UCHWAŁA NR XLVI/279/05
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 30 grudnia 2005 roku


w sprawie: nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-  Zdroju  


                 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)  oraz art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r.  Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn.zm.):


RADA MIEJSKA KUDOWY ZDROJU UCHWALA


STATUT
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO
W KUDOWIE – ZDROJU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1.


Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-  Zdroju, zwane dalej „Muzeum” jest gminną instytucją kultury.


§2.


Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn.zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.  nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn.zm.),
4) niniejszego statutu.


§3.


Siedzibą Muzeum jest miasto Kudowa – Zdrój, a terenem jego działalności miasto Kudowa – Zdrój.


§4.


1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Kudowa – Zdrój.

2. Muzeum jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Kudowa – Zdrój.


§5.


Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój.


§6.


Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą
„Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
w Kudowie - Zdroju
ul. Pstrążna 14
57 – 350 Kudowa – Zdrój”


II. CELE I ZADANIA MUZEUM


§7.


1. Muzeum jest instytucją kultury o charakterze naukowo – badawczym, nie nastawione na osiąganie zysku, którego podstawowym celem jest trwała ochrona zabytków.
2. Muzeum sprawuje opiekę nad gromadzonymi zabytkami, informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, kultury polskiej oraz światowej, kształtuje wartości poznawcze i estetykę oraz umożliwia kontakt ze zbiorami.


§8.


Do podstawowych zadań Muzeum należy:
1) gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i konserwacja zabytków w zakresie  ceramiki, etnografii, sztuki i historii miasta oraz regionu,
2) uzupełnianie zbiorów przez nowe nabytki pozyskiwane drogą zakupów, przydziału, darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów,
3) prowadzenie ewidencji zbiorów, naukowej inwentaryzacji i klasyfikacji zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,
4) przechowywanie muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych,
5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
6) prowadzenie działalności oświatowej,
7) udostępnienie zbiorów dla celów naukowych, badawczych i oświatowych,
8) opracowywanie publikacji, katalogów, przewodników po wystawach, albumów itp. oraz informatorów  dotyczących zbiorów muzealnych w formie ulotek, folderów, składanek, widokówek itp.
9) szkolenie pracowników Muzeum oraz prowadzenie praktyk dla studentów.


III. ZARZĄDZANIE MUZEUM I JEGO ORGANIZACJA


§9.


1. Muzeum zarządza i kieruje Dyrektor, który reprezentuje Muzeum na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
4) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


§10.


Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zaciągnięciu opinii Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


§11.


Muzeum jest jednodziałowe, którego przedmiotem jest kultura ludowa Pogórza Sudeckiego.


IV. RADA MUZEUM


§12.


Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.


§13.


Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Rada Miejska Kudowy - Zdroju w ilości 5 osób.


V. GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM


§14.


1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.


§15.


Muzeum jest finansowane z budżetu Gminy Kudowa - Zdrój, a także z dochodów własnych, dotacji celowych, darowizn, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych źródeł.


§16.


1. Muzeum może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
a) handlu (sprzedaży książek, pamiątek, obiektów sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego itp.),
b) małej gastronomii,
c) usług turystycznych,
d) organizacji imprez,
e) usług technicznych, konserwatorskich i transportowych w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt,
f) wykonywanie opracowań, projektów, ekspertyz – w specjalizacjach reprezentowanych przez Muzeum.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§17.


1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
2. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


§18.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger


Statut uzgodniono:
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierz Michał Ujazdowski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVI/279/05
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.02.2009 08:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.02.2009 09:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 85