UCHWAŁA Nr XXXVI/206/17
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017r., poz. 191), po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2016 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym gminy Kudowa – Zdrój za 2016 rok;
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu;
4)    informacją o stanie mienia gminy Kudowa – Zdrój;
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVI/206/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.06.2017 08:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.06.2017 08:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 160