Protokół nr XXXVI/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 20 czerwca 2017 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1730

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła XXXVI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, gości przybyłych na sesję, radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Bogusław Buksak                   - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Marta Midor-Burak                  - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
4.    Przyjęcie protokołu nr XXXIV/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.04.2017 r.
5.    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2016 rok,
b)    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok,
e)    zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2018 rok,
f)    zmiany uchwały nr XXXIV/197/17 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,
g)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój,
h)    częściowego przejęcia od gminy Lewin Kłodzki zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
7.    Wolne wnioski – zapytania.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Pani I.Biernacik- skarbnik gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 5 - jako ostatni podpunkt - projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój.
Pani skarbnik poinformowała, że uchwała w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój została podjęta przez Radę Miejską na sesji w dniu 24.05.2017r.
W międzyczasie zmieniła się interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych i uchwała musi być poprawiona. Zmiana polega na tym, że powierzenie w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 14 może dotyczyć tylko gospodarki odpadami komunalnymi. Powierzenie może nastąpić na 4 lata. Natomiast pozostałe zadania mogą być powierzone bez przetargu. W związku z tym będzie funkcjonowała w gminie umowa wykonawcza i porozumienie wykonawcze, tak aby cały zakres umowy powierzeniowej zrealizować.
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z pkt. 5 porządku obrad podpunktu g dot. podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój. Przed podjęciem w/w uchwały planowane jest zorganizowanie spotkania radnych z projektantami w celu jej szczegółowego omówienia.
Radny M.Kieca poinformował, że radni na posiedzeniu komisji usłyszeli, że najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wrześniu. Wiadomym jest natomiast, że termin zmiany nazwy ulic upływa 2 września. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy nie warto wprowadzić do porządku obrad uchwały związanej ze zmianą nazwy dwóch ulic.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że termin sesji we wrześniu był informacją od pani skarbnik zgłoszoną na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji. Natomiast ma plany, aby kolejna sesja Rady Miejskiej odbyła się początkiem lipca. Na sesji planuje przyjęcie nowego Statutu Gminy oraz uchwały związane ze zmianą nazw ulic.
W związku z wyjaśnieniami Przewodniczącej Rady radny M.Kieca wycofał zgłoszony wniosek.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek pani skarbnik o wprowadzenie do pkt. 5 porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów
 i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było       -  12 radnych

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z pkt. 5 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było       -  12 radnych

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad. Stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXXVI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 20.06.2017 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

 Ad.3)
 Na salę obrad przybył radny M.Turoń. Liczba radnych obecnych na sesji – 13.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że dniu 6 czerwca zebrała się Komisja ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym artystycznie i naukowo oraz przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe powołana przez Burmistrza Miasta zarządzeniem nr 136/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w następującym składzie:
1.    Anna Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady, jako przewodnicząca Komisji,
2.    Teresa Żulińska – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
3.    Mirosław Olejarz – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju,
4.    Sylwia Bielawska – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju,
5.    Edyta Bubińska – Zastępca Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój,
6.    Elżbieta Ubik – inspektor ds. kadr i oświaty w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju.
Do dnia 15 maja wpłynęło do Urzędu Miasta ponad 30 wniosków, 29 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Komisja przyznała 1 stypendium artystyczne, 7 naukowych i 21 sportowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta  wręczyli stypendia  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w następujących kategoriach:

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

KAROL DUBANIEWICZ – uczeń klasy III Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy, I miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II, V miejsce w diecezjalnym etapie XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej 2017.


STYPENDIUM NAUKOWE

I.    SZKOŁA PODSTAWOWA

1.    MACIEJ SZYMKOWICZ – uczeń klasy Vc Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 2, uzyskał tytuł laureata za zajęcie 12 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS sesja wiosenna i tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
2.    MACIEJ HAWRYLAK – uczeń klasy IVa Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 2, zajął 1 miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie „Ekolog-Poeta” kat. IV-VI.
3.    DOMINIKA PINIECKA – uczennica klasy III Zespołu Szkół Społecznych uzyskała tytuł laureata za zajęcie 13 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS sesja zimowa.
4.    SZYMON SKACZYŁO – uczeń klasy I Zespołu Szkół Społecznych uzyskał tytuł laureata za zajęcie
3 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS sesja zimowa.
5.    MAJA PINKAVA – uczennica klasy I Zespołu Szkół Społecznych uzyskała tytuł laureata za zajęcie
2 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS sesja zimowa.

II.    GIMNAZJUM

1.    MACIEJ BAZELA – uczeń klasy IIIb Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Gimnazjum, uzyskał tytuł laureata za zajęcie 8 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS sesja jesienna, 7 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS sesja zimowa,  5 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS sesja zimowa oraz był finalistą III edycji Konkursu Chemicznego dla Szkół Gimnazjalnych organizowanego przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
2.    MICHAŁ DUBANIEWICZ – uczeń klasy IIb Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Gimnazjum, uzyskał tytuł laureata za zajęcie 13 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z historii OLIMPUS sesja wiosenna.

STYPENDIUM SPORTOWE
1.    MARCELINA DOPART – uczennica klasy I Gimnazjum w ZSP, wnioskodawca Magdalena Dopart, zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – osiągnięcia sportowe stanowią  załącznik  do niniejszego protokołu,  Marcelina została zakwalifikowana do Kadry Wojewódzkiej Młodzików Dolnego Śląska  w pływaniu w sezonie 2016/2017.
2.    MARTYNA DOPART – uczennica klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wnioskodawca Magdalena Dopart, zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – osiągnięcia sportowe stanowią  załącznik  do niniejszego protokołu.
3.    JAKUB CURYŁO – zawodnik Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wodny Świat”, wnioskodawca Beata Curyło – zajął I miejsce w XVII Międzynarodowych Zawodach Pływackich
o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra w konkurencji 50 m grzbiet i 50 m dowolny oraz III miejsce w tych zawodach w konkurencji 50 m motylkiem, III miejsce w VII Pucharze Prezesa DOZP
w pływaniu w kategorii 100 m grzbietem i 200 m dowolny, pozostałe osiągnięcia opisane we wniosku.
4.    MARTA PAŹDZIORKO – zawodniczka MKS Duszniki-Zdrój w biathlonie, wnioskodawca Adam Paździorko – kadra narodowa w sezonie 2017/2018 – kadra juniorek zajęła 3 miejsce
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, zajęła 3 miejsce w Mistrzostwach Polski w biathlonie na nartorolkach, zajęła dwukrotnie 3 miejsce w Pucharze Polski, Nadzieje Olimpijskie – Celuj w Igrzyska
w Kościelisku, 3 miejsce w Pucharze Polski – Celuj w Igrzyska, 2 miejsce  w Międzynarodowym Pucharze Polski II kat. – Mistrzostwa Dolnego Śląska.
5.    MICHAŁ JAGIEŁŁO – zawodnik EKS SKRA BEŁCHATÓW, Liga Juniorów Finał Województwa Łódzkiego II miejsce, Dolnośląska Liga Kadetów – III miejsce.
6.    WERONIKA CHWAŁEK – zawodniczka klubu ARIZONA CITY, zajęła III miejsce w półfinale, IV miejsce w finale w Mistrzostwach Europy w Western Pleasure, I miejsce w Mistrzostwach Polski w Western Plesure Youth, III miejsce w Mistrzostwach Polski w Western Horsemanship Youth.
7.    ZOFIA CHILARSKA - zawodniczka SPORT – TUR, zajęła II miejsce w Otwartych Mistrzostwach Kłodzka w Pływaniu Szkół Podstawowych, III miejsce na dystansie 25 m stylem klasycznym w Andrzejkowych Zawodach Pływackich w Dzierżoniowie, I miejsce na dystansie 100m stylem zmiennym oraz
I miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym w Wojewódzkiej Lidze Dzieci I rzut w Zielonej Górze, II miejsce na dystansie 25 m stylem klasycznym oraz III miejsce na dystansie 25 m stylem dowolnym o Puchar Burmistrza Lubania.
8.    MARTYNA ZIEMBA – zawodniczka Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajęła I miejsce w III Międzynarodowym Turnieju w Zapasach o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, I miejsce w XIV Ogólnopolskim Turnieju Młodzików i Dzieci w zapasach styl wolny w Cieszkowie, I miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
9.    STANISŁAW SADOWSKI - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął III miejsce w III Międzynarodowym Turnieju w Zapasach o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, III miejsce w VI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, III miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
10.    SANDRA MADEJ - zawodniczka Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajęła I miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta w Lewinie Kłodzkim, II miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
11.    MIŁOSZ BRYTAN - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął III miejsce w III Międzynarodowym Turnieju w Zapasach o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, II miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w Zapasach Styl Wolny im. Antoniego Łakomego w Brzegu Dolnym, III miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta w Lewinie Kłodzkim, III miejsce w zapasach w stylu wolnym o Puchar Starosty Krapkowickiego, II miejsce w XX Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów.
12.    PAWEŁ GETNER - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął III miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Niepodległości w Dzierżoniowie, III miejsce w zapasach w stylu wolnym o Puchar Starosty Krapkowickiego, II miejsce w XX Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów, II miejsce w III Międzynarodowym Turnieju w Zapasach o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, I miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym
o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
13.     ALAN GETNER - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął II miejsce w zapasach w stylu wolnym o Puchar Starosty Krapkowickiego,
I miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Niepodległości
w Dzierżoniowie I miejsce w XX Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów, II miejsce w III Międzynarodowym Turnieju w Zapasach o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, III miejsca w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym
o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
14.    MARTYNA SALANDRA - zawodniczka Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajęła III miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój, V miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym
z okazji Święta Niepodległości w Dzierżoniowie, I miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta w Lewinie Kłodzkim.
15.    ABAK RUZDI - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął III w XX Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów, III miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym
z okazji Święta Niepodległości w Dzierżoniowie, III miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta w Lewinie Kłodzkim, I miejsce w V Międzynarodowym Memoriale im. Henryka Wołoszyna w zapasach w stylu wolnym w Gogolinie.
16.    LUCJAN KOWALCZYK - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął II miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój, II miejsce w III Międzynarodowym Turnieju w Zapasach o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa.
17.    JULIAN CON - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął III miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta w Lewinie Kłodzkim, IX miejsce w XX Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym
w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów, II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w Brzegu Dolnym, II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w Gogolinie.
18.    MACIEJ MARCINKIEWICZ - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął III miejsce w V Międzynarodowym Memoriale im. Henryka Wołoszyna
w zapasach w stylu wolnym w Gogolinie, III miejsce  w XX Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów, I miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
19.    AKSEL RUMENOV - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w Zapasach Styl Wolny im. Antoniego Łakomego w Brzegu Dolnym, I miejsce w Memoriale Rudolfa Volraba w Hradec Kralove, I miejsce
w V Międzynarodowym Memoriale im. Henryka Wołoszyna w zapasach w stylu wolnym
w Gogolinie, I miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta w Lewinie Kłodzkim, III miejsce w XVI Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Niepodległości
w Dzierżoniowie .
20.    ANDRZEJ SADOWSKI - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął I miejsce w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój, III miejsce w III Międzynarodowym Turnieju w Zapasach
o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa.
21.    Krystian Mytych - zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3, zajął III miejsce w V Międzynarodowym Memoriale im. Henryka Wołoszyna
w zapasach w stylu wolnym w Gogolinie, w XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

Ponadto wręczono dwa wyróżnienia dla trenerów. Wyróżnienia otrzymali pan Jan Chryczyk i pan Jerzy Wiśniewski.

Ad.4)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXXIV/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.04.2017 r.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było       -  13 radnych

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Protokół nr XXXIV/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.04.2017 r.  został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2016 rok

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. szczegółowo zostało omówione na wspólnych posiedzeniach komisji.
Głos zabrała pani I.Biernacik – skarbnik gminy, która odczytała uchwałę nr III/100/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19.04.2017 r. wraz
z uzasadnieniem. RIO wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2016 rok. Opinia RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2016 rok.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      13 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVI/205/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2016 rok została podjęta jednogłośnie.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Radny M.Kieca – przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok  oraz uchwałę nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 1.06.2017 r. w sprawie  wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2016 rok. Stanowisko Komisji Rewizyjnej  oraz uchwała  nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu.
Radny M.Kieca odnosząc się do wydatków poniesionych przez gminę na program 500+ stwierdził, że program ten są to ogromne pieniądze, które tak naprawdę przepływają przez budżety gminy sztucznie go pompując tzn. 3 mln zł wpływa i 3 mln zł szybko wypływa. Środki te nie mają wpływu na inwestycje, na rozwój. Są to pieniądze, które gminy muszą rozdysponować będąc beneficjentem programu 500+. Wszystkie wskaźniki w gminach rosną, wszystkie budżety rosną, ale jest to tak naprawdę sztuczne pompowanie  pieniędzy. Dla budżetu gminy nic to nie robi – pieniądze wpływają i wypływają. Budżet gminy wzrósł ze względu na program 500+, w tym roku będzie to jeszcze większa kwota.
Odnosząc się do sprawy dot. zadłużenia gminy radny stwierdził, że dług formalnie zmalał, ponieważ prawo wymaga, żeby nie wykazywać w długu zobowiązań, które gmina ma w procentowym udziale
w kredytach we wspólnotach mieszkaniowych. Miasto ma mieszkania, których jest właścicielem
a zarządzają nim wspólnoty, które zaciągnęły kredyty. Miasto ma w nich udział procentowy. Do tej pory było to wykazywane w ogólnym zadłużeniu miasta. Tego nie można teraz robić, te zobowiązania kredytowe istnieją, ale nie są wykazywane w zadłużeniu, czyli dług zmalał tylko formalnie. Gmina nadal ma zobowiązania w części kredytów wspólnot mieszkaniowych.
Głos zabrała pani I.Biernacik – skarbnik gminy, która odczytała uchwałę nr III/154/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12.06.2017 r. wraz
z uzasadnieniem. RIO wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2016 rok. Opinia RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -  11 radnych
przeciw było            -   0 radnych
wstrzymała się        -   2 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek.
Wstrzymali się radni: W.Duś, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVI/206/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok została podjęta większością głosów.
Glos zabrał Burmistrz Miasta, który podziękował Radzie Miejskiej za udzielone absolutorium. Podziękował radnym, pani skarbnik, pani wiceburmistrz, pani sekretarz, kierownikom jednostek organizacyjnych i referatów za ich pracę.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że wprowadzenie nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej. W związku z tym
w projekcie uchwały wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia:
a)    „Od mąki po chleb”,
b)    "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III",
c)    „Wykonanie operatu uzdrowiskowego”,
d)    „Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu”.
Ponadto dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2017 do aktualnej korekty budżetu.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -  13 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVI/207/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.328.905,00 zł natomiast plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.228.905,00 zł. Deficyt budżetowy zwiększa się  
o 2.100.000 zł. z tego o kotwę o 1.486.106,00 zł zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 613.894,00 zł przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2017 r. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2017 roku oraz programy unijne.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że projekt uchwały zakłada wykreślenie z budżetu gminy środków na zadanie remont drogi w Słonym. Zgłosiła wniosek o pozostawienie tego projektu w budżecie gminy na 2017 r.
Radny W.Gucz stwierdził, że obecnie w Słonym wykonywany jest remont kapitalny mostu. Największą potrzebą jaka jest w mieście jest to ul. Boczna. Zwrócił się do radnego W.Duś, aby zobaczył tę ulicę. Są tam straszne dziury. Mieszkańcy go atakują o to, chociaż nie jest to jego okręg wyborczy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie uważa wniosku radnej T.Żulińskiej za dobry. Odbyło się spotkanie
z Dolnośląską Spółką Gazowniczą, w którym udział wzięła również pani radna. Do końca czerwca zbierane są wnioski od mieszkańców ul. Słone oraz od firm, które się tam znajdują, i które będą tam uruchamiać działalność - Tevema. Dyrektor Zakładu Gazowniczego pan R.Borutko podczas spotkania
z mieszkańcami pokazał pewne założenia, pewną koncepcje doprowadzenia gazu do Słonego – od firmy Tridon w kierunku granicy. Obecni na spotkaniu mieli możliwość zobaczenia trzech nitek gazu – jedna w okolicach drogi nr 8, druga w okolicach lewobrzeżnej części Słonego, trzecia gdzieś w okolicach prawobrzeżnej części Słonego czyli tam gdzie znajduje się szkoła. W związku z tym, że jest to na etapie koncepcji należy skupić się na wnioskach. W międzyczasie projektanci będą zastanawiać się, gdzie będzie przebiegać sieć gazowa. Burmistrz Miasta zwracając się do radnej T.Żulińskiej stwierdził, że nie chce tego wniosku gdzieś odłożyć. Wykreślenie tego zadania następuje tylko z przyczyn technicznych. Kiedy zaprojektowane zostaną sieci gazowe będzie można zrobić projekt na wykonanie nawierzchni drogi. Będą kolizje, których nie można obecnie przewidzieć, ponieważ nie wiadomo którędy będzie przebiegać sieć gazowa. Burmistrz Miasta zwrócił się z prośba do radnej, aby z przyczyn technicznych wycofała swój wniosek. Jeżeli teraz zostanie wykonana dokumentacja na drogę nieuwzględniająca przebiegu sieci gazowej, to za jakiś czas  będzie kolejny raz konieczność wydatkowania kolejnych środków finansowych na wykonanie nowej dokumentacji, która tę sieć będzie uwzględnić. Z panią skarbnik pamiętają o wniosku radnej.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnej T.Żulińskiej w pytaniem czy wycofuje swój wniosek. Jest to wniosek formalny, który Rada musi przegłosować.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że nie wycofuje zgłoszonego wniosku. Wierzy, że projektanci drogi  
i projektanci nitki gazowej nie będą sobie przeszkadzać.
Burmistrz Miasta poprosił, aby głos w tej sprawie zabrał pan H.Urbanowski, który jest inżynierem.
Przewodnicząca Rady zwróciła Burmistrzowi Miasta uwagę, że to ona prowadzi obrady. Poprosiła radną T.Żulińską o sprecyzowanie zgłoszonego wniosku.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że chodzi o pozostawanie w budżecie gminy projektu drogi na Słonem.
Głos zabrała I.Biernacik – skarbnik gminy, która poinformowała, że wydatki w kwocie 53.500,00 zł zostały wykreślone z planu wydatków i były to zarezerwowane środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Tak jak powiedział Burmistrz Miasta jest to jak najbardziej słuszne. W zmianach budżetu znalazło się zwiększenie wydatków na naprawę poboczy o co apelowali radni. Brane jest pod uwagę wykonanie remontu pobocza tej drogi.
Burmistrz Miasta zwracając się do pana H.Urbanowskiego zapytał,  czy jeżeli będzie przygotowywana dokumentacja nieuwzględniająca sieci gazowej jaki to będzie miało wpływ na wykonany projekt. Czy nie będą to wyrzucone pieniądze.
Głos zabrał pan H.Urbanowski, który poinformował, że sieć gazowa musi przebiegać wyłącznie na działkach drogowych – wydłuż i poprzek tych działek. Projektant, który wygra przetarg nie uwzględni przebiegu sieci gazowej w projekcie,  dopóki nie będzie miał stosownej dokumentacji. Wykona projekt bez uwzględnienia sieci gazowej (przebieg sieci gazowej będzie znany w 2018 r.), gmina uzyska pozwolenie na budowę i jeżeli w odpowiednim czasie nie zostanie rozpoczęty remont drogi, to przepadnie pozwolenie na budowę i gmina niepotrzebnie poniesie koszty projektu. Będzie to strata środków finansowych poniesionych na wykonanie dokumentacji drogi. Ponadto poinformował, że prowadzone są również konsultacje z innym dostawcami mediów po to, aby każdy się wypowiedział, że nie będzie wnosił żadnych innych swoich elementów, swoich sieci na tej drodze. W pierwszej kolejności trzeba wykonać sieć gazową a następnie projekt drogowy i drogę.
Radny W.Duś odnosząc się do wypowiedzi radnego W.Gucza stwierdził, że stan dróg i chodników
w swoim okręgu wyborczym zna doskonale czego wyrazem był wniosek, który złożył do budżetu na budowę chodnika. Zna również sytuację na ul. Bocznej. Ponadto stwierdził, że popiera wniosek radnej T.Żulinskiej, ponieważ uważa, że można ująć w specyfikacji zamówienia na realizację tej dokumentacji zobowiązanie projektanta do ustalenia przyszłej sieci gazowej.
Radny W.Gucz zwrócił się do radnego W.Dusia z pytaniem, kiedy w tym roku na ul. Bocznej były naprawione dziury? Radny W.Duś twierdzi, że bywa tam często – ma co do tego wątpliwości. Dlaczego to jego atakują mieszkańcy chociaż tam nie mieszka, a z radnym nikt nie rozmawia?
Przewodnicząca Rady przypomniała, że dyskusja toczy się nad zmianami w budżecie gminy i nad wnioskiem radnej T.Żulińskiej. Prosi, aby nie wdawać się w takie dyskusje, co który radny powiedział
i co który wie.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że wie, iż nie są to potyczki słowne pomiędzy poszczególnymi radnymi, ale uważa, że Przewodnicząca Rady nadużywa czasami władzy. Zachowując się w określony sposób. Pan W.Duś odniósł się ad vocem do tego co powiedział pan Burmistrz, pan W.Gucz odniósł się da vocem do tego co powiedział pan W.Duś. Uczenie kogoś tego, co kto może w danym momencie powiedzieć jest wg niej nie na miejscu. Ponadto odnosząc się do sprawy drogi na ul. Słone radna stwierdziła, że bardzo szczelnie pilnowany jest budżet gminy. Bardzo skutecznie i skrupulatnie wyrzucane są wszelkie rzeczy, które dzieją się po stronie gminy, czyli jeżeli gmina popełnia jakiś błąd jest to piętnowane jako niegospodarność, jako wyrzucanie pieniędzy społeczeństwa. Bardzo często mamy z tym do czynienia na posiedzeniach komisji. Rozumie potrzebę drogi na Słonem. Mieszka na ul. 1 Maja i od 20 lat walczy o to, aby droga przy której mieszkają jej wyborcy również była wyremontowana oraz żeby były tam chodniki. Niemniej jednak cały czas w tych wszystkich rozważaniach górę bierze zdrowy rozsądek. Jeżeli miałby być położony z wszelkimi wymogami nowy dywanik, to wydaje się, że zrobienie pięknej drogi, która później będzie uszkadzana po to, aby były prowadzone instalacje np. gazowe mija się z celem. Tak jak powiedziała pani skarbnik, uwzględniona jest naprawa poboczy. Należałoby więc rozważyć to, że będą wydane pieniądze, które zostaną zniweczone. Zdaje sobie sprawę z konieczności wykonania drogi i tego nie neguje. Chciałaby, aby postępować racjonalnie dysponując budżetem takim jaki jest.
Radna T.Żulińska poinformowała, że nie wnioskuje o to, żeby zrobiono drogę tylko o to, aby zabezpieczone pieniądze na dokumentację projektową na drogę nie były wykreślone z budżetu gminy na 2017 r.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli środki te pozostaną w budżecie gminy na 2017 r. to na koniec roku nie zrealizuje tego zadania. Też mieszka przy ul. Słone i też czuje potrzebę wykonania tej drogi. Natomiast kieruje się pragmatyzmem. Na sali obecni są inżynierowie. Jest ciekaw opinii fachowców. Są to zawody techniczne. Pani Prezes nie jedną inwestycję wykonała w Spółdzielni Mieszkaniowej, natomiast pan H.Urbanowski tym się zajmuje. Nie można mówić, żeby projektant drogi przewidział co zrobi Zakład Gazowniczy. Nie jest to dobra decyzja, uważa ją za błędną. Będzie prosił żeby w budżecie na 2018 r. taka dokumentacja była zawarta.
Radny W.Duś zwrócił się z wnioskiem o wykreślenie z projektu uchwały kwoty 350.000 zł na dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Radny proponuje, aby po wynikach
z I półrocza 2017 r. zorganizować spotkanie z Dyrektorem KCKiS w celu zapoznania się z dokładnymi planami co do kolejnego półrocza i planów na przyszły rok. Jak poinformowano go na posiedzeniu komisji kwota 350.000 zł jest przeznaczona na działalność statutową. Jest to dla niego bardzo lakoniczna informacja. Jest to duża kwota i chciałby otrzymać informację na co ma być przeznaczona
i dlaczego taka kwota a nie inna.
Radny W.Gucz stwierdził, że jest zdziwiony. 19 czerwca prowadził wspólne posiedzenie komisji, na którym omawiany był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Radny nie kwestionował tego, pytał tylko na co jest przeznaczona ta kwota. Jest zdzwiony wnioskiem o wykreślenie tej pozycji.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie chciałby zamykać sprawy gazu. Chciałby, aby głos zabrał pan H.Urbanowski jego pełnomocnik ds. inwestycji. Są to bardzo istotne sprawy, należy bazować na merytorycznych odpowiedziach. Jeżeli chodzi o wniosek radnego W.Dusia stwierdził, że szkoda, iż nie rozmawiano na ten temat na posiedzeniu komisji. Była taka możliwość. Burmistrz Miasta zwrócił się
do pani skarbnik o poinformowanie radnych jak realizowany był budżet KCKiS.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radny W.Duś pytał o to na posiedzeniu komisji.
Pan L.Nakoneczny bez udzielenia Mu głosu stwierdził, że radnego nie było, że się spóźnił na posiedzenie komisji, przyszedł przed zakończeniem posiedzenia.
Przewodnicząca Rady poprosiła pana L.Nakonecznego, aby nie zabierał głosu i nie przeszkadzał w obradach Rady Miejskiej.
Głos zabrała pani I.Biernacik skarbnik gminy, która przypomniała, że przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2017 mówiła, że jeżeli chodzi o instytucję kultury KCKiS to dotacja, która została zaplanowana w budżecie jest zaniżona. Mówiła o tym na spotkaniach i radni mieli świadomość, że dotacja jest zaniżona. Plan finansowy, który złożyła instytucja kultury opiewa na kwotę ponad 800.000 zł. Kwota 50.000 zł jest przeznaczona na program dot. doposażenia tej instytucji, na który KCKiS złożyło do Ministerstwa Kultury i ewentualne wydatki związane ze współfinansowaniem Festiwalu Moniuszkowskiego. Mówiono również, że jeżeli pojawią się oszczędności na realizacji zadań inwestycyjnych, wtedy ta kwota zostanie zwiększona. Na chwilę obecną takich oszczędności nie ma,
w związku z tym należy zabezpieczyć w budżecie kwotę dotacji. Do rozstrzygnięcia pozostał jeszcze projekt „Aqua Mineralis Glacensis” – jeżeli okaże się, że będą oszczędności to zmniejszy to kwotę zaciągniętego w 2017 r. kredytu czy pożyczki.
Radny W.Duś po wyjaśnieniach pani skarbnik poinformował, że podtrzymuje swój wniosek. Nie jest przeciw, jest to duża kwota 350.000 zł i proponuje, aby spotkać się na posiedzeniu komisji. Chciałby poznać szczegółowe zadania. Dotacja z Ministerstwa jest na plus dla budżetu. Prosi o przełożenie tego punktu na następną sesję.
Głos zabrał pan H.Urbanowski, który stwierdził, że Rada Miejska uchwala budżet gminy, Burmistrz Miasta to co zostało uchwalone realizuje. Jeżeli zadanie to będzie realizowane to projekt trafi na zespół uzgodnień projektowych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Zakład Gazowniczy na nie dokona uzgodnień, gmina nie uzyska pozwolenie na budowę i projekt trafi na półkę. Pieniądze będą wydane niepotrzebnie. Za dyscyplinę będzie odpowiadał Burmistrz Miasta. Poinformował, że rozmawiał z Zakładem Gazowniczym. Zakład Gazowniczy nie wskaże gminie, którędy ta drogą będzie przebiegać sieć gazowa m.in. z tego względu, że są na etapie zbierania tylko i wyłącznie przedwstępnych zgłoszeń, deklaracji od mieszkańców i firm. Po uzyskaniu tych deklaracji będą opracowywać swój projekt i na podstawie tego projektu będzie można opracować projekt budowlany na drogę. Gmina nie uzyska pozwolenia na budowę do kiedy projekt nie będzie zatwierdzony przez wszystkich dostawców mediów, które przebiegają w pasach drogowych. Gmina nie ma danych z Zakładu Gazowniczego, które są niezbędne do opracowania projektu. Do końca czerwca przyjmowane są deklaracje mieszkańców. Te dane będą analizowane i zakład gazowniczy będzie tworzył swoja dokumentację. Projektant projektujący nawierzchnię drogi nie narzuci gazowni gdzie mają poprowadzić sieć.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który zwrócił się do radnej T.Żulińskiej z prośbą, aby wsłuchała się w głos doradców. Pozostawiając tę pozycję w budżecie gminy postąpi się źle, nierozsądnie, bardzo niepoprawnie, ponieważ ten projekt gmina będzie mogła sobie odłożyć. Należy zadbać o to, aby projekt znalazł się w budżecie gminy na 2018 r. Jeżeli chodzi o wniosek radnego W.Dusia Burmistrz Miasta stwierdził, że zapotrzebowanie instytucji kultury KCKiS było na 800.000 zł. Pani skarbnik informowała, że w obliczu tworzenia budżetu mogą być problemy w KCKiS. Jeżeli teraz  nie zostaną przekazane środki na funkcjonowanie KCKiS to będzie kłopot. Zwrócił się z prośbą do pani skarbnik, aby się do tego ustosunkowała.
Obrady kolejny raz zakłócił Pan L.Nakoneczny. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie udzieliła w/w głosu, poprosiła, aby zabierał głos wtedy, kiedy zostanie Mu udzielony.
Radny M.Kieca poinformował, że Statut Gminy zawiera zapisy mówiące o zgłaszaniu wniosków. Wysłuchano wniosku za, wniosku przeciw. Każdy z radnych ma prawo złożyć wniosek. W związku z tym składa wniosek formalny, aby przejść do głosowania nad wnioskami zgłoszonymi do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem kto z radnych jest za tym, aby zamknąć dyskusję nad wnioskami zgłoszonymi przez radną T. Żulińską i radnego W.Dusia.
Pani Z.Murańska- Łężna zwróciła się do Przewodniczącej Rady z pytaniem czy udzieli jej głosu.
Przewodnicząca Rady poinformowała panią Z.Murańską- Łężną, że nie udzieli Jej głosu. Zwróciła się
z prośbą, aby zaczekać na punktu obrad – wolne wnioski, zapytania. Przypomniała, że jest to sesja Rady Miejskiej.
Obrady kolejny raz zakłócił Pan L.Nakoneczny stwierdzając, że na jednej z sesji zapisał się do głosu, ale nie został do niego dopuszczony. Teraz Przewodnicząca Rady nie chce dopuścić do głosu Pani Prezes. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że mieszkańcy przeszkadzają jej w prowadzeniu obrad.
Pan L.Nakoneczny bez udzielenia głosu stwierdził, że to pani Przewodnicząca przeszkadza i „najlepiej żeby jej nie było”.
Radny M.Kieca zwrócił się do mieszkańców z apelem o zachowanie spokoju. Poinformował, że radni uczestniczyli w szkoleniu prof. J.Korczaka, który jest specjalistą. Zwrócił się z pytaniem, czy na sesji Rady Miasta obraduje Rada Miasta. Zgodnie z wykładnią prof. J.Korczaka tak to się odbywa. Jest to jedyny moment, kiedy jako ciało obradują wszyscy radni. To jest właśnie sesja Rady Miejskiej, na obradach sesji Rady Miejskiej obraduje Rada Miasta a jej członkami są radni. Nikt mieszkańcom nie odbiera głosu. Są wolne wnioski, są posiedzenia komisji, na których omawiane są wszystkie projekty uchwał. Kolejny raz zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania nad wnioskami zgłoszonymi do w/w projektu uchwały.
Obrady kolejny raz zakłócił Pan L.Nakoneczny. Przewodnicząca Rady poprosiła pana L.Nakonecznego, aby nie zabierał głosu i nie przeszkadzał w obradach Rady Miejskiej.
Radna E.Marecka-Szydło odnosząc się do wypowiedzi radnego M.Kiecy stwierdziła, że prawda jest taka, że to właśnie sesja Rady Miejskiej jest tym wydarzeniem, na którym każdy mieszkaniec może zabrać głos. Radny ma prawo się z tym nie zgadzać, ale tak jest.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję na temat tego czym jest sesja i poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego M.Kiecy w sprawie zamknięcia dyskusji nad dwoma wnioskami zgłoszonymi przez radnych T.Żulińską i W.Dusia.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -    6 radnych
przeciw było            -   5 radnych
wstrzymało się        -   2 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: W.Gucz, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Olejarz,
Wstrzymali się radni: A.Mróz, T.Szełęga.
W związku z powyższym w/w wniosek radnego M.Kiecy został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej T.Żulińskiej w sprawie pozostawienia
w dziale 600 wydatków w kwocie 53.500 zł na zadanie pn. „Modernizacja ul. Słone – dokumentacja projektowa” w związku z planowanym uzbrojeniem w sieci gazowe.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                      -    6 radnych
przeciw było            -    6 radnych
wstrzymał się           -   1  radny

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: W.Gucz, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,
Wstrzymali się radni: T.Szełęga.
W związku z powyższym wniosek radnej T.Żulińskiej nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego W.Dusia w sprawie wykreślania w dziale 921 wydatków kwoty 350.000 zł na dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury
i Sportu na działalność statutową.
Przed przeprowadzeniem głosowania radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem czy radny W. Duś jest za wykreśleniem tej kwoty, czy pozostawieniem tej kwoty i przedyskutowaniem. Poprosił o sprecyzowanie wniosku.
Głos zabrała pani I.Biernacik – skarbnik gminy, która poinformowała, że to, że te środki są zarezerwowane w budżecie to wcale nie znaczy, iż zostaną w całości przekazane. Przekazywanie pieniędzy reguluje umowa dotacji. Poinformowała, że zwiększenia dotacji nie dokona dopóki radni nie będą na ten temat dyskutować z kierownictwem KCKiS.
Radny W.Duś stwierdził, że nie jest za wykreśleniem kwoty dotacji w wysokości 350.000 zł. jest zainteresowany poznaniem realnej kwoty, być może będzie to 450.000 zł. Jest za.
Pani Skarbnik zaapelowała o podjęcie uchwały. Jeżeli radni nie podejmą uchwały będzie musiała przerwać sesję po to, aby przygotować nowy projekt uchwały uwzględniający wniosek.
Radny W.Duś zaproponował, aby wycofać z porządku obrad ten projekt i podjąć uchwałę na sesji w lipcu.
Pani Skarbnik poinformowała, że nie może tego zrobić. Może obiecać, że na razie KCKiS funkcjonuje na umowie, która jest podpisana na 500.000 zł i nie będzie zwiększała kwoty dotacji. Zostanie to zrobione dopiero kiedy radni zapoznają się z informacją na temat działalności KCKiS. Rozumie, że zapoznanie się radnych z informacją dotyczącą działalności KCKiS ma odbyć się jak najszybciej.
Radny W.Duś stwierdził, że właśnie o to wnioskuje.
Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Radni poznali deklaracje pani skarbnik. Nie będą dokonywane żadne operacje nieuzgodnione
z radnymi. Jeszcze raz prosi o podjęcie uchwały i zabezpieczenie funkcjonowania KCKiS.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego W.Dusia z prośbą o sprecyzowanie wniosku.
Radny W.Duś poinformował, że wnioskuje o to, aby w dziale 921 wykreślić kotwę 350.000 zł dotacji do czasu konsultacji. Do czasu ustalenia ostatecznej kwoty dotacji. Proponuje, aby po I półroczu zrobić analizę. Chciałby poznać szczegóły działalności, plany, koszty.
Radna A.Mróz zwróciła uwagę, że w kwocie 350.000 zł jest 50.000 zł na projekt, który został złożony do Ministerstwa Kultury. Są to pieniądze, które mają być gwarantem dla KCKiS do przystąpienia do tego projektu. Jeżeli zostanie to wykreślone, to ten projekt zostanie wycofany.
Radny W.Duś poinformował, że nie wycofuje zgłoszonego wniosku.
Burmistrz Miasta poinformował, że na sesji obecny jest dyrektor KCKiS. Poprosił, aby pani Przewodnicząca pozwoliła zabrać głos panu dyrektorowi.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że trzyma się tego co zaproponował radny M.Kieca. Radni przegłosowali wniosek o zakończeniu dyskusji i przegłosowaniu wniosków zgłoszonych przez radnych.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie wniosku radnego W.Dusia w sprawie wykreślania w dziale 921 wydatków kwoty 350.000 zł na dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                      -    5 radnych
przeciw było              -    6 radnych
wstrzymało się           -   2  radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: W.Gucz, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,
Wstrzymali się radni: M.Turoń, T.Szełęga.
W związku z powyższym wniosek radnego W.Dusia nie został przyjęty.

Radny M.Kieca stwierdził, że projekt w/w uchwały przewiduje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.328.905 zł. Rozumie, że jest to związane z niewykonywaniem pewnych inwestycji w tym roku. Zwrócił się z pytaniem, czy w tej kwocie trzy inwestycje przeszły i są realizowane w tym roku? Czy ich realizacja przesunięta jest w fazie tylko jeszcze złożenia projektu, co zupełnie zmienia postać rzeczy. Jeżeli zmniejsza się dochód na projekty i nie są one realizowane teraz, to o taką samą kwotę należałoby zmniejszyć wydatki. Uważa, że zmniejszenie wydatków powinno być większe, ponieważ mamy wkład własny. Zmniejszenie planu wydatku planuje się tylko na kwotę 1.228.905 zł. Pokazuje to sprzeczność.
Pani skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodów kwota jest wyższa, ponieważ dotyczy dwóch projektów realizowanych – czyli po stronie wydatków zostają wydatki. Natomiast dochody ze względu na harmonogram składania wniosków o płatność będą dopiero w 2018 r.
W przypadku projektu termomodernizacyjnego jest to wycofanie zarówno po stronie dochodów jak
i po stronie wydatków z tym, że wydatki są większe ponieważ dochody są tylko 85%.
Głos zabrał pan W.Zimoch, który poinformował, że każdy z projektów ma swój własny harmonogram składania wniosków o płatność i odzyskiwania tych płatności. W tym roku gmina nie ponosi kosztów związanych z realizacją tych projektów. Gmina zdąży je ponieść, ale nie zdąży ich rozliczyć, a musi te koszty ponieść.
Radny M.Kieca stwierdził, że rozumie, iż dwie inwestycje będą realizowane ze środków własnych.
Pani Skarbnik poinformowała, że tak jest, natomiast jedna z inwestycji została przeniesiona i po stronie dochodów i po stronie wydatków na rok 2018. Projekt został złożony i dofinansowany.
Pan W.Zimoch stwierdził, że dotacja nie jest zagrożona.
Radny M.Kieca stwierdził, że ten zabieg powoduje zwiększenia dziury budżetowej o 2.100.000 zł. Po proponowanych zmianach w budżecie dziura budżetowa wyniesie 2.680.000 zł. Zwrócił się z pytaniem czym gmina zamierza to sfinansować? W zmianach budżetu gminy zakłada się zwiększenie dochodu ze sprzedaży majątku gminnego (działki). Zakłada się dużą sprzedaż, której a priori nie wiemy czy będzie. Jest to poważna sprawa, jest to duża kwota. Radny zwrócił się do obecnych na sali obrad mieszkańców, aby pozwolili mu się wypowiedzieć. - Jest to ok. 7%  całości dochodów. Czym gmina zamierza sfinansować tę dziurę budżetową.
Burmistrz Miasta zwracając się do radnego M.Kiecy, aby sięgnął dwa lata wstecz, kiedy to radny mówił o środkach unijnych - zadłużajmy się, realizujmy, bo jest to ostatnie rozdanie kiedy możemy skorzystać z środków unijnych, wykorzystajmy co się da. To jest fakt. Jak rozliczane są środki unijne? Najpierw trzeba zrobić, zapłacić, wykonać i rozliczyć. Ponadto stwierdził, że wpisanie dochodów ze sprzedaży mienia nie jest to absolutnie pompowanie budżetu.
Pani skarbnik poinformowała, że dochody, które zostały zapisane są na podstawie realnych możliwości. Zawsze może się coś zdarzyć, natomiast na 99% są to dochody, które gmina jest w stanie ze sprzedaży mienia uzyskać. Jeżeli chodzi o deficyt w kwocie 2.100.000 zł został on podzielony na dwie części. Pierwsza część 1.486.106,00 zł są to zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po tej operacji łączna kwota kredytu na finansowanie zadań z udziałem tych środków wynosi 2.200.000 zł, z tego 1.800.000 zł planuje się spłacić w 2018 r. po uzyskaniu refundacji. Różnica 400.000 zł jest to kwota na wkład własny i jest rozłożona do spłaty na poszczególne lata. Ta wpłata jest wyłączona jeżeli chodzi o wskaźniki unijne. O 613.894,00 zł zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i to będzie wchodziło do wskaźnika zadłużenia.
Radny M.Kieca stwierdził, że to nie jest tak, że gmina może w ciągu jednego roku spłacić kredyty
w kwocie 10 mln zł. Ograniczeniem są indeksy, które wylicza się na podstawie skomplikowanego wzoru. Należy pamiętać o tym, żeby tych indeksów nie przekroczyć, ponieważ ich przekroczenie wiąże się z wejściem zarządu komisarycznego. Są to bardzo poważne sprawy. Radny zwrócił się z pytaniem jak ta pożyczka wpłynie na indeksy.
Pani skarbnik poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej jest to przeliczone i gmina mieści się w limicie.
Rady M.Kieca zwrócił się z pytaniem jaki jest bufor.
Pani skarbnik poinformowała, że mały, ale jest.
Burmistrz Miasta zwrócił się do radnego M.Kiecy z pytaniem – skąd są obligacje komunalne? Wg niego jest to zaciemnianie sytuacji, że gmina zmierza do zarządu komisarycznego. Gdyby nie było wieloletniej prognozy finansowej, to gmina miałaby zarząd komisaryczny. Mamy takie obciążenia jakie mamy. Odbiera wrażenie, że gmina przekracza wskaźniki.
Radny M.Kieca stwierdził, że to, co powiedział wynika z troski. Lepiej chuchać i dmuchać niż później przekonać się na własnej skórze, że coś jest nie tak. Będąc w komisji rewizyjnej nauczył się tych rzeczy i wie co jest istotne jeśli chodzi o budżet gminy.
Po raz kolejny pan L.Nakoneczy bez udzielenia zabrał głos zakłócając obrady.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min. przerwy w obradach.

Po wznowieniu obrad na sali obecnych jest 11 radnych. Salę obrad opuścili radni M.Kieca, B.Ziemianek.

Radny W.Duś poinformował, że pani A.Potoczna otrzymała odszkodowanie w wysokości 12.000 zł za niezasadne zwolnienie z pracy. Czy w dziele 750 ujęta jest właśnie ta kwota?
Skarbnik gminy poinformowała, że nie posiada informacji, że pani A.Potoczna uzyskała odszkodowanie. Jeżeli taka informacja do niej dotrze zostanie to wypłacone z rezerwy.
Głos zabrał radny W.Gucz, który stwierdził, że po to odbywają się wspólne posiedzenia komisji, żeby omówić wszystkie tematy, a nie omawiać je na sesji Rady. Tracony jest czas na coś, co powinno być dawno załatwione.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -    8 radnych
przeciw było            -   0 radnych
wstrzymało się        -   3 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga.
Wstrzymali się radni: W.Duś, M.Turoń, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXVI/208/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok  została podjęta większością głosów.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2018 rok

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Głos zabrała pani H.Jędrzejewska – z-ca skarbnika gminy, która poinformowała, że uchwała taka będzie podejmowana już po raz trzeci. Uchwała ma na celu dążenie do zwiększenia aktywności
i zaangażowania mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia. Na posiedzeniach, na których omawiany był projekt uchwały radni zgłosili wniosek, aby dokonać  poprawki uchwały w zakresie kwot na poszczególne zadania. Takie zmiany zostały wprowadzone. Po wprowadzonych zmianach § pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2018 rok otrzymuje brzmienie: „Przewidywana kwota środków, przeznaczona na Budżet Obywatelski Kudowy-Zdrój, wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
w tym:
a) 100.000 zł przeznacza się na tzw. „duże projekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł;
b) 50.000 zł przeznacza się na mikroprojekty w tym: jeden projekt o maksymalnej wartości 20.000 zł i trzy projekty do 10.000 zł.”
Ponadto poinformowała, że do budżetu na 2017 r. zgłoszonych zostało 10 projektów. Dwa projekty ze względu na braki formalne zostały odrzucone. Do realizacji przyjęto 8 projektów. Głosowało 3356 mieszkańców, z tego 3220 głosów było ważnych. Wygrały 3 projekty tj. „Plac zabaw w Kudowie-Zdrój – Słone”, „Nowoczesny przedszkolak”, „Poprawa bazy portowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój”.

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2018 rok.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      11 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.TurońT, Żulińska.

Uchwała nr XXXVI/209/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2018 rok  została podjęta jednogłośnie.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę nr XXXIV/197/17 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że projekt uchwały ma bardzo formalny charakter. Uwzględniając zastrzeżenia zgłoszone przez nadzór prawny Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmiany postanowienia uchwały XXXIV/197/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w zakresie jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała nie wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego stąd potrzeba zmiany postanowienia §5, tj. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/197/17 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      11 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.TurońT.Żulińska.

Uchwała nr XXXVI/210/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/197/17 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody została podjęta jednogłośnie.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie częściowego przejęcia od gminy Lewin Kłodzki zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków

Głos zabrała pani I.Biernacik – skarbnik gminy, która poinformowała, że gmina Kuowa-Zdrój od 1996 r. zaopatruje w wodę miejscowości Jeleniów i Dańczów. Natomiast jeżeli chodzi o hurtowe odprowadzanie ścieków z gminy Lewin Kłodzki ma to miejsce od 2012 r. kiedy to gmina Lewin Kł. wybudowała kolektor zbiorczy. Miejscem odbioru ścieków jest zwężka pomiarowa zlokalizowana na nieruchomości będącej własnością Gminy Kudowa-Zdrój.
Zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gmina może zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 – przewiduje możliwość przekazywania zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w trybie porozumienia regulującego zakres zadań i wzajemne rozliczenia finansowe. Wysokość i sposób rozliczania opłat ponoszonych przez Gminę Lewin Kłodzki za odprowadzanie ścieków ustalone będą w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą Lewin Kłodzki a Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie częściowego przejęcia od gminy Lewin Kłodzki zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków.
Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      11 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVI/210/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie częściowego przejęcia od gminy Lewin Kłodzki zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie.

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój.

Głos zabrała pani I.Biernacik – skarbnik gminy, która poinformowała, że 24.05.2017r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój.  W § uchwały wymienione były zadania i one nie ulegają zmianie. Zmieniła się natomiast interpretacja jeżeli chodzi o możliwość wyboru trybu powierzania spółce tych zadań. Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych wprowadziła tzw. zamówienia in-house. Są one bardziej rygorystyczne niż zamówienia funkcjonujące w prawie unijnym, ponieważ narzuca gminie, aby 90% działalności miało charakter usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. W Unii Europejskiej jest to 80%. Kolejny warunek, który musi być spełniony jest to warunek polegający na tym, że właściciel, czyli gmina, musi sprawować nadzór jak nad swoją jednostką. Trzeci warunek, który musi być spełniony to brak kapitału prywatnego – spółka ten warunek również spełnia. Podejmując uchwałę w maju gmina wyszła z założenia, że skoro ustawodawca w ustawie o zamówieniach publicznych wprowadził możliwość przeprowadzenia trybu z wolnej ręki, to dotyczyła będzie ona wszystkich zadań, które gmina będzie mogła powierzyć. 2 czerwca ukazała się interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych – „ Współpraca publiczno-publiczna w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych”. Z tego opracowania wynika, że w ramach in-house można powierzyć tylko te zadania, które są wymienione w ustawach. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zapis mówiący, że wybór odbierającego odpady należy przeprowadzić w postępowaniu przetargowym. Wolna ręka jest jednym z postępowań przetargowych. W związku z tym in – house można tylko zastosować do zadań w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów i oczyszczania odpadów komunalnych. Pozostałe zadania będą objęte uchwałą, ale będą spółce powierzane bez przetargu. W związku z tym będzie rozdzielenie powierzonych zadań. Będzie umowa wykonawcza dotycząca odpadów komunalnych – na okres 4 lat (zapytanie z wolnej ręki) oraz porozumienie wykonawcza na pozostałe zadania i będzie to obejmowało okres 8 lat.
 
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój.

Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      11 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVI/210/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

Ad.6)

Radni nie zgłosili żadnych pytań do sprawozdania Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.

Ad.7)
Radna E.Marecka-Szydło w imieniu mieszkańców zwróciła się z wnioskiem o rozważenie możliwości ustawienia ławek wzdłuż ul. 1 Maja i ul. Zdrojowej. Mieszkańcy wskazują np. okolice komisariatu policji, na ul. 1 Maja od restauracji Amfora.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem o sygnał telewizji naziemnej. Stwierdził, że do Kudowy podobno dochodzi już sygnał telewizyjny dodatkowych kanałów telewizji naziemnej i cyfrowej. Czy udało się dowiedzieć kiedy te dodatkowe programy będzie można odbierać?
Burmistrz Miasta zobowiązał się do przekazania radnym kserokopii odpowiedzi, którą gmina otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji. Stwierdził, że nie przestaje dalej drążyć tego tematu.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem czy coś wiadomo na temat połączeń kolejowych, czy prawdą jest, że podstawiane są autobusy.
Burmistrz Miasta poinformował, że przeprowadzany jest remont torowiska, który ma się zakończyć do końca czerwca.
Radna T.Żulińska w imieniu mieszkańców Brzozowia zwróciła się z pytaniem kiedy odbędzie się spotkanie w sprawie przydomowych oczyszczalni.
Burmistrz Miasta poinformował, że po długotrwałym zwolnieniu do pracy wrócił prezes spółki KZWiK. To spotkanie tak, jak już kilkakrotnie mówił na pewno się odbędzie.
Radny W.Duś zwrócił się z prośbą, aby na barierce ochronnej przy przystanku PKS na ul. 1 Maja powiesić donice z kwiatami tak, jak to jest zrobione na terenie całego miasta.   
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Z.Murańskiej- Łężnej, która stwierdziła, że zawsze uważała Przewodniczącą Rady za osobę delikatną, kulturalną. Pani Przewodnicząca powiedziała,  że mieszkańcy mogą zabierać głos dopiero w punkcie wolne wnioski – zapytania. Chciała zabrać głos wtedy, kiedy wypowiadał się radny W.Duś. Rozumie, że jeżeli jest omówione coś na komisji wspólnej i na sesji radni nie dyskutują, to mieszkańcy też nie dyskutują. Natomiast jeżeli radni zadają pytania i mieszkańców to wzburza, to mają prawo się wypowiedzieć. Radny M.Kieca mówi, że jest to sesja Rady Miejskiej – to prosi, aby nie ogłaszać i powiedzieć, że mieszkańcy nie mają wstępu. Przychodzi na sesje nieproszona bo ma takie prawo. Zostawianie mieszkańców na koniec to są po prostu kpiny. Stwierdziła, że Przewodnicząca Rady braki warsztatowe nadrabia tupetem, strofuje Burmistrza Miasta, strofuje mieszkańców. Być może dzisiaj mieszkańcy niezbyt kulturalnie się zachowywali, ale tego nie da się słuchać. Radni wychodzą w trakcie sesji – jak jest sesja, to radny ma być na sesji. Jeżeli jest komisja, to radny powinien być na komisji, a skoro nie był to niech się nie dopytuje na sesji, bo irytuje mieszkańców. Mieszkańcy nie muszą siedzieć po 4 – 5 godz. tylko dlatego, żeby ktoś się popisywał przed audytorium. Niefajne jest to, że Pani Przewodnicząca upominała mieszkańców i nie pozwoliła im zabrać głosu. Jeżeli pada wniosek, to powinien być przegłosowany. Półtorej godziny radni dyskutowali po to, żeby radny M.Kieca doszedł do wniosku, że trzeba je przegłosować. To jest rola Przewodniczącej Rady, która prowadzi obrady, a nie pozwalać sobie dyktować, żeby robili sobie co chcą. Dlaczego nie słucha się fachowców, dlaczego dyletanci, amatorzy którzy nie mają zielonego pojęcia zabierają głos i upierają się przy swoich wnioskach, kiedy wniosek nie ma racji bytu, nie ma sensu. Radni powinni pomagać Burmistrzowi, rozwiązywać problemy mieszkańców miasta. Zwracając się do radnych stwierdziła, że radni powinni zachowywać się kulturalnie, z godnością. Zwracając się do Przewodniczącej Rady stwierdziła, że jest zawiedziona, zgorszona jest jej bardzo przykro, Przewodnicząca Rady lekceważy mieszkańców.
Przewodnicząca Rady odnosząc się do w/w wypowiedzi stwierdziła, że rozumie, takie ostre słowa wynikają z tego, że różnią się zdaniem na temat tego, czym jest sesja Rady Miejskiej. Stwierdziła, że stoi na swoim stanowisku, ale też szanuje stanowisko pani Z.Murańskiej-Łężnej. Ważną kwestią jest to, aby uczyć się kultury dyskusji, na tym jej zależy.
Przewodnicząca Rady udzielała głosu panu W.Rubiszowi mieszkańcowi ul. Buczka, który poruszył sprawę zmiany nazwy tej ulicy. Odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta, były przedstawione ankiety. Jedna była tak, jak informowała Burmistrz Miasta nieformalna. Druga się odbyła zwyciężyła propozycja ul. Pogodnej tak jak informował go Burmistrz Miasta, w dniu przyjęć interesantów. Mieszkaniec zwrócił się z pytaniem co się dzieje w tej sprawie? Kiedy będzie wniosek formalny na ten temat?
Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesję Rady Miejskiej poświęconą temu tematowi chciałaby zwołać na początku lipca. Wcześniej odbędzie się wspólne posiedzenie komisji poświęcone temu tematowi. Na tej sesji planuje również podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy.
Pan W.Rubisz zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniem, czy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami?
Burmistrz Miasta stwierdził, że w nawiązaniu do rozmowy z w/w w dniu przyjęć interesantów i zadane pytanie stwierdził, że to na spotkaniu, które odbyło się odbyło się 28 lutego br. w Klubie Seniora kilkakrotnie powtarzał, że jest to kompetencja Rady Miejskiej, nie kompetencja burmistrza. Powiedział również, że chciałby zorganizować kolejne spotkanie, zaprosić mieszkańców i porozmawiać na temat nazw ulic.
Pan W.Rubisz stwierdził, że przeprowadzona była ankieta. Wpłynęło ok. 500 głosów. Nieznaczną ilością wygrała propozycja ul. Pogodnej. W związku z tym zwrócił się z pytaniem co jest przeszkodą żeby ustalić w końcu zmianę nazwy ul. Buczka? Dlaczego sprawa jest tak długo przeciągana? Chciałby, aby głos mieszkańców tej ulicy był zaakceptowany, szanowany. Co robi Rada Miejska w tej sprawie? Chciałby mieszkać przy takiej ulicy jaki jest głos większości mieszkańców. W ankiecie przeprowadzonej przez panią M.Midor-Burak też zwyciężyła propozycja ul. Pogodnej. W czym jest problem? Miasto się rozbudowuje, będą w mieście nowe ulice to niech będzie ul. Popiełuszki, ale trzeba uszanować wolę mieszkańców. Jeżeli przeszkadza ul. Pogodna to proponuje ul. Tulipanową.
Przewodnicząca Rady jeszcze raz poinformowała, że planuje sesję Rady Miejskiej na początku lipca. Wybierze taki termin, żeby było quorum. Natomiast trudno powiedzieć jaką decyzję podejmą radni.
Głos zabrała pani E.Miklas, która stwierdziła, że tak jak powiedział jej przedmówca była przeprowadzona przez panią M.Midor-Burak ankieta. Była sugestia, że mieszkańcy ulicy, organizacje społeczne i samorząd mogą zadecydować o tym jaka będzie nazwa. Trzy Stowarzyszenia wprowadziły ankietą w błąd mieszkańców, ponieważ nie mieszkańcy decydują tylko radni. Głosowanie radnych zdecyduje jaka będzie nazwa ulicy.
Głos zabrał pan W.Rubisz, który poinformował, że przedstawił swoje argumenty. Radni powinni uszanować głos mieszkańców.
Głos zabrała pani E.Miklas, która poinformowała, że podczas rozmów na temat nazw ulic zabierał również głos radca prawnym pan W.Mrozek, który wspomniał, że najlepsze byłyby konsultacje,
a o terminie konsultacji decyduje pani Przewodnicząca. Mieszkańcy oczekują na takie konsultacje. Wskazane byłoby spotkanie z kimś, kto mieszkańcom wytłumaczy sens nazwy ulicy. Ponadto stwierdziła, że prace nad nowym Statutem Gminy trwają bardzo długo. Zwróciła się z pytaniem, czy zawsze będzie taki porządek obrad wg Statutu, że wnioski i zapytania będą na końcu kiedy wyczerpią się wszystkie inne tematy a część radnych wychodzi przed zakończeniem sesji. Rozumie, że może się czasami zdarzyć, że radny wychodzi wcześniej. Nieobecna jest radna M.Midor-Burak, która wychodzi bez przerwy z każdej komisji, z każdej sesji.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni są osobami dorosłymi i nie jej ani mieszkańcom wychowywać te osoby. Mają poczucie tym, kim są i co robią. Nie jest w stanie zwracać uwagi radnym, że ma być na sesji do końca i nie będzie tego robić.
Pani E.Miklas zwróciła się z pytaniem, czy moralne jest to, że radny idzie do kasy i pobiera dietę za odbytą sesję czy komisję. Jest to niemoralne, ponieważ jeżeli ktoś wychodzi, to nie powinien pobierać diety.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że panie E.Miklas kieruje swoją wypowiedź do radnych, którzy są do końca.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Stolarzowi, który poinformował, że uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji i jest zszokowany tym, co zobaczył na sesji. Ciekawe jest to, że Ci którzy nie zadawali pytań na komisji automatycznie robią się aktywni na sesji. Stwierdził, że Przewodnicząca Rady sobie nie radzi z prowadzeniem sesji. Proponuje, aby pani Przewodnicząca zakończyła długotrwałe zwolnienie lekarskie i zajęła się działalnością Rady. Jeżeli chodzi o radnego K.Kiecę stwierdził, że żenujące jest to, że przewodniczący komisji rewizyjnej, który powinien się tylko ustosunkować do tego czy udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta czy nie, komentuje. Przewodniczący nie jest od komentowania, powinien przestrzegać regulaminu działania komisji rewizyjnej. Stwierdził również, że nie do przyjęcia jest fakt, że Statut Gminy jest opracowywany przez 14 miesięcy. Był obecny na spotkaniach dot. Statutu, chciałby wiedzieć gdzie jest Statut?
Przewodnicząca Rady poinformowała, że prace nad Statutem Gminy zostały zakończone na początku kwietnia. Następnie zgodnie z sugestiami radcy prawnego projekt Statutu został przesłany do nadzoru prawnego do wstępnego zaopiniowania. Projekt statutu został zaopiniowany przez radcę prawnego z nadzoru. Uwagi, które otrzymała z nadzoru prawnego przesłała panu W.Mrozkowi i czeka, aby się do nich odniósł. Po odniesieniu się radcy prawnego do tych uwag będzie można podjąć uchwałę.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu L. Nakonecznemu, który stwierdził, że radny W.Duś chce „rozwalić” ośrodek kultury, który ciężko utworzył Urząd Miasta, pan Burmistrz, pani Burmistrz. Wszyscy mieszkańcy w tym uczestniczyli. Zwrócił się do radnego z pytaniem, co zrobił dla mieszkańców i miasta od kiedy został radnym? Stwierdził, że radny spóźnia się na posiedzenia komisji i nic nie mówi, a na sesji chce „rozwalać” to co robi Urząd i urzędnicy dla mieszkańców. Radny chce za 350.000 zł pozbawić ludzi pracy a mieszkańców domu kultury, który działa.
Radny W.Duś stwierdził, że jego przedmówca nie zrozumiał złożonego wniosku. Nie mówił o tym, żeby zabierać pieniądze tylko o tym, żeby przyjrzeć się działalności KCKiS. Mówił, że być może będzie potrzebne 450.000 zł. Zwracając się do dyrektora KCKiS zwrócił się z prośbą, aby jego wniosku nie odbierać jako chęci zabrania pieniędzy. Chętnie się spotka, żeby porozmawiać, będzie wnioskował
o większe pieniądze jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast odnosząc się do pytania dot. tego co zrobił jako radny poinformował, że lista wniosków, które składał do budżetu, do Burmistrza Miasta jest dostępna w Radzie Miejskiej i można się z nią zapoznać.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu P.Borkowskiemu – dyrektorowi KCKiS, który stwierdził, że przyjmuje zaproszenia na sesje, ale uważa że jest tu zbyteczny. Znosi to ciężko. Prosi, aby nie zapraszać go na sesje, jeżeli sprawy nie będą dot. KCKiS. Stwierdził, że jest coś takiego jak interpelacje, trzeba tylko napisać. Wszystko co dzieje się w KCKiS są to pieniądze publiczne, wszystko jest do wglądu. Podejmując się tej pracy często odwiedzał panią skarbnik i pana Burmistrza, rozumie pieniądze jakie, że gmina może zaoferować. Chciałby, aby to co się w Kudowie odbywało, albo będzie się odbywało mieściło się w tym budżecie. Kilka miesięcy temu zaprosił radnych do odbycia sesji w siedzibie KCKiS. Wszyscy widzieli w jakim stanie był budynek. Na dzień dzisiejszy dużym problemem jest kanalizacja w budynku. Rozumie pytania radnego, ale prosi, aby pewne rzeczy odbywały się szybciej. Są posiedzenia komisji, wielokrotnie był zapraszany, zadawano mu pytania. Jeżeli jest potrzeba, to przygotuje niezbędne informacje i na posiedzenie przyjdzie on czy też główna księgowa. Rodzą się niepotrzebne sytuacje. Rozumie procedurę, że nie może ad vocem odnieść się do wypowiedzi radnych. Problem jest prosty o 300.000 zł mówiono od samego początku. Poinformował, że KCKiS otrzymało dodatkowe pieniądze w kwocie 115.000 zł na wyposażenie. Do tej kwoty trzeba mieć co najmniej 30.000 zł jako wkład własny. W tych 50.000 zł jest właśnie to 30.000 zł. Jeżeli jest taka potrzeba, to spotka się z radnymi i przedstawi informację dotyczącą działalności KCKiS. Jest to pierwszy rok działalności, stara się mieścić w budżecie, to co było do tej pory w Kudowie organizowane, udało się ponadto wprowadzić wiele imprez prawie bez kosztowo. Stwierdził, że nie musi być dyrektorem instytucji, która nie ma pieniędzy na działalność. Jeśli radni chcą, aby dalej kierował KCKiS to prosi, aby pytali go o wszystko. Będzie przedstawiał wszelkie niezbędne informacje. Prosi, aby tej instytucji pomóc.
Radny W.Duś poinformował, że sytuacja wyglądała następująco: na posiedzeniu komisji zapytał o tę kwotę. Odpowiedziano mu, że są to środki na działania statutowe. Pracował również w kulturze i wie jak wygląda budżet, w związku z tym poprosił o wstrzymanie i przeprowadzenia analizy. Zaproponował, aby po pierwszym półroczu zaprosić pana dyrektora na wspólne posiedzenie komisji i wysłuchać informacji dot. działalności KCKiS.
Obrady zakłócił Pan L.Nakoneczny. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie udzieliła w/w głosu, kolejny poprosiła, aby zabierał głos wtedy, kiedy zostanie Mu udzielony.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Miklas, która w imieniu mieszkańców i dzieci złożyła podziękowania dyrektorowi KCKiS za to, że zajął się tym obiektem. Była na otwarciu KCKiS i widziała jaka tam była ruina. Dzięki panu dyrektorowi teraz jest to całkiem inny budynek, coś się tam dzieje.

Ad.8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady  Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVI/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2017 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż