UCHWAŁA Nr XLI/243/05
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 5 października 2005 roku


w sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju


Działając na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11 i 18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. Z 2001, Nr 13, poz.123 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje :

 

§l.


Wydzielić z Kudowskiego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji-jednostki budżetowej gminy Kudowa-Zdrój z dniem 31 grudnia 2005 roku Miejską Bibliotekę Publiczną  stanowiącą jej zorganizowaną część i utworzyć z niej z dniem 1 stycznia 2006 roku gminną instytucję kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju” zwaną dalej „Biblioteką”.


§2.


Siedzibą i terenem działania Biblioteki  jest miasto Kudowa-Zdrój.


§3.


Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej, służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców oraz gości przyjezdnych.

 

§4.


Źródłami finansowania Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności , najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł .

      

§5. 
Pracownicy zatrudnieni w Kudowskim Ośrodku Kultury Sportu i Promocji- Miejskiej Bibliotece Publicznej z dniem utworzenia Biblioteki staną się, zgodnie z dyspozycją art.231 kodeksu pracy, jej pracownikami .

 

§6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy Zdroju.


§7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XLI/243/05
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.02.2009 08:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.02.2009 09:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 100