UCHWAŁA Nr XXXVI/205/17
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730)  oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017r., poz. 191), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miejska Kudowy – Zdroju jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVI/205/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.06.2017 08:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.06.2017 08:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 204