałe formy wzajemnej promocji. Zrozumieliśmy czego oczekują gestorzy, gestorzy zrozumieli, że na indywidualną promocję każdego jednego obiektu nie mogą liczyć, ponieważ gmina takimi działaniami się nie zajmuje. Można się promować nawzajem tylko i wyłącznie ze sobą współpracować. Wypracowano bardzo fajne pomysły, które należy dopracować i które będą pozwalały na powstanie ciekawych wydarzeń, które poprzez atrakcyjność będą promowały i miasto i usługi, z których w naszym mieście można skorzystać. Ze strony jednego z gestorów padło stwierdzenie, że jemu nie zależny na tym, żeby promować jego indywidualny obiekt. Jest zainteresowany tym, żeby premiować markę Kudowa, ponieważ jeżeli ludzie dotrą do Kudowy, to dotrą również do jego obiektu. Uważa, że będzie to owocna współpraca. Pojawiły się pomysły na wydarzenia tak kulturalne, jak i turystyczne, czy te związane z typowymi wydarzeniami sportowymi. Poinformowała, że kolejne spotkanie odbędzie się 25 maja br.
Głos zabrał radny W.Duś, który przypomniał, że składał wniosek dot. inwentaryzacji szlaków turystycznych. Nie wie czy został on zrealizowany w związku z tym ponawia tę prośbę. Ponadto zwrócił się z prośbą o oznakowanie szlaku do Źródełka Marii.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to w trakcie realizacji.

Ad. 5)

Pan H.Urbanowski poinformował, że temat podzielił na cztery grypy.
Projekty zatwierdzone - dofinansowanie 85%/15%:
1)    „Aqua Mieneralis Glacensis” - gmina jest na etapie tworzenia specyfikacji wniosku o ogłoszenie do przetargu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018.
2)    “Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój” – przetarg na wykonanie został rozstrzygnięty, umowa z wyłonionymi przedsiębiorstwami została podpisana. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi po majowym weekendzie.
3)    „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” – termomodernizacja czterech obiektów tj. budynek Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, budynek szkoły przy ul. Buczka , budynek szkoły nr 3 przy ul. Kościuszki oraz budynek Urzędu Miasta. Inwestycje (budynki szkół) planowane są na okres czerwiec – sierpień w 2018r. W roku bieżącym dokumentacja.
W tym roku rozpoczęto również przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Budowa żłobka i przedszkola”.
Druga grupa – inwestycje na które złożono wnioski i gmina oczekuje na ich rozpatrzenie:
1)    LPR – „Nowa Kudowa - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową
w sąsiedztwie Parku Zdrojowego Kudowa- Zdrój – ul. Kombatantów, Chopina, Warszawska, Poznańska, Lubelska” – plac zabaw, siłownia zewnętrzna.
2)    LPR – „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową
w sąsiedztwie Parku Zdrojowego Kudowa- Zdrój – ul. Słoneczna, Matejki, Moniuszki”.
Trzecia grupa:
3)    Remont fontanny w Paku Zdrojowym.
4)    Kłodzka Wstęga Sudetów „Ochrona klimatu Gór Stołowych – przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” (plac zabaw przy ul. Łąkowej).
5)    Kłodzka Wstęga Sudetów – „Ochrona klimatu Gór Stołowych – przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” (zakup 400 szt. krzeseł do parku Zdrojowego, słupki chowane-automatycznie na 2 wjazdy do parku zdrojowego oraz zakup i montaż 6 wiat przystankowych).
Czwarta grupa – remonty cząstkowe dróg i chodników, które wynikają z potrzeby chwili. Ilość tych remontów uzależniona jest od dochodów gminy.
Radna T.Żulińska poprosiła o zwrócenie uwagi na drogę do Zespołu Szkół Społecznych przy ul. Słone. Pobocze tej drogi jest bardzo zniszczone, nie ma chodnika. Droga, którą dzieci chodzą do szkoły jest po prostu wąska, ruch samochody jest tam nasilony. Radna zwróciła się z prośbą, aby w miarę możliwości naprawić pobocze, a jeżeli środki by na to pozwoliły, to wybudować chodnik z jednej strony drogi.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że ubolewa, że tej drogi nie wykonano w rozdaniu 2007-2014 kiedy były środki przeznaczone na infrastrukturę drogową. Teraz jest ciężko pozyskać środki na remonty dróg. Wie jaki jest stan tej drogi. Stan taki jest nie od dzisiaj, jest po prostu beznadziejna. 16 maja br. w Zespole Szkół Społecznych odbędzie się spotkanie z Dolnośląskim Zakładam Gazowniczym na temat możliwości doprowadzenia gazu sieciowego dla mieszkańców i firm działających w Słonem tj. od firmy Tridon do byłego przejścia granicznego. Jest to związane z remontem drogi - nie zostanie zrobiony, jeżeli za moment trzeba będzie tam kopać. Jest to sprawa bardzo ważna – najpierw gaz a później naprawa drogi. Burmistrz Miasta poinformował, że w roku bieżącym zakończona zostanie ścieżka rowerowa – oświetlenie, nowe rampy – uporządkowana zostanie lewa strona ul. Słone. Ponadto poinformował, że prowadzi rozmowy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych dot. ul. Słonecznej, dużej inwestycji PNGS – multimedialne Muzeum Gór Stołowych. Pojawił się pomysł, aby pewne inwestycje wykonywać wspólnie – parking i staw PNGS natomiast gmina kanalizację i wodę. Jeżeli się to uda to zostanie wykonana nawierzchnia ul. Słonecznej.  Jest pomysł, aby wniosek o środki na ten cel przygotować wspólnie co niewątpliwie wzmocni pozycję, ponieważ  trudno znaleźć środki na remonty dróg. Ma nadzieję, że uda się to zrealizować.
Planując inwestycje należy pamiętać o zadłużeniu gminy. Gminy nie stać na realizację dużych przedsięwzięć bez możliwości dofinansowania. Gmina ma przygotowaną dokumentację na ul. Boczną, ul. Chrobrego, ul. Nad Potokiem, ul. Norwida (część została już zrealizowana) ul. Szkolną – realizacja, której ze względu na duże koszt będzie dzielona na etapy. Budowa przedszkola i żłobka- gmina chciałaby aplikować w bieżącym roku o środki na budowę żłobka. Koncepcja jest już przygotowana. Koszt inwestycji na etapie koncepcji wynosi 10 mln zł. Burmistrz Miasta poinformował również, że fontanna w Parku Zdrojowym jest naprawiana i do majowego weekendu zostanie uruchomiona. W kolejnym etapie będą wymieniane dysze, oświetlenie. Burmistrz Miasta stwierdził, że chciałoby się zrobić wszystko - remonty ulic, wymiana oświetlenia, budowa hali sportowej itd. Jednak ze względu na brak środków finansowych trzeba dokonywać wyboru inwestycji do realizacji. Niestety nie wszystko da się zrealizować.
Pan H.Urbanowski poinformował, że w obecności  przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, firmy Geotrans i Urzędu Miasta odbyła się wizja lokalna byłego wysypiska odpadów w Brzozowiu. Wykonano badania makroskopowe i stwierdzono, że wysypisko wyemitowało już gazy. Można więc przystępować do kolejnego etapu rekultywacji wysypiska.
Radny W.Duś  w imieniu mieszkańców ul. Karmelkowej zwrócił się z pytaniem, czy jest szansa, żeby rozwiązać problem tej ulicy w roku bieżącym.
Burmistrz Miasta poinformował, że na pewno załatane będą dziury, które powstały, natomiast trzeba zwrócić uwagę na fakt, że przy ul. Karmelkowej jeszcze nie wszystkie budynki zostały wybudowane. Droga jest, nie jest skończona, ale jest. ul. Karmelkowa czeka w kolejce, jak będą możliwości finansowe będą dokonywane wybory kolejności realizacji inwestycji. Ponadto stwierdził, że gmina wywiązała się z zapisów zawartych w aktach notarialnych.

Ad. 6)

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XXXII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6.03.2017 r.
Radny M.Olejarz zawnioskował o wyłączenie w/w protokołu z głosowania ze względu na to, że kwoty przedstawione przez panią B.Curyło dot. dochodów KZWiK sp. z o.o. z tytułu podwyżki cen wody
i ścieków różnią się od kwot zawartych w materiałach, które wcześniej radni otrzymali. Proponuje, aby wyjaśnić jakie te kwoty są rzeczywiście i na kolejnej sesji przyjąć w/w protokół.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby zobowiązać panią B.Curyło do przygotowania stosownej informacji i przedstawiania jej radnym.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że wniosek ten wynika z tego, że mieszkańcy mając dostęp do BIP-u będą się posiłkować tym, co jest napisane w protokole z sesji. Radni nie chcą rozbieżności, niejasności czy czegokolwiek, co budzi nieufność bądź wątpliwości. Na komisji pozyskano inną informację, później pojawiła się inna kwota. Stąd też wniosek, żeby z porządku obrad  wycofać przyjęcie tego protokołu jeżeli jest taka możliwość.
Głos zabrał pan W.Mrozek radca prawny, który stwierdził, że coś zostało powiedziane, więc tak, jak zostało powiedziane zostało zapisane. Można ewentualnie złożyć wyjaśnienia o czym wcześniej powiedział pan Burmistrz. Protokół odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji. Temu ma służyć protokół.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XXXII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6.03.2017 r.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było       -  13 radnych

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.
Protokół nr XXXII/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 06.03.2017 r.  został przyjęty jednogłośnie.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXXIII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.03.2017 r. Przy obecności 13 radnych na sali w/w protokół przyjęto jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.
Protokół nr XXXIII/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.03.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 15 mi. Przerwę w obradach.

Ad. 7)

a)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Głos zabrała pani A.Jakubowska-Kort, która poinformowała, że treść przedmiotowej uchwały została omówiona na posiedzeniu wspólnej Komisji. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy jest uzasadnione, ponieważ ustanawianie i znoszenie pomników przyrody, a tym samym dokonywanie innych prac pielęgnacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody zostało w całości przekazane do kompetencji rad gmin, na podstawie art. 44 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Po dokonaniu oględzin drzewa zaobserwowano liczny susz w koronie cisa. Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne będą wykonywane w sposób nie powodujący utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody, ponadto wykonane zostanie ogrodzenie i oznakowanie drzewa, jako pomnika przyrody.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      13 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIV/197/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody została podjęta jednogłośnie.

b)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Głos zabrała pani K.Kubik, która poinformowała, że obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sprawozdanie stanowiące załącznik do uchwały pokazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na terenie naszej Gminy. Gmina Kudowa-Zdrój w 2016 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzieliła wsparcia z budżetu w wysokości 180.000,00 zł. W ramach przyznanych dotacji z budżetu Gminy 11 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zrealizowało 13 zadań.

Salę obrad opuścił radny M.Olejarz.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      11 radnych
przeciw było           -         0 radnych
wstrzymał się         -          1 radny

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.
Uchwała nr XXXIV/198/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” została podjęta większością głosów.
Na salę obrad wrócił radny M.Olejarz. Na sali obecnych jest 13 radnych.

c)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia gminy Kudowa- Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Głos zabrała pani E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta, która poinformowała, że Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą gminy, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej. Obecnie na terenie Polski istnieje 45 miejscowości uzdrowiskowych, z których 36 jest członkami SGU RP, w tym Polanica – Zdrój, Duszniki – Zdrój, Lądek – Zdrój. Obecnie kiedy trwają prace nad podstawa prawną, która będzie niezbędna do sporządzenia dokumentacji do operatu uzdrowiskowego, a później otrzymaniem statutu uzdrowiska wydaje się, że jest to korzystne dla naszej gminy. Stowarzyszenie zajmuje się reprezentowaniem interesów gmin uzdrowiskowych, ich promocją w kraju i na rynkach zagranicznych. Wspiera również ich działania w zakresie w zakresie redukcji niskiej emisji. Składka członkowska wynosi 7.560 zł.  
Radny M.Kieca zwrócił się z prośbą o dostarczenie radnym Statutu w/w Stowarzyszenia.
Wniosek został przyjęty do realizacji.
Radny W.Duś zwrócił się z apelem, aby gmina była aktywna w tym Stowarzyszeniu oraz żeby głos Kudowy był głosem wiodącym w Stowarzyszeniu.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      13 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełega, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIV/199/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przystąpienia gminy Kudowa- Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej została podjęta jednogłośnie.

d)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok

Na salę obrad przybył  radny M.Turoń. Na sali obrad obecnych jest 14 radnych.

Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że plan dochodów i wydatków  zwiększa się o kwotę 14.959,40 zł. Przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Dochody

  • dział 600 – w związku z podjęciem uchwały XXXII/1048/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” koryguje się dochody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego do kwoty 217.277,00 zł w tym 72.426,00 zł dotyczące obecnie obowiązującego porozumienia oraz 144.851,00 zł dotyczące nowego porozumienia, które będzie obowiązywać od 01.05.2017 roku ( zmniejszenie o 3.693,00 zł);
  • dział 900 – wprowadza się dochody w kwocie 18.652,40 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”.

Wydatki

  • dział 600 – zmniejsza się o 3.693,00 zł wydatki na letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim.
  • dział 900 – zwiększa się o 18.652,40 zł wydatki związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w  sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIV/200/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa została podjęta jednogłośnie.

e)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że radna Marta Midor-Burak złożyła pisemną rezygnację z dniem 17.03.2017 r. z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      12 radnych
przeciw było           -         2 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni:  B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: M.Kieca, M.Turoń.
Uchwała nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej została podjęta większością głosów.

f)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo informujące o utworzeniu w dniu 25.04.2017 r. Klubu Radnych „Nasza Kudowa”, w skład którego wchodzą radni: J.M.Fabrycka, A.Mróz i W.Gucz. Funkcję przewodniczącego Klubu objęła radna J.M. Fabrycka.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o wskazanie kandydata z ramienia Klubu Radnych „Nasza Kudowa” do składu Komisji Rewizyjnej.
Radna A.Mróz zgłosiła kandydaturę radnej J.M.Fabryckiej do składu Komisji Rewizyjnej jako przedstawiciela Klubu Radnych „Nasza Kudowa”.
Radny M.Kieca zgłosił kandydaturę radnego B.Ziemianka do składu Komisji Rewizyjnej.
Radny M.Olejarz zwrócił uwagę, że radny B.Ziemianek, jeżeli zostanie powołany w skład Komisji Rewizyjnej będzie członkiem trzech komisji, a zgodnie ze Statutem radny może być członkiem dwóch komisji. Najpierw radny powinien zrezygnować z członkostwa w jednej z komisji.
Radny M.Kieca stwierdził, że jeżeli radny B.Ziemianek zostanie powołany w skład, będzie musiał zrezygnować z członkostwa w jednej z komisji.
Pan W.Mrozek radca prawny stwierdził, że do radnego należy wybór, w której komisji będzie pracował.
Radny M.Turoń zgłosił kandydaturę radnego B.Buksaka do składu Komisji Rewizyjnej.
Radni J.M.Fabrycka, B.Ziemianek i B.Buksak wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie ze Statutem Gmin w skład Komisji Rewizyjnej może wchodzić 5 radnych. W związku z poprzez głosowanie nad kandydaturą radnego B.Ziemianka i radnego B.Buksaka należy zdecydować, który z kandydatów wejdzie do składu Komisji Rewizyjnej.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy jeżeli jest trzech kandydatów na wakujące dwa miejsca, to należy rozumieć, że radna J.M.Fabrycka z tytułu przynależności do Klubu Radnych wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej. Czyli radni głosować będą uzupełnienie piątego miejsca między radnymi B.Ziemiankiem i B.Buksakiem. Czy tak jest czy nie?
Pan W.Mrozek radca prawny stwierdził, że nie. Jest to logiczne, ale też i zgodne z ustawą o samorządzie gminnym. Jeśli radni chcą głosować nad każdą kandydaturą i nawet jak radni zdecydują i powołają tych trzech kandydatów, to i tak zostanie naruszony Statut. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby Komisja Rewizyjna funkcjonowała zgodnie ze Statutem i ustawą
o samorządzie gminnym, to powinno być tak, jak powiedziała radna E.Marecka-Szydło. W pierwszej kolejności należałoby przestrzegać tego postanowienia, na które zwracał uwagę Wojewoda – żeby przedstawicielstwo klubu było zachowane tak, jak mówi ustawa o samorządzie gminnym. Do decyzji radnych należy, czy kandydatura radnej J.Fabryckiej będzie głosowana w pierwszej kolejności.
A później głosowanie nad dwoma zgłoszonymi kandydaturami. Jeżeli radni wybiorą radnego B.Ziemianka i radnego B.Buksaka to uzupełnią skład komisji, ale naruszą ustawę o samorządzie gminnym w zakresie braku przedstawiciela jednego z klubów radnych. Ostateczna decyzja należy do radnych. To radni decydują w jakiej formule będzie to funkcjonowało. Chodzi o to, aby poszanować literę prawa. To, co powiedziała radna E.Marecka-Szydło jest logiczne - uzupełniany jest skład komisji rewizyjnej, bo jest taka potrzeba, uzupełniany jest o kandydata, który jest zgłoszony jako przedstawiciel Klubu Radnych, następnie jest głosowanie nad dwoma kolejnymi zgłoszonymi kandydaturami.
Pan W.Mrozek stwierdził, że należy głosować w kolejności zgłoszonych wniosków – najpierw kandydatura radnej J.Fabryckiej, następnie kandydatura radnego B.Ziemianka i kandydatura radnego B.Buksaka.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej J.M.Fabryckiej na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowało  następująco:

za było                 - 13 radnych
wstrzymał się     -    1 radny

Za w/w kandydaturą głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: W.Duś.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego B.Ziemianka na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowało następująco:

za było                    -    8  radnych
przeciw było            -    0 radnych
wstrzymało się        -    6 radnych

Za w/w kandydaturą  głosowali radni: W.Duś,  D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.                          

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego B.Buksaka na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowało następująco:

za był                      -    1 radny
przeciw było             -    2 radnych
wstrzymało się        -    11 radnych

Za w/w kandydaturą głosowali radni: M.Turoń.
Przeciw głosowali radni: M.Kieca, B.Ziemianek.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, , T.Żulińska.                          

W związku z powyższym uchwałą nr XXXIV/202/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali radni: J.M.Fabrycka i B.Ziemianek.

g)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, w związku z deklaracją radnej Marty Midor-Burak udziału w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zachodzi potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały uzupełniającej skład Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      7 radnych
przeciw było             -      0 radnych
wstrzymało się         -      7 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Uchwała nr XXXIV/203/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej została podjęta większością głosów.

Ad.8)

Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania z prac Burmistrza Miasta między sesjami.

Ad.9)

Salę obrad opuścili radni M.Kieca, M.Midor-Burak.
Na sali obrad pozostało 12 radnych.

Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się do radnych z pytaniem, czy wiedzą, że w grudniu do biura Rady Miejskiej na ręce Przewodniczącej Rady wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Kłodzku i czego to pismo dotyczy. Wie, że takie pismo wpłynęło. W marcu ubiegłego roku część radnych odwołując ją
w funkcji Przewodniczącej Rady powoływała się na brak dostępności do wiedzy w sprawie pism, dokumentów, które wpływały na jej ręce. Kolejny raz zwróciła się z pytaniem, czy radni wiedzą, że jest takie pismo leżące od grudnia w szufladzie u Pani Przewodniczącej. Przez minione miesiące były radnym przedstawiane dokumenty. Na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji pan W.Gucz nie zdążył przedstawić wszystkich dokumentów, jednak wnioskując z dat, na które się powoływał, nie były to dokumenty z grudnia. Były to dokumenty z przełomu marca i kwietnia br. Radna stwierdziła, że czuje się niedoinformowana i zaniepokojona z tego tytułu, że jest to dokument z Prokuratury. Jeżeli ktoś posiada wiedzę na ten temat, to prosi o wyjaśnienie.
Głos zabrał pan W.Mrozek radca prawny, który poinformował, że rozmawiał z panią Przewodniczącą na ten temat. Z tego co pamięta, w treści pisma Prokurator wnosi o uchylenie konkretnych postanowień uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych. Wskazując na to, że określone postanowienia uchwały naruszają zasadę równości wobec prawa i powinny być uchylone przez Radę Miejską. Z reguły jest to tak, że jak Rada Miejska nie uchyli, to Prokurator decyduje czy składać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności tego postanowienia. Wniosek ten jest prośbą do rady Miejskiej i pozostaje to do rozważenia przez Radę. Trzeba rozważyć, czy rzeczywiście jest taka potrzeba.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że niebawem będzie termin składania wniosków o przyznanie stypendiów. Jakie konsekwencje grożą w stosunku do gminy, w stosunku do Rady z tego tytułu, że nie jest uregulowana ta kwestia, że nie zostały podjęte żadne działania, aby to zmienić.
Pan W.Mrozek stwierdził, że jest duże ryzyko, że Prokurator wniesie skargę i prowadzone będzie postępowanie sądowe. Rada powinna jakoś zareagować, albo odpowiedzieć Prokuraturze, że Rada się nie zgadza i dlaczego, albo odpowiedzieć, że Rada się zgadza i podejmie stosowne działania. Prokurator powinien otrzymać informację jak sprawa zostanie załatwiona. Przygotuje się od strony prawnej, natomiast decyzja należy do radnych.
Radna E.Marceka-Szydło w imieniu mieszkańców zwróciła się z pytaniem, czy w Kudowie będzie budowany Lidl.
Burmistrz Miasta poinformował, że trwają rozmowy z przedstawicielami Lidla. Jest plan budowy Lidla miedzy Biedronką stacją paliw Shell. O terminach nic nie wiadomo.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu mieszkance pani E.Miklas, która miała pytanie do radnej M.Midor-Burak i radnego M.Kiecy. Radna M.Midor-Burak swego czasu napisała artykuł w Gazecie Gmin, że jeżeli radny nie ma czasu dla mieszkańców, nie ma czasu porozmawiać z nimi, nie ma czasu być na sesji, to nie musi być radnym, może się wycofać w każdej chwili. To nie jest pierwszy raz kiedy nie ma radnej M.Midor-Burak. Na sesji 17 lutego br. zgłosiła radnej wniosek, aby skierowała pismo do Starosty Powiatu Kłodzkiego, który ustala dyżury aptek. Radna była zaskoczona takim wnioskiem,
a skierowała taki wniosek, ponieważ mieszkańcy mogą pytać i mogą prosić radnego o interwencje. Ze względu na to, że radna M.Midor-Burak potrafi pisać różne pisma, sądziła, że napisze również do Starosty. Natomiast radna skrytykowała ją i powiedziała, że nie będzie mogła w tej kwestii pomóc, od tego jest Burmistrz, są inni radni. Poza tym radny M.Kieca wychodzi już po raz kolejny wcześniej z sesji. Ostatnio wyszedł i spacerował z psem po osiedlu. Rozumie, że czasami są ważne powody, aby wcześniej wyjść z sesji, ale takiego powodu tutaj nie widzi. Pani E.Miklas skierowała prośbę do Wiceprzewodniczącego Rady o zwrócenie radnym uwagi. Nie muszą być radnym, jeżeli lekceważą mieszkańców i sprawy, które mieszkańcy chcą poruszyć. Ponadto zwróciła się do radnej M.Mróz
z prośbą o złożenie podziękowań na ręce dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II za wywieszenie na maszcie flagi papieskiej - trzecia rocznica kanonizacji Jana Pawła II.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że nie może odpowiadać za radnych. Radna M.Midor-Burak zgłaszała, że musi wcześniej wyjść ponieważ ma zebranie,  natomiast radny M.Kieca uznał, że nie musi zgłaszać wcześniejszego wyjścia.
Radny M.Turoń poinformował, że 7 czerwca br. wraz z radną M.Midor-Burak organizują kolejne spotkanie mieszkańcami.
Radna T.Żulińska na ręce Burmistrza Miasta złożyła podziękowania za zorganizowanie 16.05.2017r. spotkania z mieszkańcami ul. Słone dot. gazyfikacji. Zobowiązała się do zachęcenia mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Ponadto zwróciła się z prośbą, aby podobne spotkanie zorganizować
z mieszkańcami ul. Brzozowie, którzy czekają na propozycje dot. przydomowych oczyszczalni.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o ul. Brzozowie, to sprawa jest bardzo ważna. Na jednym ze spotkań z mieszkańcami przedstawiane były przygotowane wcześniej dokumenty dot. kanalizacji. Niestety nie ma możliwości sfinansowania budowy kanalizacji ze środków unijnych. W związku tym pojawił się pomysł przydomowych oczyszczalni ścieków. Następne spotkanie zostanie zorganizowane z mieszkańcami ul. Brzozowie, ponieważ jest to sprawa, która wymaga załatwienia, trzeba temu stawić czoła i znaleźć propozycję dla Brzozowia. Takich miejsc w Kudowie jest jeszcze kilka – ul. Bukowina, ul. Pstrążna, ul. Jakubowice.
Mieszkanka E.Ziniak, która poruszyła sprawę miejsc parkingowych w Kudowie stwierdzając, że przez sezonem letnim nie zwiększyła się ich ilość. Zwróciła się z pytaniem, czy sprawa parkingów zostanie
w jakiś sposób usprawniona. Niestety kudowski parkingi i zatoczki w większości są pozajmowane przez mieszkańców, którzy np. przyjechali do pracy i też nie mają gdzie zaparkować oraz kuracjuszy przebywających w sanatoriach podległych pod KGHiM, ponieważ mają płatne parkingi. Nasuwa się wniosek, aby porozmawiać z KGHiM, aby tę sprawę uporządkować, może powinni zmniejszyć opłaty za parkingi. Kilka dni temu na ul. Kombatantów zaparkowanych było 9 samochodów, które stały tam 8 – 9 godzin, ul. Zdrojowa – 22 samochody. Gdzie ma zaparkować ktoś, kto przyjechał do Kudowy na 2-3 godziny. Ponadto zwróciła się z pytaniem, czy w Kudowie zobaczymy patrole piesze policji. Czy przy rewitalizacji ulic w planach przewidziane jest, że po jednej stronie będzie chodnik a po drugiej zatoczka parkingowa. Kudowa przez te samochody traci swój klimat uzdrowiskowy.
Burmistrz Miasta stwierdził jest to mankament miejscowości uzdrowiskowych. Jest bezpłatny parking przy Aquaparku, są wolne miejsca. Natomiast do sprawy należy podchodzić bardzo ostrożnie. Jest to problem, o którym mówi się od lat. Jest to klimat tego uzdrowiska, taki jest charakter miejscowości uzdrowiskowej – jest pełno i tego nam zazdroszczą inni. To nie jest tak, że nie ma parkingów. Parkingi są, tylko każdy chce dojechać jak najbliżej miejsca docelowego. Ponadto stwierdził, że będzie rozmawiał na temat patroli pieszych i dodatkowych funkcjonariuszy policji na okres sezonu letniego.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że sprawa ta w każdym mieście jest sprawa bardzo trudną. Na wspólnym posiedzeniu Komisji nie zdążył odczytać wszystkich pism, jednak chciałby poinformować, że wpłynęła odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji na wniosek złożony przez radnych na sesji 27.03.2017r. dot. ustawienia na drodze nr 8 na odcinku od Lewina Kłodzkiego – odcinek gdzie jest dodatkowy pas ruchu znaku „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”. Jest to odpowiedź negatywna. Pismo zostanie odczytane na najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji.
Pani B.Kopeć sekretarz gminy przypomniała, że 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych.

Ad.10)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej

Wiktor Gucz

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIV/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2017 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż