Protokół nr XX/08 z dnia 29 lutego 2008 roku


PROTOKÓŁ XX/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 lutego 2008 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                       -  9:00


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  14:30


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.


RADNI NIEOBECNI:
1. Adam Ziembiński                   - nieobecność usprawiedliwiona


Przewodniczący Rady przywitał radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych, a szczególnie gości i gestorów kudowskiej bazy hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, honorowego obywatela naszego miasta ks. J.Myjaka  oraz pana J.Grządkowskiego właściciela Hotelu „Kudowa”, w którym obywa się sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:


1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r. i  30.01.2008 r.
2. Współpraca z miastami partnerskimi. Promocja miasta.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie-Zdroju przy ul. Buczka 9,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 -2010”,
- wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.


Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaciągnięcia zobowiązań na realizację w latach 2008 – 2010 projektu pn. „U nas -  w współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju”. Burmistrz poinformował, że wchodzi wreszcie od dawna oczekiwane programowanie środków unijnych w zakresie europejskiej współpracy transgranicznej. Są to projekty nieduże i o tym zdecydują euroregiony. Szefowe bibliotek w Hronowie i w Kudowie-Zdroju chcą wykorzystać środki na projekt realizowany w funduszu Europejska Współpraca Terytorialna. Założono, że ten projekt będzie realizowany w okresie trzyletnim, bo tam będą również inwestycje. Cały budżet tego projektu wynosi prawie 700.000 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaciągnięcia zobowiązań na realizację w latach 2008 – 2010 projektu pn. „U nas -  w współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju”.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. 


Ad.1)

Przy obecności 14 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r. i  30.01.2008 r.


Ad.2) 

Głos zabrał Burmistrz P.Maziarz, który poinformował, że tę część sesji poświęconą promocji miasta i współpracy z miastami partnerskimi przeprowadzimy w następujący sposób. W pierwszej kolejności temat przewodni czyli miasta partnerskie – wspólne inicjatywy omówi kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji pan M.Biernacki. Następnie przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego przedstawią informację na temat współpracy LO ze szkołą w Horn Bad Meinberg, następnie pan M.Mrowiec powie o współpracy pomiędzy strażami z Republiki Czeskiej i Niemiec, pan B.Kamiński – dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powie o wspólnych inicjatywach i wydarzeniach promocyjnych realizowanych w Muzeum, pani U.Faroń-Bielecka - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej powie o współpracy pomiędzy bibliotekami z Kudowy, Nachodu i Hronowa. Druga część to wydarzenia promocyjne i omówi je  kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji pan M.Biernacki. Następnie przed przerwą Burmistrz Miasta będzie chciał zaproszonym gościom wręczyć certyfikaty – „certyfikowane usługi hotelarskie”.
Burmistrz P.Maziarz poinformował zebranych, że pierwsza umowa o współpracy o partnerstwie podpisana została podpisana pomiędzy Kudową-Zdrój z Hronowem  15 lutego 1996 r. w Hronowie, druga umowa podpisana 23 czerwca 2001 r. w Niemczech z miastem Horn Bad Meinberg, kolejna umowa to umowa podpisana 10.09.2004 r. z miastem Nachod.
Następnie glos zabrał pan M.Biernacki – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji, który przedstawił i omówił prezentację dotyczącą współpracy z miastami partnerskimi. Prezentacja w załączeniu do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał pan E.Maćkowski, który przedstawił informację na temat współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kudowie – Zdroju z miastem Horn Bad Meinberg, a uczniowie LO przedstawili zdjęcia z wizyty w  Horn Bad Meinberg. Informacja w załączeniu do niniejszego protokołu.
Pani B.Dziubińska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, która poinformowała, że w 1998 roku udało się nawiązać kontakt ze szkołą w Wolksburgu i trwa do dzisiaj. Nasi uczniowie podczas wyjazdów do Wolksburga zwiedzają miast i okolice, poznają język, nawiązują przyjaźnie. Wyjazdów było już kilkanaście a najbliższy odbędzie się maju br. Jest to kolejny bardzo waży wyjazd, ponieważ szkoła w Wolksburgu będzie obchodziła swoje 60-lecie. Współpraca między naszymi szkołami jest bardzo dobra. Nasi partnerzy są zawsze otwarci na nasze zaproszenia. W 2006 roku kiedy było nadawane bało imię naszej szkole oprócz delegacji ze szkoły, gościliśmy również Burmistrza Miasta Wolksburg. Początkowo wyjazdy naszych uczniów finansowane były przez Urząd Miasta. Od kilku lat środki na ten cel pozyskiwane są z polsko - niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży.
M.Mrowiec – Prezes Międzygminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił informację ta temat współpracy OSP ze strażakami z Niemiec i Czech. Poinformował, że w 2002 r. strażacy z Horn Bad Meinberg  gościli w Kudowie. Odbyło się spotkanie ba bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej. Wymienione zostały doświadczenia, problemy. Zaskoczyło ich to, że u nas w OSP jest tak dużo młodzieży. W tym samy roku kudowscy strażacy gościli w Horn Bad Meinberg. W roku bieżącym strażacy z Niemiec kolejny raz będą gościć w Kudowie. Kudowska straż otrzymała w partnerów z Niemiec dwie kurtyny wodne niezbędne do działalności ratowniczo-gaśniczej oraz stały i krzesła, które zostały przeznaczone na wyposażenie świetlicy w Czermnej.
Ponadto poinformował, że w 2003 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Kudowie a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Nachodzie. Porozumienie zostało podpisane w Starostwie Powiatowym miasta Nachod. Z czeskim strażakami spotkania obywają się znacznie częściej. Uczestniczymy u nich w zawodach pożarniczych, w ćwiczeniach które są tam organizowane. W roku ubiegłym w Kudowie odbyły się wspólne, duże ćwiczenia straży z Kudowy i Nachodu. Ćwiczenia te odbyły się na osiedlu przy ul. Łąkowej i w byłej kotłowni. Ocena tych ćwiczeń była bardzo wysoka. Oceny dokonywali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. W ubiegłym roku ze strażakami z Republiki Czeskiej strażacy z Kudowy spotkali się na uroczystości, która związana była z tym, że strażacy ci otrzymali nowy, piękny samochód pożarniczy. Obecnie Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju są na etapie zebrań sprawozdawczych, takie zebrania odbywają się również w Czechach i później odbędzie się wspólne spotkanie, na którym zostanie opracowany plan działań na 2008 r. Ze strony polskiej robi się wszystko, aby ta współpraca była coraz lepsza. 
Następnie głos zabrała radna Ł.Rachuba, która poinformowała, że we wrześniu br. odbędzie się uroczystość z okazji 15-letniej współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnch ze szkołą w Hoceniu i Wysokie Myto w Republice Czeskiej. Środki na wyjazdy młodzieży pozyskiwane są najczęściej poprzez pisanie projektów. Szkoła w Wysokim Myto i Hoceniu   jest to szkoła podobna do szkoły w Kudowie. Jest to szkoła o profilu handlowo-gastronomicznym. Spotkania odbywają się bardzo często, na różnych uroczystościach dydaktycznych, ekologicznych, na studniówkach, rozpoczęciach i zakończeniach roku szkolnego. Szkoła w Wysokim Myto podpisała z naszą szkołą trójstronną umowę o współpracy zgłaszając do tej współpracy szkołę w Kolbach w Niemczech. Dyrektorzy tych szkół znani są władzom naszego miasta. Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół poznają nasze miasto, nasz rejon, nasze województwo, byli również w Warszawie i Krakowie. Natomiast uczniowie naszej szkoły poznają rejon Usti nad Orlicą, poznają programy nauczania. Nasi uczniowie byli wycieczkach w Pradze i w Hanowerze. Wspólnie realizowany był program, który został zaprezentowany na Expo w Hanowerze.
Następnie głos zabrał pan B.Kaminski – dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, który stwierdził, że w dziedzinie kultury w latach ostatnich robi się bardzo dużo w naszym mieście. Gmina przejęła Skansen w Pstrążnej 01.01.2006 r. od Muzeum w Wałbrzychu. Jeśli chodzi o główne imprezy organizowane przez Muzeum to w 2006 r. było ich 4, w roku 2007 – 7, natomiast w roku 2008 zaplanowanych jest 20 imprez. Muzeum zawarło 3 umowy międzynarodowe, które mają pewne znaczenie w pozyskiwaniu środków finansowych. Dwie umowy podpisane są z czeskimi ośrodkami, jedna z niemieckim. W roku 2007 Muzeum korzystało z dwóch projektów finansowanych z zewnątrz, w roku 2008 będzie ich przynajmniej cztery. Kadra jest coraz lepsza, pracownicy merytoryczni mają wyższe wykształcenie. W roku 2007 odbyły się bardzo ważne konferencje naukowe. Należy pamiętać o tym, że Muzeum to przede wszystkim placówka naukowo-badawcza, ona promuje miast, ale ona musi być w tym względzie mocna. O poziomie miasta decyduje zawsze to główne muzeum jako placówka naukowo-badawcza. W roku 2006 sprzedano ok. 12.000 biletów, w roku 2007 sprzedano ok. 14.000 biletów. Zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Muzeum ma wydawnictwo. W roku bieżącym Muzeum wydało pozycję pt. „Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza Kudowa –Zdrój, tożsamość i zbliżenie”. Ponadto w roku bieżącym ukaże się „Almanach kudowski”. Wydrukowano również folder i ulotki w języku polskim, czeskim i angielskim. Z imprez nowych, które będą organizowane w 2008 roku na uwagę zasługują to konferencja „Wołyń - Sudety”, kolejna rzecz, którą planuje zrobić dla miasta to  muzeum przestrzenne, stworzenie domowych muzeów w wioskach Pogórza Sudeckiego. Pan Dyrektor stwierdził, że opłacało się przejąć to Muzeum, ludzie pracują tam wytrwale i wszyscy na pewno będą bardzo dumni, że takie Muzeum  mamy na terenie naszego miasta.
Następnie glos zabrała pani U.Faroń-Bielecka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która poinformowała, że od 2006 roku biblioteka działa, jako gminna instytucja kultury. Od 2007 pod bibliotekę podlega również DPT Cyganeria. Współpraca biblioteki z biblioteką w Hronowie odbywa się już od 1996 r.  Pani dyrektor przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą imprez, wydarzeń oraz wystaw organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w roku 2007. Prezentacja w załączeniu do niniejszego protokołu.
 Następnie pan M.Biernacki – Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji przedstawił i omówił  prezentację dotyczącą następujących promocyjnych: (prezentacja w załączeniu do niniejszego protokołu):

 • nowa strona internetowa Kudowy-Zdroju,
 • działalność Punktu Informacji Turystycznej,
 • nowe tablice informacyjne,
 • gadżety promocyjne, które doskonale promują nasze miasto – parasole, podkładki pod myszkę, ulotki, mapa, koszulki, płyta – atrakcje turystyczne i baza turystyczna w Kudowie-Zdroju, baner informacyjny itp.,
 • spoty w Polskim Radiu Wrocław,
 • udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie,
 • udział w targach, które odbyły się we Wrocławiu w Galerii Dominikańskiej,
 • udział w Międzynarodowych Targach  w Poznaniu, 
 • udział w Targach Turystycznych Brno Region Tour 2008,
 • organizacja Forum Samorządowego, 
 • Kongres Uzdrowisk Polskich,
 • spotkanie przyjaciół karawaningu.


Burmistrz P.Maziarz podziękował wszystkim za przedstawienie prezentacji i przekazane informacje dotyczące współpracy z miastami partnerskimi oraz promocji miasta.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przedstawione informacje. Jest tego bardzo dużo. Współpraca w miastami partnerskimi układa się bardzo dobrze i dzieje się bez bezpośredniego udziału i  nadzoru samorządu. Ten kontakty są bardzo bliskie Jeżeli chodzi o działania promocyjne to dzieje się też bardzo dużo, to co zostało zaprezentowane są to sprawy, które prowadzi bezpośrednio samorząd, ale przecież wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą głównie w strefie hotelarskiej, pensjonatowej, gastronomicznej, również prowadzą własną promocję. Pewnie jeszcze dużo jest do zrobienia w dziedzinie promocji, ponieważ na rynku konkurencja jest duża. Nie jesteśmy ostatni, ale ciągle trzeba to poprawiać, ciągle  trzeba jeszcze dużo robić w kierunku działań promocyjnych.
Radny W.Gucz stwierdził, że miło było posłuchać o tych wszystkich działaniach, które podejmują określone grupy ludzi. Jednak trzeba stwierdzić, że istnieje możliwość dalszego zawiązywania pomostów. Pewno nie jest to łatwe, wiemy, że aktualnie sytuacja w zakresie służby zdrowia jest dla nas bardzo  niekorzystna. Likwiduje się szpital w Dusznikach, likwiduje się zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Kudowa ma do zaoferowania w dziedzinie medycznej dożo ofert prowadzonych przez ZOZ i nie tylko przez ZOZ, ale również przez ZUK. Radny zastanawia się, czy istnieliby możliwość stworzenia pomostu medycznego, jakiegoś mini pomostu, bo wiemy, że znaleźliśmy się w sytuacji praktycznie marginalnej. Dostępność poważniejszych usług medycznych jest w tej chwili zlokalizowana w Kłodzku. Dla wielu biednych Kudowian jest to ogromna odległość. Radny proponuje podjęcie pewnych drobnych kroków, które pozwolą na nawiązanie z Nachodem jakieś związki pomostowe w tej dziedzinie.
Następnie głos zabrał Theofilos Vafidis, który poinformował, że jest Grekiem, w Polsce mieszka od kilku lat. Jego praca polega na doradztwie kulinarnym. Cieszy się, że w Kudowie tak dużo się robi, jest pod wrażeniem przedstawionych informacji i zaproponował, aby w Kudowie zorganizować festiwal kuchni regionalnej. Trzeba uczyć ludzi jak gotować i jakich produktów używać.  Można zorganizować konkurs, w którym udział wezmą kucharze i dodatkowo amatorzy. Podczas tych konkursów doskonale można promować produkty regionalne.
Burmistrz Miasta przypomniał radnych, że jakiś czas temu rozpoczęto realizację Strategii Rozwoju Gminy i Produktów Turystycznych. Dzięki aktywności zespołu  monitorującego , którego przewodniczącym jest pan A.Lis, a członkami są hotelarze i  radni oraz wielkiemu samozaparciu radnej Ł.Rachuby zrobiono pierwszy element tej Strategii, a mianowicie zorganizowano konkurs na najlepsze pieczywo. Ten konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Rozpoczęto drogi etap tzn. konkurs kulinarny to o czym mówił nasz gość. Jednak ten konkurs się nie udał, rozpoczynano kilka razy, chcieliśmy go realizować etapami, ale niestety zgłosił się tylko jeden kucharz, który chciał w tym konkursie kulinarnym startować. Przedstawiona propozycja dot. zorganizowania festiwalu kuchni regionalnej jest fantastyczna. Burmistrz stwierdził, że jeśli będą  to działania cykliczne to można te propozycję przedyskutować.
Następnie głos zabrał pan J.Grządkowski – właściciel Hotelu Kudowa, który stwierdził, ze jest zaszczycony, ze może gościć radych w swoim hotelu. Hotel posiada 104 miejsca noclegowe w 52 pokojach, 3 apartamenty,  4 sale konferencyjne, restaurację na 150 miejsc, niebawem zostanie uruchomiona część rekreacyjna, rehabilitacyjna i kosmetyczna oraz kryty basen.  Wyraził nadzieję, że uda im się bezproblemowo wkomponować w rynek turystyczny naszego miasta i aktywnie współdziałać z jego władzami.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że na ręce pana Burmistrza wpłynęło pismo dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w sprawie podziękowania za możliwość współpracy z Muzeum Zabawek i gratulacji za tak wspaniałe zbiory. W tym miejscu Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli kwiaty i złożyli podziękowania pani M.Ozierańskiej, która prowadzi kudowskie Muzeum Zabawek i tak znakomicie promuje Kudowę w całej Polsce.
Pani M.Ozierańska poinformowała zebranych, że Muzeum Zabawek istnieje w Kudowie od 5 lat. Nie jest to tylko typowa atrakcja turystyczna. Niespodziewanie dowiedziała się, że na ręce pana Burmistrza  wpłynęło podziękowanie  od dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, jednak to  nie jest jedyna wystawa, w której Muzeum Zabawek uczestniczy. Z roku na rok przybywa coraz więcej muzeów, które chcą z nami współpracować. Muzeum finansuje się jedynie z dochodów uzyskanych ze sprzedaży biletów, ale wszędzie funkcjonuje jako kudowskie Muzeum Zabawek, nigdzie jako prywatna instytucja. Zawsze i wszędzie jest to kudowskie Muzeum. O swoich osiągnięciach nigdzie nie pisze i nigdzie nie mówi, ale Muzeum coraz częściej opisywane jest w prasie, czy pokazywane w telewizji. Coraz więcej kolekcjonerów z całego świata chce współpracować z Muzeum. Ostatnio zgłosił się do niej kolekcjoner z Nowego Jorku, który będzie chciał współuczestniczyć w tworzeniu kolekcji. Ma wiele propozycji z Czech, z Niemiec czy z Francji, że ktoś chce pokazać swoją kolekcję zabawek, ale niestety nie ma na to miejsca. Obecnie jest już w trzecim obiekcie w Kudowie, ale dzięki panom Burmistrzom i panu Kamińskiemu Muzeum pozostało w Kudowie. Coraz więcej ludzi z Polski i ze świata odwiedza nasze Muzeum, a szczególnie coraz więcej młodzieży. Ponadto poinformowała, że 31 maja odbędzie się w Kudowie duża impreza Festiwal Bajek i w związku z tym prosi o pomoc w jej zorganizowaniu. Bardzo czynnie w organizację imprezy zaangażowała Szkoła Turystyczna z Polanicy, która przygotowała 5-godzinny program poświęcony Smerfom. Zwróciła  się w prośbą o współpracę kudowskie szkoły. Pani M.Ozierańska szczególne podziękowania za pomoc złożyła władzom kudowskim oraz panu M.Biernackiemu.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który zwrócił się do pana M.Biernackiego o włączenie Festiwalu Bajek do kalendarza imprez. Ponadto stwierdził, że 31 maja robi się dniem, który będzie obfitował w różnego rodzaju imprezy. Pani B.Dziubińska nie powiedziała o rzeczy bardzo ważnej tzn. Zespół Szkół Publicznych jest inicjatorem biegu sponsorowanego, który pierwszy raz odbył się w 2006 r. Burmistrz wyraził nadzieję, że drugi bieg sponsorowany odbędzie się w bieżącym roku. Środki uzyskane podczas pierwszego biegu sponsorowanego zostały przekazane na łamanie barier architektonicznych oraz na szkołę w Kazachstanie.
Burmistrz zwrócił się do zebranych z prośbą, aby odwiedzać to co w Kudowie powstało, tj. Muzeum Zabawek, Skansen itd.
Jeżeli chodzi o wypowiedź pana B.Kamińskiego Burmistrz Miasta stwierdził, że gmina podjęła ogromne ryzyko i ogromne dzieło przejmując Skansen w Pstrążnej, który był oddziałem Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Gmina w ciągu 2 lat wydała 550.000 zł na Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Wszystkie zadania, które zostały w Muzeum zrobione to jest wydatek rzędu 1 mln zł. Były to środki, gdzie beneficjentem była gmina i to było to największe zadanie, a mianowicie aleje, ścieżki, zatoczka parkingowa, napowietrzna linia energetyczna, odbudowa wiatraka. Kosztowało to dużo, ale uważa, że nie były to pieniądze stracone i można tam teraz spokojnie prowadzić działalność na dobrym poziomie.
Burmistrz Miasta złożył serdeczne podziękowania hotelarzom i gastronomikom, i prosić ich o dalszą pomoc w  przyjmowaniu uczestników i artystów Festiwalu Moniuszkowskiego. Ponadto stwierdził, że będzie namawiał hotelarzy i gastronomików , aby  imprez w Kudowie robić więcej. Byłoby łatwiej gminie i hotelarzom, aby się wspólnie zaprosić jakichś artystów do Kudowy i zorganizować jakąś  imprezę. Na pewno gmina będzie w tym uczestniczyć, ale prosiłby o większą aktywność.
Burmistrz stwierdził, że osób które zdecydowały się podjąć duże dzieła w Kudowie jest wiele. Są to ci, którzy posiadają pensjonaty, hotele, i którzy z wielkim wysiłkiem i mozołem modernizują je wydając wielkie pieniądze podnosząc poziom, organizując to dzięki własnemu ryzyku. Są oczywiście i tacy, którzy wybudowali coś zupełnie nowego. Burmistrz wszystkim tym osobom życzył wytrwałości i złożył podziękowania za ogromną pomoc i wpływanie na dobre imię Kudowy-Zdroju.
Burmistrz miasta stwierdził, że od wielu lat realizując Strategię Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Produktów Turystycznych, gmina starała się eliminować to co ludzi pracujących porządnie denerwowało. Mianowicie z różnych stron dochodziły do gminy i dochodzą w dalszym ciągu informacje na temat nieformalnego prowadzenia działalności gospodarczej – pokoje gościnne. Hotelarze i gastronomicy mają rację, ponieważ ten proceder powoduje to, że zniechęcają się ci, którzy ponoszą koszty przez cały rok, natomiast ci, którzy prowadzą tą szarą strefę po prostu nie mają żadnych obciążeń podatkowych. Gmina postarała się, żeby nie stosować metod kryminalno-policyjnych, robić to tzw. metodą pozytywną. Przeprowadzono ogromną ilość kontroli poboru opłaty uzdrowiskowej, ponieważ była to metoda najbardziej racjonalna, a przed wszystkim parlamentarna. Trwa to już ponad dwa lata i okazało się, że tych kwater przybyło, były nawet talie przypadki, że ludzie płacili opłatę uzdrowiskową, ale nie zdążyli zarejestrować działalności gospodarczej.  Gmina tego nie odpuści i nadal będzie kontrolować. Z drogiej strony gmina chciała podziękować za to, że są osoby, które swoją działalność prowadzą dobrze, że podnoszą standard usług. Gmina chciała zwróci uwagę turystom, którzy przyjeżdżają do Kudowy, żeby sami zobaczyli, że na niektórych budynkach  jest coś co nazywa się certyfikowana działalność hotelarska, a na innych czegoś takiego nie ma. Certyfikaty wręczane są wszystkim tym, do których może przyjechać turysta i może się tam czuć bezpiecznie.
Burmistrz Miasta poinformował ponadto zebranych, że niebotycznie rosną opłaty za korzystanie ze środowiska. Złożenie odpadów na wysypisku gminnym wzrosło o 500%. MZUP do tej pory  rocznie za korzystanie z wysypiska płacił 35.000 – 40.000 zł  natomiast kwota ta wynosi ok. 160.000 zł. Gmina na pewno o 500% nie będzie podwyższać ceny, podwyżka wyniesie w granicach 60% z bardzo prostego powodu. Kudowa od wielu lat prowadzi selektywną zbiórkę odpadów i to daje efekt pozwalający na to, że nasze ceny będą nie maksymalnie wysokie, jak to jest w niektórych gminach. Ta podwyższona cena będzie zawierać te elementy, które były omawiane z Organizacją Turystyczną Kudowa-Zdrój. Wielkie możliwości zwiększenia segregacji odpadów znajdują się w hotelach, pensjonatach, willach, restauracjach, kawiarniach, sanatoriach, w sklepach. Gmina planuje tam wprowadzić kontrolowany i monitorowany system workowy. Będzie to program pilotażowy, ponieważ od 01 stycznia gmina chce wprowadzić zasadę – segregujesz, płacisz mniej. Wszystkie worki będą oznakowane, będzie wiadomo, z którego  miejsca pochodzą i jeśli zdarzy się przez okres pół roku, że ta segregacja będzie taka jak powinna wyglądać to gmina będzie obniżać też na pół roku koszty wywozu odpadów. Oczywiście system workowy nadaje się doskonale do budownictwa jednorodzinnego, do działalności gospodarczej, natomiast  nie nadaje się do budownictwa wielorodzinnego, ale pewnie i na to znajdzie się jakiś dobry pomysł. Burmistrz poinformował, że będzie przeprowadzona ogromna kampania edukacyjna w zakresie zmiany sytemu segregacji. Rozpocznie się to w kwietniu i tutaj gmina tak jak do tej pory, bardzo liczy na dzieci, młodzież i nauczycieli. Ponadto Burmistrz poinformował, że gmina planuje również wprowadzenie w życie  programu „Posprzątaj po swoim psie”. Program ten rozpocznie się w dniu Święta Ziemi tj. 22 kwietnia. Spółdzielnia Mieszkaniowa na wszystkich swoich osiedlach montuje kilkanaście pojemników z woreczkami do zbierania psich odchodów, MZUP również na wszystkich większych osiedlach montuje takie pojemniki, gmina takie pojemniki montuje przy wszystkich wejściach do Parku Zdrojowego. Nie będzie zakazu wchodzenia na teren Parku Zdrojowego z psem, ale Straż Miejska i Policja bezwzględnie karać będzie za to jeśli właściciel psa nie będzie prowadził go na smyczy i nie będzie miał woreczka na odchody. Burmistrz Miasta zwrócił się do wszystkich zebranych o pomoc w wprowadzeniu tych dwóch programów.
Następnie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli obecnym na sesji hotelarzom i gastronomikom certyfikaty – „certyfikowane usługi hotelarskie”, „certyfikowane usługi gastronomiczne”.


Salę obrad opuścił radny W.Biernacik. Na sali pozostało 13 radnych.


Ad.3)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie-Zdroju przy ul. Buczka 9
Pani E Ubik poinformowała, że uchwała ta jest wynikiem prac, które toczyły się już od pewnego czasu. W grudniu ubiegłego  roku minął termin obowiązywania  programu rozwoju oświaty w gminie Kudowa-Zdrój na lata 2001 – 2007. Przystąpiono do analizy liczby urodzeń, posiadanej bazy materialnej, liczby nauczycieli zatrudnionych w naszych placówkach. Z naszych analiz wynika, że od wielu lat   obserwujemy duży spadek urodzeń, czyli niż demograficzny, który dotknął całą Polskę, dotyka również naszą gminę. Jest coraz mniej dzieci, które rozpoczynają edukację. Zdarza się również tak, ze dzieci urodzone w Kudowie nie trafiają do naszych szkół, ponieważ rodzice wyjeżdżają i ta różnica w poszczególnych rocznikach też jest zauważalna. Nasza propozycja dotycząca zmian w oświacie obejmuje likwidację szkoły podstawowej nr 1 praktycznie tylko z nazwy, ponieważ sam obiekt pozostaje do dyspozycji oświaty kudowskiej. Proponuje się rozdzielenie dwóch etapów edukacji szkoły podstawowej. Jest propozycja, żeby w szkole przy ul. Buczka pierwszy etap edukacji rozpoczęły dzieci klas zerowych i klas I – III. Natomiast kolejny etap edukacji, czyli  edukacja klas IV – VI i klasy gimnazjalne będzie odbywała się w obiekcie przy ul. Szkolnej. Wydaje się, że po tych głębszych analizach, że ta propozycja znajduje uzasadnienie ze względu na przedział wiekowy dzieci młodszych.   Zgromadzone w jednym obiekcie będą się czuły bezpieczniej. Natomiast dzieci starsze czyli klasy IV – VI, zaczynają naukę z innymi nauczycielami, ich edukacja wygląda inaczej, nie jest to nauka praktycznie z jednym nauczycielem i już później kolejne przejście do gimnazjum będzie dobrym sposobem, żeby to przejście było łagodniejsze. Ta propozycja, czyli zmiana polegająca na zamknięciu szkoły nr 1 pozwoli również na to żeby stworzyć w tym obiekcie nowe miejsca, które są oczekiwane przez mieszkańców Kudowy, którzy podjęli pracę, coraz więcej  rodzin poszukuje miejsca dla dziecka w przedszkolu. Zauważamy, że tych miejsc obecnie brakuje i przez tą zmianę istnieje możliwość otworzenia jednego oddziału przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. Propozycja dotycząca podziału funkcjonowania oświaty  jest postrzegana przez środowisko nauczycielskie pozytywnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie-Zdroju przy ul. Buczka 9 została podjęta  następującą ilością głosów:
za było                     - 11 radnych
wstrzymało się         -   0 radnych
przeciw było            -    2 radnych


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
Pani Skarbnik poinformowała, że  od dawna pracowano nad  projektami, które gmina będzie składać w projektowaniu unijnym 2007 – 2013 . Przygotowywanych jest kilka projektów, 15 marca mija termin składania projektów do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Zostały przygotowane trzy projekty, jeden projekt to jest projekt pn. „Polsko – Czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na pograniczu Kłodzkim”, drugi projekt pn. „Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim” i trzeci projekt, którego beneficjentem będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie – Zdroju, który otrzymał nazwę „U nas – współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju”. Zmiany, które są radnym przedstawiane, zarówno w budżecie jak również w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym podyktowane są koniecznością dokonania takich zmian, aby te projekty mogły być złożone i mogły być kompletne. Pierwszy projekt zmiany w budżecie na 2008 r. – po stronie dochodów zmniejsza się budżet o 2. 767.449 zł i jest to spowodowane tym, że projekt, który wstępnie nazwany był „usprawnienie Polsko – Czeskiego ruchu drogowego”, który obejmował swoim zasięgiem wykonanie drogi w Słonem oraz w Brzozowiu w tej chwili zmienił swoją nazwę i również zmienił się harmonogram realizacji. Wstępnie było planowane, że będzie realizowany tylko w 2008 r. w tej chwili harmonogram realizacji tego zadania został rozłożony do 2010 r. Po stronie wydatków budżet zmienia się również o tę kwotę. Dokonuje się ponadto zmian w wydatkach remontowych. Do planu wydatków wprowadza się pozycję dotyczącą remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Lubelskiej 8 i jest to kwota 40.000 zł. Ten remont pozwoli na uzyskanie 10 lokali socjalnych. Kolejna zmiana remontowa polega na tym, że zmniejszona została kwota wydatków na remont dachu i kwotę 25.800 zł przeznacza się na remont zatoczki parkingowej za Urzędem Miasta, ponieważ jej stan jest coraz gorszy. Dokonuje się również zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych i jest to związane przede wszystkim z projektami, o których wcześniej wspomniała. Dokonuje się także zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,  te kwoty, które zostały wcześniej określone w WPI muszą mieć odzwierciedlenie w naszym budżecie. Z tym samym łączą się zmiany w załączniku dot. zmian limitów  wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne. Inne zmiany dot. przeznaczenia 23.000 zł na zwiększony zakres remontu drogi przy ul. Buczka 22 – 24, kolejna zmiana polega na zwiększeniu wydatków na podatek VAT. 20.000 zł przeznacza się na prace remontowe i konserwacyjne w Urzędzie Miasta. O 10.000 zł zwiększa się plan wydatków związanych z  budową nowych punktów oświetleniowych. W dziale 921 zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest wkładem własnym do projektu realizowanego przez bibliotekę.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o dotrzymanie obietnicy złożonej mieszkańcom ul. Bocznej dotyczącej zainstalowania dwóch lamp oświetleniowych. Została zainstalowana tylko jedna i nadal jest tam ciemno. 
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok  została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 -2010”,
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym polegają na wykreśleniu następujących zadań:

 • modernizacja oświetlenia ulicznego i rozbudowa oświetlenia ulicznego, która była planowana do realizacji tzw. oszczędności na zużyciu energii elektrycznej,
 • droga śródsudecka ul. Słoneczna – Kombatantów – ze względu na to, że jest to droga powiatowa, która na dzień dzisiejszy nie znajduje się w priorytetach Powiatu, 
 • osiedle pensjonatowe ul. Słoneczna – infrastruktura techniczna, ze względu na to, ze do tej pory nikt się nam nie buduje i nie wiemy jaki będą plany przyszłych inwestorów, wydatki zostaną dotowane w momencie kiedy będzie taka potrzeba,
 • modernizacja dróg szutrowych i remont nawierzchni ulic lokalnych i chodników – zadanie to zostaje wykreślone z planu inwestycyjnego w tej nazwie, ale w zamian wprowadzane są zadania cząstkowe, które są sukcesywnie przygotowywane z konkretnymi adresami.


Druga zmiana w WPI  polega na zmianie nazwy zadania projektu związanego z modernizacją stacji uzdatnienia wody w Dańczowie, który wstępnie był planowany jako „budowa stacji uzdatniania wody na studni nr 10 w Jeleniowie”. Wiemy, że ta koncepcja uległa zmianie i będzie modernizowana stacja uzdatniania wody w Dańczowie i rurociągiem tłocznym ze studni nr 10 woda będzie do uzdatniania przesyłana do Dańczowa.   W związku z tym do 2 mln zł zmianie ulega  wartość tego zadania. Kolejny punkt to wprowadzenie nowych zadań:

 • Polsko – Czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na pograniczu Kłodzkim” – wartość zadania 7.429.840 zł, w stosunku do pierwotnie przedstawionej radnym uchwały wartość tego zadania znacznie wzrosła i wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze gmina chciała się ustrzec przed wpadkami od strony technicznej tzn. żeby wszystkie elementy, które mogą nas spotkać w projekcie technicznym były ujęte, natomiast druga  sprawa to sprawa tzw. różnic kursowych, ponieważ projekt będzie składany w euro i każde wahnięcie kursu euro może działać dla gminy niekorzystnie.   
 • „Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim” -  wartość zadania 4.041.071 zł. 
 • remont drogi ul. Główna – Polna – na dzień dzisiejszy nie ma możliwości dofinansowania ani z Regionalnego Programu Operacyjnego ani z programu transgranicznego. Na razie jest zapisane jako zadanie, które będzie realizowane ze środków własnych. Natomiast jeżeli tylko taka  możliwość się pojawi to na pewno będzie ten projekt przygotowany do współfinansowania ze środków unijnych.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 -2010”,
została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację w latach 2008 – 2010 projektu pn. „U nas -  w współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju”
Pani Skarbnik poinformowała, że biblioteka w Kudowie  przygotowuje wspólny projekt z biblioteka w Hronowie w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej  Republika czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Wartość zadania wynosi 686.981 zł. W ramach tego projektu kwota 241.714 zł dotyczy remontu pomieszczeń biblioteki – zmiana oświetlenia, zmiana instalacji elektrycznej, wymiana okien, wymiana podłóg, wymiana drzwi i malowanie wszystkich pomieszczeń. Kolejna kwota 197.640 zł dotyczy doposażenia w sprzęt komputerowy. Kwota 43.810 zł dotyczy zakupu wyposażenia biurowego czyli stolików, foteli, regałów, szaf itp. Kwota 109.190 zł dotyczy organizacji wspólnych  imprez  na terenie Kudowy w latach 2008 – 2010. Planowane dofinansowanie wynosi 85%. Sytuacja jest o tyle inna od naszych dotychczasowych projektów, że beneficjentem tego projektu jest Miejska Biblioteka Publiczna, która jest dofinansowywana z budżetu gminy w postaci dotacji podmiotowej. Przedstawiona uchwała zawiera w swojej treści zarówno upoważnienie dla dyrektora do zaciągnięcia zobowiązania natomiast z drugiej strony jest też pokazany wkład własny, który będzie zabezpieczony dotacją podmiotową z budżetu gminy. Stąd też w § 5 znalazł się zapis, że wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biblioteki oraz burmistrzowi miasta, który w budżetach, tegorocznych i dwóch następnych, te środki powinien zabezpieczyć.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację w latach 2008 – 2010 projektu pn. „U nas -  w współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju” została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju
Przewodniczący Rady poinformował, że jest wnioskodawcą tej uchwał. Powodem jest to, że płace w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach są zwiększane  średnio o 10%.  Ponadto w gazecie Euroregion Glacensis ukazała się informacja na temat płac brutto burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Kłodzkiego. Okazało się, że często w gminach mniejszych i o zdecydowanie mniejszych budżetach  płace burmistrzów czy wójtów są wyższe niż płaca pana burmistrza.  Przewodniczący Rady w projekcie uchwały proponuje wynagrodzenie wyższe o 12% od poprzedniego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
za było                 - 11 radnych
przeciw było        -    0 radnych.
wstrzymało się     -   2 radnych


Ad.4

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem dlaczego Burmistrz Miasta nie wyraził zgody na ustawienie przez firmę usługowo - reklamową, tablicy informacyjno - reklamowej na działce nr 576 obręb Słone. Zwrócił się również z prośbą o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji na temat zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania nieruchomości składającej się z dwóch działek w obrębie Zakrze oznaczonych numerami 329/5, 327/3 oraz zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 45 obręb Zakrze. Ponadto zwrócił się z prośbą o bardziej szczegółowe omówienie punktu dotyczącego omawiania na posiedzeniu Kierownictwa spraw związanych z sytuacją finansową MZUP oraz ewentualnych kierunków przekształcenia organizacyjnego tej jednostki.
Burmistrz Miasta w odniesieniu do pytania dot. nie wyrażenia zgody na ustawienie tablicy informacyjno – reklamowej na działce nr 576 obręb Słone poinformował, że  w gminie przyjęto zasadę taką, że pierwszeństwo na ustawienie reklam mają ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy, natomiast  jeżeli ktoś proponuje zwykłą blachę to zgody nie otrzyma.
Jeśli chodzi o koncepcje zagospodarowania terenów w obrębie Zakrze Burmistrz wyjaśnił, że związane jest to przede wszystkim z dużym wzrostem zainteresowania działkami pod budownictwo jednorodzinne. Jest to teren położony przy ul. Tkackiej za tzw. stodołą. Jeśli chodzi o kolejny teren przy ul. Broniewskiego i gmina chce zrobić rozeznanie, czy można go przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne.
Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie to jak radni wiedzą w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej nastąpiły ogromne zmiany, szczególnie w działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ta zmiana jest bardzo duża na ponad 180 wspólnot mieszkaniowych 150 zostało przekazanych innemu zarządcy. Jest to jednoosobowa spółka gminy Kłodzko. Dlaczego w Kudowie nie zawiązano takiej spółki, ponieważ sugestie pana dyrektora oraz nasze wyliczenia pokazywały, że spółka na tyle wspólno nie będzie mogła sobie poradzić na rynku, czyli inaczej mówiąc nie będzie konkurencyjna jeśli chodzi o ceny usług. Wg rozeznań, które przedstawił dyrektor MZUP spółka, która ma szanse konkurować z cenami za usługi, czy opłaty posiadać powinna co najmniej 400 wspólnot i wtedy jest w stanie    zaproponować mniejszą wysokość  wzrostów zarządzania spółką. Na dzisiaj wiemy, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w takiej formie jak obecna funkcjonować nie może. W zarządzie ZGM zostaje  40 wspólnot mieszkaniowych w związku z tym zatrudnienie,   mnie może pozostać na obecnym poziomie i musi być zmniejszone. Jeśli dyrektor nie uzyska zleceń na roboty konserwacyjne i remontowe od nowej spółki, to w dniu kiedy takich zleceń nie otrzyma to załoga powinna być przynajmniej o połowę zmniejszona i na stanowiskach nie robotniczych i robotniczych. Na ten temat prowadzimy rozmowy i zastanawiamy się jak to dalej będzie. Rząd też nie wie co zrobić lepiej, w tej chwili wiemy, że Platforma Obywatelska należy raczej do partii liberalnych, okazuje się, że decyzje dotyczące spółek prawa komunalnego idą w zupełnie inną stronę, że spółki prawa handlowego gminne nie będą musiały uczestniczyć w przetargach tylko będą mogły otrzymywać zlecenie bezpośrednio bez przetargu. Niektóre gminy wręcz ze spółek wracają do zakładów budżetowych, inni z zakładów budżetowych chcą robić spółki. Nie wiemy jeszcze co zrobimy, wiemy na pewno, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do spółki prawa handlowego nie pasuje, ale usługi pogrzebowe należą, usługi komunalne typu śmieci, zieleń   idealnie należą do spółki i wtedy mogą konkurować z innymi podmiotami. Trwają cały czas dyskusje, w najbliższym czasie zostanie przygotowany raport rozliczenia za I kwartał, a później dyrektor MZUP musi przedstawić informację, jak będzie wyglądać budżet po przekazaniu wspólnot innemu zarządcy. Tam jest wiele rzeczy, jeśli chodzi o finanse Burmistrz stwierdził, że niewiele się da zrobić, ale boi się jednej rzeczy, żeby mieszkańcy Kudowy w tych wspólnotach, które zostały przekazane innemu zarządcy, nie byli przez tę spółkę traktowani instrumentalnie, ale ustawodawca powiedział wprost samorząd nie powinien obracać pieniędzmi osób fizycznych, a wspólnoty mieszkaniowe mają w swoim założeniu pieniądze osób fizycznych. Samorząd nie powinien tymi pieniędzmi zawiadywać i nimi zarządzać. Czy gmina mogła utworzyć spółkę, pewnie mogła, ale trudno powiedzieć czy byłaby konkurencyjna.
Salę obrad opuściła radna Ł.Rachuba. Na sali obrad pozostało 12 radnych.
 Radny W.Gucz stwierdził, że mieszkańcy mają wiele obaw. Między innymi obawiają się  tego, że nie wiedzą kto będzie kontynuował remonty. Część majątku w budynkach będzie to majątek komunalny, a część majątku będzie majątkiem prywatnych właścicieli. Mieszkańcy boją się, żeby nie było spychania, jedni na drugich.
Pani Sekretarz poinformowała, że wspólnie z panią Skarbnik wyjaśniały na komisjach skąd się wziął się pomysł tego typu decyzji, tego typu rozwiązać. Burmistrz Miasta w swojej wypowiedzi poruszył najistotniejszą kwestię, która dotyczy zarządzania tego typu wspólnotami, a przede wszystkim przepływu środków finansowych. Jak radni wiedzą jeszcze w ubiegłym roku był projekt poprzedniego rządu dotyczący likwidacji do końca 2008 roku wszystkich zakładów budżetowych. Pani Sekretarz poinformowała, że wspólnie z panią Skarbnik była we Wrocławiu na szkoleniu i było ono poświęcone m.in. właśnie perspektywie co należy robić w sytuacji, kiedy jednak decyzja rządu dotycząca likwidacji zakładów budżetowych nie zostanie zmieniona i tam rozważano różnego rodzaju warianty jak należy sobie z ta sytuacją poradzić. Właśnie m.in. była omawiana kwestia zawiązywania spółek prawa handlowego, tworzenia ewentualnie  jednostek budżetowych na majątku zakładów budżetowych, które uległyby likwidacji. Poruszano także kwestie dotyczące zarządzania nieruchomościami, ba jak państwo wiedzą zakład budżetowy to nie jest tylko kwestia zarządu wspólnotami, ale również kwestia innej działalności. Ta kwestia zarządzania nieruchomościami w zasadzie od kilku lat nie budzi wątpliwości, wspólnotami nie powinny zarządzać zakłady budżetowe i nie powinna zarządzać gmina, a przede wszystkim nie w formie zakładu budżetowego. Stąd właśnie ta spółka, która w tej chwili przejmuje zarząd wspólnotami mieszkaniowymi w Kudowie-Zdroju. Jest to spółka gminy miejskiej Kłodzko, która jest spółką prawa handlowego i ona ma taki uprawnienia i zarządza wspólnotami w Kłodzku. Po prostu Kłodzko wcześniej przymierzyło się do tych zmian organizacyjnych chcąc sprostać wymaganiom ustawowym dot. tych zagadnień. Pani Sekretarz stwierdzali, ze ten pomysł ustawodawcy dotyczący takiego radykalnego cięcia w postaci nałożenia obowiązku likwidacji zakładów budżetowych polegał właśnie na tym, że większość gmin nie za bardzo była w stanie poradzić sobie z tym problemem związanym z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi i tą nową formułą organizacyjną. Ustawodawca ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, wynikało to z tego, że jednak ten opór był bardzo duży, bo nie każda gmina jest przygotowana, żeby w miarę szybko i w miarę sprawnie przygotować się do nowej formuły organizacyjnej. Pomimo dołożenia dużej staranności ze strony MZUP okazuje się, że jednak  spotkały nas pewne niespodzianki i nie przebiegło to tak bardzo płynnie i bezboleśnie jak się spodziewaliśmy, ale była to najwyższa pora, aby dostosować sposób zarządzania wspólnotami do obowiązujących przepisów prawa.
Radny Z.Gaździak  zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat propozycji utworzenia przez pana P.Malczewskiego 5 miejsc parkingowych na działce 228m i jaką działalność prowadzi pan P.Malczewski. Ponadto w/w zakupił teren pod budowę garaży, czy te garaże zostały już wybudowane.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że pan P. Malczewski prowadzi sklep spożywczy „Karolinka”. Jest tam teren, na którym chciałby zrobić zatoczkę parkingową dla klientów sklepu, ponieważ nie ma tam obecnie miejsc do parkowania. Propozycja Kierownictwa jest następująca, zastanowimy się nad wykonaniem tych miejsc postojowych pod warunkiem, że pan P.Malczewski wywiąże się ze zobowiązań w stosunku do gminy, tzn. jeśli zakończy budowę garaży na działkach, które kupił kilka lat temu od gminy, to przystąpimy do rozmów na temat budowy miejsc parkingowych.
Radny M.Mrowiec w związku z inicjatywą wójta gminy Nowa Ruda dotyczącą budowy schroniska dla zwierząt,  zwrócił się z pytaniem, na jakim etapie jest budowa i czy gmina będzie uczestniczyła  w finansowaniu tej inwestycji.
Burmistrz Miasta stwierdził, że od kilku lat podejmowane są próby załatwienia problemu bezdomnych zwierząt. Żeby ten problem załatwić potrzebne jest schronisko. Były różnego rodzaju lokalizacje. Oczywiście jeżeli byłoby takie schronisko, to gmina nie partycypowałaby w kosztach budowy, ale mogłaby na preferencyjnych warunkach uczestniczyć w kosztach funkcjonowania schroniska. Burmistrz Miasta poinformował, że za jednego psa, którego chcemy dać do schroniska na dwa tygodnie należy z góry zapłacić 850 zł. 
Wracając do sprawy dotyczącej wspólnot mieszkaniowych Burmistrz Miasta stwierdził, że gmina musi mieć przedstawiciela w tych wspólnotach, którymi zarządzać będzie spółka z Kłodzka, i musi to być przedstawiciel profesjonalny. Musi to być fachowiec, który rozliczy spółkę, która przejęła wspólnoty, od początku do końca. Burmistrz upatruje tu jakby zneutralizowanie naszej obawy w stosunku do tego, że stan techniczny budynków może ulec pogorszeniu. Dlatego musi to być osoba taka, która będzie reprezentować interes gminy we wspólnotach. Musi to być osoba, która ma wiedzę na temat funkcjonowania wspólnot, o gminnych zasobach i wiedzę budowlaną.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.


ad.5)

Przewodniczący Rady poinformował, ze kolejna sesja Rady poświęcona będzie funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych. Ponadto przypomniał, że mija czas składania oświadczeń lustracyjnych i należy je wysłać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również, że do 30 kwietnia należy  na jego ręce złożyć oświadczenia majątkowe. Oświadczenie majątkowe należy złożyć w dwóch egzemplarzach i należy do nich dołączyć zeznanie PIT za 2007 rok również w dwóch egzemplarzach. Jeżeli radni będą mieli jakieś problemy czy wątpliwości to zarówno on jak i pani Sekretarz służą swoją pomocą.
Następnie pani Sekretarz zwróciła się do radnych z prośbą o zwrócenie  uwagi na pkt. VIII oświadczenia majątkowego. W latach poprzednich była taka interpretacja  Urzędu Skarbowego, że należy wpisywać tam tylko dochody osoby, która składa oświadczenie majątkowa. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Skarbowego na temat pewnych błędów im uchybień w złożonych oświadczeniach, ta interpretacja się zmieniła i w punkcie VIII należy wpisywać dochody ze stosunku pracy lub innych źródeł – renty, emerytury,  osoby składającej oświadczenie jak również małżonka.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem jak obecnie wygląda sprawa rozbudowy cmentarza komunalnego.
J.Stembalski – dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej poinformował, że zlecony został projekt  rozbudowy cmentarza. Odbyło się spotkanie z projektantem, przygotowane są już rysunki techniczne, projektant rozpoczyna się druga część projektu, czyli tzw. projekt instalacyjny. Musimy obecnie wykonać badania geologiczne, czyli dokonać kilku odwiertów aby sprawdzić poziom wód gruntowych. Projekt będzie najprawdopodobniej gotowy za około 3 miesiące. 
Radna G.Janiszewska złożyła podziękowania wszystkim, którzy przekazali środki finansowe na  leczenie i rehabilitację Elizy i Tomka Peurkerów.
Radny T.Szełega poinformował, że odbyło się zorganizowane przez Honorowy Klub Dawców Krwi grupowe oddawanie krwi. Krew oddało 51  osób i oddano 26 litrów krwi. Kolejna taka akcja zostanie przeprowadzona 24 kwietnia br.
Rady W.Gucz poinformował, że przeczytał artykuł w lokalnej gazecie na temat oświaty i naszej kudowskiej zasadniczej szkoły zawodowej. Artykuł napisała pani dyrektor Regina Rusnarczyk. Z wielkimi obawami jest przyjmowany temat dotyczący poniekąd likwidacji tych szkół. Jeżeli zabierze się obiekty to nie wiadomo co będzie dalej. Chodzi tu o szkołę przy ul. Fabrycznej i przy ul. Głównej. Temat poruszany był na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Z tego co przekazywała pan Przewodniczący ma się odbyć spotkanie z władzami Powiatu. Drugi temat to jest sprawa likwidacji Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Dusznikach Zdroju. Dziwnie się dzieje, że Starostwo żąda od nas opinii na temat służby zdrowia, ponieważ nie są one traktowane przez Starostwo poważnie. Jest tego zadania, że czas były znaleźć w Kudowie oprócz władz, kogoś kto pomoże powstrzymać proces niszczenia rzeczy, które służyły wszystkim mieszkańcom Kudowy. Dalsze oddalenie szpitala do Kłodzka powoduje to, że ludzie ubożsi, ludzie starsi nie będą mieli możliwości dotarcia do sowich bliskich.
Następnie głos zabrał radny A.Kanecki, który jako przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska złożył na ręce Burmistrza P.Maziarza, pana M.Bierrnackiego i wszystkich pracowników Referatu Kultury i Sportu podziękowania za przygotowanie dzisiejszej sesji.
Burmistrz Miasta poinformował, ze 05 marca spotyka się zespół ds. monitorowania Strategii Rozwoju Gminy i Produktu Turystycznego. W związku z tym  zwrócił się z propozycją, aby na tym spotkaniu przedstawić informację z tego co było na sesji. Ponadto poinformował, że pani J.Pych napisała pracę magisterską, w której zawarte są pewne elementy, które dla gminy i Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska  są bardzo istotne i powinny być wykorzystane.
Ponadto podziękował panu Burmistrzowi P.Maziarzowi za profesjonalne przygotowanie sesji.
Jeżeli chodzi o sprawę lamp przy ul. Bocznej, o której wcześniej mówił rady W.Gucz Burmistrz poinformował, że jeżeli obiecano dwie lampy to dwie lamy będą zamontowane.
Jeżeli chodzi o spotkania ze wspólnotami na ul. Fabrycznej Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych z prośbą, aby  nikt z radnych za wyjątkiem pracowników Urzędu upoważnionych przez Burmistrza, nie rozmawiał z ludźmi na temat finansów. Jeśli radni mówią o finansach na spotkaniach wspólnot to ponoszą sami jednoosobowo za to odpowiedzialność, gmina nie wie dzisiaj jakie będą ceny, jakie będą ceny jutro i nie wie jakie będą ceny i wydatki w momencie kiedy złożony zostanie wniosek aplikacyjny do funduszy europejskich. Burmistrz stwierdził, ze nie chciałby, aby doszło do takiej sytuacji, że na kolejnym spotkaniu ktoś wyciągnie kartkę i powie „panie burmistrzu co spotkanie mówi pan, że to będzie więcej kosztować”.  Burmistrz zwrócił się do radnych, którzy o tych finansach mówili i pewnie robili to w dobrej woli, żeby tego nie robili, bo może to odnieść skutek odwrotny. Jeśli chodzi o finanse do dopiero wtedy będziemy mogli informować wspólnoty i mieszkańców jak będzie gotowy budżet. Ten budżet dopiero MZUP przygotowuje,  w części budowlanej, która  dotyczy tej części mieszkaniowej, bo pozostała infrastruktura jest po stronie gminy.
Ponadto Burmistrz omówił sprawę związaną z przygotowaniem dokumentów  wniosku aplikacyjnego do różnego rodzaju funduszy. Kolejny raz Unia Europejska zaskoczyła gminy, ponieważ weszła zasada tzw. lidpartnera. Gmina składa trzy projekty  pn. „Polsko – Czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na pograniczu Kłodzkim”, drugi projekt pn. „Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim” i trzeci projekt, pn. „U nas – współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju”. Ponadto weszły elementy dotyczące podpisywania dokumentów, które nigdy do tej pory nie były podpisywane np. podpisanie zobowiązania, że inwestycja zostanie ubezpieczona.. Zobowiązania są bardzo poważne i obejmują trzy kadencje. W związku z tym cały czas trwają rozmowy, Pani Sekretarz z radcą prawny jadą do nadzoru prawnego pana wojewody, aby ustalić, czy potrzebna jest uchwała Rady, czy wystarczy kompetencja Burmistrza żeby podpisać porozumienie z wszystkim konsekwencjami. Nowa formuła w Europejskiej Współpracy Terytorialnej polega na tzw. zespołowej odpowiedzialności i zespołowego płacenia ewentualnych odszkodowań. W związku z tym Burmistrz poinformował, że za kilka dni może się odbyć sesja nadzwyczajna dotycząca tych trzech projektów.
Radny W.Gucz w nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza Miasta wyjaśnił, że na spotkaniach ze wspólnotami nie padają żadne inne deklaracje niż te, o których była mowa na ostatnim spotkaniu pana Burmistrza, pana Przewodniczącego i wszystkich związanych z rewitalizacją. Pani U.Karpowicz podała pewne orientacyjne kwoty do poszczególnych budynków i w pewnym jego wyliczeniu, które nie dotyczyło konkretnego mieszkania, ale dotyczyło właśnie tej kwoty, którą podała pani U.Karpowicz wyszło i to powiedział, że przewiduje się orientacyjnie rząd „tyle i tyle” i nic poza tym. Każdorazowo na spotkaniach podkreśla, że są to wszystko kwoty orientacyjne, bo na dzisiaj nie wiemy jak będą się kształtowały ceny w roku  2010 i później.
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Społeczna SP ZOZ opiniowała uchwałę zaproponowaną przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, która w swojej treści zawiera pomysł likwidowania działalności medycznej  w budynku szpitala w Dusznikach i przeniesienia pacjentów zakładu opiekuńczo – leczniczego do Kłodzka. W Dusznikach z tej działalności medycznej ZOZ-u kłodzkiego miałyby zostać dwie placówki tzn. poradnia ginekologiczna i poradnia chirurgiczna, przy czym poradnia chirurgiczna bez pracowni rtg, a najbliższa poradnia jest w szpitalu w Polanicy. Jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to ponieważ powstał dodatkowy  zespół w Dusznikach, który obecnie funkcjonuje całą dobę, to Rada Społeczna podjęła uchwałę kierunkową proponująca, aby  zespół ten był w pełnej obsadzie czyli z lekarzem.
Ponadto poinformował, że Burmistrz Miasta przed sesją otrzymał pismo od Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Zarząd Powiatu w piśmie tym przedstawia notatkę służbową ze spotkania, które odbyło się  albo u pana Wojewody, albo w Narodowym Funduszu Zdrowia. Sprawa dotyczy tego, że albo wojewoda, który jest dysponentem i organizuje plan działania jednostek pogotowia  albo NFZ podjęli decyzję o likwidacji jednej z placówek pogotowia ratunkowego na terenie Powiatu Kłodzkiego. Na to Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził stanowczy sprzeciw wobec działań wojewody dolnośląskiego w zakresie zamiaru likwidacji jednej z podstacji pogotowia ratunkowego funkcjonującej w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego na tereni Powiatu Kłodzkiego. Na tym etapie nie wiadomo, o którą podstację pogotowia chodzi i która miałaby być likwidowana. W związku z tym zwrócił się do radnych z prośbą o upoważnienie go do podpisania stanowiska Rady w tej sprawie. Trzeba zrobić wszystko, aby żadna z podstacji pogotowia nie została zlikwidowana. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na podpisanie przez Przewodniczącego Rady stanowiska Rady w powyższej sprawie.
Burmistrz P..Maziarz przedstawił radnym prezentację dot. propozycji związanej z utworzeniem tzw. hosteli na dworcu PKP w Kudowie-Zdroju. Prezentacja projektu stacja hostel odbyła się na konferencji w Trzebieszowicach. Projekt został wykonany przez grupę 7 studentów Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem pani prof. Elżbiety Trockiej- Leszczyńskiej. Nazwa zadania to adaptacja budynków stacji PKP na terenie Ziemi Kłodzkiej na hostele.  Cel projektu to zaprojektowanie sieci hosteli wraz z opracowaniem wystroju wnętrz. Inicjatorami projektu byli: Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz PKP Oddział Gospodarki Nieruchomościami  we Wrocławiu. Do projektu zostały wybrane 4 dworce tj. W Kłodzku, w Kudowie, w Międzylesiu i w Lądku.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
b.s.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XX/08 z dnia 29 lutego 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż