Protokół nr XXI/08 z dnia 05 marca 2008 roku


PROTOKÓŁ XXI/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 05 marca 2008 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                       -  13:00


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  13:45


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.


RADNI NIEOBECNI:
1. Andrzej Kanecki                    - nieobecność usprawiedliwiona
2. Adam Ziembiński                   - nieobecność usprawiedliwiona


Przewodniczący Rady przywitał radnych, otworzył sesję Rady Miejskiej.
Następnie zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o uzasadnienie decyzji o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w tak pilnym trybie.
Burmistrz Miasta poinformował, że powodów jest kilka. Gmina Kudowa Zdrój aplikuje o dofinansowanie trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Są to następujące projekty:  „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim”, „Polsko – czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim”, oraz „U nas – współpraca bibliotek miast Hronova i Kudowy Zdroju”. Z uwagi na okres realizacji projektów (do końca 2010 roku) oraz na konieczność zapewnienia trwałości produktów i rezultatów projektów w okresie minimum 5 lat od zakończenia realizacji projektów, podjęte zobowiązania zapisane w umowie partnerskiej, która jest jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, wymagają akceptacji Rady Miasta. 
Nie mieliśmy gwarancji, że ustawodawstwo polskie jest zgodne z ustawodawstwem czeskim, czy rzeczywiście jest potrzebna uchwała, żeby Burmistrz mógł podpisać porozumienie, które funkcjonować będzie na trzy kadencje. Po drugie czesi uważali, że takie pełnomocnictwo jest potrzebne. Kolejna sprawa dotyczy ostatecznych kosztów, ponieważ do końca nie było wiadomo jakie one będą. Kolejny raz zdecydowano się, aby dokonać weryfikacji kosztorysu.  W związku z powyższym podjęto decyzję o zwołaniu sesji i przedstawieniu  radnym projektów uchwał do zatwierdzenia.


Na podstawie listy obecności Przewodniczący  stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:


1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie :
- wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „U nas współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz  przystąpienia Miejskiej Biblioteki Publicznej do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu.
- wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu,
- wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu,
2. Wolne wnioski – zapytania.


Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.


Ad.1)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „U nas współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz  przystąpienia Miejskiej Biblioteki Publicznej do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu.


Pani Skarbnik poinformowała, że podobną uchwałę radni podejmowali na sesji Rady Miejskiej 29 lutego br. W/w projekt uchwały rożni się trochę  od poprzedniej uchwały. Projekt uchwały zawiera informację o zaangażowaniu środków finansowych na realizację projektu i jest podana kwota w euro po to aby była zbieżność uchwały z załącznikami. Środki podane są w euro po to aby strona czeska nie musiał przeliczać kosztów projektu. W § 2 zostało uściślone skąd będą pochodzić środki, które gmina zabezpiecza na wkład własny do Biblioteki. W § 3, który jest paragrafem nowym (nie było go w poprzedniej uchwale) wyraża się zgodę na udzielenie  zabezpieczenia realizacji projektu w postaci weksla in blanco oraz wyraża się zgodę na przystąpienie Miejskiej Biblioteki Publicznej do porozumienia o współpracy między partnerami projektu. Jeżeli chodzi o kwoty i harmonogram to nie uległo to zmianie.
Radny P.Koczot stwierdził, że z wypowiedzi pana Burmistrza wynika, że będą zobowiązania do 2016 roku, a tego w uchwale nie ma.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w wytycznych (w podręczniku) do projektu mówi się o tym, że należy zachować wszystkie warunki, które są w porozumieniu, 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. Okres ten przypada na 2015 rok, ale jak się okaże, że będą konflikty dot. sposobu rozstrzygnięcia przetargów, a jak się okaże, że na pierwszym komitecie monitorującym w czerwcu nie  będą rozpatrywane te wnioski, to wszystkie dokumenty należałoby przygotować od nowa. W związku z tym dołożono 1 rok, ponieważ nie chcemy, aby projekt nie był realizowany tylko dlatego, że nie mamy komfortu polegającego na dodaniu 1 roku.
A. Potoczna poinformowała, że o tych 5 latach jest mowa również w porozumieniu, które jest załącznikiem do uchwały. Jest tam zapis mówiący, że partner czyli gmina, zobowiązuje się do utrzymania trwałości rezultatów swojej części projektu przez okres 5 lat od daty rzeczywistej realizacji projektu.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest jeszcze jedna rzecz, której do tej pory nigdy nie było, a mianowicie dokumenty związane z realizacją projektu muszą być przechowywane do 2026 roku.
Pani Skarbnik przede wszystkim zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące tzw. produktów, które w wyniku tej inwestycji będą to znaczy, że np. jeżeli w projekcie jest 10 lamp to przez 5 lat po zakończeniu realizacji może przyjechać jakakolwiek komisja z Unii Europejskiej i sprawdzić, czy te lampy są, nie może być ich mniej, może być ich więcej, natomiast te 10 lamp musi być i o takich zobowiązaniach tutaj mówimy, które wynikają z realizacji projektu. Tak naprawdę te wskaźniki, które założyliśmy w projekcie muszą być przez te 5 lat utrzymane, nie można sobie czegoś z tego projektu zdemontować, czy też zabrać. Przez 5 lat te lampy muszą tam być.
Burmistrz Miasta stwierdził, że gmina działa w obrębie zupełnie nowego systemu realizacji projektu. W Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest tzw. pojęcie lidpartnera, czyli inaczej mówiąc jeśli chcemy, żeby nasz wniosek był dobrze oceniony i uzyskał wysoką punktację to ta transgraniczność jest ważna i najlepszą uzyskuje się wówczas, gdy realizuje się projekt po obu stronach granicy. Razem z Czechami zresztą na ich prośbę zdecydowano, że partnerem w stosunku do tych dwóch projektów jednego drogowego, drugiego rowerowego jest miasto Nachod. Tu przewagę w wydatkach ma strona Polska, natomiast jeżeli chodzi o  trzeci, mniejszy projekt dot. biblioteki, to partnerem jest  miasto Hronow. Jest to dla nas praktyczne, ponieważ zgodnie z decyzją Unii Europejskiej stroną obsługującą te projekty w Europejskiej Współpracy Transgranicznej jest rząd czeski. Gmina przy realizacji tych projektów będzie kontrolowana przez instytucję zarządzającą po stronie polskiej tj. Urząd Wojewódzki natomiast są jeszcze tzw. eksperci,  którzy mają prawo przyjechać w każdej chwili i skontrolować jak przebiega realizacja projektu. Strona polska będzie przygotowywać tzw. metryczkę, która będzie przesyłana do Ołomuńca i będzie potwierdzać, że praca została zrealizowana. Jeżeli ci eksperci, którzy mają prawo kontrolować stwierdzą, że to jest zgodne to czesi uruchamiają płatność. Jest to dość skomplikowane i przepływ pieniędzy będzie trwał dłużej  iż do tej pory.  Dofinansowanie jest w przypadku tych projektów 85% a 15% jest naszych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „U nas współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz  przystąpienia Miejskiej Biblioteki Publicznej do porozumienia o współpracy przy realizacji  została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu,
Pani Skarbnik poinformowała, że w § 1 w projektach  uchwał dopisano łączoną wartość projektu  w złotówkach, czyli  zsumowano środki własne i unijne. Jeżeli chodzi o w/w projekt uchwały to kwota w stosunku do tego co zostało uchwale w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 29.02.2008 r. nie uległa zmianie i tak jak poprzedni uchwała precyzuje z jakiego programu będą pochodziły środki Unii Europejskiej, czyli jest tu wyraźnie wskazane, że chodzi o program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Zapisano tu wartość projektu w euro oraz w paragrafie 3  zapisano, że wyraża się zgodę na udzielenie zgody na zabezpieczenie realizacji projektu i przystąpienia gminy do porozumienia o wspólnej realizacji tego projektu ze stroną Czeską.
Radny W.Gucz stwierdził, że w uchwałach najpierw podane są wartości w euro  następnie podane są w złotówkach. W załączniku, który został przekazany radnym jest zapisane „koszty wkładu własnego poszczególnych subprojektów 10% Czesi lub 15 % Polska”. Jak to rozumieć, bo z uchwały wynika 1.114.470 zł co stanowi te 15%, to jest strona Polska, natomiast Czesi mają zapisane 10%.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że strona Czeska ma inne dofinansowanie niż strona Polska. Rząd czeski uznał, że aby pomóc samorządom w realizacji projektów, sam dodał im 5%.
Radny W.Gucz stwierdził, że przekroczenie finansowe kosztorysu na wykonanie robót powoduje to, że  partner pokrywa te koszty.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli nastąpi  przekroczenie kosztorysu to każda ze stron pokrywa swoje.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
Pan Skarbnik poinformowała, że w/w projekt uchwały jest merytorycznie taki sam jak poprzedni, różni się tylko nazwą i kwotami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu została podjęta jednogłośnie.


Ad.2)
Burmistrz Miasta poinformował, że pan Marszałek ogłosił program naboru projektów do regionalnego programu operacyjnego. Pieniądze na drogi rozdano prawie wszystkie. Na okres 2007 – 2013 na drogi dla całego województwa dolnośląskiego zostało 30 mln zł. Poza tym wprowadzono jeszcze dwa ograniczenia. Jedne projekt nie może być mniejszy niż na 4 mln zł, i że dofinansowanie nie może być większe jak 50%, czyli inaczej mówiąc na całe 7 lat można złożyć cztery projekty o wartości powyżej 4 mln zł i to są całe pieniądze na cały Dolny Śląsk, ponieważ wszystkie inne pieniądze rozdzielono i rozdzielono je prawie wszystkie we Wrocławiu. Region może dostać pieniądze na  siedem projektów, małe i średnie gminy nie są w stanie zrealizować takich zadań, bo nie będą miały środków na tak wysokie dofinansowanie, a tyle się mówiło się o tych drogach, że tyle dróg będzie robionych. W związku z tym gmina zrezygnowała ze składania projektu do regionalnego programu operacyjnego na drogi.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował radnych z osiedla Fabrycznego, ze spotkanie w sprawie rewitalizacji odbędzie się po Świętach Wielkanocnych. 


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
b.s.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXI/08 z dnia 05 marca 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 09:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż