UCHWAŁA NR XLIII/255/05
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
Z DNIA 09 listopada 2005 ROKU


w sprawie: utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001 r. Dz.U. nr 13, poz. 123 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§1.


1. Tworzy się z dniem 01.01.2006 r. gminną instytucję kultury pod nazwą „Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju”  zwaną dalej „Muzeum”.
2. Muzeum będzie działało w oparciu o przekazane mienie Muzeum w Wałbrzychu – Oddział Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie – Pstrążnej.


§2.


Siedzibą i terenem działania Muzeum jest miasto Kudowa – Zdrój.


§3.


Muzeum sprawuje opiekę nad gromadzonymi zabytkami, informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, kultury polskiej oraz światowej, kształtuje wartości poznawcze i estetykę oraz umożliwia kontakt ze zbiorami.


§4.


Źródłami finansowania Muzeum są wpływy z: opłat za wstęp do Muzeum,  prowadzonej działalności  gospodarczej, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.


§5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.


§6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kudowy – Zdroju.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/255/05
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.02.2009 08:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.02.2009 09:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 115