protokół nr XXII z dnia 09 kwietnia 2008 roku


PROTOKÓŁ XXII/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 09 kwietnia 2008 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                       -  11:00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  13:45


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:


1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008,
- ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2008 rok za zarządzie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
- ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój,
- likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie – Zdroju przy ul. Buczka 9,
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój dla dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009,
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2007,
- określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
- uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego,
- wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Szpitala Rejonowego w Dusznikach Zdroju z oddziałem: chorób wewnętrznych i pediatrycznym: izbami przyjęć: pediatryczną, ogólną i chirurgiczną; blokiem operacyjnym, pracownią kolonoskopii, salą cytostatyków, pracownią diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni ginekologiczno-położniczej w Szczytnej,
- wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację komórek organizacyjnych w Szpitalu Rejonowym w Nowej Rudzie: bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej, oddziału chirurgii ogólnej, oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego, poradni stomatologicznej,
- wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Szpitala Rejonowego w Lądku-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 30 i 33 wraz z komórkami organizacyjnymi: poradnia (gabinet) lekarza POZ, poradnia pielęgniarki środowiskowej, oddział chorób wewnętrznych, izby przyjęć, poradnia chirurgii ogólnej, pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia USG, poradnia gastroskopowa
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój.
3. Informacja na temat oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Kudowa-Zdrój za rok 2007.
4. Wolne wnioski – zapytania.


Radny Z.Gaździak w imieniu członków Komisji gospodarczo-Ekonomicznej oraz Komisji Spraw Społecznych  zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad trzech projektów uchwał w sprawie:
- wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Szpitala Rejonowego w Dusznikach Zdroju z oddziałem: chorób wewnętrznych i pediatrycznym: izbami przyjęć: pediatryczną, ogólną i chirurgiczną; blokiem operacyjnym, pracownią kolonoskopii, salą cytostatyków, pracownią diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni ginekologiczno-położniczej w Szczytnej,
- wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację komórek organizacyjnych w Szpitalu Rejonowym w Nowej Rudzie: bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej, oddziału chirurgii ogólnej, oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego, poradni stomatologicznej,
- wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Szpitala Rejonowego w Lądku-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 30 i 33 wraz z komórkami organizacyjnymi: poradnia (gabinet) lekarza POZ, poradnia pielęgniarki środowiskowej, oddział chorób wewnętrznych, izby przyjęć, poradnia chirurgii ogólnej, pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia USG, poradnia gastroskopowa
Radny uzasadniał w/w wniosek tym, że odbyła się sesja Rady Powiatu Kłodzkiego i decyzje już zapadły,  w związku z czym podejmowanie przedmiotowych uchwał jest bezcelowe.
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia planu siec publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój dla dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009, ponieważ do podjęcia tej uchwały jest niezbędna opinia Kuratorium Oświaty, której na dzień dzisiejszy nie ma.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli chodzi o uchwały, o których mówił radny Z.Gaździak to projekty  uchwał Rady Powiatu wpłynęły do biura Rady Miejskiej w luty. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii na temat przesłanych przez Starostwo projektów uchwał miały być podjęte na sesji w marcu, która się jednak nie odbyła, a wiąże się to ze zmianą planu pracy Rady Miejskiej. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej nie zdążyły przygotować się do sesji poświęconej wspólnotom mieszkaniowym. Ponadto stwierdził, że sprawa dot. w/w uchwał wygląda tak, że gminy wyrażają swoją opinię a Rada Powiatu i tak najczęściej podejmuje uchwały wbrew tym opiniom.  Uchwały te omawiane były na posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ. Rada Społeczna zaakceptowała te zmiany, które już się dokonały tzn. zmiany w szpitalu w Nowej Rudzie, gdzie oddziałów już nie ma i chodzi tylko o to, żeby to uporządkować i zapisać statucie ZOZ-u kłodzkiego i zmienić to w rejestrze u Wojewody. Jeżeli chodzi o szpital w Dusznikach to jest tam kilka rzeczy, które ulegają likwidacji np. oddział dla przewlekle chorych. Przewodniczący rady poinformował, że 29 marca Rada Powiatu podjęła uchwały w takiej formie jak życzył sobie tego Zarząd Powiatu z wyjątkiem uchwały, która dotyczyła szpitala w Lądku-Zdroju, a dokładnie oddziału wewnętrznego tego szpitala.  Na skutek zdecydowanej akcji mieszkańców Lądka oddział ten przynajmniej na razie nie zostanie zamknięty.
Radny W.Gucz stwierdził, ze w tej sprawie jest pewien niedosyt, że może zrobiono za mało. Lądek potrafił zmobilizować mieszkańców i utrzymać swój mały szpital.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008,
- ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2008 rok za zarządzie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
- ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój,
- likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie – Zdroju przy ul. Buczka 9,
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2007,
- określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
- uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój.
3. Informacja na temat oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Kudowa-Zdrój za rok 2007.
4. Wolne wnioski – zapytania.


Przy obecności 15 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 


Ad.1)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008
Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Miasta pismem z dnia 06.03.2008 r. zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie Rady Miejskiej. Zmiana dotyczy przeniesienia planowanej na marzec sesji na temat „Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” na maj br. jako drugi temat sesji. Wynika to z konieczności przygotowania szczegółowej analizy funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych po zakończeniu procesu przekazywania zarządu wspólnot do sp. z o.o. Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2008 rok za zarządzie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
Pani Skarbnik poinformowała, że  możliwość udzielenia dotacji przedmiotowej została określona w art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dotacja taka oprócz tego, że musi mieć charakter przedmiotowy musi być również skalkulowana tzn. musi być określona jako dopłata do jakiejś jednostki. W tym przypadku jest to dopłata do 1 m2 zarządzanej i administrowanej przez MZUP powierzchni użytkowej gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych. W załączniku nr 1 w kalkulacji określono jakie są koszty zarządu zasobem mieszkaniowym i użytkowym, następnie określono koszty eksploatacji i konserwacji oraz koszty remontów. Z tak skalkulowanych kosztów wynika, że planowany koszt utrzymania  1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 3,79 zł/m-c. W załączniku przedstawione jest także jakie są planowane przychody, i tak czynsze za lokale mieszkalne średnio wynoszą 3,01 zł/ 1 m2/m-c, czynsze za lokale socjalne 1,03 zł, czynsze za lokale użytkowe 8,11 zł, czynsze za garaże 4,82 zł. Z takiego podsumowania przychodów wydać, że średni czynsz wynosi  3,35 zł/m-c. Różnica między przychodami a kosztami jest to kwota 0,44 zł i to jest tą ustaloną   jednostkową stawką kalkulacyjną dotacji przedmiotowej dla MZUP. Jest to dotacja, która podlega rozliczeniu na koniec roku i w przypadku kiedy te koszty będą mniejsze niż są planowane, dotacja podlega zwrotowi.  Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotacja nie może przekroczyć 50% wydatków funkcjonowania zakładu budżetowego. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 15 lutego 2009 roku. MZUP zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów w sposób umożliwiający ich prawidłowe rozliczenie tej dotacji.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem, czy ta dopłata w wysokości 0,44 zł nie powinna być odejmowana od opłaty czynszowej, z tego względu, ze właściciele mieszkań  również płacą za zarządzanie i to jest opłata pobierana.
Pani Skarbnik poinformowała, że ta kwota przeznaczona jest na zarządzanie i administrowanie oraz na koszty remontów. W tych kosztach skalkulowane są zarówno elementy, które ponoszone są lokale gminna jak również zaliczki, które gmina jest zobowiązana wpłacać na koszty utrzymania nieruchomości wspólnych. Te koszty są większe niż to co jest zbierane z czynszów, czyli jest za mało czynszów i jeżeli jeszcze raz zostałoby to odjęte to brakowałoby nie 0,44 zł tylko 0,80 zł.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który przypomniał radnym rozmowy dotyczące tzw. wartości odtworzeniowej.  Ta wartość odtworzeniowa w materiale przygotowanym przez MZUP to jest połowa tego co wartość odtworzeniowa,  czyli powyżej 3%. Na podstawie tej wartości odtworzeniowej, która jest elementem decydującym, określa się wysokości czynszu. Teraz przychodzi taki moment, że nie wystarcza tego na zwykłą eksploatację nie mówiąc już o funduszu remontowym, gdzie wspólnoty podejmują decyzje o większych przedsięwzięciach polegających np. na wymianie czy naprawie dachu, na wykonaniu nowych kominów itd. I na to nie wystarcza, dlatego gmina chce, aby zapewnić przynajmniej te podstawowe obowiązki jakie spoczywają na gminie, ponieważ MZUP we wspólnotach reprezentuje gminę. Tych mieszanych wspólnot jest ponad 140 i dla nich jest nowy zarządca, ponieważ gminy jako samorząd nie mogą zarządzać tam gdzie występują pieniądze osób fizycznych. Jest również ponad 30 nieruchomości, gdzie nie został sprzedany żaden lokal i 100% właścicielem jest gmina. Ta dotacja to nie jest pełne uzupełnienie kosztów związanych z utrzymaniem.
Pani Skarbnik poinformowała, że są to planowane koszty. W kalkulacji przedstawionej w załączniku do uchwały jest pozycja – „ogółem koszty”, planowany średni koszt wynosi 3,79 zł, następna pozycja – „ogółem przychody” jest 3,35 zł. Kwota 3,35 zł jest to kwota łącznie z tymi przychodami do lokali użytkowych, które są dużo wyższe. Czynsze za lokale użytkowe częściowo pokrywają te niedobory  środków na utrzymanie lokali mieszkalnych. Żeby wykonać to co jest zaplanowane brakuje kwoty 0,44 zł do jednego metra. Są rzeczy, z których nie można się wycofać, jeżeli gmina jest uczestnikiem wspólnoty mieszkaniowej to musi zapłacić zaliczkę na fundusz remontowy, zapłacić za remonty, które są wykonywane, zapłacić zaliczkę eksploatacyjną oraz wynagrodzenie zarządcy.
Burmistrz Miasta poinformował, że wartość odtworzeniowa  3% to jest kwota 7,50 zł, a mieszkańcy płacą w przedziale między 1,40 zł a 1,80 zł. Średnia  na terenie Powiatu Kłodzkiego jest 3,05 zł.
Radny A.Ziembiński poinformował zebranych, że stwierdzono w woj. dolnośląskim, żeby budynki spółdzielczości mieszkaniowej nie ulegały dekapitalizacji odpis na fundusz remontowy powinien być kwocie 5,15 zł a  wynosi 1,80 zł. Gospodarka komunalna od gospodarki spółdzielczej różni się tym, że  gospodarka komunalna ma starsze budynki.
Burmistrz Miasta stwierdził, że obawia się innej rzeczy. Ludzie mają komfort polegający na tym, że są właścicielami mieszkania komunalnego.  Burmistrz stwierdził że nie chce być złym prorokiem, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że skończyło się na tym, że się zostało właścicielem mieszkania i nie wydaje się praktycznie żadnych pieniędzy na to żeby tę substancję mieszkaniową poprawić. Obawia się, że za kilka lat będzie widać, które budynki są gminne, a które są prywatne, zastanawia się,  czy nowy zarządca będzie w stanie przekonać współwłaścicieli lokali mieszkalnych do tego, aby remontować dachy, kominy, elewacje itd.
Radny A.Kanecki stwierdził, że jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe to problemy są naprawdę duże, największe problemy są z ludźmi starszymi, którzy do końca  nie rozumieją dlaczego muszą partycypować kosztach jeżeli chodzi np. o remont dachu  czy naprawę elewacji. Właściciele nie zdają sobie sprawy, że mieszkanie w budynku wielorodzinnym kosztuje, podejmowanie uchwał wspólnoty o jakichkolwiek remontach przychodzi w wielkim trudem i bólem nawet wtedy gdy są to niewielkie kwoty.
Radny W.Gucz stwierdził, że powinno być większe uświadomienie mieszkańców, ponieważ właściciele mieszkań cały czas twierdzą, że tylko oni ze swoich środków finansują wszelkie remonty, a ci którzy mają mieszkania komunalne za to nie płacą.  Dlatego uważa, że na spotkaniach z mieszkańcami należy mówić ile płaci właściciel mieszkania, a ile ci którzy mają mieszkania komunalne. Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że za remonty płacą jedni i drudzy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że to przekazanie 140 wspólnot nowemu zarządcy być może pozwoli ludziom zmienić orientację kto płaci, a kto nie płaci, bo wtedy nie będzie dyskusji, że MZUP coś ukrywa, że np. Kowalski płaci a MZUP jest w posiadaniu dokumentów, tych dokumentów nie chce pokazać co znaczy, że coś kombinuje i kosztem właścicieli remontuje się dachy czy elewacje. Ze względów higienicznych to przekazanie zarządzania wspólnotami spółce  z Kłodzka spowoduje, że może ludzie zrozumieją, że gmina jest takim samym partnerem w procentowym udziale jak każdy kto wykupił mieszkanie.  Może to pozwoli uwierzyć, że jest to czysta gra i że MZUP, który reprezentuje gminę jest takim samym partnerem w rozliczeniu wspólnot.
Radny A.Kanecki poinformował, że na wszystkich zebraniach wspólnot mieszkaniowych, które prowadził mówiono wszystkim właścicielom, że w przyszłym roku jako przedstawiciel gminy będzie siedział przy stole razem z właścicielami a zebranie wspólnot będzie prowadził przedstawiciel spółki z Kłodzka
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2008 rok za zarządzie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008
Pani Skarbnik poinformowała, że  w projekcie w/w uchwały  zostały zawarte zmiany dotyczące realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Wniosek gminy pn. „Sport to zdrowie – II etap realizacji Programu Profilaktyki Zdrowotnej Dzieci i Młodzieży” nie został przyjęty do dofinansowania ze środków Mechanizmu Norweskiego. W związku z tym należy to zadanie wykreślić z planu budżetu. Po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 2.096.320 zł. Jeżeli chodzi o inne zmiany po stronie dochodów to  gmina otrzymała 10.000 zł nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - „Europejska Nagroda Ekologiczna” w IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Kwotę 5.331,21 zł gmina uzyskała jako współfinansowanie z budżetu państwa projektu, który był realizowany w ubiegłym roku. Po stronie wydatków główne zmiany wiążą z wykreśleniem zadania, o którym wcześniej mówiła oraz dotyczą ujęcia w planie budżetu dotacji przedmiotowej dla MZUP, w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami  zwiększa się wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które są własnością gminy, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki  o kwotę 11.231 zł  w związku z zatrudnieniem bezrobotnej osoby niepełnosprawnej do obsługi monitoringu miasta, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 18.000 zł – są to wydatki  związane z  zatrudnieniem pełnomocnika burmistrza ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i opracowania programu komputerowego do kompleksowego ujęcia segregacji odpadów komunalnych, w dziele 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego budżet zwiększa się o kwotę 32.000 zł w tym 30.000 zł na zadania w zakresie kultury i 2.000 zł na zadanie inwestycyjne, które było realizowane w ubiegłym roku tj. odbudowa i remont hali Spacerowej – są to wydatki związane z dokumentacją powykonawczą, która jest niezbędna, aby to zadanie zakończyć.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój
Pani E.Ubik poinformowała, że  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój przedstawiany jest radnym już po raz trzeci. Przed przegotowaniem w/w projektu uchwały wraz z radcą prawnym  Urzędu i panią Sekretarz odwiedziła nadzór prawny we Wrocławiu, ponieważ nadzór kolejny raz w swoim rozstrzygnięciu powołał  się na to, że nasza uchwała nie zawiera ekwiwalentności usług. Rozmowa w nadzorze miała na celu ustalenie co znaczy w ich interpretacji ekwiwalentność usług. Ta ekwiwalentność, którą sugeruje nadzór prawny musiałby wyglądać w ten sposób,  że należałoby    przeliczyć koszt pobytu każdego dziecka indywidualnie, musiałaby być zawarta  z rodzicami umowa na wykorzystanie mediów, na opiekę, przygotowanie posiłków itp. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jedyna  rzecz, która jest możliwa do wyliczenia jest to koszt wyżywienia i przygotowanie posiłków. W/w projekt uchwały był konsultowany z nadzorem prawnym, który stwierdził, że w takiej formie uchwała zostanie przez nich przyjęta.


Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie – Zdroju przy ul. Buczka 9 
Pani E.Ubik poinformowała, że  uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie – Zdroju przy ul. Buczka 9  jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Miejską na sesji w dniu 29.02.2008 r. Aby w/w uchwal mogła być podjęta niezbędna była opinia Kuratorium Oświaty. Przekazano do Kuratorium niezbędne dokumenty i postanowieniem nr 59/2008 z 05.03.2008 r. uzyskano pozytywną opinię w tej sprawie.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami przedszkolnymi w Kudowie – Zdroju przy ul. Buczka 9 została podjęta następującą ilością głosów:
za było               - 12 radnych
przeciw było      -   2 radnych
wstrzymał się      -  1 radny
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2007
Pani K.Oczkowska poinformowała, że  program został zrealizowany zgodnie z wcześniej przygotowanym planem pracy. Zadania realizowane zgodnie z tym planem wynikają z dwóch ustaw tj. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Każde zadanie zostało w raporcie opisane łącznie z wyszczególnieniem kosztów zadania.  W większości zadania te są kontynuacją zadań z lat poprzednich. W/w raport szczegółowo został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój
Pani Sekretarz poinformowała, że w § 3 projektu uchwały jest zapisane, że traci moc uchwała  nr XV/93/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12.11.2007 r.  w tej samej sprawie. Uchwała z 12.11.2007 r. została potraktowana rozstrzygnięciem nadzorczym przez nadzór prawny Wojewody. W wyniku tego rozstrzygnięcia tak naprawdę niewiele zostało z naszej uchwały tzn. z tych zapisów które dotyczyły   możliwości przedłużania w pewnych okolicznościach i po spełnieniu pewnych warunków, godzin otwarcia i zamykania określonych placówek na terenie miasta. Głównym problemem  było pogodzenie interesów mieszkańców i osób korzystających tych placówek  z przepisami, które obowiązują w naszym uzdrowisku, a szczególnie chodzi tutaj o ustawę uzdrowiskową. W rozstrzygnięciu nadzorczym nadzór ani jednym słowem nie odniósł się do tych przepisów, które ograniczają w znakomity sposób godziny otwarcia tego typu placówek ( w strefie A są to godz. od 666 do 2200). Próbowano to z nadzorem polubownie załatwić, znaleźć jakich rozwiązanie, które pozwoliłoby  na inne określenie tych godzin tak żeby ten interes naszych podmiotów gospodarczych  oraz naszych gości był zabezpieczony. Niestety to się nie udało i Rada podjęła uchwałę upoważniającą do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ta skarga została złożona i na razie nie ma wyznaczonego terminu rozprawy, a jest już kwiecień. W związku z tym podczas pobytu w nadzorze prawnym rozmawiała również na temat tego projektu uchwały i ustalała taki kształt uchwały, do którego nadzór nie miałby uwag. W momencie kiedy uchwala zostanie przyjęta przez nadzór zdecydujemy się na wycofanie skargi.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego
Pani Sekretarz poinformowała, że  na posiedzeniach Komisji szczegółowo omówiła projekt w/w uchwały i przedstawiała różnice między regulaminem Parku Zdrojowego  z roku 2000 a tym, który się obecnie proponuje do uchwalenia. Zmiana regulaminu Parku wiąże się z zapowiadaną od ubiegłego roku a wprowadzaną obecnie akcją „Posprzątaj po sowim psie”.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego została podjęta jednogłośnie.


Ad.2

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z wnioskiem, aby Burmistrz Miasta lub jego pełnomocnik uczestniczył w posiedzeniach Komisji, które odbywają się przed sesją, ponieważ pytań rodzi się dużo i nie sposób na sesji o te wszystkie sprawy pytać. Przez członków Komisji analizowane są różne sprawy, pani Skarbnik która uczestniczy w posiedzeniach Komisji  nie zawsze jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie wie co jest przedmiotem posiedzenia poszczególnych Komisji, każda Komisja wie, że jeżeli w jakiejś części  jest potrzebny Burmistrz to jest zapraszany i na posiedzenie Komisji przychodzi. Natomiast jeśli ma siedzieć na Komisji np. 4 godziny to uważa, że nie zawsze jest to potrzebne i niezbędne. Stwierdził, że jeżeli będzie znał temat posiedzenia Komisji to jego obowiązkiem jest uczestnictwo w takiej Komisji. Uważa, że nie ma z tym problemu, przewodniczący Komisji pan Z.Gaździak może go informować o tym, że jest konieczna   obecność Burmistrza na posiedzeniu Komisji. Natomiast jeśli Komisja odbywa się w dniu kiedy odbywa  się szkolenie w sprawie Orlika 2012, jak to miało ostatnio miejsce, to na tej Komisji po prostu nie mógł być, ponieważ termin szkolenia ustalony był kilka tygodni temu.  Ponadto Burmistrz przypomniał, że na początku kadencji zostało ustalone, że jeżeli Komisja chce na swoje posiedzenie zapraszać pracowników, to musi wcześniej wiedzieć kogo Komisja zaprasza i w jakim celu. Wszystkie Komisje to robią i z żadną Komisją nie ma problemu w tym zakresie.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych informacji w następujących sprawach: str. 2 sprawozdania – taras widokowy na Słonem co to jest, bo radni tego nie wiedzą, jest ustalony czynsz dzierżawny i wynosi 588,55 zł + 22% VAT, str. 2 – nabycie prawa własności działki bez zabudowań działka nr 376/4 obręb Czermna, następna sprawa dot. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy, działka bez  zabudowań nr 286/3 obręb Słone. Pan W.Gucz stwierdził, że radni chcieliby po prostu więcej wiedzieć gdzie ta działka jest, kogo to dotyczy. Kolejna sprawa str. 3  - na posiedzeniu kierownictwa obecna była pani U.Karpowicz. Rozmowy dot. zlecenia wykonania koncepcji zagospodarowania terenu obejmującego teren oznaczony w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego C-40MN na obszarze wyznaczonym ulicami: Boczną, Tkacką, Fabryczną i projektowaną 018, str. 4 – sprawa dotycząca dojazdu do projektowanej rozlewni wód mineralnych Radni nie wiedzą o co chodzi i dlatego woleliby uzyskać więcej informacji na posiedzeniu Komisji.
Burmistrz Miasta poinformował radnych, że zasada jest następująca, w sprawozdaniu z prac Burmistrza  przekazywane są również informacje dotyczące majątku gminy i nazwisk wpisywać takich sprawach nie będziemy wpisywać, ponieważ nie wolno nam tego robić. Jeśli pan Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, bo zwrócił na to uwagę, chciałby pełniejszych informacji dotyczących nabycia nieruchomości tzn. nabycia, kupna, dzierżawy, wieczystego użytkowania, to umówił się z nim, że raz w miesiącu pan Przewodniczący , który jest także przedstawicielem Rady w komisji przetargowej dostanie informację co sprzedano, jaka była wycena, za ile sprzedano na poprawienie zagospodarowania i tam będą nazwiska, natomiast tego nie będziemy publikować w informacji dot. pracy Burmistrza.
Jeśli chodzi o sprawę tarasu widokowego, o którym mówił radny W.Gucz Burmistrz poinformował, że jest takie miejsce między drogą nr 8 a wjazdem na ul. Brzozowie, które jest niezagospodarowane, pan Grzegorzewicz chciałby wydzierżawić, zrobić tam porządek i nazwał to, że będzie to taras widokowy i stąd taki zapis w zarządzeniu. Jeśli chodzi  o obecność pani U.Karpowicz na posiedzeniu Kierownictwa  sprawa wygląda w ten sposób, że jest teren, który znajduje się między ul. Tkacką i Boczną. W jednej części tego terenu buduje się 5 budynków mieszkalnych i  są to tereny sprzedane przez gminę, znajduje się teren prywatny, na którym wybudowany jest budynek mieszkalny, jest tam również tzw. stodoła, gdzie jest magazyn warzyw i owoców i teren trzech budynków dwurodzinnych przy ul. Tkackiej. Jest tam zbocze i są łąki jeszcze niezagospodarowane i uważamy, że jest to miejsce, które po zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego będzie nadawało się pod budownictwo jednorodzinne. Jeśli chodzi o sprawę dojazdu do projektowanej rozlewni wód mineralnych Burmistrz poinformował, że gmina jest właścicielem nieruchomości, na której znajduje się studnia z wodą. Ta studnia posiada dwa rodzaje wody tj. posiada wodę nisko zmineralizowaną na głębokości 28 m, ale również ta studnia posiada wodę wysokozmineralizowaną na głębokość ok. 128 m. Gmina chce sprzedać tę nieruchomość i chce aby była tam produkowana woda o nazwie Kudowa-Zdrój lub Kudowianka. Gmina chciałaby, żeby przyszły inwestor wiedział jak do tej nieruchomości dojechać. Były rozważane dwie wersje.
Radny M.Oleśko, który  stwierdził, że za garażami w stronę DZT jest droga gminna. Z jego obserwacji wynika, że osoby, które prowadzą tam parking również  na drodze gminnej jeżeli ktoś parkuje samochód to pobiera opłaty za parkowanie. W związku z tym radny zwrócił się z pytaniem, czy osoba ta za parkowanie samochodu na drodze gminnej może pobierać opłaty za parkowanie.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina dokonała podziału geodezyjnego w formie okazania granic. W czasie tej wizji też zwrócono na to uwagę. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z panem Z.Gancarzem i ta sprawa zostanie omówiona.
Radna Ł.Rachuba stwierdziła, że od kilku lat jest radną i otrzymuje sprawozdania z prac pana Burmistrza. Dla niej sprawy opisane w sprawozdaniu są wystarczające i jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości to nie zażyło się, aby nie otrzymała od pracowników dodatkowych informacji. Radna zwróciła się z prośbą o szacunek dla samych siebie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.


Ad.3)

Pani Sekretarz przedstawiła informację na temat oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Kudowa-Zdrój za rok 2007, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem o przekazanie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Kudowa-Zdrój za rok 2007 Komisji Spraw Społecznych.


Ad.4)

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 kwietnia i będzie to sesja absolutoryjna. Radni po sesji otrzymają sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007, które w ustawowym terminie wpłynęło do biura Rady Miejskiej. Ponadto przypomniał radnym, że do 30 kwietnia w biurze Rady Miejskiej należy składać oświadczenia majątkowe.
Radna H.Szafrańska poruszyła sprawy dotyczące służby zdrowia. Jako przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych nie odczuwa niedosytu, że Komisja niedokładnie pracowała, że  nie zrobiła nic w tym kierunku. Chaos panujący w służbie zdrowia nie jest tylko obiektem zażaleń Kudowy, należy zobaczyć co się dzieje na szczeblu ministerialnym, wojewódzkim, powiatowym. To wszystko w jakimś stopniu dotyka  nas tutaj na naszym terenie. Komisja Spraw Społecznych spotykała się niejednokrotnie i analizowała sytuację jaka zaistniała na terenie Kudowy, powiatu kłodzkiego. Przyjeżdżali do nas  przedstawiciele Starostwa, ZOZ-u. Co się okazało? Te postanowienia czy ustalenia, które między stronami zapadły nie były konsekwentnie przestrzegane przez powiat. Nikt tzn. ani Rada ani Burmistrza Miasta, ani członkowie Komisji w takiej sytuacji nie są w stanie nic zrobić ani poprawić. Radna przypominała zebranym jak ratowano szpital w Dusznikach-Zdroju. Radni chodzili z transparentem po pasach, wykrzykiwano hasła i powiat jak chciał tak zlikwidował szpital. Przedstawiciele Rady byli na spotkaniu w Dusznikach, które miało na celu ratowanie sanatorium w Bukowinie, zarzucano nam, że nic nie działamy w tej materii, bo jak się okazało pewne materiały do Rady wogóle nie dotarły. W tej całej hierarchii radni są małymi pionkami. Pan Burmistrz na tym spotkaniu w naszym imieniu wypowiadał się bardzo pięknie. Wypowiedź Burmistrza miała na celu ratowanie Bukowiny Na spotkaniu tym byli posłowie. I jak widać nawet oni nie byli w stanie tego załatwić. Ratowanie byłego szpitala w Dusznikach leży nam bardzo na sercu, ponieważ przebywają tam mieszkańcy Kudowy. Radna stwierdziła, że jak powiat chciał tak zrobił i Rada nie ma na to żadnego wpływu. Bez przerwy powiat produkuje jakieś uchwały i nakazuje Radzie ich opiniowanie i  niestety tych opinii nie biorą pod uwagę. Radna stwierdziła, że nie wie co jeszcze można było zrobić w kierunku uratowania byłego szpitala w Dusznikach.  Władze Dusznik, które są kompetentne i odbywa się na ich terenie, są bierne. Nie ma żadnej współpracy z Dusznikami w tej sprawie.
Radny W.Gucz stwierdził, że słusznie zauważyła  pani Wiceprzewodnicząca, że Komisja Spraw Społecznych wyrażała swoją opinię wielokrotnie. Przykre dla nas jest, że radny, a jednocześnie starosta – mieszkaniec Kudowy prowadzi takie działania. Spotykamy się z sytuacjami takimi gdzie nie ma żadnej pomocy z jego strony.  Radny stwierdził że może gdyby podjęto takie działania ja w Lądku to może udałoby się uratować obiekt w Dusznikach.
Burmistrz Miasta stwierdził, że pragmatyka i cyfry mówią o tym, że takie szpitale jak w Lądku i Dusznikach po prostu prędzej czy później z różnych powodów funkcjonować nie będą.  One nie odpowiadają wymogom, które się dzisiaj stawia. Nie może być takich sytuacji i to uważa za rzecz haniebną jeśli chodzi o szpitale, to jest dyskusja przez kilka lat kto ma być organem założycielskim dla Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju, które spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej placówki służby zdrowia z wszystkimi oddziałami jakie się komuś zamarzą. Burmistrz uważa, że to jest element do dyskusji i uważa, że tę sprawę  należy w jakiś sposób zakończyć. Jest to placówka, dla której organem założycielskim jest Minister Zdrowia, uważa że powiat nie jest w stanie tego utrzymać. Nie jest ważne kto będzie organem założycielskim, a myśli, że powinien to być samorząd województwa dolnośląskiego, ponieważ wtedy  łatwiej będzie zracjonalizować placówki służby zdrowia. Nie należy więcej uwagi poświęcać deklaracjom składanym przez przedstawicieli powiatu, musimy zadbać o to, aby nasi mieszkańcy mieli dobrą opiekę i dobrze działające pogotowie.
Jeśli chodzi o akcję „Posprzątaj po sowim psie” Burmistrz poinformował, że mieszkańcy piszą różne rzeczy, że podatek od posiadania psa powinien być znacznie większy a nie zniesiony, że po psach powinni sprzątać właściciele, że powinno się bezwzględnie karać właścicieli psów za zanieczyszczanie trawników czy placów zabaw. 22 kwietnia rozpocznie się w/w akcja. W mieście zostaną ustawione 32 pojemniki z zestawami do sprzątania po psach - 10 pojemników w Parku Zdrojowym, 10 kupiła Spółdzielnia Mieszkaniowa, 10 MZUP. Zamontowane będą następująco – 7 będzie zamontowanych przy wszystkich wejściach, 3 na alei głównej, 10 zamontuje Spółdzielnia na osiedlach przy ul. Zdrojowej i ul. Buczka, MZUP zamontuje pojemniki na osiedlu przy ul. Łąkowej, Tkackiej i Fabrycznej. Psy będą znakowane przez  dwóch weterynarz tj. pana J.Grochulskiego i pana Rolę w Łężycach. Znakowanie psów będzie odbywać się na koszt gminy.
Jeśli chodzi o kolejny element dotyczący czystości miasta Burmistrz poinformował, że organizowana jest wielka kampania edukacyjna, ponieważ dokonywane będą zmiany dot. segregacji odpadów. Przez formę ProGeo został przygotowany audyt. W tym audycie zwrócono uwagę na to co gmina powinna zmienić żeby ilość segregowanych odpadów była większa i żeby była skuteczniejsza. W budynkach jednorodzinnych pojemniki na odpady zostaną zastąpione workami. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami ul. Słone, żeby objąć Słone pilotażowym, półrocznym nowym systemem. W tym systemie każdy worek będzie oznakowany. Od nowego roku gmina chce wprowadzić zasadę „segregujesz płacisz mniej”. Przygotowywane są propozycje mówiące o tym, że jeśli przez pół roku właściciel nieruchomości pokaże, że segreguje dobrze to półrocznym, porządnym segregowaniu  odpowiedniej ilości odpadów (2 worki), zostanie udzielona ulga w wysokości 25% przez następne pół roku. Wprowadzenie tej akcji wymaga ogromnych zmian jeśli chodzi o ewidencje, dlatego zatrudnił na okres 3 m-cy pełnomocnika do spraw gospodarki komunalnej panią Annę Szewczyk. Burmistrz wyraził nadzieję, że akcja ta się powiedzie.
Burmistrz Miasta poinformował, że burmistrzowie i wójtowie Stowarzyszenia  Gmin Ziemi Kłodzkiej plus cztery gminy powiatu ząbkowickiego czyli Ząbkowic, Złotego Stoku, kamieńca Ząbkowickiego i Barda wybrali rozwiązanie, które jest prawdopodobne do zrealizowania jeśli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie powiatu kłodzkiego. Dlaczego tyle gmin, bo prostu musi być odpowiednia ilość mieszkańców, czyli aglomeracja.  Wybrano z pewnym zapasem ponad 200.000. Związek Celowy i urzędnicy w Związku Celowym zawsze będą boksować wybór  rozwiązania na poziomie najwyższym jeśli chodzi o kwoty, natomiast możliwości w interesie gmin są różne, bo jak uzyskać jednomyślność przy głosowaniu np.  przy wyborze  systemu jeśli 5 gmin powiatu kłodzkiego nie ma u siebie składowisk ani wysypisk śmieci i pojawia się pozycja rekultywacja wysypiska w Kłodzku, która będzie kosztować 13 mln zł. Inaczej mówiąc, każdy wójt i burmistrz z tych 5 miejscowości stoi przed  wybieraniem odpowiedzi, czy  będzie finansował ten bałagan w Kłodzku, który zrobiono przez 60 lat. Wójt czy burmistrz, u którego nie ma wysypiska nie ma szans, żeby to przeforsować na swojej Radzie. Tam jest jeszcze 21 mln zł na Lądek i z tego robi się ponad 30 mln zł. W związku z tym wymyślono takie rozwiązanie. Po pierwsze gminy nie chcą obsługiwać się w Unii Europejskiej i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy chcą obsługiwać się w Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żeby móc się tak obsługiwać to wartość projektu w Funduszu Spójności nie może być większa niż 25 mln euro. Inaczej mówiąc wyrzucono rekultywację, ponieważ okazało się, że do tej pory gminy były niedoinformowane. Rekultywacja przestała być kosztem kwalifikowanym, natomiast dofinansowana będzie budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów. Po wypadnięciu Lewina Kłodzkiego gmina nie jest w stanie spełnić wymogu prawnego polegającego na tym, że za kilka lat trzeba by było  zwracać pieniądze. Punkty przeładunkowe mogą być w miejscowościach, gdzie składa się nieczystości co najmniej 20.000 mieszkańców. Nawet z Lewinem Kłodzkim nie byłoby tych 20.000 mieszkańców, a bez Lewina jest tylko 10.500 mieszkańców. W związku   z tym gmina honorowo z tego zrezygnowała. Punkty przeładunkowe będą rozłożone geograficznie tj. Szczytna, Ząbkowice, Polanica i Bystrzyca.
Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że uruchomiono I etap monitorowania miasta. Funkcjonują 2 kamery a będzie ich 6. Kamery, które są zamontowane funkcjonują całą dobę. Budżet tego zadania wynosił 100.000 zł z czego dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 23.000 zł.  Zatrudniono przy tym pracownika z orzeczeniem o  niepełnosprawności, bezrobotnego i bez prawa do zasiłku.
Jeżeli chodzi o mechanizm w Funduszu Norweskim to złożono do Ministerstwa Zdrowia na opiekę zdrowotną i opiekę nad dzieckiem prawie 800 wniosków. Do kolejnego etapu przeszło niecałe 400 wniosków z czego na poziomie całego kraju dofinansowano 16 wniosków, z czego 90% są to szpitale, kliniki i placówki Polskiej Akademii Nauk. Kudowa niestety nie znalazła się na tej liście. Gmina ma już gotowy wariant awaryjny, który był wcześniej przygotowany. Gmina chce to zadanie rozpisana cztery różne zadania. Projekt dotyczył szkoły przy ul. Szkolnej, szkoły przy ul. Buczka, Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego i placu zabaw w Parku Zdrojowym. Jest to przygotowywane i na sesji 29 kwietnia postara się przedstawić więcej informacji na ten temat tzn. w jaki sposób będzie to realizowane i w jaki  sposób będzie to dofinansowane.
Ponadto jeśli chodzi o słynną akcję pana D.Tuska „Boisko w każdej gminie”  to jest to realizowane. Odbyło się w Polkowicach spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Kudowa znalazła się na liście 57 gmin, w których realizacja tego projektu może się odbyć 2008 r. Dofinansowanie jest następujące 1/3 budżet państwa, 1/3 Urząd Marszałkowski, 1/3 gmina. Gmina musi zadbać o drogi, media, o całą infrastrukturę. Wartość całego zadania szacowana jest na kwotę1 mln zł. Ma to być boisko do piłki nożnej o wymiarach 57x32 i boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32x18. Na boisku  piłkarskim ma być sztuczna trawa o wysokości do 5 cm. Na boisku wielofunkcyjnym ma być boisko do koszykówki i do piłki siatkowej. Ma to być ogrodzone płotem o wysokości 4 m, mają być sanitariaty i natryski. Kompleks ma być oświetlony tak, aby można było z niego korzystać również popołudniu kiedy jest krotki dzień. 30 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się jedno z ostatnich spotkań, na którym będą omówione szczegółowe uzgodnienia dotyczące sposobu realizacji. Pan Marszałek proponuje, żeby inżynier kontraktu sprawował nadzór na realizacją tych projektów – jest to projekt typowy, który będzie taki sam w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o zaplecze socjalno-bytowe to będzie zależało od tego w jakim miejscu będzie się to znajdowało. Będą to zwykle kontenery, ale jak się będzie znajdować w okolicy budynków zabytkowych to trzeba będzie zrobić coś, aby wyglądały one inaczej i nie straszyło.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
b.s.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:protokół nr XXII z dnia 09 kwietnia 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż